GlobeNewswire by notified

Hydros kapitalmarkedsdag 2023: En pioner i det grønne aluminiumskiftet med kraft fra fornybar energi

Del

Hydro øker satsingen på å utnytte mulighetene som oppstår gjennom økt etterspørsel etter lavkarbonaluminium. Fram mot 2030 vil Hydro øke veksten i resirkulering av aluminium og ekstruderte produkter, og styrke ambisjonene innen produksjon av fornybar energi. Hydro vil gjennomføre planlagt avkarbonisering og bidra til en omstilling som er rettferdig og naturpositiv, samtidig som markedet for grønnere aluminium videreutvikles. Dette er hovedtemaene på Hydros kapitalmarkedsdag 2023.


Hovedpunkter

  • Forventer en økning på opptil 2 milliarder kroner i grønnere inntjening innen 2030
  • Trapper opp veksten i Extrusions til en EBITDA på 10-12 milliarder kroner i 2030
  • Trapper opp veksten i resirkulering til en EBITDA på 5-8 milliarder kroner i 2030, delvis gjennom å øke mengden brukt aluminiumskrap til 850.000-1.200.000 tonn innen 2030
  • Øker målet for utslippskutt for CO2 fram mot 2030, der målet om 30 prosent reduksjon opprettholdes til tross for porteføljeendringer, og trapper opp naturpositive tiltak gjennom satsing på biologisk mangfold, avfallshåndtering og arealbruk
  • Utvider forbedringsprogrammet til 14 milliarder kroner i 2030, inkludert ytterligere potensial fra digitalisering, og øker de kommersielle ambisjonene til 6,1 milliarder kroner i 2030, inkludert hele potensialet for en økning i grønnere inntjening gjennom høyere produktpremier
  • Oppdaterer investeringsmålet for 2024 og på mellomlang sikt til 15 milliarder i året på bakgrunn av valuta, inflasjon og overføring fra 2023, og en mulig årlig fleksibilitet på opptil 1-2 milliarder kroner, med en antatt frigjøring av netto driftskapital på 2 milliarder kroner i 2024.
  • Mål om utdeling av 50-60 prosent av justert resultat etter skatt til aksjonærene for 2023, i tråd med målet i kapitalstrukturen

– Basert på vår ledende posisjon, satser vi nå enda sterkere. Fram mot 2030 trapper vi opp vekstambisjonene i Extrusions, resirkulering og produksjon av fornybar energi, med mål om å utnytte markedsmuligheter som oppstår gjennom det grønne skiftet, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

I 2020 etablerte Hydro en klar retning fram mot 2025 for å utvikle et mer robust, lønnsomt og bærekraftig selskap. Hydro har gjennomført denne strategien med økt inntjening og bærekraftresultater, og utviklet en mer robust portefølje som gir selskapet en sterkere strategisk posisjon i en verden under omstilling.

– Hydro er unikt posisjonert til å bli en pioner i det grønne aluminiumskiftet. Med vår spisskompetanse på materialer og aluminium, som spenner fra bauksitt til ekstruderte løsninger, kombinert med kompetanse innen utvikling og drift av fornybar energi og en konkret plan for å oppnå nullutslipp, er vi klare til å endre spillet for aluminiumsindustrien, sier Aasheim.

Siden 2020 har forretningsmiljøet endret seg raskt, med geopolitiske spenninger som påvirker både verdenshandel, samarbeid og energipriser. På bakgrunn av gjeldende utfordringer i markedet, ventes det stor etterspørsel etter viktige materialer som aluminium, stål og kobber som følge av det grønne skiftet. Overgangen til elbiler, en økende etterspørsel etter infrastruktur for sol- og vindkraft og strengere regelverk for energieffektivisering i bygg og anlegg bidrar alle til det økende behovet for aluminium. Et bærekraftig grønt skifte avhenger av at disse materialene blir produsert med lavest mulig karbonavtrykk og minimal påvirkning på natur og lokalmiljø, samtidig som vi tilpasser oss et nytt risikobilde og nye muligheter.

I den strategiske retningen fram mot 2030, trapper Hydro opp vekstinvesteringene i Extrusions og resirkulering for å utnytte mulighetene i det grønne skiftet. Ambisjonene for fornybar kraftproduksjon heves også, for å sikre fornybar energi til en overkommelig pris og attraktiv avkastning i verdikjeden for aluminium. I tillegg vil Hydro fortsatt satse på effektiv gjennomføring av planer for avkarbonisering og teknologiutvikling, som skal bidra til å verne om natur og en rettferdig omstilling, og bygge et marked for grønnere aluminium i samarbeid med kunder.


Øker vekstinvesteringene i Recycling og Extrusions

I resirkulering har oppkjøpet av det polske resirkuleringsselskapet Alumetal og investeringene i HyForge i Rackwitz i Tyskland gitt økte markedsmuligheter gjennom å bruke ulike typer skrap for å møte behovet i et stadig større marked for resirkulert aluminium. I tillegg ble det nye resirkuleringsanlegget Hydro Cassopolis i Michigan i USA offisielt åpnet 16. november. Anlegget tar sikte på å forsyne aluminium og Hydro CIRCAL til bilbransjen og til markedet i USA. Ved utgangen av året kommer Hydro opp i en kapasitet for resirkulering av brukt aluminiumskrap (PCS) på 540.000 tonn, og har dermed allerede nådd målet for 2025 på 520.000-670.000 tonn, som ble lansert på fjorårets kapitalmarkedsdag.

Hydro styrker veksten i resirkulering av aluminium for å møte den økende etterspørselen etter resirkulerte lavkarbonprodukter. Fram mot 2030 er ambisjonen å øke bruken av PCS ytterligere opp mot 850.000 til 1.200.000 tonn, sammenliknet med målet for 2027 på 770.000 tonn. Investeringene skal gå til utvidelse og oppgradering av resirkuleringsanlegg, og til å styrke posisjonen innenfor innkjøp av skrap og avansert sorteringsteknologi. Hydro tar videre sikte på å diversifisere porteføljen av støperiprodukter i samarbeid med kunder, slik at vi kan utnytte potensialet for økt bruk av resirkulerte materialer i nye segmenter. Avhengig av markedsutviklingen og tilgjengelig kapital, er dette antatt å kunne gi en EBITDA for resirkulering i området 5-8 milliarder kroner i 2030.

Hydro Extrusions har styrket lønnsomheten gjennom innovative løsninger i ikke-standardiserte (non-commoditized) segmenter, og tar sikte på 8 milliarder kroner i leveranser i 2025 i normaliserte markeder. Disse leveransene skal styrkes ytterligere fram mot 2030. Med utvidet kapasitet, nye presser og satsing på grønnere tilbud, vil Hydro gripe nye muligheter i markedet og øke den globale markedsandelen. Avhengig av markedsvekst og tilgjengelig kapital, er ambisjonen å oppnå en EBITDA mellom 10 og 12 milliarder kroner innen 2030.


Hever ambisjonene for fornybar kraftproduksjon

Det er et presserende behov for å utvikle flere fornybare energikilder, samtidig som det er større konkurranse og risiko for prisøkning. Til tross for de globale klimamålene, går utviklingen av mer fornybar energi tregt. Det ventes at sol- og vindkraft vil få en stadig mer framtredende rolle i strømnettet, som skaper større uforutsigbarhet i produksjon og belastning. Det grønne aluminiumskiftet vil ikke være gjennomførbart uten mer fornybar energi til en overkommelig pris. Hydros kompetanse og mulighet til å øke fornybar kraftproduksjon gir et konkurransefortrinn når det gjelder å ta en ledende rolle i denne utviklingen.

Fram mot 2030 vil Hydro gripe muligheten til å skape verdier i et ustabilt energilandskap, gjennom å skape størst mulig fleksibilitet i uregelmessige kraftkilder og styrke markedsvirksomheten. Hydro Rein har aktivt fulgt opp attraktive fornybarprosjekter som kan levere til Hydro og en bred kundebase, hovedsakelig i Norden og Europa. Gjennom det nylig etablerte joint venture-samarbeidet med Macquarie, har Hydro Rein nå et godt utgangspunkt for å vokse videre og levere en attraktiv, risikojustert avkastning på kapital på opptil 10-20 prosent. I 2030 ventes det en EBITDA fra Hydro Energy, inkludert et forholdsmessig bidrag fra Hydro Rein, på om lag 4,7 milliarder kroner (normalisert).


Gjennomfører planer for avkarbonisering og teknologi og legge enda større vekt på en naturpositiv og rettferdig omstilling

Hydro gjør store framskritt mot sine mål for reduksjon av karbonutslipp. Målet er en reduksjon på 30 prosent i karbonutslippene innen 2030, hovedsakelig basert på drivstoffbytte og elektrifisering av kjeler ved aluminaraffineriet Alunorte. Til tross for at den lavere eierandelen i Alunorte reduserer effekten av utslippsreduksjonene på Hydros tall, vil Hydro likevel opprettholde utslippsmålet på 30 prosent reduksjon innen 2030, noe som innebærer at vi strekker våre ambisjoner. For å nå dette mer ambisiøse målet, vil Hydro undersøke tiltak som avkarbonisering av støperier med grønt hydrogen, biodrivstoff eller direkte elektrifisering, og bruke biomaterialer til anodeproduksjon. Samlet sett vil porteføljeendringene og eksisterende programmer for avkarbonisering føre til en 47 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030, sammenliknet med 2018. De to teknologiløpene mot nullutslipp, HalZero for ny kapasitet og karbonfangst for eksisterende smelteverk, går som planlagt mot industriell skala innen 2030.

Det å bli grønnere handler om mer enn avkarbonisering, og Hydro har også klare forpliktelser på områder som biologisk mangfold, avfallshåndtering og utslipp av stoffer som ikke er klimagasser, i tråd med Global Biodiversity Framework. Målet om å unngå netto tap av biologisk mangfold ved bauksittgruven Hydro Paragominas er utvidet til også å omfatte historiske effekter fra 2020 i dagens fotavtrykk. Dette innebærer bedre forvaltning av biologisk mangfold på stedet og investeringer i kompenseringstiltak rundt gruvevirksomheten. For å sikre en vellykket gjennomføring har Hydro gått sammen med IPAM og IMAZON, som skal jobbe med bærekraftig utvikling i Paragominas. Hydro vil samarbeide med Alliansen for ren luft (Alliance for Clean Air) under Verdens økonomiske forum for å lage en oversikt over utslipp til luft i forsyningskjeden. Dette samarbeidet har som mål å definere et referansenivå og etablere mål for å redusere fotavtrykket til våre aluminiumprodukter, og støtte felles arbeid mot luftforurensing på tvers av verdikjeden.

Det er utarbeidet et rammeverk for en rettferdig omstilling, som skal bidra positivt når det gjelder å respektere og fremme menneskerettighetene, støtte en positiv lokal utvikling, investere i utdanning og sikre ansvarlige forsyningskjeder. Gjennom kontinuerlig oppfølging, lokale tiltak og samarbeid, vil Hydro forbedre levevilkår og livsopphold der selskapet har virksomhet.


Utvikler markedet for grønnere aluminium i samarbeid med kunder

Hydro har en unik mulighet til å bruke sin integrerte verdikjede til å levere produkter med lavkarbonaluminium, komplett med sporbarhet og transparens på alle stadier fra gruve til komponent. Hydro utnytter denne posisjonen gjennom å etablere strategiske samarbeid med utvalgte profilerte kunder, og har allerede stått i spissen for samarbeid med ledende aktører i bilindistruein, som Mercedes-Benz, Porsche og Polestar.

Lavkarbonprodukter skaper verdier for Hydros kunder og gir rom for høyere priser som påvirker selskapets bunnlinje. Med det veikartet Hydro har etablert fram mot 2030 om å drive karbonavtrykket for produktene enda mer ned, både når det gjelder primæraluminium og resirkulert aluminium vil Hydro kunne styrke sitt produkttilbud fra Hydro REDUXA 4.0 til Hydro REDUXA 3.0. Ytterligere vekst i resirkulering og økt innhold av brukt skrap gir videre muligheter for en bredere CIRCAL-portefølje med høyere produktpremier.

Basert på de produktpremiene Hydro får i dag og tilgjengelig kapasitet i 2030, er det muligheter for 2 milliarder kroner i grønnere inntjening gjennom høyere produktpremier etter hvert som Hydro videreutvikler og tilbyr industriledende produkter. Dette potensialet vil avhenge av en rekke faktorer og hvordan markedet utvikler seg, men med dagens utgangspunkt og veikartet mot nullutslipp, jobber Hydro målbevisst for å skape verdier for kunder og for Hydro, samtidig CO2-utslippene drives ned på en ansvarlig måte.


Større robusthet og grønnere verdiskaping

Hydros inntjening fra fjerde kvartal 2022 til tredje kvartal 2023 var 25,7 milliarder kroner, sammenliknet med en rekordhøy inntjening på 39,7 milliarder kroner i 2022. Resultatet ble drevet ned av svakere økonomisk vekst. Større robusthet og en solid kapitalstruktur har imidlertid bidratt til en strategisk kapitalfordeling, der 60 prosent av kapitalen er brukt på lønnsomme investeringer og strategisk vekst i løpet av 2023. I tråd med utbyttepolitikken og måltall for kapitalstrukturen, tar Hydro sikte på å dele ut 50-60 prosent av justert resultat etter skatt for 2023 til aksjonærene. Den endelige utdelingen for 2024 vil foreslås av styret i forbindelse med framleggingen av resultatene for fjerde kvarttal i februar 2024, og vil være gjenstand for godkjenning på generalforsamlingen i mai 2024.

Hydro har styrket sin posisjon med 8,6 milliarder kroner i forbedringer, gjennom mer effektiv drift, optimalisering av faste kostnader og tiltak knyttet til anskaffelser. Alle forretningsområdene ligger i øvre sjikt innenfor sine bransjer, med en posisjon innenfor første kvartil i Aluminium Metal og Bauxite & Alumina, lukking av gap til konkurrenter i Extrusions, og en økning på 2 milliarder kroner i EBITDA i Energy. Hydro skal fortsette å forbedre seg, og målet i forbedringsprogrammet er økt med ytterligere 3 milliarder kroner til 14 milliarder kroner i 2030.

Kommersielle initiativ har bidratt ytterligere til god inntjening gjennom å utnytte muligheter til vekst gjennom marked og kunder, og gjennom å utvikle markedet for grønnere produkter med høyere produktpremier. Hydro forventer å levere 2,9 milliarder kroner innen utgangen av året, inkludert kommersielle forbedringer i Energy, og ligger godt foran målet for 2025 på 2,5 milliarder kroner allerede i 2023. Den kommersielle ambisjonen utvides ytterligere til 6,1 milliarder kroner fram mot 2030, inkludert hele potensialet for en økning i grønnere inntjening gjennom høyere produktpremier på 2 milliarder kroner.

Hydros strategiske agenda er fortsatt førende for kapitalallokeringen, og kapitaldisiplin er fortsatt en viktig økonomisk prioritering fram mot 2030. For året 2023 forventer Hydro 22,5 milliarder kroner i investeringer, inkludert Hydro Rein, som er 1 milliard kroner lavere enn investeringsmålet ved andre kvartal. Oppdatert investeringsmål for 2024 er 15 milliarder kroner, som inkluderer 400 millioner kroner overført fra 2023 og 2 milliarder kroner i valuta- og inflasjonseffekter. For perioden 2025-2028 er investeringsmålet 15 milliarder kroner, som reflekterer valuta- og inflasjonseffekter, i tillegg til større vekstambisjoner innenfor resirkulering og Extrusion. Avhengig av markedsutvikling og vekstkapasitet, er det et muligheter for en ytterligere vekstinvesteringer på 1-2 milliarder kroner i året, som tilsvarer øvre sjikt av vekstmålene for EBITDA. Langsiktige vedlikeholdsinvesteringer er beregnet til 8,0 milliarder kroner.

Hydro vil fortsette å sikre effektivt nivå på arbeidskapitalen, og tar sikte på en frigjøring av 2 milliarder kroner i 2024, på bakgrunn av nåværende priser i markedet.

Forslaget til kapitalfordeling, forbedringsmål og kommersielle ambisjoner styrker Hydros konkurranseposisjon, og gir selskapet mer robust inntjening gjennom konjuinktursyklusen. Dette legger til rette for videre vekst og en attraktiv avkastning til aksjonærene.


Investorkontakt:
Martine Rambøl Hagen
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com
 +47 41406376

Mediekontakt:
Halvor Molland
Halvor.Molland@hydro.com
 +47 92979797

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

NOTICE CONVENING THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF DFDS A/S22.2.2024 09:47:00 CET | Press release

Company announcement no. 11 - 22 February 2024 The notice convening DFDS' Annual General Meeting to be held on 15 March 2024 is attached. Further information is available from this link: https://www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings Contact Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01 Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42 Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59 Dennis Kjærsgaard Sørensen, Media +45 42 30 38 47 About DFDS We operate a transport network in and around Europe with an annual revenue of DKK 27bn and 13,200 full-time employees. We move goods in trailers by ferry, road & rail, and we offer complementary and related transport and logistics solutions. We also move car and foot passengers on short sea and overnight ferry routes. DFDS was founded in 1866 and headquartered and listed in Copenhagen. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Attachments DFDS_AGM_NOTICE_2024DFDS_AGM_NOTICE_2024_APPENDIX_

INDKALDELSE TIL DFDS A/S' ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 202422.2.2024 09:47:00 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 11 - 22. februar 2024 Indkaldelsen til DFDS' ordinære generalforsamling, der afholdes 15. marts 2024, er vedlagt. Yderligere information er tilgængelig fra dette link: https://www.dfds.com/en/about/investors/general-meetings Kontakt Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01 Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42 Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59 Dennis Kjærsgaard Sørensen, Media +45 42 30 38 47 Om DFDS Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 13.200 heltidsansatte. Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger. Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Vedhæftede filer DFDS_DK_

DFDS ANNUAL REPORT 2023 - MOVING TOGETHER22.2.2024 09:45:00 CET | Press release

Company announcement no. 10 - 22 February 2024 DFDS' Annual Report for 2023 is attached, including a zip file for the Danish Supervisory Financial Authority in accordance with the ESEF regulation. Key figures for 2023 and the outlook for 2024 have already been published on 9 February 2024 in our Q4 interim report. Our network combines ferry, road, and rail transport with complementary logistics solutions. Following a period with significant expansion of the network, our new strategy sets us on a path to unlock the value of the expanded network through organic growth and focus on cash flow generation. We are also moving to green. On land, we deploy one of the largest fleet of e-trucks in Europe, and we aim to have six green ferries on the water by 2030. The full annual report and an overview version of the annual report, DFDS Review 2023, are available here. Contact Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01 Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42 Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59 Dennis

DFDS ÅRSRAPPORT 2023 - MOVING TOGETHER22.2.2024 09:45:00 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 10 - 22. februar 2024 DFDS' årsrapport for 2023 er vedhæftet, herunder en zip-fil til Finanstilsynet i overensstemmelse med ESEF-forordningen. Hovedtal for 2023 og forventninger til 2024 blev offentliggjort allerede 9. februar 2024 i vores 4. kvartalsrapport. Vores netværk kombinerer færge-, vej- og jernbanetransport med komplementære logistikløsninger. Efter en periode med betydelig udvidelse af netværket, sætter vores nye strategi os på en vej til at realisere værdien af det udvidede netværk gennem organisk vækst og fokus på cash flow generation. Vi er også i gang med den grønne omstilling. På land driver vi en af Europas største flåder af elektriske lastbiler, og vi sigter mod at have seks grønne færger på vandet i 2030. Den fulde udgave af årsrapporten er på engelsk. På dansk findes folderen DFDS Overblik 2023. De er begge tilgængelige her. Kontakt Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01 Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42 Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33

Prosafe SE: Extraordinary General Meeting completed22.2.2024 09:24:50 CET | Press release

Pursuant to the Notice of 30 January 2024, an Extraordinary General Meeting of Prosafe SE was held today, 22 February 2024. The Extraordinary General Meeting resolved to approve all matters as proposed in the Notice. The minutes from the Extraordinary General Meeting are attached and can be downloaded from http://www.newsweb.no and https://www.prosafe.com Prosafe is a leading owner and operator of semi-submersible accommodation vessels. The company is listed on the Oslo Stock Exchange with ticker code PRS. For more information, please refer to https://www.prosafe.com 22 February 2024 Prosafe SE For further information, please contact: Glen Ole Rødland, Chairman of Prosafe SE Phone: +47 907 41 662 Terje Askvig, CEO Phone: +47 952 03 886 This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act. Attachment EGM 22 February 2024 - Minutes incl attendance and votes

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye