GlobeNewswire by notified

Indkaldelse Til Ordinær Generalforsamling Den 18. April 2024 Kl. 15:00

Share

I henhold til vedtægternes pkt. 4.5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i              Orphazyme A/S til afholdelse den 18. april 2024 kl. 15:00 på selskabets adresse hos Visionhouse, Lyskær 8A, 2730 Herlev med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
 3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
 5. Præsentation af vederlagsrapporten
 6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
 10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der er følgende indkomne forslag fra bestyrelsen:

  1. Præcisering af selskabets virke
  2. Forlængelse af bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret
 1. Eventuelt

Ad. 3. - Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2023.

Ad. 4. - Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer decharge for regnskabsåret 2023.

Ad. 5. – Præsentation af vederlagsrapporten

Selskabets vederlagsrapport for 2023 fremlægges og sættes til vejledende afstemning, se bilag 4.

Ad. 6. – Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Det foreslås, at det årlige grundhonorar til medlemmer af bestyrelsen fastsættes til:

 • DKK 450.000 for menige medlemmer
 • DKK 300.000 i tillæg til bestyrelsens formand

Bestyrelsesmedlemmerne vil ikke modtage særskilt honorar for deres arbejde i revisionskomiteen.

Ud over de faste honorarer modtager bestyrelsesmedlemmerne aktiebaseret aflønning for 2024 i form af restricted share units ("RSU'er") svarende til 50 % af hver bestyrelsesmedlems faste årlige basishonorar, et sådant basishonorar, der inkluderer yderligere basishonorarer til formanden. RSU'erne vil være underlagt vilkårene som angivet i vederlagspolitikken.

Ad. 7. – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det foreslås, at Michael Hove, Jakob Bendtsen & Jakob Have genvælges. De nuværende bestyrelsesmedlemmers baggrundsdata fremgår af selskabets årsrapport for 2023.

Ad. 8. – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af af KPMG Statsautoriseret revisionspartnerselskab (CVR nr.: 25 57 81 98) som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad. 9. - Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til på vegne af selskabet at tilbagekøbe egne aktier, jf. selskabslovens § 198.  Bemyndigelsen gives for en periode på 5 år fra datoen for generalforsamlingens bemyndigelse, det vil sige gældende til den 18. april 2029. Der skal maksimalt kunne erhverves egne aktier for en samlet nominel værdi svarende til 25% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve egne aktier til under kurs pari, og selskabet må højst betale en pris, der svarer til den senest noterede handelskurs på Nasdaq Copenhagen forud for handlens indgåelse.

Ad. 10a. - Præcisering af selskabets virke

Bestyrelsen foreslår, at der foretages en præcisering af selskabets virke. Forslaget indebærer, at de nuværende vedtægters punkt 1.2 ændres fra

”Selskabets formål er at beskæftige sig med aktiviteter og investeringer relateret til biomedicinsk forskning og udvikling og andre relaterede aktiviteter, som bestyrelsen finder relevante. Yderligere kan selskabet, i overensstemmelse med sit forretningsområde, indgå i partnerskaber eller samarbejde med andre virksomheder.”

til 

Selskabets formål er at beskæftige sig med aktiviteter og investeringer relateret til biomedicinsk forskning og udvikling og andre relaterede aktiviteter, som bestyrelsen finder relevante. Yderligere kan selskabet foretage investeringer, indgå i partnerskaber eller samarbejde med andre virksomheder.”

Ad. 10b. - Forlængelse af bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret

Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer skal gælde for en periode på 1 år at regne fra datoen for generalforsamlingsgodkendelsen dvs. gældende til d. 18. april 2025, hvilket vil betyde en ændring til de nuværende vedtægter, hvor punkt 3.4 foreslås ændret fra

”Bestyrelsen er i perioden indtil den 25. januar 2025 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 25.000.000 ved udstedelse af nye aktier. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling eller gældskonvertering og skal ske til en tegningskurs, som fastsat af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.”

til

”Bestyrelsen er i perioden indtil den 18. april 2025 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 25.000.000 ved udstedelse af nye aktier. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling eller gældskonvertering og skal ske til en tegningskurs, som fastsat af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.”

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Der stemmes ikke under pkt. 1.

Punkterne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 skal vedtages med simpelt flertal.

Punktet 10a og 10b skal vedtages med kvalificeret flertal (tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital).

REGISTRERING (TILMELDING), ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

En aktionærs ret til at deltagee i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastlægges i forhold til de aktier, som aktionæren enten er blevet noteret for i ejerbogen eller for hvilke aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på registreringsdatoen, som er en uge før generalforsamlingens afholdelse. Kun personer, der er aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er den 11. april 2024, kl. 23:59.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest den 15. april 2024 kl. 23:59 . Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S. Adgangskort kan bestilles via e-mail til contact@orphazyme.com, på tlf. 28 12 66 09 eller ved fremsendelse af scannet underskrevet tilmeldingsblanket til contact@orphazyme.com

Tilmeldingsblanket og blanket til bestilling af adgangskort er vedlagt som bilag 1.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 2. Udfyldt og underskrevet fuldmagt skal sendes til contact@orphazyme.com senest den 15. april 2024, kl. 23:59. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om adgangskort senest den 15. april 2024 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt.

Aktionærerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket er vedlagt som bilag 3. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme, skal den fremsendes i udfyldt og underskrevet stand, så den er Selskabet i hænde senest den 17. april 2024 kl. 23:59 pr. e-mail til contact@orphazyme.com

Aktiekapital og stemmerettigheder
Orphazyme A/S’ aktiekapital udgør nominelt DKK 5.296.800, fordelt i aktier á nominelt kr. 150. Hver aktie giver én stemme på selskabets generalforsamling.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til Selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål bedes fremsendt senest den 11. april 2024 kl. 23:59 pr. e-mail til contact@orphazyme.com
Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret i generalforsamlingens referat særskilt.

Adgang til dokumenter
Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest den 27. marts 2024 blive gjort tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.orphazyme.com under menupunktet Investors.

27. marts 2024

Orphazyme A/S

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt

Michael Hove, formand +45 28126609

Bilag

 1. Blanketter til bestilling af adgangskort
 2. Fuldmagtsafgivelse
 3. Brevstemmeafgivelse
 4. Vederlagsrapport 2023

Attachments

To view this piece of content from www.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.
To view this piece of content from ml-eu.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.

About GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire by notified

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by notified by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire by notified

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 12.04.202412.4.2024 21:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 12 April 2024 at 22:30 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 12.04.2024 Espoo, Finland – On 12 April 2024 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL557,4733.19CEUX--BATE--AQEU--TQEX--Total557,4733.19 * Rounded to two decimals On 25 January 2024, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The first phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 4 April 2023 started on 20 March 2024 and ends by 18 December 2024 with a maximum aggregate purchase price of EUR 300 million. Total cost of

EPH European Property Holdings PLC Suggests Amendments to the Terms of its Listed Bonds ISIN CH117734830212.4.2024 20:00:00 CEST | Press release

12th April 2024, Limassol, Cyprus I Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR EPH European Property Holdings PLC (the “Company” or “EPH”) has decided to suggest to the holders of the Company’s bonds with ISIN CH1177348302 and with a total nominal value of EUR 122,175,000 to amend certain terms of these bonds: Replacement of the current interest rate of 2.25 % p.a. with an interest rate of 3.50% p.a.; andA term prolongation of 5 years of the Bonds until 31 May 2029 The bondholders are requested to consent or reject the suggested amendments until 13th May 2024. Subject to having received consents by all bondholders the amendments to the Terms of the Bonds shall become effective on 1st June 2024. EPH EUROPEAN PROPERTY HOLDINGS PLC is an investment company listed on SIX Swiss Exchange and holds a commercial property portfolio with a total value of approx. EUR 900 million, including real estate assets in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Dresden, Switzerland and Vienna. Additional information on

Nexstim Plc Resolved on a New Stock Option Plan 2024H12.4.2024 20:00:00 CEST | Press release

Company Announcement, Helsinki, 12 April 2024 at 9 PM (EEST) Nexstim Plc Resolved on a New Stock Option Plan 2024H Nexstim Plc (NXTMH:HEX) ("Nexstim" or "Company") announces that the Board of Directors of Nexstim resolved on 12 April, 2024, to launch a new stock option plan 2024H aimed at the Board of Directors of the Company by virtue of an authorization granted by the Annual General Meeting of Shareholders of the company on March 28, 2024, and according to the AGM resolution. The Company has a weighty financial reason for the issue of stock options since the stock options are intended to form part of the incentive and commitment program. The purpose of the stock options is to encourage the members of the Board of Directors to work and co-operate on a long-term basis to increase shareholder value. The purpose of the stock options is also to commit the members of the Board of Directors to the Company. The maximum total number of stock options 2024H issued is 37,500 and they entitle the

SalMar - Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for SalMar ASA12.4.2024 19:16:00 CEST | Pressemelding

Utbyttebeløp: 35,0 kroner per aksje Annonsert valuta: NOK Siste dag inklusive: 06.06.2024 Ex-dato: 07.06.2024 Record date (eierregisterdato): 10.06.2024 Betalingsdato: På eller omkring: 20.06.2024 Vedtaksdato: 06.06.2024 For mer informasjon, kontakt: Håkon Husby, IR-ansvarlig Tel: +47 936 30 449 Email: hakon.husby@salmar.no Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

SalMar - Key information relating to the cash dividend to be paid by SalMar ASA12.4.2024 19:16:00 CEST | Press release

Dividend amount: 35.0 per share Declared currency: NOK Last day including right: 06.06.2024 Ex-date: 07.06.2024 Record date: 10.06.2024 Payment date: On or about 20.06.2024 Date of approval: 06.06.2024 For more information, please contact: Håkon Husby, Head of Investor Relations Tel: +47 936 30 449 Email: hakon.husby@salmar.no This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye