Riksantikvaren

Oppstart arbeid med handverksstrategi

Del

- Dette er startskotet for å få det tradisjonelle handverket på den nasjonale agendaen, seier Turid Kolstadløkken, avdelingsdirektør hjå Riksantikvaren. - No går vi breitt ut for å få innspel.

Rammeverk for handverksstrategi på høyring
Rammeverk for handverksstrategi på høyring Trond A. Isaksen, Riksantikvaren Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Føremålet med strategien er at eigarar og forvaltarar skal få god og stabil tilgang på kompetente handverkarar for å setje i stand sine freda og verneverdige bygningar, anlegg og fartøy.

- I dag er det vanskeleg å få tak i nok handverkarar til å ta vare på freda og verneverdige bygg, anlegg og fartøy i Noreg, seier Turid Kolstadløkken, avdelingsdirektør hjå Riksantikvaren. – Vi ynskjer å finne ut kva Riksantikvaren kan gjere for å få fleire handverkarar til å velje tradisjonshandverk som yrkesveg, seier Kolstadløkken.

Forslag til tema for strategiarbeidet

Med denne høyringa ynskjer vi no innspel til handverksstrategiens rammeverk. Rammeverket skildrar korleis strategiprosessen skal gå føre seg og ikkje minst; den foreslår kva for tema strategien skal ta føre seg. Forslaget som er sendt ut er utarbeida på bakgrunn av innspel henta frå ei undersøking gjort blant  fylkeskommunar, kommunar, bygningsvernsentre, interesseorganisasjonar, bransjeorganisasjonar og museum.

- Tilbakemeldinga frå respondentane var at strategien bør sjå på utdannings- og opplæringstilbodet innanfor tradisjonell handverkskunnskap, korleis sikre føreseielege rammevilkår for handverkarane, og bidra til kunnskapsutvikling innanfor tradisjonelle handverk, metodar og materialbruk seier Kolstadløkken. 
Riksantikvaren vil gjerne ha innspel på kva for tema som er viktig å ta føre seg i strategiarbeidet for å stimulere til styrking av kompetanse og kapasitet innanfor tradisjonelle handverk.

Samarbeid mellom sektorar

Handverksutvikling er eit tema som går på tvers av fleire sektorar.  Både næring, utdanning, kultur og miljø, har interesser, ynskjer og behov for utvikling av handverksfaga. I styringa av dette strategiarbeidet deltek både Utdanningsdirektoratet, Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse og Kulturdirektoratet, saman med Byggenæringas landsforeining og Norsk Handverksinstitutt. Riksantikvaren ser fram til eit godt samarbeid med desse partane.

Tradisjonelle handverksfag og kulturarv er heldigvis eit tema som engasjerer! Riksantikvaren er opptekne av at freda og verneverdige bygningar blir godt tekne i vare og at handverkaren er ein viktig ressurs i dette arbeidet. Kompetansen på tradisjonelle handverk, metodar og materialar er også viktig i eit grønt skifte med fokus på ombruk og framhald av bruk av gamle bygningar. Her kan fleire viktige behov bli løyst på ein gong.

Rammeverk på høyring

Det er foreslått tre ulike tema for strategien:

  1. Styrking av handverkskompetanse og -kapasitet
  2. Betre føreseielegheit for handverkarar
  3. Kunnskapsutvikling

Riksantikvaren ynskjer tilbakemeldingar på om desse temaa er dei viktigaste å ta fatt i, eller om det er andre tema som er like viktige. Høyringsfrist er satt til 5. januar 2024.

- Med denne høyringa kan ein påverke tema strategien skal handle om. Vi ser fram til å lese innspela, seier Kolstadløkken.
Vidare framdrift

Etter høyringa blir rammeverket vedteken av strategiarbeidets styringsgruppe. Arbeidet med å lage strategien byrjar i januar. Planen er å ferdigstille strategien hausten 2024. Strategien skal resultere i forslag til konkrete tiltak for kulturmiljøforvaltinga, men også gje tilrådingar til andre sektorar som eksempelvis utdanningssektoren og byggenæringa.

Du finn meir informasjon om høyringa på nettsidene til Riksantikvaren. Innspel sendast på e-post til: postmottak@ra.no.

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Avdelingsdirektør - kulturminneavdelingen
Avdelingsdirektør - kulturminneavdelingen
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om oss

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye