GlobeNewswire by notified

Cortus Energy offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

Dela

Stockholm 3 april 2024                 Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om upp till 107,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen den 29 februari 2024 och som godkändes av extra bolagsstämma den 2 april 2024. Prospektet har idag, den 3 april 2024, godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 3 april 2024, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cortus.se, på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Information om Företrädesemissionen kommer att göras tillgänglig på Bolagets och Mangold Fondkommission AB:s hemsida i samband med att teckningsperioden inleds.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

  • 4 april 2024: Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen.
  • 9 april – 23 april 2024: Handel i uniträtter på Nasdaq First North Growth Market.
  • 9 april – 26 april 2024: Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
  • 9 april – vecka 20, 2024: Handel i betalda tecknade units på Nasdaq First North Growth Market.
  • 30 april 2024: Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Synch Advokat AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Rolf Ljunggren, tf VD, Cortus Energy AB (publ)
E-post: rolf.ljunggren@cortus.se
Telefon: +46 (0)8 588 866 30

Om Cortus Energy AB (publ)
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.
Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.cortus.se

Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Cortus Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Cortus Energy. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Cortus Energy kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 3 april 2024 på Cortus Energys hemsida, https://www.cortus.se/. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Cortus Energy. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. 

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 12.04.202412.4.2024 21:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 12 April 2024 at 22:30 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 12.04.2024 Espoo, Finland – On 12 April 2024 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL557,4733.19CEUX--BATE--AQEU--TQEX--Total557,4733.19 * Rounded to two decimals On 25 January 2024, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The first phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 4 April 2023 started on 20 March 2024 and ends by 18 December 2024 with a maximum aggregate purchase price of EUR 300 million. Total cost of

EPH European Property Holdings PLC Suggests Amendments to the Terms of its Listed Bonds ISIN CH117734830212.4.2024 20:00:00 CEST | Press release

12th April 2024, Limassol, Cyprus I Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR EPH European Property Holdings PLC (the “Company” or “EPH”) has decided to suggest to the holders of the Company’s bonds with ISIN CH1177348302 and with a total nominal value of EUR 122,175,000 to amend certain terms of these bonds: Replacement of the current interest rate of 2.25 % p.a. with an interest rate of 3.50% p.a.; andA term prolongation of 5 years of the Bonds until 31 May 2029 The bondholders are requested to consent or reject the suggested amendments until 13th May 2024. Subject to having received consents by all bondholders the amendments to the Terms of the Bonds shall become effective on 1st June 2024. EPH EUROPEAN PROPERTY HOLDINGS PLC is an investment company listed on SIX Swiss Exchange and holds a commercial property portfolio with a total value of approx. EUR 900 million, including real estate assets in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Dresden, Switzerland and Vienna. Additional information on

Nexstim Plc Resolved on a New Stock Option Plan 2024H12.4.2024 20:00:00 CEST | Press release

Company Announcement, Helsinki, 12 April 2024 at 9 PM (EEST) Nexstim Plc Resolved on a New Stock Option Plan 2024H Nexstim Plc (NXTMH:HEX) ("Nexstim" or "Company") announces that the Board of Directors of Nexstim resolved on 12 April, 2024, to launch a new stock option plan 2024H aimed at the Board of Directors of the Company by virtue of an authorization granted by the Annual General Meeting of Shareholders of the company on March 28, 2024, and according to the AGM resolution. The Company has a weighty financial reason for the issue of stock options since the stock options are intended to form part of the incentive and commitment program. The purpose of the stock options is to encourage the members of the Board of Directors to work and co-operate on a long-term basis to increase shareholder value. The purpose of the stock options is also to commit the members of the Board of Directors to the Company. The maximum total number of stock options 2024H issued is 37,500 and they entitle the

SalMar - Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for SalMar ASA12.4.2024 19:16:00 CEST | Pressemelding

Utbyttebeløp: 35,0 kroner per aksje Annonsert valuta: NOK Siste dag inklusive: 06.06.2024 Ex-dato: 07.06.2024 Record date (eierregisterdato): 10.06.2024 Betalingsdato: På eller omkring: 20.06.2024 Vedtaksdato: 06.06.2024 For mer informasjon, kontakt: Håkon Husby, IR-ansvarlig Tel: +47 936 30 449 Email: hakon.husby@salmar.no Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

SalMar - Key information relating to the cash dividend to be paid by SalMar ASA12.4.2024 19:16:00 CEST | Press release

Dividend amount: 35.0 per share Declared currency: NOK Last day including right: 06.06.2024 Ex-date: 07.06.2024 Record date: 10.06.2024 Payment date: On or about 20.06.2024 Date of approval: 06.06.2024 For more information, please contact: Håkon Husby, Head of Investor Relations Tel: +47 936 30 449 Email: hakon.husby@salmar.no This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye