GlobeNewswire by notified

Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2023

Dela

Sammanfattning

  • Arbetet med att färdigställa Karskruvprojektet framskrider väl och överlämning av vindkraftsparken förväntas att ske i slutet av november 2023. Projektet är beläget i prisområde SE4 och kommer att tillföra 290 GWh till bolagets årliga elproduktion.
  • Bolaget är i fas för att uppnå en proportionell elproduktion om 800 GWh för helåret, som för rapporteringsperioden uppgick till 539 GWh.
  • Elnätsanslutningar om över 30 GW har säkrats i Storbritannien, vilket möjliggör initiering av solenergi- och batteriprojekt, med anslutningsdatum mellan 2030 och 2039.
  • Bolaget har fortsatt att vidareutveckla en bred projektportfölj med tillgång till mark och nätanslutningar i Norden, och har ansökt om tillstånd för batteri- och solenergiprojekt om 29 MW, varav tillstånd om 14 MW har erhållits.
  • Ett förvärv av andelar i sex vindkraftsparker i Sverige som tillför 5 MW installerad kapacitet i prisområde SE4 genomfördes under kvartalet.

Konsoliderade resultat - 9 månader

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,1 MEUR.

Proportionella resultat - 9 månader

  • Realiserat elpris uppgick till 49 EUR per MWh, vilket resulterade i en proportionell EBITDA om 4,0 MEUR.
  • En proportionell nettoskuld om 66 MEUR redovisades, och det finns betydande likviditetsutrymme genom den revolverande kreditfaciliteten om 150 MEUR som tecknades i början av juli 2023.

Finansiella resultat

Orrön Energy äger förnybara energitillgångar direkt samt genom joint ventures eller intressebolag. Bolaget presenterar därför proportionella finansiella resultat för att visa sin nettoägarandel i dessa tillgångar och resultat. Syftet med att redovisa den proportionella ägarandelen är att ge vidare insikt i bolagets operativa och finansiella resultat.

Belopp i MEUR
1 jan 2023-
30 sep 2023
9 månader
1 jul 2023-
30 sep 2023
3 månader
1 jan 2022-
30 sep 2022
9 månader
1 jul 2022-
30 sep 2022
3 månader
Konsoliderade resultat
Intäkter19,62,32,52,5
EBITDA-4,2-6,7-1,92,0
Rörelseresultat (EBIT)-12,6-9,4-2,51,4
Resultat-15,6-7,826,51,8
Resultat per aktie – EUR-0,05-0,030,090,01
Resultat per aktie efter utspädning – EUR-0,05-0,030,090,01
Proportionella resultat1
Elproduktion (GWh)53916116683
Intäkter26,63,625,314,6
EBITDA4,0-4,311,410,1
Rörelseresultat (EBIT)-7,8-8,28,58,5
Genomsnittligt elpris per MWh – EUR4923153177

1 Proportionella finansiella resultat representerar Orrön Energys proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures. För mer information, se avsnittet om finansiella nyckeltal i rapporten för Q3 2023.

Kommentar från Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy AB
”Vår verksamhet fortsatte att växa under det tredje kvartalet, genom att vi utökade vår portfölj av egenutvecklade projekt och tillförde ytterligare produktion genom förvärv. Vi förvärvade producerande tillgångar till attraktiva villkor, förde ett flertal batteri- och solenergi-projekt närmare slutligt investeringsbeslut och fortsatte att vidareutveckla en rad projektmöjligheter i Norden. Vi har gjort framsteg inom vår verksamhet i Storbritannien, där vi har säkrat en portfölj med nätanslutningar om mer än 30 GW projektmöjligheter inom solenergi och batterilagring. Vi har även gjort goda framsteg vid Karskruvprojektet och räknar med att ta över projektet i slutet av november, vilket kommer att öka vår årliga elproduktion med 290 GWh.

Marknadsförhållanden var svaga under det tredje kvartalet 2023. Den förnybara energisektorn mötte motvind med fortsatt låga energipriser, stigande räntor och inflationspress. Elpriserna i Norden påverkades ytterligare av att stormen Hans bidrog till ovanligt höga vattennivåer i vattenkraftsmagasinen, i kombination med en lägre efterfrågan på el under sommarmånaderna. De svaga prisnivåerna under det tredje kvartalet resulterade i ett negativt resultat för bolaget, men då vi har en robust finansiell kapacitet och en motståndskraftig affärsmodell är vi i en fortsatt stark finansiell position. Vi ser nu att pristrenden börjar röra sig i en mer gynnsam riktning när vintern närmar sig i Europa.

Utökar vår projektportfölj
Sedan vi inledde vår resa har vi byggt upp en rad projektmöjligheter inom landbaserad vindkraft, solenergi och batterilagring. Under det tredje kvartalet beviljades vi tillstånd för batteriprojekt i Sverige om upp till 14 MW, med ytterligare 15 MW batteri- och solenergiprojekt som inväntar myndigheternas tillståndsprövning. Våra team i Europa fortsätter att lägga grunden för framtida tillväxt och arbetar med att vidareutveckla en portfölj av sol- och batteriprojekt med över 30 GW kapacitet, som befinner sig i ett tidigt skede och för vilka vi redan har säkrat elnätsanslutningar.

Vi har också utökat vår nordiska operativa portfölj genom förvärv av ägarandelar i sex vindkraftsparker i prisområdet SE4 i södra Sverige. När vi ser tillbaka på det senaste året har vi tillfört mer än 100 GWh till vår operativa portfölj genom värdeskapande förvärv, vilket möjliggjorts genom vårt starka branschnätverk i Sverige. Detta utgör en viktig komponent i vår strategi att skapa kontinuerlig tillväxt i vår kassaflödes-genererande tillgångsportfölj till attraktiva villkor.

Projektgenomförandet vid vindkraftsparken Karskruv har varit utmärkt. Arbeten för att färdigställa vindkraftsparken pågår och övertagande förväntas att ske i slutet av november 2023, vilket är tidigare än planerat. Turbinerna har genererat el sedan augusti 2023, vi har genomfört provdrift och inspektioner inför övertagandet och enbart mindre slutförandearbeten kvarstår. Karskruv kommer att bidra till att öka bolagets uppskattade årliga elproduktion till 1 100 GWh från 2024, och tillföra betydande intäkter från prisområde SE4.

Elproduktion och resultat
Vår proportionella elproduktion uppgick till 539 GWh för rapporteringsperioden och till 161 GWh för det tredje kvartalet, vilket var något under förväntan främst på grund av lägre än genomsnittliga vindhastigheter i Norden. Vår förväntade produktion för helåret om 800 GWh förblir oförändrad. Vi levererade i linje med vår kostnadsprognos och för rapporteringsperioden uppnådde vi ett genomsnittligt elpris om 49 EUR per MWh, proportionella intäkter om 26,6 MEUR och proportionell EBITDA om 4,0 MEUR. Den proportionella nettoskulden uppgick till 66 MEUR. Vi tecknade en revolverande kreditfacilitet om 150 MEUR i början av juli 2023 till attraktiva och flexibla villkor, vilket ger oss gott om utrymme för att finansiera tillväxt och gör att vi kan dra nytta av gynnsamma marknadsförhållanden när de uppstår. Under perioder med lägre elpriser, som vi upplevde under det tredje kvartalet, är bolagets robusta finansiella position en styrka.

Början på slutet av Sudanprocessen
I början av september 2023 inleddes rättegången avseende Sudanprocessen i Stockholms tingsrätt, vilket markerar början på slutet för denna historiskt långa följetång. Det är djupt beklagligt att fallet har tillåtits att drivas så här långt, men efter att jag personligen har närvarat vid förhandlingarna och tagit del av regelbundna rapporter är jag ännu mer övertygad om att målet kommer att leda till ett fullständigt frikännande för de åtalade och att alla krav mot bolaget läggs ner. Vår inställning till detta har inte ändrats genom åren, och inte heller underliggande fakta. Både de tilltalade och bolaget nekar bestämt till alla anklagelser om oegentligheter i vad som är ett grundlöst fall som har pågått i över 13 år och som rör påstådda aktiviteter som inträffade för över 20 år sedan. Vi meddelade under det tredje kvartalet att yrkandet om förverkande av ekonomiska fördelar har ökat, vilket innebär att åklagaren, utan att någon förändring skett i underliggande fakta, har presenterat tre helt olika belopp under de senaste fem åren med hänvisning till tre olika beräkningsmetoder. Detta väcker allvarliga frågor om grunden för och trovärdigheten i åklagarens yrkande och jag ser inga omständigheter under vilka en företagsbot eller förverkande av ekonomiska fördelar skulle kunna utdömas. Jag är fast förvissad om att det inte finns någon grund för anklagelserna om felaktigt agerande från någon av bolagets tidigare företrädare, och att detta nu en gång för alla kommer att bevisas genom domstolsprocessen.

Bygger en långsiktig verksamhet
När jag blickar framåt mot 2024 ser jag många positiva faktorer i vår verksamhet som kommer att möjliggöra fortsatt värdeskapande. Produktionen kommer att öka med 40 procent efter att Karskruv tagits i drift, vi tar våra första batteriprojekt mot slutligt investeringsbeslut och fortsätter att vidareutveckla en rad projektmöjligheter för att diversifiera portföljen, vilket jag är övertygad kommer att leverera betydande värde under de kommande åren. 2023 har fört med sig många utmaningar både för marknaden och för vår verksamhet. Trots det har vi en fortsatt stark finansiell ställning och fortsätter att leverera produktionstillväxt och jag ser många spännande affärsmöjligheter framöver.”

Webbsänd presentation
Lyssna till Daniel Fitzgerald, vd och Espen Hennie, CFO som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Orrön Energy vid en webbpresentation idag klockan 14.00. Presentationen kommer att åtföljas av möjlighet att ställa frågor.

Registrering för webbpresentationen finns på hemsidan och nedan länk:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_m5K5BN5dRpWDfUU25vbozg


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com


Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden och Europa. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.


Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Ændring i ledelsen hos BI Boligejendomme A/S5.12.2023 09:00:00 CET | pressemeddelelse

København Ø, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lars Bo Bertram, formand for bestyrelsen i BI Boligejendomme A/S og næstformand for bestyrelsen hos selskabets forvalter, BI Management A/S, stopper. Fratrædelsen i BI Boligejendomme A/S forventes at ske i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling i april 2024, mens fratrædelsen hos selskabets forvalter, BI Management A/S, sker ved udgangen af maj 2024. Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til BI Management A/S på tlf. 77 30 90 00. Med venlig hilsen BI Boligejendomme A/S Ole Mikkelsen Direktør BI Management A/S Martin Fjordlund Smidt Direktør

Ændring i ledelsen hos BI Management A/S5.12.2023 09:00:00 CET | pressemeddelelse

København Ø, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lars Bo Bertram, næstformand for bestyrelsen i BI Management A/S, stopper ved udgangen af maj 2024. BI Management A/S er investeringsforvaltningsselskab for Værdipapirfonden BankInvest. Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør i BI Management A/S, Martin Fjordlund Smidt, på tlf. 77 30 90 00. Med venlig hilsen BI Management A/S Martin Fjordlund Smidt Direktør

Ændring i ledelsen hos BI Erhvervsejendomme A/S5.12.2023 09:00:00 CET | pressemeddelelse

København K, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lars Bo Bertram, formand for bestyrelsen i BI Erhvervsejendomme A/S og næstformand for bestyrelsen hos selskabets forvalter, BI Management A/S, stopper. Fratrædelsen i BI Erhvervsejendomme A/S forventes at ske i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling i april 2024, mens fratrædelsen hos selskabets forvalter, BI Management A/S, sker ved udgangen af maj 2024. Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til BI Management A/S på tlf. 77 30 90 00. Med venlig hilsen BI Erhvervsejendomme A/S Ole Mikkelsen Direktør BI Management A/S Martin Fjordlund Smidt Direktør

Share buybacks in Spar Nord Bank – transactions in week 485.12.2023 08:43:31 CET | Press release

Company announcement no. 71 In company announcement no. 8 2023, Spar Nord announced a share buyback programme of up to DKK 300 million. The share buyback was initiated on 13 February 2023. The purpose of the share buyback is to reduce the bank’s share capital by the shares acquired under the programme, and the programme is executed pursuant to Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 (“Market Abuse Regulation”). In week 48 the following transactions were made under the share buyback programme. Number of sharesAverage purchase priceTransaction value (DKK)Accumulated from from last announcement2,518,100273,572,59627 November 20238,000103.91831,28028 November 20238,000103.22825,76029 November 20238,000104.39835,12030 November 20237,000104.06728,42001 December 20237,000103.57724,990Total week 48 38,000 3,945,570 Total accumulated 2,556,100 277,518,166 Following the above transactions, Spar Nord holds a total of 2,734,657 treasury shares, equal to 2.27 % of the Bank’s share capital. Ple

Aktietilbagekøb i Spar Nord Bank – transaktioner i uge 485.12.2023 08:43:31 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 71 Spar Nord offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 8 2023 et aktietilbagekøbsprogram på op til 300 mio. kr. Aktietilbagekøbet blev indledt 13. februar 2023. Aktietilbagekøbet sker med henblik på at nedsætte bankens aktiekapital med de under programmet købte aktier, og foretages i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (”Markedsmisbrugsforordningen”). Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 48 gennemført følgende transaktioner: Antal aktierGennemsnitlig købskursTransaktionsværdi (DKK)Akkumuleret fra sidste meddelelse2.518.100273.572.59627. november 20238.000103,91831.28028. november 20238.000103,22825.76029. november 20238.000104,39835.12030. november 20237.000104,06728.42001. december 20237.000103,57724.990I alt uge 48 38.000 3.945.570 I alt akkumuleret 2.556.100 277.518.166 Efter de foranstående transaktioner ejer Spar Nord i alt 2.734.657 egne aktier svarende til 2,27 pct. af bankens aktiekapital. Spørgsmål i forbindelse