GlobeNewswire by notified

Aktia Bank Abp:s Delårsrapport 1.1-30.9.2023: Ett rekordhögt räntenetto och bra kostnadskontroll bidrog till en stark förbättring av den underliggande verksamhetens resultat

Dela

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
9.11.2023 kl. 8.00

Aktia Bank Abp:s Delårsrapport 1.1-30.9.2023: Ett rekordhögt räntenetto och bra kostnadskontroll bidrog till en stark förbättring av den underliggande verksamhetens resultat

Juli-september i korthet

 • Räntenettot ökade med 64 % till 39,5 (24,0) mn euro.
 • Provisionsnettot var på samma nivå som året innan, 30,0 (29,9) mn euro. 
 • Livförsäkringsnettot var 5,1 (19,6) mn euro trots att resultatet inkluderar värdeförändringar i fastighetsportföljen om -2,0 mn euro. De omräknade jämförelsesiffrorna för 2022 enligt den nya redovisningsstandarden IFRS 17 försvårar jämförelsen markant.
 • Trots hög inflation kunde de jämförbara rörelsekostnaderna bibehållas på nästan samma nivå som ifjol, 40,8 (40,3) mn euro.
 • Det jämförbara rörelseresultatet ökade med 3 % till 32,0 (31,1) mn euro.
 • Kreditförlusterna var fortfarande mycket måttliga, -2,3 mn euro.

Januari-september i korthet

 • Räntenettot ökade med 40 % till 105,1 (75,0) mn euro.
 • Provisionsnettot uppgick till 90,6 (92,9) mn euro.
 • Livförsäkringsnettot var 18,0 (75,9) mn euro. De omräknade jämförelsesiffrorna för 2022 enligt den nya redovisningsstandarden IFRS 17 försvårar jämförelsen markant.
 • De jämförbara rörelsekostnaderna ökade med 3 % till 128,7 (125,4) mn euro. Inflationen och satsningarna på informationssystem och utveckling av digitala tjänster ökade IT-kostnaderna.
 • Affärsverksamheten utvecklades stabilt, men på grund av den redovisningstekniska förändringen (IFRS 17) minskade det jämförbara rörelseresultatet till 82,0 (116,4) mn euro. Det rapporterade rörelseresultatet för motsvarande period i fjol uppgick till 50,4 mn euro.

Utsikter 2023 (bibehållna)

Aktias jämförbara rörelseresultat för 2023 förväntas vara betydligt högre än de 65,2 miljoner euro som rapporterades 2022 i enlighet med tidigare tillämpad redovisningsstandard för livförsäkringsverksamheten.

Utsikterna har utarbetats utgående från följande förväntningar:

 • Räntenettot förväntas vara betydligt högre än 2022.
 • Provisionsnettot förväntas vara på samma nivå eller något lägre än 2022 (uppdaterad, tidigare: förväntas öka något under 2023).
 • Livförsäkringsverksamheten förväntas utvecklas stabilt. Resultatet kan dock påverkas av förändringar i marknadsvärdena. Det omräknade resultatet för 2022 enligt den nya redovisningsstandarden IFRS 17 är exceptionellt högt på grund av redovisningsteknisk förändring.
 • Rörelsekostnaderna förväntas vara på samma nivå eller något högre än 2022, särskilt till följd av den ökade inflationen och de initiala kostnaderna för utläggning av IT-tjänster.
 • Eventuella kreditförlustreserveringar förväntas vara på 2022 års nivå.

Juha Hammarén, VD:

Jag är mycket nöjd med Aktias utveckling under det tredje kvartalet. Alla våra tre affärssegment, Bankverksamhet, Kapitalförvaltning och Livförsäkring, var framgångsrika i sitt försäljningsarbete, och antalet kunder ökade. Stigande räntor medförde att vårt räntenetto ökade med hela 64 % jämfört med motsvarande period året innan. Vi förutspår dock att räntecykeln är nära sin högsta nivå. Provisionsnettot var på samma nivå som året innan under det tredje kvartalet.

Den underliggande verksamhetens resultat steg till en ny rekordnivå, framför allt tack vare den betydande ökningen av räntenettot och den stabila kostnadsnivån. Med beaktande av att jämförelseperiodens omräknade resultat enligt IFRS 17 avsevärt ökade resultatet för livförsäkringsverksamheten kan vi vara mycket nöjda med resultatet.

Vår bankverksamhet utvecklades starkt under det tredje kvartalet. Den totala kreditstocken var fortsatt stabil, även om efterfrågan på bolån var dämpad då bostadsmarknaden avmattades och den allmänna marknadsosäkerheten fortsatte öka. Den stora efterfrågan på avbetalnings- och leasingfinansiering hos företagskunder kompenserade för den svaga efterfrågan på bolån.

Kvaliteten på kreditstocken var fortsatt god och den genomsnittliga marginalen för hela lånestocken ökade. En av våra centrala principer är att bibehålla en god kvalitet på vår lånestock och vi strävar efter att reagera på kundernas potentiella spirande betalningssvårigheter i ett tidigt skede. Vi försöker inte heller öka vår marknadsandel av bolån till hushåll genom att höja risknivån. Kreditförlusterna förblev måttliga trots marknadsläget.

Vår kapitalförvaltningsverksamhet utvecklades väl trots det utmanande marknadsläget. Nettoförsäljningen till inhemska institutionella placerare och Private Banking-kunder var positiv under det tredje kvartalet. Några internationella placerare gjorde inlösen från Aktias mycket framgångsrika räntefonder, vilket medförde att den totala nettoförsäljningen var negativ under det tredje kvartalet.

Marknadsförändringarna inverkade också negativt på de förvaltade kundmedlen som minskade från föregående kvartal till 13,3 miljarder euro. Under kvartalet utvecklade vi vår produktportfölj och lanserade en ny kapitalskyddad aktieobligation, som togs väl emot av kunderna.

Vår livförsäkringsverksamhet utvecklades väl under det tredje kvartalet med beaktande av rådande marknadsförhållanden. Det försäkringstekniska resultatet förbättrades avsevärt, men livförsäkringsnettot minskade jämfört med föregående år. Jämförelseperiodens omräknade resultat enligt IFRS 17 var mycket högt och försvårar jämförelsen mellan åren.

Satsningar på utveckling av kundupplevelsen

Under det tredje kvartalet bibehölls de jämförbara rörelsekostnaderna på samma nivå som året innan trots den kraftiga inflationen och betydande satsningar på utveckling av informationssystem och digital kundupplevelse.

Att erbjuda en utmärkt kundupplevelse är en av hörnstenarna i vår strategi och under 2023 har vi satsat mycket på att utveckla den. Detta innebär bland annat kortare kötider till telefontjänsten, införande av en applikation för elektronisk identifiering på bred front samt tillhandahållande av heltäckande och högklassig rådgivning till våra kunder på båda inhemska språken. Vi fokuserar också på att utveckla vår verksamhet så att kunderna kan räkna med att nå oss när de behöver råd.

Vi vill göra oss förtjänta av kundernas förtroende varje dag. Lojala kunder och långa kundrelationer är något som vi kan vara stolta över. Vi vill hålla fast vid dessa även i framtiden.

Nyckeltal

(mn euro)Q3/2023Q3/2022∆ %1-9/20231-9/2022∆ %Q2/2023∆ %Q1/20232022
Räntenetto39,524,064 %105,175,040 %33,817 %31,899,2
Provisionsnetto30,029,90 %90,692,9-2 %30,4-1 %30,3122,0
Livförsäkringsnetto5,119,6-74 %18,075,9-76 %5,7-10 %7,279,2
Rörelseintäkter totalt75,272,44 %215,8244,8-12 %70,37 %70,3302,9
Rörelsekostnader-40,8-40,31 %-130,1-125,44 %-42,2-3 %-47,1-169,4
Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden-2,3-1,0127 %-4,5-3,147 %-1,373 %-0,9-10,2
Rörelseresultat32,031,13 %81,0116,6-31 %26,819 %22,2123,5
Jämförbara rörelseintäkter175,272,44 %215,5244,6-12 %70,07 %70,3302,8
Jämförbara rörelsekostnader1-40,8-40,31 %-128,7-125,43 %-42,2-3 %-45,8-168,1
Jämförbart rörelseresultat132,031,13 %82,0116,4-30 %26,521 %23,6124,7
K/I-tal0,540,56-2 %0,600,5118 %0,60-10 %0,670,56
Jämförbart K/I-tal10,540,56-2 %0,600,5116 %0,60-10 %0,650,56
Resultat per aktie (EPS), euro0,340,34-1 %0,881,29-32 %0,2917 %0,251,37
Jämförbart resultat per aktie (EPS), euro10,340,34-1 %0,891,29-31 %0,2919 %0,271,38
Avkastning på eget kapital (ROE), %16,217,6-8 %14,121,6-35 %14,115 %12,217,0
Jämförbar avkastning på eget kapital (ROE), %116,217,6-8 %14,321,6-34 %13,917 %13,017,2
Kärnprimärkapitalrelation (CET1), %211,010,63 %11,010,63 %11,00 %11,110,8


1) Alternativa nyckeltal
2) Vid slutet av perioden

Jämförelseperioderna 2022 är omräknade enligt den nya IFRS 17 standarden för försäkringsavtal.

Webcast-sändning från resultattillställningen

En direkt webcast-sändning från resultattillställningen ordnas den 9 november 2023 kl. 10.30. Verkställande direktör Juha Hammarén och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska och den kan följas direkt på https://aktia.videosync.fi/2023-q3-results.

En inspelning av webcast-sändningen kommer att finnas tillgänglig på adressen www.aktia.com efter tillställningen.

AKTIA BANK ABP

Mera information:
Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 247 6236

ir@aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 30.6.2023 till 13,8 miljarder euro och balansomslutningen till 12,3 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com. 

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Öhlins Dampers To Be Used in All Super Formula Cars for the 2024 Season5.12.2023 09:30:55 CET | Press release

Series standard suspension to debut during team tests December 6-8, 2023 UPPLANDS VÄSBY, Sweden, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Japan Race Promotion, the organizer of the Super Formula Championship, has chosen Tenneco’s Öhlins Racing to be the sole supplier of shock absorbers for Super Formula. Öhlins is set to supply user-friendly, reliable high-performance dampers based on the Swedish company’s years of experience in Formula 1 and Hypercar/LMP1 racing. Service and support will be provided by Carrozzeria Japan Co., Ltd. during the season. Super Formula has been highly regarded by teams and drivers around the world as the world's premier equal-condition race that uses the same chassis and tires. For future seasons, the series has decided to standardize the dampers so the skills of the drivers can be better demonstrated. Additionally, with the unstable global situation and economic environment, this initiative aims to ensure a stable supply of parts while at the same time reducing th

CONDITIONS FOR SALE OF RIKSBANK CERTIFICATES5.12.2023 09:30:00 CET | Press release

Bid date, 2023-12-05Auction date2023-12-05Settlement date2023-12-06Maturity Date2023-12-13Nominal amount1 017 billion SEKInterest rate4.00 %Bid times09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateBids are made to phone number08-696 69 70Confirmation of bids to e-mailrbcert@riksbank.seThe lowest accepted bid volume1 million SEKThe highest accepted bid volume1 017 billion SEKAllocation Time10.15 (CET/CEST) on the Bid dateProjected minimum liquidity surplus during the term1 017 billion SEKExpected excess liquidity at full allotment0 billion SEK Stockholm, 2023-12-05

Correction: Nykredit Realkredit A/S – New final terms for Euro Medium Term Note Programme5.12.2023 09:29:16 CET | Press release

To Nasdaq Copenhagen Nykredit Realkredit A/S – New final terms for Euro Medium Term Note Programme Nykredit Realkredit A/S publishes final terms for an issue of SEK 500,000,000 Senior Non-Preferred Floating Rate Notes due 2027, which are issued pursuant to Nykredit Realkredit A/S's and Nykredit Bank A/S’s €15,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme dated 12 May 2023. The final terms dated 4 December 2023 and the EMTN Programme dated 12 May 2023 are available for download on Nykredit's website at nykredit.com/ir. Enquiries may be addressed to Nykredit Realkredit A/S, Group Treasury, Nicolaj Legind Jensen, Head of Group Treasury, tel +45 44 55 11 10, or Morten Bækmand Nielsen, Head of Investor Relations, tel +45 44 55 15 21. Attachment New_final_terms_for_Euro_Medium_Term_Note_Programme_Nykredit_Realkredit_A_S_2023-12-05_EN

Ændring i ledelsen hos BI Boligejendomme A/S5.12.2023 09:00:00 CET | pressemeddelelse

København Ø, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lars Bo Bertram, formand for bestyrelsen i BI Boligejendomme A/S og næstformand for bestyrelsen hos selskabets forvalter, BI Management A/S, stopper. Fratrædelsen i BI Boligejendomme A/S forventes at ske i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling i april 2024, mens fratrædelsen hos selskabets forvalter, BI Management A/S, sker ved udgangen af maj 2024. Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til BI Management A/S på tlf. 77 30 90 00. Med venlig hilsen BI Boligejendomme A/S Ole Mikkelsen Direktør BI Management A/S Martin Fjordlund Smidt Direktør

Ændring i ledelsen hos BI Management A/S5.12.2023 09:00:00 CET | pressemeddelelse

København Ø, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lars Bo Bertram, næstformand for bestyrelsen i BI Management A/S, stopper ved udgangen af maj 2024. BI Management A/S er investeringsforvaltningsselskab for Værdipapirfonden BankInvest. Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør i BI Management A/S, Martin Fjordlund Smidt, på tlf. 77 30 90 00. Med venlig hilsen BI Management A/S Martin Fjordlund Smidt Direktør