Mattilsynet

Resultater fra tilsyn med dyrevelferd

Del

Mattilsynets tilsyn med dyrevelferd i årets åtte første måneder avdekket 749 dyrehold med brudd på regelverket.

Fra 1. januar til 31. august var Mattilsynet på tilsyn i totalt 2 274 dyrehold, og gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i 1 377 av dem. Selv om dyrevelferden ikke ble vurdert spesielt i alle de 2 274 dyreholdene, ville Mattilsynet fulgt opp dersom det var vesentlige utfordringer. 

Det ble funnet brudd på regelverket i litt over halvparten (54 prosent) av dyreholdene der det ble ført tilsyn med dyrevelferden. Dette er en økning på 3 prosentpoeng fra samme periode i 2022. Andelen svært alvorlige brudd var lav. 

Mattilsynet går oftere på tilsyn i dyrehold som har størst risiko for dårlig dyrevelferd, så tallene er ikke representative for alle norske dyrehold. 

– Vi ønsker å utnytte ressursene best mulig ved å spisse innsatsen og føre mest tilsyn der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst, sier Nina Brogeland Laache, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon dyrevelferd. 

Les hele rapporten på mattilsynet.no: Mattilsynets arbeid med dyrevelferd

Avdekker flere alvorlige saker 

På statsbudsjettet for 2022 fikk Mattilsynet 20 millioner kroner ekstra, øremerket dyrevelferd. Ekstrabevilgningen bidro til å styrke innsatsen på området, blant annet gjennom en egen dyrevelferdssatsing. Satsingen har fortsatt inn i 2023. 

– Vi får mer målrettet oppfølging av bekymringsmeldinger, bedre bruk av data slik at vi kan  risikobasere den offentlige kontrollen, og mer systematisk oppfølging av kronisk dårlige dyrehold, sier Brogeland Laache. 

I løpet av årets første åtte måneder avdekket Mattilsynet alvorlig vanskjøtsel i 38 dyrehold. I samme periode i 2022 avdekket Mattilsynet alvorlig vanskjøtsel i 26 dyrehold. 

I perioden har Mattilsynet levert 45 politianmeldelser om dyrevelferd. Blant disse er det 26 saker som omhandler forskjellige former for vanskjøtsel. I tillegg har Mattilsynet anmeldte 6 saker som omhandler brudd på gjeldende vedtak fra Mattilsynet, for eksempel brudd på aktivitetsforbud. I samme periode i 2022 meldte Mattilsynet 32 saker til politiet. 

ID-merking av katter 

Landbruks- og matdepartementet arbeider med en ny stortingsmelding om dyrevelferd, som skal legges frem for Stortinget i 2024. Mattilsynet har gitt høringsinnspill om hva stortingsmeldingen bør dekke og hva vi mener er hovedutfordringene for dyrevelferden i Norge, samt forslag til aktuelle tiltak.  

Blant forslagene til tiltak, er en ny vurdering av lovpålagt ID-merking av katter. Det er ingen sikre tall på hvor mange katter som er hjemløse, men det er åpenbart at de ikke har god nok dyrevelferd.  

– Det er flere årsaker til at katter ikke blir tatt godt nok vare på. At de har lav status i samfunnet, ofte er gratis å skaffe og har lav økonomisk verdi spiller en sentral rolle. Både årsaker, ansvar og mulige tiltak har vært diskutert i flere tiår uten noen reelle løsninger, sier Brogeland Laache.

Mattilsynet gjorde en grundig utredning av temaet i 2010. Den gang anbefalte Mattilsynet ikke lovpålagt ID-merking, blant annet fordi det ville være svært vanskelig å håndheve. Mattilsynet kan ikke drive rutinemessig kontroll hos de mange tusen katteeierne, og vet heller ikke hvem det skal fattes vedtak mot hvis man finner en katt uten ID-merking. Mattilsynet har likevel ment at ID-merking og kastrering av katter som får gå fritt utendørs, er nødvendig for å redusere antallet hjemløse katter, og har oppfordret til dette.  

– I 2023 ser vi at samfunnets holdninger til katter og deres egenverdi fortsatt ikke er gode nok. I forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om dyrevelferd, mener vi at politikerne bør vurdere om ID-merking, registrering og kastrering skal bli lovpålagt, sier Brogeland Laache.

Nøkkeltall for første og andre tertial 2023

  • Mattilsynet mottok 8 873 bekymringsmeldinger om dyrevelferd. Det er en økning på ca. 19 prosent fra samme periode i 2022, og på omtrent samme nivå som i 2021.  
  • Mattilsynet gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i 1 377 dyrehold. Det er økning på 4 prosent fra samme periode i 2022.  
  • Mattilsynet avdekket brudd på dyrevelferdsregelverket i ca. 54 prosent av dyreholdene vi førte tilsyn med. Dette er en økning på 3 prosentpoeng fra samme periode i 2022 
  • Mattilsynet fant alvorlig vanskjøtsel i 38 dyrehold. Det er 12 flere enn i samme periode i 2022.  
  • Mattilsynet fattet vedtak om avvikling i 26 dyrehold. Det er 16 flere enn i samme periode i 2022.  
  • Mattilsynet ila totalt 36 aktivitetsforbud. Det er 4 flere enn i samme periode i 2022.  
  • Mattilsynet brukte overtredelsesgebyr i 22 dyrehold.  Det er 8 færre enn i samme periode i 2022.  
  • Mattilsynet leverte 45 anmeldelser om dårlig dyrevelferd til politiet. Det er 13 flere enn samme periode i 2022. 

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye