Diskrimineringsnemnda anker sak om aldersgrense på utested

Del
Diskrimineringsnemnda anker Oslo tingretts dom i sak mot utested vedrørende aldersgrense.

Den 20. oktober 2023 avsa Oslo tingrett en dom hvor det ble fastslått at utestedet Festiviteten på Hamar ikke bryter aldersdiskrimineringsforbudet ved å ha 23-års aldersgrense. Diskrimineringsnemnda er uenig i tingrettens vurderinger, og vil anke dommen til lagmannsretten.

 - Diskrimineringsnemnda ønsker å få overprøvd tingrettens vurderinger og konklusjoner i lagmannsretten, uttaler direktør i nemnda, Ashan Nishantha. Anke betyr at tingrettens avgjørelse ikke blir rettskraftig (rettslig bindende).

Nishantha sier videre at det som utgangspunkt fortsatt ikke er adgang til å operere med andre aldersgrenser enn de som følger av alkoholloven, altså 18 eller 20 år. Utesteder som vil ha andre aldersgrenser, må påvise at aldersgrensen er saklig, nødvendig og forholdsmessig i det konkrete tilfellet.

Kontakter

Lenker

Om Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda
Postboks 208 Sentrum
5804 Bergen

https://www.diskrimineringsnemnda.no/hjem
  • Diskrimineringsnemnda er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan som avgjør saker om diskriminering, trakassering og gjengjeldelse.
  • Nemnda er et gratis alternativ til domstolene. Du trenger ikke advokat for å klage inn en sak for nemnda.
  • Nemnda er nøytral og skal kun ta stilling til om likestillings- og diskrimineringsregelverket er brutt i de sakene som blir klaget inn for den.
  • De fleste sakene i nemnda blir forberedt og avgjort på grunnlag av det skriftlige materialet i saken.
  • Klageprosessen har flere likhetstrekk med en domstolsprosess. For eksempel får begge parter kopi av alle brev i saken, samt kopi av det den andre parten sender inn. Partene har krav på å kommentere alle opplysninger som den andre parten sender inn, før nemnda avgjør saken.
  • Les mer om Diskrimineringsnemnda på www.diskrimineringsnemnda.no

Følg pressemeldinger fra Diskrimineringsnemnda

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Diskrimineringsnemnda på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.