Mattilsynet

Triploid oppdrettslaks har generelt dårligere helse og velferd enn tradisjonell oppdrettslaks

Del

Triploid oppdrettslaks har generelt dårligere helse og velferd enn tradisjonell oppdrettslaks, og trenger andre oppdrettsbetingelser enn tradisjonell laks. Selv om helse og velferdsutfordringer delvis kan kompenseres ved fôrtilskudd og endrede miljøbetingelser, er det ikke er mulig å gjennomføre enkelte av de nødvendige justeringene under dagens kommersielle oppdrettsforhold. 

Det er hovedkonklusjonen i en kunnskapsoppsummering Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunn for bestilling

Bruk av steril oppdrettslaks har vært sett på som et mulig tiltak for å redusere risiko for at laks som rømmer fra oppdrettsanlegg kan påvirke villaks genetisk.

En måte å gjøre laksen steril på er indusert triploidisering. Det er en metode som gjør at eggene får tre kromosomsett i stedet for to, som vanlig laks har.

Siden 2013 har 30-35 millioner triploid laks blitt sjøsatt i Norge som ledd i utprøving og dokumentasjon av kommersiell triploid lakseproduksjon. Gjennom disse årene har det ikke vært mulig å dokumentere god velferd for den triploide laksen. I april 2021 fattet derfor Mattilsynet vedtak om at det ikke ville være tillatt med utsett av triploid laks, utover det som inngikk i pågående utprøving i regi av NRS. Det betød at all triploid laks som inngikk i NRS sine utprøvinger skal være slaktet innen 31. desember 2023.

For å sikre best mulig kunnskapsgrunnlag for beslutningen om triploid lakseproduksjon kan gjennomføres i tråd med dyrevelferdsloven, bestilte Mattilsynet en kunnskapsoppsummering fra VKM.

Rapportens hovedfunn

VKMs gjennomgang av forskningslitteraturen og andre rapporter viser blant annet at triploid oppdrettslaks ofte har dårligere helse og velferd enn tradisjonell laks. Dette samsvarer med Mattilsynets erfaringer og vurderinger fra tilsyn.

Triploid laks er mer utsatt for misdannelser i skjelett og hjerte og for grå stær, er mer utsatt for hudsår, og tåler stress og håndtering dårligere. Observasjoner i merder eller feltdata peker på at fisken også er mer mottakelig for infeksjon med infeksiøs lakseanemi (ILA) virus og sårinfeksjon med bakterien Moritella viscosa.

Triploid laks er mindre robust overfor høyere vanntemperaturer enn tradisjonell laks, og har andre ernæringsbehov, spesielt når det gjelder fosfor og histidin. Triploid laks trenger derfor andre oppdrettsbetingelser enn tradisjonell laks.

Forskning har vist at flere av forskjellene i helse og velferd mellom triploid og diploid laks kan begrenses dersom forholdene tilrettelegges for triploid laks. Det er imidlertid ikke mulig å gjennomføre enkelte av de nødvendige justeringene under dagens kommersielle oppdrettsforhold.

Mattilsynet skal gi en faglig vurdering om metoden er egnet i kommersielt oppdrett

Når det siste prosjektet for utprøving er avsluttet og Havforskningsinstituttet har oppsummert resultatene, skal Mattilsynet gå gjennom kunnskapsgrunnlaget og erfaringer fra produksjonen.

- VKM-rapporten blir viktig når Mattilsynet skal gi vår faglige vurdering til Nærings og Fiskeridepartementet om dette er en metode som i tilstrekkelig grad ivaretar fiskevelferden i henhold til gjeldende regelverket, sier Inge Erlend Næsset, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet. 

Les kunnskapsoppdatering på nettsidne til Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom