GlobeNewswire by notified

Fortsatt stark premietillväxt för Sampo

Dela

SAMPO ABP                        PRESSMEDDELANDE         8 november 2023 kl 9.45 (EET)

Fortsatt stark premietillväxt för Sampo

  • Sampo hade valutajusterad premietillväxt på 10 procent under januari–september 2023, delvis till följd av den starka utvecklingen inom affärsområdet Privat och på den brittiska marknaden
  • Det valutajusterade försäkringsresultatet ökade med 1 procent och totalkostnadsprocenten ökade till 84,2 procent (83,0) till följd av extremväder och storskador
  • På nordisk nivå var den underliggande marginalutvecklingen fortsatt positiv och If rapporterade en förbättring av den justerade riskprocenten på 0,5 procentenheter, exklusive diskonteringseffekter
  • Resultatet före skatt ökade till 1 113 miljoner euro efter justering för IFRS 9 (627), men minskade jämfört med det redovisade resultat (1 857)
  • Pro forma solvensgraden var 195 procent efter avknoppningen av Mandatum och inklusive upplupen utdelning, och den finansiella hävstången låg på 26,3 procent
  • Börsnoteringen av Mandatum på Nasdaq Helsingfors slutfördes framgångsrikt den 2 oktober 2023

Nyckeltal

EURm1–9/
2023
1–9/
2022
Förändring, %7–9/
2023
7–9/
2022
Förändring, %
Resultat före skatt (skadeförsäkring)1 1131 857 -40391342 14
  If9891 491 -34332264 26
  Topdanmark14378 833835 10
  Hastings70100 -304354 -20
  Holding-81194-21-10 115
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare9412 046 -54366387 -6
Försäkringsresultat882923 -4284312 -9
FörändringFörändring
Vinst per aktie (EUR)1,863,83-1,970,730,75-0,02
Operativt resultat per aktie (EUR)1,650,58
Avkastning på eget kapital (till verkligt värde)14,13,510,6
Resultat före skatt (justerat för IFRS 9), EURm*1 113

627

77 %

391

82

377 %

Jämförelsetalen för 2022 har räknats om för IFRS 17, men inte för IFRS 9, vilket innebär att vissa siffror (bl.a. avkastning på investeringar) inte är helt jämförbara mellan rapportperioderna. Nettovinst för aktieägarna, vinst per aktie och avkastning på eget kapital inkluderar resultaten från livsförsäkringsverksamheten. Mandatum är klassificerad som ”avvecklad operation” (eng. discontinued operations) från och med 31 mars 2023.

*För att öka jämförbarheten anges koncernens resultat före skatt (skadeförsäkringsverksamheten) för föregående år enligt IFRS 9, vilket avspeglar värdeförändringarna på marknaden.

Siffrorna i den här rapporten har inte reviderats.

Sampokoncernens finansiella mål för 2021-2023

Måljanuari-september 2023
Koncern4-6 procent genomsnittlig årlig ökning av försäkringsresultat -4%
Koncernens totalkostnadsprocent: under 86%84,2%
Solvensgrad: 170-190%195% (pro forma med upplupen utdelning)
Finansiell hävstång: under 30%26,3% (pro forma)
IfTotalkostnadsprocent: under 85%83,2%
HastingsDriftskostnadsprocent: under 88%90,5%

Pro forma-siffrorna avspeglar den partiella delningen och transaktioner kopplade till denna.

Koncernchefens kommentar

Under det tredje kvartalet har vi sett en fortsättning på den utveckling vi noterade tidigare under 2023. Vi har haft en hög valutajusterad premietillväxt på 12 procent, prisutvecklingen på den brittiska motorförsäkringsmarknaden har varit fortsatt positiv och de högre räntorna har bidragit till ökad avkastning på våra investeringar. Resultatet före skatt ökade till 1 113 miljoner euro (627) efter justering för IFRS 9. Operativt har vi fokuserat på att hjälpa våra kunder då kraftiga regn och översvämningar har lett till väderrelaterade skadeanmälningar till ett värde av ungefär 90 miljoner euro.

Affärsområdet Private och segmentet för små och medelstora företag är de delar av verksamheten där vi ser störst potential att skapa värde för våra kunder och aktieägare genom att investera i digitalisering. Under 2023 har fördelarna synts tydligt. I de nordiska länderna har den digitala försäljningen inom Privat ökat med 9 procent jämfört med förra året, förnyelsegraden är fortsatt hög, 90 procent, och andelen skadeanmälningar som görs online ökade till 60 procent. Vi är Nordens ledande digitala skadeförsäkringsbolag, vilket även stödjer vår tillväxt. Inom Privat ökade premierna med 6,3 procent under tredje kvartalet, på valutajusterad basis, eller med 7,8 procent om man exkluderar den svenska mobility verksamheten. Privata personförsäkringar har i synnerhet gått mycket bra, med en tillväxt på 12 procent. Inom affärsområdet Privat är lönsamheten fortsatt mycket stark och totalkostnadsprocenten för årets nio första månader landade på 82,7 procent, trots ett stort antal väderrelaterade skadeanmälningar.

Gällande Hastings, en annan av våra digitalt fokuserade verksamheter, så har affärsmiljön på den brittiska motorförsäkringsmarknaden fortsatt att utvecklas i positiv riktning under tredje kvartalet. De månatliga prisökningarna har legat på en medelhög ensiffrig nivå, medan skadeinflationen har varit fortsatt hög, men stabil. I denna miljö har Hastings fortsatt att prioritera lönsamheten, och samtidigt lyckats öka antalet motorförsäkringskunder något. I kombination med en hög tillväxt inom hemförsäkringar har detta resulterat i att Hastings valutajusterade bruttopremieinkomst för niomånadersperioden ökade med 32 procent jämfört med föregående år. Med en driftskostnadsprocent på 90,5 procent för årets första nio månader ligger vi bra till för att uppnå prognosintervallet för 2023 på 88–90 procent, samtidigt som verksamheten uppvisar ett stark operativt momentum inför att vi går in i 2024.

Konkurrensförhållandena i Norden har varit i stort sett oförändrade inom affärsområdena Privat och Företag. På industrisidan är det dock fortfarande säljarens marknad. Under tredje kvartalet visade skadeinflationen i Norden tecken på att mattas av och sjönk till nedre delen av det intervall på 4–5 procent som har observerats under 2023. Skadefrekvensen har utvecklats enligt förväntningarna under samma period. Vi har fortsatt att höja priserna för att anpassa oss efter skadekostnadernas väntade utveckling. De underliggande marginalerna har fortsatt utvecklas positivt och Ifs justerade riskprocent för niomånadersperioden exklusive diskontering förbättrades med 0,5 procentenheter jämfört med förra året, och kostnadsprocenten med 0,1 procentenheter.

Under tredje kvartalet ökade antalet väderrelaterade skadeanmälningar kopplade till stormen Hans, det kraftiga skyfallet i Oslo och andra mindre händelser i olika delar av Norden. Som ett stort och väldiversifierat försäkringsbolag med en stark balansräkning kan vi hjälpa våra kunder att hantera den här typen av händelser på ett skyndsamt och tillförlitligt sätt. Även om stora väderhändelser är svåra att förutspå kan aktieägare lita på att vi noggrant följer utvecklingen när det gäller väderrelaterade skadeärenden noggrant och är konservativa i hur vi prissätter dessa risker. Det är viktigt att komma ihåg att våra försäkringar gäller i 12 månader, vilket innebär att vi kan se över priserna en gång om året.

Om vi riktar blicken mot tillgångssidan har Sampo levererat en nettoavkastning på investeringar på närmare 500 miljoner euro under årets första nio månader. Våra kortfristiga räntebärande tillgångar har skapat förutsättningar för snabba återinvesteringar, vilket har resulterat i att Ifs löpande avkastning har ökat till över 4 procent, från 1,5 procent vid utgången av 2021.

Den 2 oktober 2023 slutförde vi avknoppningen av Mandatum genom att notera företaget på Nasdaq Helsingfors. Det gläder mig att marknaden har reagerat positivt på noteringen och jag ser fram emot att fortsätta driva Sampo som en renodlad skadeförsäkringskoncern.

Torbjörn Magnusson
koncernchef


Framtidsutsikter för 2023

För Sampokoncernens skadeförsäkringsverksamhet väntas försäkringsmarginalerna uppnå de mål som har fastställts för åren 2021-2023. På koncernnivå har Sampo som mål att nå en totalkostnadsprocent på under 86 procent, medan målen för de helägda skadeförsäkringsbolagen If och Hastings ligger på under 85 procent och under 88 procent.

Prognosen för 2023 är oförändrad jämfört med vad som kommunicerades i Sampokoncernens halvårsrapport. Prognosen för Ifs totalkostnadsprocent är 81,5 - 83,5 procent, och Hastings driftskostnadsprocent beräknas landa på 88 - 90 procent.

Totalkostnads- och driftskostnadsprocenten för Sampokoncernens skadeförsäkringsverksamhet påverkas av viss volatilitet, som i sin tur påverkas av faktorer som vädermönster, större skadeärenden och utvecklingen under föregående år. Dessa effekter är särskilt påtagliga i enskilda segment och affärsområden, bland annat de danska och brittiska verksamheterna.

Utvecklingen på kapitalmarknaderna kommer att ha stor påverkan på det finansiella resultatet. För Topdanmark hänvisas till den resultatprognosmodell företaget publicerar varje kvartal.

Hela delårsrapporten för januari–september 2023, investerarpresentationen och en inspelad presentation med koncernens CFO Knut Arne Alsaker kommer också att finnas tillgänglig på www.sampo.com/result.

Telefonkonferens

En telefonkonferens på engelska kommer att hållas kl. 13.30 svensk tid (kl. 14.30 finsk tid). Ring in på tel. + tel. +1 786 697 3501, +44 (0) 33 0551 0200, +46 (0) 8 5052 0424, or +358 9 2319 5437. Lösenord till telefonkonferensen: Sampo Q3.

Telefonkonferensen kan också följas live på www.sampo.com/result. En inspelad version kommer att finnas tillgänglig senare på samma adress.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Silander
kommunikationschef
tel. +358 10 516 0031

Distribution:
Media
www.sampo.com

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Árborgar 2024 og þriggja ára áætlun 2025 – 202729.11.2023 19:50:00 CET | Press release

FjárhagsáætlunSveitarfélagsins Árborgar 2024 og þriggja ára áætlun 2025 – 2027 Fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2024 og þriggja ára áætlun fyrir tímabilið 2025 – 2027 var lögð fram í bæjarstjórn Árborgar til fyrri umræðu í dag. Gert er ráð fyrir að seinni umræða og afgreiðsla fjárhagsáætlunar í bæjarstjórn verði miðvikudaginn 13. desember 2024. Fjárhagsáætlun ársins 2024 gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaða A- og B- hluta verði jákvæð um 30 millj.kr. og EBITDA verði 3,09 ma.kr. Gert er ráð fyrir að í lok árs 2024 nemi eignir samtals 31,4 ma.kr. Gert er ráð fyrir að skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012 lækki niður í 144,0% árið 2024. Útkomuspá fyrir árið 2023 gerir ráð fyrir að skuldaviðmið verði 164,9%. Veltufé frá rekstri er áætlað 2,276 ma.kr árið 2024, 2,697 ma kr. árið 2025, 2,105 ma kr. árið 2026 og 2,367 ma kr. árið 2027. Framlegðarhlutfall er áætlað 16,4% fyrir árið 2024 sem er hækkun um 9,5% frá útkomuspá fyrir árið 2023.Framlegðarhlutfall er áætlað 16,7% fy

Iveco Group N.V. publishes its 2024 Corporate Calendar29.11.2023 18:30:00 CET | Press release

Turin, 29th November 2023. Iveco Group N.V. (EXM: IVG) announces the following corporate calendar dates for 2024: DateEarnings releases9th FebruaryResults for 4th quarter and preliminary annual results 202310th MayResults for 1st quarter 202425th JulyResults for 2nd quarter and 1st half 20247th NovemberResults for 3rd quarter 2024 The Annual General Meeting for the approval of Iveco Group N.V.’s Financial Statements at 31st December 2023 is scheduled to take place in mid April 2024 (*). The 2024 corporate calendar is available on the corporate website: www.ivecogroup.com. (*) In compliance with the requirements set forth by the lnstructions of the Regulation of Borsa Italiana S.p.A., please note that, should the Annual General Meeting resolve a dividend related to the 2023 financial year, the month planned for the dividend detachment (ex-date) would be April. This information is provided for the aforesaid regulatory provisions only and it cannot be interpreted in any way as a forecast

PUBLICATION OF A TRANSPARENCY NOTIFICATION29.11.2023 18:30:00 CET | Press release

Publication on November 29, 2023 at 18:30 CET after market closing Regulated information EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR) PUBLICATION OF A TRANSPARENCY NOTIFICATION (Article 14, first paragraph, of the Law of 2 May 2007 on disclosure of major holdings) On November 27, 2023, EVS Broadcast Equipment has received a transparency notification indicating that Otus Capital Management Limited now holds 4.99% of the voting rights of the company. Otus Capital Management Limited has therefore crossed down the threshold of 5%. The notification, dated November 27, 2023, contains the following information: Reason for the notification: acquisition or disposal of voting securities or voting rightsNotification by: A parent undertaking or a controlling personPersons subject to the notification requirement: Otus Capital Management Limited, 29 Queen Anne’s Gate, London SW1H 9BU, UK; Andrew GibbsTransaction date: November 24, 2023Threshold that

IDEX - Disclosure of large shareholding - 29 Nov 202329.11.2023 18:30:00 CET | Press release

Reference is made to the announcement by IDEX Biometrics ASA on 15 November 2023 regarding a private placement of shares, and the announcement by Sundt AS on 16 November 2023 regarding lending of shares. As a result of the re-delivery of shares, Sundt AS discloses the following information pursuant to Section 4-2 of the Norwegian Securities Trading Act and the Securities Trading Act Regulations: On 29 November 2023, following re-delivery of 45,000,000 shares in IDEX, Sundt AS’s holdings of shares increased from 61,512,922 shares to 106,512,922 which represents 7.6% of the share capital based on 1,396,621,040 shares in issue following the private placement. This notice was published by Erling Svela, Vice president of finance, on 29 November 2023 at 18:30 CET on behalf of IDEX Biometrics ASA.

SMISS launched its electronic vapor gadgets technology platform TempSure™, the world's 1st cannabis vape hardware featuring intelligent duplex communication29.11.2023 18:00:00 CET | Press release

SHENZHEN, China, Nov. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- As one of the largest exhibitions in the global cannabis industry, the MJBizCon 2023 CBD/THC/Cannabis Expo opened in Las Vegas as scheduled. On November 29th local time, SMISS officially launched the World's 1st Cannabis Vape Hardware Featuring Intelligent Duplex Communication, TempSure™ at the event. The platform utilizes advanced technology to provide users with the best intelligent vaporization experience. The name TempSure™ implies precise vaporization temperature control, offering users the perfect CBD vaporization experience. TempSure™ has developed an intelligent MCU control chip and a proprietary PID dynamic compensation technology solution. By accurately monitoring the heating state of CeramicMesh™ coil vaporization (oil conductivity, oil temperature, and smoke signal), it dynamically adjusts the optimal power energy output to achieve accurate heating temperature control for scientific vaporization. This enables users to exper