GlobeNewswire by notified

NGS Group AB: NGS Group AB (publ) offentliggör prospekt avseende tidigare offentliggjord företrädesemission och riktad emission

Dela

NGS Group AB (publ) offentliggör prospekt avseende tidigare offentliggjord företrädesemission och riktad emission

NGS Group AB (publ) ("NGS Group" eller "Bolaget"), offentliggjorde den 29 februari 2024 att styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, fattat beslut om en kapitalanskaffning om högst cirka 51,3 MSEK (“Transaktionen”), som omfattas av en företrädesemission av aktier om högst cirka 35,2 MSEK (”Företrädesemissionen”) samt en riktad emission av aktier till strategiska investerare om högst cirka 16,1 MSEK (den “Riktade Emissionen”). Den 26 mars 2024 godkände extra bolagsstämman styrelsens beslut om Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen. Prospektet för Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida.

Publicering av prospektet

Fullständig information om Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen återfinns i det prospekt som har upprättats av styrelsen i Bolaget och som idag, den 28 mars 2024, har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.ngsgroup.se tillsammans med all annan information relaterad till Transaktionen. Prospektet hålls även tillgängligt på Redeyes hemsida, www.redeye.se och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i NGS Group erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 2 april 2024.
  • Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nyemitterade aktier.
  • Teckningskursen är 3,25 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser uppgående till cirka 21,2 MSEK, motsvarande cirka 60,4 procent av Företrädesemissionen.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer NGS Group att erhålla cirka 35,2 MSEK före transaktionskostnader.

Den Riktade Emissionen i sammandrag

  • Den Riktade Emissionen består av nyemitterade aktier riktade till Hugo Lewné och Nils Sjögren.
  • Teckningskursen är 3,25 SEK per aktie.
  • Om både Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen tecknas fullt ut kommer NGS Group att erhålla cirka 16,1 MSEK i den Riktade Emissionen före emissionskostnader.
  • Storleken på den Riktade Emissionen styrs av teckningsgraden i Företrädesemissionen i syfte att Hugo Lewné och Nils Sjögren tillsammans ska erhålla en ägarandel om 20 % av samtliga aktier i Bolaget efter Transaktionens genomförande.

Tidsplan

2 april 2024Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen
5 april – 16 april 2024

Handel med teckningsrätter
5 april – 19 april 2024

Teckningsperiod
5 april – fram till dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket

Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
Omkring den 22 april 2024Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med Transaktionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till NGS Group i samband med Transaktionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i Transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erika Rönnquist Hoh
Koncernchef NGS Group AB
+46 733434130, erika.ronnquist.hoh@ngsgroup.se

Om NGS Group AB (publ)

NGS Group AB är en koncern inom bemanning, rekrytering, interima tjänster, interim management, executive search och assessment, verksam i Sverige och Norge. Våra verksamheter är specialiserade inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Genom ett nära samarbete mellan våra olika verksamhetsområden arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för kunskapsdelning och utnyttja möjliga synergieffekter för att hela tiden utveckla vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande sker genom det förenklade prospekt som tillhandahålls av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget.

Detta pressmeddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda förenklade prospektet

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva ytterligare åtgärder än sådana åtgärder som följer av svensk rätt och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea.

I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”avser”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Novartis radioligand therapy Lutathera® FDA approved as first medicine specifically for pediatric patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors23.4.2024 19:42:34 CEST | Press release

Approval based on NETTER-P trial in which Lutathera demonstrated a consistent safety profile and comparable drug exposure between pediatric (ages 12-17) and adult patients Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs) are a rare cancer that is often unresectable and commonly diagnosed in the late stages of disease Novartis, a leader in radioligand therapy (RLT), is investigating a portfolio of RLTs to treat a broad range of cancers, including GEP-NETs, lung, prostate, breast, colon, brain and pancreatic cancers Basel, April 23, 2024 – Novartis today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved Lutathera® (USAN: lutetium Lu 177 dotatate / INN: lutetium (177Lu) oxodotreotide) for the treatment of pediatric patients 12 years and older with somatostatin receptor-positive (SSTR+) gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs), including foregut, midgut, and hindgut NETs. This approval makes Lutathera the first therapy specifically reviewed and appro

Grant of warrants23.4.2024 19:20:21 CEST | Press release

23 April 2024 Announcement no. 9 Grant of Warrants COPENHAGEN, DENMARK and BOSTON, MA, USA, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – The Board of Directors of BioPorto A/S (“BioPorto” or the “Company”) (CPH:BIOPOR) has resolved, in accordance with the annual general meeting’s resolution on April 27, 2023, to issue a total of 4,000,000 warrants to members of the Executive Management. Each warrant grants the holder the right to subscribe for one share in BioPorto. The exercise price is DKK 1.23 per share, corresponding to the closing price today on Nasdaq Copenhagen. The warrants are issued in accordance with section 18 a of the Articles of Association. Half of the warrants vest over a 2-year period, and the remaining half upon completion of a qualified capital raise in the Company with terms of qualification (including timing and amount of proceeds) to be defined by the Board of Directors. The warrants are otherwise subject to the Company’s incentive warrant program as included in Appendix 1 o

TrueCommerce leverer globale e-fakturerings- og CTC-løsninger til virksomheder, der har udfordringer med overholdelse23.4.2024 19:10:28 CEST | pressemeddelelse

Virksomheden er ene om at tilbyde en global løsning, der omfatter e-fakturering, CTC-løsninger og et omfattende EDI-netværk, alt sammen problemfritintegreret med B2B e-handels- og ERP-systemer KØBENHAVN, Danmark, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, en global leverandør af forsyningskæde- og handelspartnerforbindelser, integration og løsninger via flere kanaler, har i dag givet meddelelse om sin globale løsning til e-fakturering og Continuous Transaction Controls (CTC), der gør det muligt for organisationer at holde trit med de konstant skiftende juridiske krav overalt i verden og understøtter elektronisk fakturering, som opfylder de gældende krav. TrueCommerce er en global markedsaktør, der understøtter både e-fakturering og CTC og giver adgang til et omfattende globalt EDI-netværk samt B2B e-handel og ERP-integration. På grund af kompleksiteten i at navigere i et landskab af stadigt skiftende landespecifikke e-faktureringskrav og deadlines, står virksomheder over for en s

Festi hf.: Financial results for Q1 202423.4.2024 19:02:17 CEST | Press release

Key findings Sale of goods amounted to ISK 32,223 million, compared to ISK 29,484 million in the previous year, an increase of 9.3% between years.Gross profit from sales of goods and services amounted to ISK 7,033 million, an increase of 806 million or 12.9% between years.Profit Margins from sales of goods and services were 21.8% and increases by 0.7 p.p. from Q1 2023 but decreases by 1.2 p.p. from Q4 2023.Salaries and other personnel expenses increase by 7.5% and full-time equivalents by 2.5%.EBITDA amounted to ISK 1,898 million compared to ISK 1,401 million in Q1 2023, increase of 35.5% between years. Profit for the quarter amounted to ISK 202 million, or 2.9% of margin, a turnaround of ISK 293 million YoY.Net cash from operating activities was ISK 538 million or 7.6% of margin, compared to ISK 1,238 million last year.Equity at the end of Q1 2024 amounted to ISK 35,140 million with an equity ratio of 36.0%. EBITDA forecast for the year 2024 is raised by ISK 300 million and is now ISK

ASM reports first quarter 202423.4.2024 18:00:00 CEST | Press release

Almere, The Netherlands April 23, 2024, 6 p.m. CET Solid start of the year, Q1 orders supported by GAA and HBM ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) today reports its Q1 2024 results (unaudited). Financial highlights € millionQ1 2023Q4 2023Q1 2024 New orders 647.4 677.5 697.9 yoy change % at constant currencies (6%) (14%) 10% Revenue 710.0 632.9 639.0 yoy change % at constant currencies 40% (7%) (8%) Gross profit margin % 49.4 % 47.2 % 52.9 % Adjusted gross profit margin 1 51.1 % 47.9 % 52.9 % Operating result 204.2 131.5 187.1 Operating result margin % 28.8 % 20.8 % 29.3 % Adjusted operating result 1 221.2 141.0 191.8 Adjusted operating result margin 1 31.2 % 22.3 % 30.0 % Net earnings 380.4 90.9 173.1 Adjusted net earnings 1 183.0 100.3 178.9 1 Adjusted figures are non-IFRS performance measures (previously referred to as "normalized"). Refer to Annex 3 for a reconciliation of non-IFRS performance measures. New orders of €698 million in Q1 2024 increased by 10% at constant

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye