GlobeNewswire by notified

Kallelse till årsstämma i Serstech AB

Share

Aktieägarna i Serstech AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 29 april 2024 klockan 13.00 på bolagets kontor, Åldermansgatan 13 i Lund.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 19 april 2024, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 22 april 2024.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman, så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 19 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts senast fredagen den 19 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Serstech AB (publ), att: Thomas Pileby, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund, via e-post till tp@serstech.com eller per telefon 0702-072643. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.serstech.com och kan även beställas från bolaget.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om

a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning
b)    dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen
c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelseledamöter och revisorer
 4. Stämmans avslutande 


BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.

Valberedningens förslag till styrelse med mera (punkt 2 och 9 – 11)

Valberedningen, som består av Bengt Myhrman (ordförande) samt ledamöterna Thomas Lundeberg och Jens Munch föreslår följande:

Antal styrelseledamöter och suppleanter: Fem styrelseledamöter utan suppleanter.
Antal revisorer och revisorssuppleanter: En revisor utan suppleanter.
Styrelsearvode: 916.800 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med följande fördelning 4 prisbasbelopp (57.300 kronor) till styrelseordföranden och 3 prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter.
Revisorsarvode: Enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Styrelse m.m.: Omval av Thomas Pileby (ordförande), Sverker Göranson, Märta Lewander Xu och Arve Nilsson, samt nyval av Christer Kjellkvist, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Revisor: Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Cecilia Andrén Dorselius.

Christer Kjellkvist, med en framstående karriär inom Försvarsmakten,(överstelöjtnant) följt av 15 år inom Försvarsindustrin, har en stor kompetens inom ledning och strategi. Efter att ha haft ledande befattningar i framstående företag, positionerar hans bakgrund inom affärsutveckling, finansiell förvaltning och bolagsstyrning, tillsammans med hans omfattande nätverk, honom som en värdefullt tillskott i styrelsearbetet.

Information om de personer som valberedningen föreslår väljs till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, www.serstech.com.


The Nomination Committee proposal

In anticipation of the upcoming Annual General Meeting of Sertech AB, the Nomination Committee is pleased to present its proposal regarding the composition of the Board of Directors and the remuneration for the upcoming term.

Board Composition: The Nomination Committee proposes a Board consisting of five directors without alternates.

Auditors: The proposal includes one auditor without alternates.

Board Remuneration Linked to Base Amounts: For the period until the end of the next Annual General Meeting, the proposed remuneration for the Board amounts to 916,800 SEK. This remuneration is to be linked to the Base Amount (Prisbasbelopp) and distributed as follows: 4 Base Amounts (4x57,300 SEK) for the Chairman of the Board and 3 Base Amounts (3x57,300 SEK) for each of the other Board members.

Auditor's Fees: The proposed auditor's fees are to be determined based on an approved invoice within the framework of the quotation.

Board Members: The Nomination Committee recommends the re-election of Thomas Pileby as Chairman, along with Sverker Göranson, Märta Lewander Xu, and Arve Nilsson.

Additionally, the Committee proposes the election of Christer Kjellkvist for the same term.

Christer Kjellkvist, boasting a distinguished career in the Swedish Armed Forces followed by 15 years in Defence Industries, offers a wealth of expertise in management and strategy. Having held senior positions in prominent corporations, his background in business development, financial management, and corporate governance, alongside his extensive network, positions him as a valuable source of insights and leadership for the board."

Auditor: The re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with Cecilia Andrén Dorselius as the main responsible auditor, is recommended.

This proposal will be presented for resolution at the forthcoming Annual General Meeting.

Bengt Myhrman on behalf of the Nomination Committee

Christer Kjellkvist

Christer has an extensive experience in leadership, with a background in the Swedish Armed Forces from 1986 to 2008, followed by 15 years in Defence Industries. He has a realistic and broad understanding of national as well as international security matters. With an interest in people and relations he has an extensive professional as well as private network. He is a driven and engaged person with a goal-oriented approach, understanding the strength of teamwork.

Christer's background has been in the Swedish Armed Forces (1986–2008) in which he retired as Lieutenant Colonel. In addition to his Higher Staff Officers Education, he is trained and certified as CIO and CIAO by NSA, completing his education and training at the National Defence University/Information Resource Management College – in United States of America 2005. The final years in the Armed Forces he served mostly internationally as an expert in Information Assurance and Information Operation.  He retired from the Airforce as a Lieutenant Colonel 2008.

After leaving the Armed Forces, Christer began his private career successfully leading the multi-national mapping company, T-Kartor Group as their CEO for 8 years. He then continued on to the company 4C Strategies, the leading provider of training readiness and organisational resilience solutions, where he was the CEO of 4C Strategies North America for 2 years. In 2018 he, as one of the founders, started the Nordic defence industry company, System Engineering Solutions 37 (SES), where Christer today act as the Senior Strategic Business Developer on the group level.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Serstech AB (publ) har organisationsnummer 556713-9893 och säte i Lund.

Lund i mars 2024

Styrelsen för Serstech AB (publ)

För mer information:

Stefan Sandor, VD Serstech AB
Telefon: 0739-60 60 67
E-post: ss@serstech.com

eller

Thomas Pileby, Styrelseordförande Serstech AB
Telefon: 0702-07 26 43
E-post: tp@serstech.com

eller besök: www.serstech.com

Certified advisor åt Serstech är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

Om Serstech
Serstech utvecklare och säljer utrustning för identifiering av farliga kemikalier, såsom narkotika, bomber och kemiska stridsmedel. Bolagets kunder är huvudsakligen rättsvårdande myndigheter och inkluderar FN, Världstullorganisationen (WCO) och tull- och polismyndigheter över hela världen. Serstech har återförsäljare i 63 länder. Bolaget har huvudkontor i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

Serstech är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.serstech.com

To view this piece of content from www.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.
To view this piece of content from ml-eu.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.

About GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire by notified

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by notified by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire by notified

Subsea7 awarded a contract for the Belinda field in the UK North Sea25.5.2024 14:01:09 CEST | Press release

Luxembourg – 25 May 2024 - Subsea7 S.A. (Oslo Børs: SUBC, ADR: SUBCY) today announced the award of a sizeable1 contract by Serica Energy, for the Belinda field development south-east of the Triton FPSO. The Belinda field is operated by Serica Energy and located approximately 190 kilometres east of Aberdeen in the UK Central North Sea, with a water depth of 95 metres. The contract scope includes project management, engineering, procurement, construction and installation (EPCI) of a 5-kilometre 8” production pipeline with a 3” piggy-backed gas lift line and an electro-hydraulic controls (EHC) umbilical. Subsea7’s scope also includes associated subsea structures and tie-ins to the Triton Floating Production Storage & Offloading (FPSO) vessel operated by Dana Petroleum, via an existing production manifold near the Triton riser base and for controls at the Evelyn valve skid. Project management and engineering work will commence immediately in Aberdeen. The offshore activities are scheduled

Novartis atrasentan Phase III data show clinically meaningful proteinuria reduction further advancing company's IgA nephropathy (IgAN) portfolio25.5.2024 12:15:00 CEST | Press release

In the ALIGN study, atrasentan, in addition to supportive care with a renin-angiotensin system (RAS) inhibitor,demonstrated a statistically significant 36.1% proteinuria (protein in urine) reduction vs. placebo + supportive care at 36 weeks1 Endothelin A (ETA) receptor activation contributes to elevated proteinuria in IgAN2-5; atrasentan is a potent, selective ETA receptor antagonist with potential to reduce persistent proteinuria and preserve kidney function for a broad patient population1 IgAN is a heterogeneous, progressive, rare kidney disease with a need for effective, targeted therapies6,7; up to 30% of patients with persistent proteinuria (≥1 g/day) progress to kidney failure within 10 years8 Through its rare kidney disease portfolio, Novartis is committed to exploring a range of treatment options with different modes of action to slow IgAN progression Basel, May 25, 2024 – Novartis today presented results from a pre-specified interim analysis of the Phase III ALIGN study of atr

Novartis presents latest Phase III Fabhalta® (iptacopan) data in C3 glomerulopathy (C3G) showing clinically meaningful and statistically significant 35.1% proteinuria reduction vs. placebo25.5.2024 12:00:00 CEST | Press release

Secondary endpoint data for estimated glomerular filtration rate (eGFR) showed numerical improvement over 6 months vs. placebo1; additional 6-month open-label data to be presented at a future medical meeting2,3Fabhalta showed a favorable safety profile with no new safety signals1C3G, an ultra-rare kidney disease caused by alternative complement pathway overactivation, progresses to kidney failure in ∼50% of patients within 10 years4-7; currently there are no treatments approved for C3G7-9 Fabhalta, an oral Factor B inhibitor of the alternative complement pathway, selectively targets the underlying cause of C3G1; late-stage development program ongoing across several other rare diseases10-13 Basel, May 25, 2024 – Novartis today presented results from the 6-month, double-blind period of the Phase III APPEAR-C3G study of Fabhalta® (iptacopan) at the late-breaking clinical trials session of the European Renal Association (ERA) Congress1. Patients treated with Fabhalta in addition to support

Metasphere Labs Announces Development of Innovative Carbon Credit Protocol for Grid-Scale Batteries24.5.2024 22:05:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, May 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is excited to announce an innovative initiative aimed at accelerating the decarbonization of the electricity grid through the development of a pioneering carbon credit protocol for grid-scale batteries. Innovative Carbon Credit Protocol The Company is committed to leveraging advanced technology to address critical environmental challenges. The new carbon credit protocol will enable grid-scale batteries to monetize their environmental attributes by generating carbon credits for the carbon reductions achieved through optimized battery operations. This protocol is designed to incentivize the deployment and operation of grid-scale batteries, ensuring they play a pivotal role in the transition to a clean energy future. Submission to Pure Sky Carbon Credit Registry The Company intends to submit this pr

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.202424.5.2024 21:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 24 May 2024 at 22:30 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.2024 Espoo, Finland – On 24 May 2024 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL362,1533.55CEUX--BATE--AQEU--TQEX--Total362,1533.55 * Rounded to two decimals On 25 January 2024, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The first phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 4 April 2023 started on 20 March 2024 and ends by 18 December 2024 with a maximum aggregate purchase price of EUR 300 million. Total cost of tra

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye