Mattilsynet

Nordland er friskmeldt for gyro

Del

Mattilsynet friskmelder Fustavassdraget i Nordland for lakseparasitten Gyrodactylus salaris, etter at prøvene bekrefter at vassdraget er fri for parasitten. Når Fustavassdraget nå friskmeldes betyr dette at alle elvene og vassdragene innenfor Vefsnaregionen er fri for parasitten. Fustavassdraget ble rotenonbehandlet i 2012.

Ømmervatnet har blitt rotenonbehandlet
Ømmervatnet har blitt rotenonbehandlet Dag Karlsen Dag Karlsen

– Dette er en gledens dag for både villaksen og de som bruker elvene. Vi er et stort skritt nærmere å utrydde parasitten i Norge, og friskmeldinga i dag lover godt for den videre nasjonale sykdomsbekjempelsen, sier Kim Stene, seksjonssjef for Mattilsynets avdeling Helgeland.

Parasitten er en innført fremmed art som kan utrydde hele bestander av villaks i smittede elver og er derfor høyt prioritert å utrydde fra norske vassdrag.

– Vefsnregionen er den klart største regionen i Norge hvor vi har bekjempet Gyrodactylus salaris, og også den eneste regionen hvor vi har måttet behandle store innsjøer med rotenon. Det har derfor vært et omfattende arbeid, som det nå er godt å være i mål med, sier fagdirektør Jarle Steinkjer i Miljødirektoratet, som har det nasjonale ansvaret for bekjempelse av lakseparasitten.

 

Alles ansvar å hindre spredning av smitte

Parasitten kan overleve flere dager i fuktige omgivelser, og spres med fisk, fiskeutstyr, kanoer og vann fra smittede vassdrag og anlegg. Det er også forbudt å flytte fisk mellom alle elver og vann, og mellom forskjellige deler av samme vassdrag.

–Det er viktig at alle som ferdes i området hjelper til, slik at vi unngår ny smitte i vassdraget. Fiske- og annet vannsportutstyr som brukes i forskjellige vassdrag må enten tørkes eller desinfiseres. Sløy og rens fisken der du fikk den og bare slå ut vann i samme vassdrag som du hentet det, sier Kim Stene i Mattilsynet.

En omfattende bekjempelse

Gyrodactylus salaris ble påvist i elva Vefsna i 1978. Senere ble parasitten også funnet i andre elver i regionen, og siden er det gjennomført flere behandlinger av vassdragene i Vefsnaregionen.

Friskmeldingen er et resultat av et omfattende bekjempelses-, reetablerings- og overvåkingsarbeid. Statsforvalteren i Nordland har på oppdrag fra Miljødirektoratet vært tiltakshaver for behandlingen, mens Veterinærinstituttet planla og ledet gjennomføringen. Mattilsynet har ansvaret for overvåkningen og smittebegrensende tiltak.

– Behandlingen av innsjøene i Fustavassdraget er trolig den mest omfattende, teknisk krevende og komplekse rotenonbehandling som er gjennomført i hele verden sier prosjektleder for bekjempelsen, sier Helge Bardal ved Veterinærinstituttet, som er veldig glad for at Mattilsynet endelig kan friskmelde.

– Friskmeldingsprogrammet for Fustavassdraget var spesielt komplisert. Parasitten ble ikke bare var påvist på laks i elva Fusta, men også på røye i vannene oppstrøms lakseførende strekning. I tillegg til prøvene av lakseyngel fra elva Fusta er det derfor også undersøkt 500 røyer fra vannene oppstrøms i hvert av de tre siste årene sier prosjektleder for Friskmeldingsprogrammet, Haakon Hansen ved Veterinærinstitututtet.

Med dette friskmeldingsvedtaket opphever Mattilsynet de lokale påleggene som ble fattet ved påvisning av parasitten i vassdragene. Kontrollforskriften gjelder enda, og den kan først oppheves etter godkjenning fra ESA.

Med dagens friskmelding vil Fustavassdraget fra 2024 inngå i nasjonalt overvåkningsprogram for Gyrodactylus salaris.

 

Fakta Gyrodactylus salaris:

  • Lakseparasitten er en ca. 0,5 mm stor parasitt som angriper lakseyngel i ferskvann.
  • Parasitten er introdusert til Norge gjennom innførsel av laks og regnbueørret minst fire ganger.
  • Parasitten har vært regnet som den største menneskeskapte trusselfaktoren mot norske laksebestander. Bekjempelse av parasitten har derfor høy prioritet. Utryddelse av parasitten medfører også at risikoen for smittespredning til nye områder reduseres.

Fakta bekjempelse av Gyrodactylus salaris:

  • Mattilsynet har ansvaret for overvåking, forebygging og smittebegrensende tiltak.
  • Miljødirektoratet har ansvaret for tiltak for å utrydde parasitten, bevare laksebestandene samt gjenoppbygge bestandene etter bekjempelse.
  • Statsforvalteren i den respektive smitteregionen er tiltakshaver for bekjempelse av parasitten, samt bevaring og reetablering av fiskebestandene.
  • Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for genbank for villaks og for kjemiske tiltak mot parasitten, og er internasjonalt referanselaboratorium på Gyrodactylus salaris.
  • Veterinærinstituttet gjennomfører behandling og program for overvåking, friskmelding og reetablering av fisk på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde sykdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Vefsn kommune, Nordland - Lovdata

For mer informasjon om Gyrodactylus salaris og bekjempelse av sykdommen se Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Miljødirektoratet.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye