Statens vegvesen

De fleste kjørte bil til jobb i 2022 – også i byene

Del

Reisevaneundersøkelsen 2022 for de sju største byregionene viser at de fleste tok bilen til jobb, også i byområdene. 58 prosent oppga dette på landsbasis.

Tegning av ulike trafikantgrupper i bybildet
Denne nøkkelrapporten presenterer tall for sju byregioner som alle var dekket av tilleggsutvalg. Jon Opseth Statens vegvesen

Nøkkelrapporten «Reisevaner i de sju største byregionene med tilleggsutvalg 2022» er en forenklet rapport for de største byregionene med tilleggsutvalg; Oslo/Akershus, Bergensregionen, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Buskerudbyen, Nedre Glomma og Tromsøregionen.

I rapporten finner du også grafiske resultater for de fire byvekstavtaleområdene. De geografiske områdene for byregionene er større enn byvekstavtaleområdene, så tallene blir litt ulike.

Reiser med kollektivtransport på vei opp

– I alle byområdene med byvekstavtaler (BVA) ser vi at reiser med kollektivtransport gikk betydelig ned i pandemiårene 2020 og 2021. I 2022 var andelen økende igjen, men fortsatt ikke helt tilbake på 2019-nivå, uttaler sjefingeniør Oskar Kleven i Statens vegvesen.

Bruken av hjemmekontor økte også mye i 2020 og 2021, og i 2022 det var fortsatt mange som brukte hjemmekontor de dagene de ikke var på arbeidsplassen.

I Nedre Glomma kjørte 66 prosent bil til jobb

Reiser som bilfører er den transportmåten flest (58 prosent) brukte til arbeidsreiser på landsbasis i alle regioner. Den høyeste andelen finner vi i Nedre Glomma med 66 prosent. Her finner vi også den laveste andelen av de som var fornøyd med kollektivtilbudet (41 prosent).

Til sammenligning hadde Oslo/Akershus den laveste andelen bilførere på arbeidsreiser med 38 prosent. Her oppga 80 prosent at de hadde god eller svært god tilgang til kollektivtilbudet.

Bilførerandelen på alle reiser samlet har sunket fra 55 prosent i 2021 til 50 prosent i 2022 på landsbasis.

14 prosent syklet til jobb i Trondheimsregionen

De som syklet mest til jobb bor i Trondheimsregionen, med 14 prosent av arbeidsreisene, tett etterfulgt av Nord-Jæren og Oslo/Akershus med 13 prosent. Lavest sykkelandel var det i Bergensregionen med 7 prosent, Nedre Glomma med 8 prosent og Buskerudbyen med 9 prosent. I Tromsø syklet 12 prosent til jobb.

82 prosent var fornøyd med kollektivtilbudet i Tromsø

På landsbasis oppgir 53 prosent at de hadde svært god eller god tilgang til kollektivtilbudet der de bor. Tromsø hadde den høyeste andelen med 82 prosent. I Oslo/Akershus oppga 80 prosent at de hadde god eller svært god tilgang. Bergensregionen, Trondheimsregionen og Nord-Jæren lå relativt jevnt med om lag 70 prosent. Den laveste oppslutningen finner vi i Buskerudbyen og Nedre Glomma med henholdsvis 49 og 41 prosent.

Andelen bileiere var høyest i Buskerudbyen, Nord-Jæren og Nedre Glomma

Den høyeste andelen av personer som eide eller disponerte bil, finner vi i Buskerudbyen, Nord-Jæren og Nedre Glomma med henholdsvis 89, 88 og 88 prosent. Det var minst bilhold i Oslo/Akershus, der 76 prosent oppga at de eide eller disponerte bil.

Flest reiste kollektivt til skole i Bergen

Andelen som reiste kollektivt til skole var størst i Bergensregionen med 51 prosent og lavest i Nedre Glomma (31 prosent) og på Nord-Jæren (32 prosent). På landsbasis reiste 39 prosent kollektivt og 30 prosent gikk til fots til skolen. 13 prosent syklet. For andelen gående var det relativt liten spredning blant de ulike regionene.

Oslofolk gikk mest

De som bor i Oslo/Akershus, oppga i størst grad at de gikk til fots (29 prosent) på alle reiser samlet. Andelen har ligget stabilt høyt i 2020 og 2021 med 31 og 29 prosent. I Oslo kommune var andelen gående 38 prosent. Til sammenligning var det 25 prosent som gikk i Trondheimsregionen, 24 prosent i Bergensregionen og i Tromsø, 20 prosent i Nord-Jæren og Buskerudbyen og 15 prosent i Nedre Glomma.

Rapporten presenterer tall fra sju regioner med tilleggsutvalg

I denne rapporten presenteres tall for sju regioner som alle var dekket av tilleggsutvalg. Grenland og Kristiansand hadde ikke tilleggsutvalg i 2022, derfor inngår ikke disse i 2022-tallene, da intervjugrunnlaget var for lavt.

80 kommuner er dekket av tilleggsutvalg i RVU 2022. Dette utgjør 22 prosent av landets kommuner (etter kommuneinndelingen i 2020) og 58 prosent av befolkningen over 13 år (pr 2022).

Det er Opinion AS som gjennomfører Nasjonal reisevaneundersøkelse RVU på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen (SVV), Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket.

Formålet med de nasjonale reisevaneundersøkelsene (RVU) er å kartlegge og analysere befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Undersøkelsene er grunnlag for planlegging og modellutvikling innenfor transportsektoren, blant annet i stortingsmeldinger, Nasjonal transportplan og i lokal og regional areal- og transportplanlegging.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

tabell med oversikt over alle reiser i byene
Oversikt over alle reiser samlet i byregionene med tilleggsutvalg
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom