Statens vegvesen

Størst risiko å være ung bilfører i trafikken

Del

Risikoen for å bli skadet eller omkomme i trafikken i Norge har sunket jevnt de siste tretti årene. Nå har nedgangen stoppet for de unge.

Ung sjåfør bak rattet.
Risikoen for unge bilførere gikk ned frem til 2018, mens vi har sett en økning i antall ulykker med unge sjåfører de siste årene. Knut Opeide Statens vegvesen

Dette viser ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) Risiko i veitrafikken 2021-22, laget på oppdrag fra Statens vegvesen.

- Dette er en utvikling som bekymrer og opptar oss, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen. At risikoen stagnerer betyr at vi må gjøre mer av det vi vet virker for å nå nullvisjonen.

Nedgang i risiko for unge har stagnert etter 2018

Frem til 2018 var det markant nedgang i risikoen for unge trafikanter.

- Noe av årsaken til nedgangen kan være at bilene har blitt tryggere og har fått bedre førerstøttesystemer, sier Ranes. – Bedre og mer holdningsbasert kjøreopplæring har også gitt de unge gode forutsetninger for å bli trygge sjåfører. De sosiale medienes inntog på 2000-tallet har også gjort det enklere å avtale sjåfør i helgene, slik at man unngår promillekjøring.

Nå er gevinsten av disse tiltakene «tatt ut», og det skal andre ting til for å redusere risikoen ytterligere for at de unge.

- Noe av det vi ser på er å styrke opplæringen i trafikksikkerhet fra tidlig alder i skolen. I tillegg gjennomfører vi et utstrakt holdningsskapende arbeid for å bidra til at sjåførene overholder fartsgrensen og holder oppmerksomheten på veien, sier Ranes. – Vi vet at mange ulykker kan unngås dersom du har oppmerksomheten på veien og tilpasser farten etter forholdene.

Stor risiko også for MC-førere

Utviklingen har heller ikke vært positiv for MC de senere årene. Rapporten viser generelt ganske små endringer i risiko for trafikkulykker fra 2018 til 2022, og for lett og tung MC er det en svak økning. Det er mange ganger høyere risiko for å bli skadet på MC enn det er i bil.

- Nå starter MC-sesongen snart, mange steder i landet, sier Ranes. – Vi har et godt samarbeid med alle fagmiljøene og interesseorganisasjoner rundt MC i det vi kaller «MC-dugnaden», og har utarbeidet noen gode tips til hva motorsyklisten selv kan gjøre for å hindre ulykker; Bruk blikket smart, tilpass farten og plasser deg klokt, sier hun.

Nullvekst og nullvisjon

Den gode nyheten er at rapporten viser at risikoen for å bli skadd eller drept på veiene er redusert for syklister og gående de senere årene. Men med nullvekstmålet i byområdene, som betyr at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykling og gange, blir det stadig flere myke trafikanter.

Dette er en ønsket utvikling, men betyr også at oppmerksomheten på de myke trafikantene må styrkes.

- Denne rapporten belyser utfordringene vi står overfor når vi får flere gående og syklende trafikanter, sier Guro Ranes. – Deres risiko i trafikken er høyere, og dette må vi ta på alvor når vi bygger og drifter veiene våre. Det setter også større krav til alle trafikanter om å ta hensyn og være aktsomme overfor hverandre i trafikken.

Om rapporten Risiko i veitrafikken 2021-22

Transportøkonomisk institutt har jevnlig oppdatert beregninger av risiko for ulykker og skader i norsk veitrafikk. Denne rapporten er den niende i rekken siden 1988. Grunnlaget for risikoberegningene er offisielle tall for trafikkulykker og skader, tall for trafikkomfang hentet fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene (RVU) og fra TØI sin statistikk over transportytelser i Norge. Rapporten er basert på politiregistrerte ulykker, som betyr at det kan være underrapportering av sykkelulykker. Singelulykker med fotgjengere er ikke er definert som trafikkulykker, og er derfor ikke med.

Kontakter

Pressevakt Transport og samfunn

* Trafikksikkerhet og ulykkesstatistikk
* Trafikktall
* Fotobokser/fartskontroll
* Skilt
* Bompenger
* Trafikkstyring og beredskap
* Teknologi
* Klima og miljø
* Plansaker
* Nasjonale turistveger (Pressekontakt: 91104480)
* Norsk vegmuseum (Pressekontakt: 61285250)

Tel:953 00 727pressetos@vegvesen.no

Bilder

Last ned bilde
Ung sjåfør bak rattet.
Risikoen for unge bilførere gikk ned frem til 2018, mens vi har sett en økning i antall ulykker med unge sjåfører de siste årene.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye