GlobeNewswire by notified

Resultat från Mendus kliniska fas 1-studie med vididencel hos patienter med AML och högrisk-MDS publicerade i referentgranskad medicinsk tidskrift

Dela

Pressmeddelande

Stockholm, 3 november 2023


Resultat från Mendus kliniska fas 1-studie med vididencel hos patienter med AML och högrisk-MDS publicerade i referentgranskad medicinsk tidskrift

  • Publikationen ger ytterligare kliniska bevis för att vididencel har stor potential som ny underhållsbehandling vid AML och högrisk-MDS
  • Patienter med låg sjukdomsbelastning har störst chans att svara på behandling med vididencel, vilket stöder den underhållsbehandling som eftersträvas i den pågående fas 2-studien ADVANCE II
  • Patienter med ogynnsam cytogenetisk riskprofil kan fortfarande svara på behandling med vididencel
  • Resultaten visar också att vididencel kan kombineras säkert och effektivt med azacitidin


Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU. ST), ett biofarmabolag med fokus på immunterapier riktade mot tumöråterfall, meddelade idag att ytterligare data från bolagets kliniska fas 1-studie med det ledande programmet vididencel har publicerats i den referentgranskade (peer-reviewed) vetenskapliga tidskriften HemaSphere, den officiella tidskriften för European Hematology Association. Publicerade data stöder potentialen för vididencel som en ny underhållsbehandling vid AML (akut myeloisk leukemi) och ger värdefulla insikter för de pågående och framtida kliniska studierna med vididencel i AML och högrisk-MDS (myelodysplastiskt syndrom).


Publikationen, med titeln "Durable Responses and Survival in High-Risk Myelodysplastic Syndrome and Acute Myeloid Leukemia Patients Receiving the Allogeneic Leukemia-derived Dendritic Cell Vaccine DCP-001", som är författad av forskare från Amsterdam UMC, Cancer Center Amsterdam och Erasmus University Medical Center, beskriver långtidsuppföljningsdata och ytterligare patient-karakteristik från bolagets kliniska fas 1-studie som utvärderar vididencel (DCP-001) vid AML och högrisk-MDS.


"Det finns alltjämt ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ för AML och MDS. Fas 1-studien med vididencel uppvisade lovande effektsignaler och en god säkerhetsprofil, vilket stöder den fortsatta utvärderingen av denna nya immunterapi som underhållsbehandling, antingen som monoterapi eller i kombination med andra behandlingar", säger Prof. Dr. Arjan van de Loosdrecht, professor i hematologi vid Amsterdam UMC och huvudprövare i studien. "Sedan fas 1-studien slutfördes har den medicinska kunskapen om återfallsdynamik, MRD och underhållsbehandling i allmänhet förbättrats och vi hoppas kunna se den kombinerade effekten av denna mer djupgående expertis i efterföljande studier, inklusive den pågående ADVANCE II-studien”.


"Utöver fas I-studiens övergripande positiva resultat avseende säkerhet och genomförbarhet för vididencel i AML och högrisk-MDS, ger resultaten även stöd för positioneringen av vididencel som underhållsbehandling hos patienter med låg tumörbörda men med hög risk för återfall av sjukdomen. Detta utgör grunden för vår pågående fas 2-monoterapistudie ADVANCE II, som har visat att vididencel har potential att minska kvarvarande sjukdom och förlänga den sjukdomsfria överlevnaden hos AML-patienter i fullständig remission, men med mätbar kvarvarande sjukdom (MRD). Data från fas 1-studien visar också att vididencel kan kombineras säkert och effektivt med azacitidin", säger Jeroen Rovers, MD, PhD, Chief Medical Officer på Mendus.


I den kliniska fas 1-studien behandlades tolv patienter med vididencel (produkt-ID: DCP-001), sex patienter med AML, tre patienter med AML med tidigare MDS och tre patienter med MDS med överskott av omogna celler, så kallade blaster. Sju av tolv patienter svarade på behandlingen och fem patienter uppvisade sjukdomsprogression. De viktigaste variablerna till förmån för behandlingssvar var patienter som påbörjade studien antingen i fullständig remission eller som hade stabil sjukdomsstatus och en låg andel blaster i benmärgen vid studiestart. Viktigt att notera är att det inte fanns något samband mellan svar och klassificering av sjukdomsrisk eftersom majoriteten av de svarande patienterna hade en negativ cytogenetisk riskprofil, vilket är mycket uppmuntrande med tanke på svårigheterna att åstadkomma positiva resultat för dessa patienter med dålig prognos.


Hos de sju patienter som svarade på behandlingen observerades en återfallsfri medianöverlevnad (RFS, relapse free survival) på 420 dagar (≈ 14 månader) och en median avseende totalöverlevnad (OS, overall survival) på 1090 dagar (≈ 36 månader) jämfört med en median OS på 144 dagar hos de fem patienter som inte svarade på behandlingen. Den patient som överlevde längst hade en RFS på 1 849 dagar (≈ 5 år) och OS på 2 160 dagar (≈ 5,9 år) efter behandling med vididencel. I en undergrupp av tre patienter, som initialt svarade på vididencel men senare återföll i sjukdom, utvärderades postvaccinationsbehandling med azacitidin vilket resulterade i en fullständig remission och två partiella svar. Resultaten tyder på att azacitidin och vididencel kan verka synergistiskt.

Publikationen finns tillgänglig på HemaSpheres web. För en länk till artikeln, vänligen klicka här.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting, vd

E-post: ir@mendus.com


OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/


OM VIDIDENCEL

Vididencel är en imumunoterapi under utveckling som en underhållsbehandling av cancer, med målet att förbättra den sjukdomsfria överlevnaden efter första linjens behandling. Vididencel utvärderas för närvarande i en fas 2-monoterapistudie i akut myeloisk leukemi (AML) och i en säkerhets- och genomförbarhetsstudie i fas 1 i äggstockscancer. I december 2022 presenterade bolaget positiva resultat från ADVANCE II-studien i AML på årsmötet för American Society of Hematology (ASH). Analysen visade vididencels potential att inducera varaktig återfallsfri överlevnad hos majoriteten av patienterna. Vididencel har erhållit särläkemedelsstatus i Europa och USA och Fast Track-status i USA för behandling av AML. Mendus har säkerställt tillverkningssamarbete med NorthX Biologics för storskalig produktion av vididencel.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Sydbank’s 2023 Annual Report28.2.2024 08:25:00 CET | Press release

Company Announcement No 04/2024 28 February 2024 Sydbank’s 2023 Annual Report All-time high profit and robust capital position The Sydbank Group’s 2023 financial statements show a profit before tax of DKK 4,281m compared to DKK 2,405m in 2022. The increase of DKK 1,876m is primarily attributable to a rise in total income of DKK 1,868m set off against the effects of a rise in costs (core earnings) of DKK 96m and a lower reversal of impairment charges of DKK 72m. Profit before tax equals a return of 30.3% p.a. on average equity. Profit for the year represents DKK 3,342m against DKK 1,901m in 2022, equal to a return on average equity of 23.6% after tax. At the beginning of 2023 profit after tax was projected to be in the range of DKK 1,900-2,200m. CEO Karen Frøsig comments on the profit: - It is positive that we succeeded in lifting profitability significantly in 2023 from an all-time high level in 2022. The improvement in profitability is attributable to a continued rise in total income

Sydbanks årsrapport 202328.2.2024 08:25:00 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 04/2024 28. februar 2024 Sydbanks årsrapport 2023 Rekordresultat og robuste kapitalforhold Sydbank-koncernens regnskab for 2023 viser et resultat før skat på 4.281 mio. kr. mod 2.405 mio. kr. i 2022. Stigningen på 1.876 mio. kr. kan primært henføres til en stigning i indtjeningen i alt på 1.868 mio. kr., modregnet effekterne af en stigning i basisomkostningerne på 96 mio. kr. og lavere tilbageførsel af nedskrivninger på 72 mio. kr. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 30,3 pct. p.a. Årets resultat udgør 3.342 mio. kr. mod 1.901 mio. kr. i 2022 og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 23,6 pct. efter skat. Ved indgangen til 2023 forventedes et resultat efter skat i intervallet 1.900-2.200 mio. kr. Administrerende direktør Karen Frøsig siger om resultatet: - Det er positivt, at vi i 2023 kan forbedre lønsomheden markant fra et rekordhøjt niveau i 2022. Forbedringen i lønsomheden kan tilskrives en fortsat stigning i de samlede indt

Share buyback28.2.2024 08:22:00 CET | Press release

Company Announcement No 03/2024 Peberlyk 4 6200 Aabenraa, Denmark Tel +45 74 37 37 37 Fax +45 74 37 35 36 Sydbank A/S CVR No DK 12626509, Aabenraa sydbank.dk 28 February 2024 Dear Sirs Share buyback The Board of Directors has decided to implement a share buyback programme of DKK 1,200 million, however not exceeding 8 million shares. The purpose of the share buyback is to reduce the Bank’s share capital with the shares purchased under the programme. At the general meeting of Sydbank A/S held on 23 March 2023 the Board of Directors was most recently authorised to allow the Bank to acquire own shares at a total value of up to 10% of the Bank’s share capital. The price paid for shares may not differ by more than 10% from the price quoted on Nasdaq Copenhagen A/S at the time of purchase. The share buyback is part of the adjustment to optimise the capital structure in accordance with the Bank’s capital targets and capital policy. At 31 December 2023 Sydbank’s CET1 ratio stood at 18.9% and it

Aktietilbagekøb28.2.2024 08:22:00 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 03/2024 Peberlyk 4 DK-6200 Aabenraa Telefon +45 74 37 37 37 Telefax +45 74 37 35 36 Sydbank A/S CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa sydbank.dk 28. februar 2024 Aktietilbagekøb Bestyrelsen har besluttet at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på 1.200 mio. kr., dog maksimalt 8 mio. aktier. Aktietilbagekøbet sker med henblik på nedsættelse af bankens selskabskapital med de under programmet købte aktier. Bestyrelsen blev senest på Sydbank A/S’ generalforsamling den 23. marts 2023 bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier for samlet op til 10 pct. af bankens selskabskapital. Erhvervelse af aktier skal ske til en pris, der ikke afviger mere end 10 pct. af den på Nasdaq Copenhagen A/S noterede kurs på erhvervelsestidspunktet. Aktietilbagekøbet sker som et led i en tilpasning og optimering af kapitalstrukturen i overensstemmelse med bankens kapitalmålsætning og kapitalpolitik. Sydbank havde den 31. december 2023 en egentlig kernekapitalprocent på 18,9 og en kapitalp

Notice convening the Annual General Meeting28.2.2024 08:20:00 CET | Press release

Company Announcement No 02/2024Peberlyk 4 6200 Aabenraa, Denmark Tel +45 70 10 78 79 Fax +45 74 37 35 36 Sydbank A/S CVR No DK 12626509, Aabenraa sydbank.dk 28 February 2024 Dear Sirs Notice convening the Annual General Meeting Sydbank’s Annual General Meeting will be held on Thursday 21 March 2024 at 3:00pm. The notice and the agenda for the general meeting including appendices have been attached to this announcement. Yours sincerely Flemming Ramberg Mortensen Group Executive Vice President Attachments SM 02 UKIndkaldelse med bilag UK

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye