Dyrtid, ekstremvær og engangshendelser preger resultatet

Del

Felleskjøpet Agri har, til tross for prisvekst, omsetningsnedgang i tredje kvartal. Både forbruker- og landbruksomsetningen opplever volumnedgang som følge av dyrtiden og en krevende sesong. Nedgang i omsetning, samt større hendelser med kvalitetsavvik og valutatap, gir nedgang i resultat.

Foto: Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agris omsetning reduseres med 207 millioner kroner i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i 2022, og endte på 4 579 millioner kroner. Hittil i år 2023 er det en omsetningsvekst på 3,0 prosent målt mot samme periode i fjor. Omsetningsveksten er i hovedsak kostnads- og inflasjonsdrevet og kommer fra de fleste forretningsområdene. Omsetningen hittil i år endte på 15 278 millioner kroner.

Tredje kvartal er første kvartal med omsetningsnedgang sammenlignet med fjoråret, med en nedgang på 4,3 prosent. Nedgangen kommer fra samtlige forretningsområder, med unntak av bakeri- og møllevirksomheten. I detaljhandelsvirksomheten blir omsetningen preget av en volumnedgang i både det norske og svenske markedet. Både forbruker- og landbrukssegmentet opplever nedgang – mye på grunn av dårlig vær og endring i bondens handelsmønstre som følge av svakere likviditet og store prisvariasjoner.

– Høye priser og økte renter setter kundene våre under press. I tillegg har ekstremvær, sen og redusert innhøsting og reduksjoner i dyrehold påvirket salget av kraftfôr, mineralgjødsel og plantevernprodukter til landbruket, sier konsernsjef i Felleskjøpet Agri, Svenn Ivar Fure.

Svekket EBITDA sammenlignet med 2022

Driftsresultat før avskriving (EBITDA) for tredje kvartal endte på 18 millioner kroner. Det er en svekkelse på 114 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år 2023 endte EBITDA på 633 millioner kroner, som er en svekkelse på 105 millioner kroner mot 2022.

Det er flere hendelser som preger resultatet negativt i perioden. I tillegg til omsetningsnedgangen som følge av en uvanlig dårlig sesong i Sør-Norge, har kvalitetshendelsene knyttet til kraftfôrproduksjonen på Skansen og kornlagringen i Grue, samt valutatap, preget resultatet negativt i perioden.  

– Værmessig har en forsesong og vår med kulde og tørke i sør, og en sommer og høst med mye nedbør og ekstremvær, vært svært uheldig for de største markedene våre. Større kvalitetshendelser har i tillegg forårsaket tap og skapt merarbeid for organisasjonen. Til sammen har dette påvirket resultatene betydelig negativt, sier Fure.

John Deere er markedsleder hittil i år 2023

Totalmarkedet for traktor i Norge er hittil i år redusert med tre prosent sammenlignet med 2022, til totalt 1 937 traktorer. John Deere beholder likevel plassen som markedsleder, med en markedsandel på 24,5 prosent.

God drift i Cernova

Cernova, konsernets mølle- og bakerivirksomhet, hadde god drift og leverer EBITDA som hittil i år er 38 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.  Samme periode i 2022 var preget av energi- og råvarekostnadsøkninger, som ga redusert lønnsomhet.

Finanskostnader og kapitalsituasjon

Felleskjøpet har langsiktige rentesikringer.  Verdiutviklingen av realiserte og urealiserte sikringer føres over posten finanskostnader.  Finanskostnadene har som følge av endringer i urealisert verdi på rentesikringer endret seg fra å være netto positive til å bli negative, noe som gir et stort utslag i 2023. I tillegg er rene rentekostnader i 2023 høyere, som en følge av det økte Nibor-rentenivået.

Redusert kapitalbehov i tredje kvartal

Den svake kornsesongen i 2023 har ført til lavere lagernivåer på korn ved utgangen av tredje kvartal. Dette senker kapitalbindingen, men øker importbehovet og reduserer inntektene fra mottak og videresalg av korn fram til neste kornhøst. Samtidig har investerings- og kapitaldisiplin, redusert lagerbinding og andre arbeidskapitalreduksjoner gitt god effekt for konsernet.

– Høyere priser, kombinert med høye renter, gjør at ytterligere tiltak for å få ned kapitalbindingen er noe av det viktigste vi i Felleskjøpet nå gjør.  Hele konsernet jobber med å identifisere kortsiktige og langsiktige tiltak for å sikre at vi har en sunn og solid finansiell posisjon, samtidig som at vi er leveringsdyktige inn i neste sesong, sier Fure.

Nøkkeltall på linje med fjoråret

Netto rentebærende gjeld (NRBG) endte ved utgangen av tredje kvartal på 4 354 millioner kroner, ned fra 5 155 millioner kroner på samme tid i fjor. Nøkkeltallet NRBG/ EBITDA, som beskriver gjeldsbetjeningsevnen til selskapet, var ved utgangen av kvartalet 5,4. Nøkkeltallet er likt som ved utgangen av perioden i 2022.

Ved utgangen av første halvår var konsernets egenkapitalandel på 33,7 prosent, noe som er opp fra 31,1 prosent på samme tid i fjor.  

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner)

Q3 2023

Q3 2022

Hittil i år 2023

Hittil i år 2022

Driftsinntekter

4 579

4 786

15 278

14 831

EBITDA

18

132

633

738

Driftsresultat

-91

-18

320

382

Resultat før skatt

-135

-44

147

426

Resultat etter skatt

-110

-30

104

329

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Felleskjøpet Agri har en omsetning på 20,2 milliarder i 2022 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av i rundt 39 000 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Følg pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom