GlobeNewswire by notified

Kallelse till årsstämma i Serstech AB

Share

Aktieägarna i Serstech AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 29 april 2024 klockan 13.00 på bolagets kontor, Åldermansgatan 13 i Lund.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 19 april 2024, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 22 april 2024.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman, så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 19 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts senast fredagen den 19 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Serstech AB (publ), att: Thomas Pileby, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund, via e-post till tp@serstech.com eller per telefon 0702-072643. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.serstech.com och kan även beställas från bolaget.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om

a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning
b)    dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen
c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelseledamöter och revisorer
 4. Stämmans avslutande 


BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.

Valberedningens förslag till styrelse med mera (punkt 2 och 9 – 11)

Valberedningen, som består av Bengt Myhrman (ordförande) samt ledamöterna Thomas Lundeberg och Jens Munch föreslår följande:

Antal styrelseledamöter och suppleanter: Fem styrelseledamöter utan suppleanter.
Antal revisorer och revisorssuppleanter: En revisor utan suppleanter.
Styrelsearvode: 916.800 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med följande fördelning 4 prisbasbelopp (57.300 kronor) till styrelseordföranden och 3 prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter.
Revisorsarvode: Enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Styrelse m.m.: Omval av Thomas Pileby (ordförande), Sverker Göranson, Märta Lewander Xu och Arve Nilsson, samt nyval av Christer Kjellkvist, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Revisor: Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Cecilia Andrén Dorselius.

Christer Kjellkvist, med en framstående karriär inom Försvarsmakten,(överstelöjtnant) följt av 15 år inom Försvarsindustrin, har en stor kompetens inom ledning och strategi. Efter att ha haft ledande befattningar i framstående företag, positionerar hans bakgrund inom affärsutveckling, finansiell förvaltning och bolagsstyrning, tillsammans med hans omfattande nätverk, honom som en värdefullt tillskott i styrelsearbetet.

Information om de personer som valberedningen föreslår väljs till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, www.serstech.com.


The Nomination Committee proposal

In anticipation of the upcoming Annual General Meeting of Sertech AB, the Nomination Committee is pleased to present its proposal regarding the composition of the Board of Directors and the remuneration for the upcoming term.

Board Composition: The Nomination Committee proposes a Board consisting of five directors without alternates.

Auditors: The proposal includes one auditor without alternates.

Board Remuneration Linked to Base Amounts: For the period until the end of the next Annual General Meeting, the proposed remuneration for the Board amounts to 916,800 SEK. This remuneration is to be linked to the Base Amount (Prisbasbelopp) and distributed as follows: 4 Base Amounts (4x57,300 SEK) for the Chairman of the Board and 3 Base Amounts (3x57,300 SEK) for each of the other Board members.

Auditor's Fees: The proposed auditor's fees are to be determined based on an approved invoice within the framework of the quotation.

Board Members: The Nomination Committee recommends the re-election of Thomas Pileby as Chairman, along with Sverker Göranson, Märta Lewander Xu, and Arve Nilsson.

Additionally, the Committee proposes the election of Christer Kjellkvist for the same term.

Christer Kjellkvist, boasting a distinguished career in the Swedish Armed Forces followed by 15 years in Defence Industries, offers a wealth of expertise in management and strategy. Having held senior positions in prominent corporations, his background in business development, financial management, and corporate governance, alongside his extensive network, positions him as a valuable source of insights and leadership for the board."

Auditor: The re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with Cecilia Andrén Dorselius as the main responsible auditor, is recommended.

This proposal will be presented for resolution at the forthcoming Annual General Meeting.

Bengt Myhrman on behalf of the Nomination Committee

Christer Kjellkvist

Christer has an extensive experience in leadership, with a background in the Swedish Armed Forces from 1986 to 2008, followed by 15 years in Defence Industries. He has a realistic and broad understanding of national as well as international security matters. With an interest in people and relations he has an extensive professional as well as private network. He is a driven and engaged person with a goal-oriented approach, understanding the strength of teamwork.

Christer's background has been in the Swedish Armed Forces (1986–2008) in which he retired as Lieutenant Colonel. In addition to his Higher Staff Officers Education, he is trained and certified as CIO and CIAO by NSA, completing his education and training at the National Defence University/Information Resource Management College – in United States of America 2005. The final years in the Armed Forces he served mostly internationally as an expert in Information Assurance and Information Operation.  He retired from the Airforce as a Lieutenant Colonel 2008.

After leaving the Armed Forces, Christer began his private career successfully leading the multi-national mapping company, T-Kartor Group as their CEO for 8 years. He then continued on to the company 4C Strategies, the leading provider of training readiness and organisational resilience solutions, where he was the CEO of 4C Strategies North America for 2 years. In 2018 he, as one of the founders, started the Nordic defence industry company, System Engineering Solutions 37 (SES), where Christer today act as the Senior Strategic Business Developer on the group level.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Serstech AB (publ) har organisationsnummer 556713-9893 och säte i Lund.

Lund i mars 2024

Styrelsen för Serstech AB (publ)

För mer information:

Stefan Sandor, VD Serstech AB
Telefon: 0739-60 60 67
E-post: ss@serstech.com

eller

Thomas Pileby, Styrelseordförande Serstech AB
Telefon: 0702-07 26 43
E-post: tp@serstech.com

eller besök: www.serstech.com

Certified advisor åt Serstech är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

Om Serstech
Serstech utvecklare och säljer utrustning för identifiering av farliga kemikalier, såsom narkotika, bomber och kemiska stridsmedel. Bolagets kunder är huvudsakligen rättsvårdande myndigheter och inkluderar FN, Världstullorganisationen (WCO) och tull- och polismyndigheter över hela världen. Serstech har återförsäljare i 63 länder. Bolaget har huvudkontor i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

Serstech är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.serstech.com

To view this piece of content from www.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.
To view this piece of content from ml-eu.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.

About GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire by notified

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by notified by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire by notified

Novartis radioligand therapy Lutathera® FDA approved as first medicine specifically for pediatric patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors23.4.2024 19:42:34 CEST | Press release

Approval based on NETTER-P trial in which Lutathera demonstrated a consistent safety profile and comparable drug exposure between pediatric (ages 12-17) and adult patients Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs) are a rare cancer that is often unresectable and commonly diagnosed in the late stages of disease Novartis, a leader in radioligand therapy (RLT), is investigating a portfolio of RLTs to treat a broad range of cancers, including GEP-NETs, lung, prostate, breast, colon, brain and pancreatic cancers Basel, April 23, 2024 – Novartis today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved Lutathera® (USAN: lutetium Lu 177 dotatate / INN: lutetium (177Lu) oxodotreotide) for the treatment of pediatric patients 12 years and older with somatostatin receptor-positive (SSTR+) gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs), including foregut, midgut, and hindgut NETs. This approval makes Lutathera the first therapy specifically reviewed and appro

Grant of warrants23.4.2024 19:20:21 CEST | Press release

23 April 2024 Announcement no. 9 Grant of Warrants COPENHAGEN, DENMARK and BOSTON, MA, USA, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – The Board of Directors of BioPorto A/S (“BioPorto” or the “Company”) (CPH:BIOPOR) has resolved, in accordance with the annual general meeting’s resolution on April 27, 2023, to issue a total of 4,000,000 warrants to members of the Executive Management. Each warrant grants the holder the right to subscribe for one share in BioPorto. The exercise price is DKK 1.23 per share, corresponding to the closing price today on Nasdaq Copenhagen. The warrants are issued in accordance with section 18 a of the Articles of Association. Half of the warrants vest over a 2-year period, and the remaining half upon completion of a qualified capital raise in the Company with terms of qualification (including timing and amount of proceeds) to be defined by the Board of Directors. The warrants are otherwise subject to the Company’s incentive warrant program as included in Appendix 1 o

TrueCommerce leverer globale e-fakturerings- og CTC-løsninger til virksomheder, der har udfordringer med overholdelse23.4.2024 19:10:28 CEST | pressemeddelelse

Virksomheden er ene om at tilbyde en global løsning, der omfatter e-fakturering, CTC-løsninger og et omfattende EDI-netværk, alt sammen problemfritintegreret med B2B e-handels- og ERP-systemer KØBENHAVN, Danmark, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, en global leverandør af forsyningskæde- og handelspartnerforbindelser, integration og løsninger via flere kanaler, har i dag givet meddelelse om sin globale løsning til e-fakturering og Continuous Transaction Controls (CTC), der gør det muligt for organisationer at holde trit med de konstant skiftende juridiske krav overalt i verden og understøtter elektronisk fakturering, som opfylder de gældende krav. TrueCommerce er en global markedsaktør, der understøtter både e-fakturering og CTC og giver adgang til et omfattende globalt EDI-netværk samt B2B e-handel og ERP-integration. På grund af kompleksiteten i at navigere i et landskab af stadigt skiftende landespecifikke e-faktureringskrav og deadlines, står virksomheder over for en s

Festi hf.: Financial results for Q1 202423.4.2024 19:02:17 CEST | Press release

Key findings Sale of goods amounted to ISK 32,223 million, compared to ISK 29,484 million in the previous year, an increase of 9.3% between years.Gross profit from sales of goods and services amounted to ISK 7,033 million, an increase of 806 million or 12.9% between years.Profit Margins from sales of goods and services were 21.8% and increases by 0.7 p.p. from Q1 2023 but decreases by 1.2 p.p. from Q4 2023.Salaries and other personnel expenses increase by 7.5% and full-time equivalents by 2.5%.EBITDA amounted to ISK 1,898 million compared to ISK 1,401 million in Q1 2023, increase of 35.5% between years. Profit for the quarter amounted to ISK 202 million, or 2.9% of margin, a turnaround of ISK 293 million YoY.Net cash from operating activities was ISK 538 million or 7.6% of margin, compared to ISK 1,238 million last year.Equity at the end of Q1 2024 amounted to ISK 35,140 million with an equity ratio of 36.0%. EBITDA forecast for the year 2024 is raised by ISK 300 million and is now ISK

ASM reports first quarter 202423.4.2024 18:00:00 CEST | Press release

Almere, The Netherlands April 23, 2024, 6 p.m. CET Solid start of the year, Q1 orders supported by GAA and HBM ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) today reports its Q1 2024 results (unaudited). Financial highlights € millionQ1 2023Q4 2023Q1 2024 New orders 647.4 677.5 697.9 yoy change % at constant currencies (6%) (14%) 10% Revenue 710.0 632.9 639.0 yoy change % at constant currencies 40% (7%) (8%) Gross profit margin % 49.4 % 47.2 % 52.9 % Adjusted gross profit margin 1 51.1 % 47.9 % 52.9 % Operating result 204.2 131.5 187.1 Operating result margin % 28.8 % 20.8 % 29.3 % Adjusted operating result 1 221.2 141.0 191.8 Adjusted operating result margin 1 31.2 % 22.3 % 30.0 % Net earnings 380.4 90.9 173.1 Adjusted net earnings 1 183.0 100.3 178.9 1 Adjusted figures are non-IFRS performance measures (previously referred to as "normalized"). Refer to Annex 3 for a reconciliation of non-IFRS performance measures. New orders of €698 million in Q1 2024 increased by 10% at constant

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye