GlobeNewswire by notified

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli – september) 2023

Dela

Pressmeddelande
27 oktober 2023, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli – september) 2023

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

STARK ORGANISK TILLVÄXT OCH GOD UTVECKLING AV KASSAFLÖDET

TREDJE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 41% till 1 205,2 Mkr (856,8). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten +20%, exkl. valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 38% till 234,9 Mkr (170,8), motsvarande en EBITA*-marginal om 19,5% (19,9). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var +20%, exkl. valutaeffekter.

 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 33% och uppgick till 234,4 Mkr (176,5).

 • Resultat efter skatt för koncernen ökade med 4% och uppgick till 131,8 Mkr (126,5), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 131,5 Mkr (126,2).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 256,2 Mkr (114,7), motsvarande en kassagenerering om 94% (59).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 3,37 Kr (3,45). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 3,37 Kr (3,43).
 • Under perioden slutfördes förvärvet av Kemi-tech ApS, koncernens andra affärsenhet i Danmark.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 39% till 3 449,9 Mkr (2 487,7). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten +16%, exkl. valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 41% till 668,7 Mkr (475,5), motsvarande en EBITA*-marginal om 19,4% (19,1). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var +14%, exkl. valutaeffekter.
 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 32% och uppgick till 619,4 Mkr (469,9).

 • Resultat efter skatt för koncernen ökade med 10% och uppgick till 354,0 Mkr (321,1), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 352,8 Mkr (320,3).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 421,1 Mkr (363,2), motsvarande en kassagenerering om 60% (72).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 9,02 Kr (8,72). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 9,02 Kr (8,68).
 • Under perioden slutfördes förvärvet av HeatWork AS i Norge, samt Kemi-tech ApS i Danmark.

 • I mars tecknade ledningen 190 590 nyemitterade aktier av serie B i Sdiptech, vilket medförde att bolaget tillfördes 14,4 Mkr i eget kapital.

 • Sdiptech emitterade i augusti seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer om 600 miljoner kronor.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden.

VD-KOMMENTAR

Vi kan med stolthet summera ännu ett starkt kvartal för Sdiptech. Efterfrågan fortsätter att vara stark och den organiska tillväxten av såväl omsättning som rörelseresultatet EBITA* var 20 procent exkl. valutaeffekter. Kostnadskontrollen är god och vi bibehåller en bra rörelsemarginal om 19,5 procent. Slutligen kan vi konstatera att kassaflödesgenereringen är tillbaka på goda nivåer och uppgick till 94 procent.

KVARTALET
Sdiptech levererade återigen ett starkt kvartal. Fyra centrala nyckeltal underbygger utvecklingen:

 • Organisk nettoomsättningstillväxt om 20 procent
 • Organisk vinsttillväxt EBITA* om 20 procent
 • Rörelsevinstmarginal EBITA* om 19,5 procent
 • Kassaflödesgenerering om 94 procent

Marknadsförhållandena i koncernens samtliga segment var gynnsamma, vilket återspeglar den goda efterfrågan som kan förväntas inom infrastruktur. Det ledde till en stark organisk tillväxt för nettoomsättningen exkl. valuta om 20 procent, vilket innebär att vi med råge har hämtat in förra årets tillfälliga tapp.

Vår enhet för elbilsladdare, Rolec, fortsätter att leverera enligt plan och växer fint jämfört med ifjol. Rolecs väletablerade position inom B2B var gynnsam för bolagets redovisade tillväxt. Samtidigt levererar övriga affärsenheter i koncernen mycket bra:

 • Exkl. Rolec var organisk nettoomsättningstillväxt 18 procent
 • Exkl. Rolec var organisk EBITA*-tillväxt 18 procent

Vi fortsätter leverera en organisk vinsttillväxt i linje med vår organiska försäljningsökning, vilket visar att vi har en god kostnadskontroll samt att skalbarheten i våra affärsmodeller fungerar. Koncernen har de senaste två åren kunnat presentera en EBITA*-marginal som ligger stadigt i spannet 19–20 procent, och vi står fast vid att vi bör etablera oss runt 20 procent.  

Det är också glädjande att återigen kunna uppvisa en god kassaflödesgenerering om 94 procent. Våra affärsenheter arbetar extra noggrant med rörelsekapitalet så att vår fina tillväxt också mynnar ut i fritt kassaflöde. De senaste 12 månaderna hade koncernen ett kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet om 622 Mkr, vilket är ett rekord. Det motsvarar en kassagenerering om cirka 70 procent. Över tid förväntar vi oss en kassagenerering om cirka 80 procent i linje med koncernens historiska normalläge.

I augusti emitterade Sdiptech en hållbarhetslänkad obligation. Vår långsiktiga målbild är att obligationer ska vara en kostnadseffektiv och kompletterande del av vår finansieringsmix. Någon gång måste vi börja och första gången kostar det lite mer. Vi är därvidlag ändå nöjda över att vår obligation prissattes lågt jämfört med andra förstagångsemittenter, vilket påvisar god kreditvärdighet.

Vår totala genomsnittliga finansieringsränta (banklån, obligation och tilläggsköpeskillingar) ökade med cirka 0,25 procentenheter i och med obligationsemissionen, och uppgår nu till cirka 4,75 procent. Tilläggsköpeskillingar är en viktig finansieringskälla. På dessa betalas ingen ränta och, som tumregel, kommer cirka 40 procent av dessa skulder att förfalla utan betalning om resultatet är kvar på dagens nivåer. Oaktat detta har Sdiptechs skuldsättningsgrad minskat under året p.g.a. ökade vinster, goda kassaflöden och ett lägre förvärvstempo än normalt.

UTSIKTER
Sdiptechs kunder återfinns inom infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner såsom elförsörjning, vattenrening, transportsystem, skolor, sjukhus m.fl. Kunderna är typiskt sett solida och efterfrågan stabil oavsett konjunkturläge. Vår affärsmodell består i att utveckla egna produkter som tillgodoser kritiska behov hos våra kunder. Affärsmodellen avspeglas i en god organisk tillväxt, höga vinstmarginaler och goda diversifierade kassaflöden. På ett metodiskt och selektivt sätt kan vi omsätta vårt kassaflöde i förvärv av nya högkvalitativa produkter och verksamheter.

Vi ska därtill alltid allokera vårt kapital på bästa möjliga sätt för att skapa aktieägarvärde. I takt med högre räntor höjer vi kraven för avkastning och en följd av detta är att prisförväntningar i marknaden generellt sett ligger lite för högt som vi ser det. Åtminstone för de högkvalitativa objekt som är aktuella för Sdiptech. Det gäller naturligtvis inte överallt och vi kommer att försätta genomföra fina förvärv. Men en naturlig konsekvens av dagens makroläge är ett lugnare förvärvstempo än normalt, och en lägre skuldsättning än vad som annars vore fallet.  

Den starka orderingången från början av året fortlöpte under tredje kvartalet och vi ser i dagsläget inga tydliga tecken på avmattning. Vi upplever en god efterfrågan inom flera av de områden som Sdiptech verkar, inte minst inom energieffektivisering, elektrifiering, vattenrening och trafikplanering. Vår exponering mot konsumentvaror och bostadsbyggnation är liten, och vårt finansiella mål om en organisk tillväxt om 5–10 procent ligger fast för kommande år.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för era starka insatser och resultat under de nästan tio år jag har haft äran att arbeta med er. Jag vill även passa på att tacka alla aktieägare för ert förtroende i Sdiptech. Vid årsskiftet lämnar jag med varm hand över till vår nuvarande CFO Bengt Lejdström som då tillträder som VD och koncernchef.

Jakob Holm
VD och Koncernchef
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Head of Sustainability & IR, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023, kl. 08:00.


Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Buy-backs of shares in CoinShares International Limited29.11.2023 09:00:00 CET | Press release

29 November 2023 | SAINT HELIER, Jersey - As announced on 07 November 2023, the Board of Directors of CoinShares International Limited ("CoinShares" or the "Company") (Nasdaq Stockholm Market: CS; US OTCQX: CNSRF), Europe's leading alternative asset manager specialising in digital assets, resolved to extend a share buy-back program and repurchase shares on Nasdaq Stockholm Market during the period 07 November 2023, up to and including 30 May 2024 for total maximum amount of SEK 30 million in accordance with the authorisation from the Annual General Meeting on 31 May 2023. The Board of Directors’ resolution to implement the share buy-back program was made after the Board's review of the Company's capital structure and was implemented for the purposes of reducing the capital of the Company. The share buy-back program is carried out in accordance with the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 ("MAR") and the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 (the "Safe Harbour Regulatio

Deutsche Digital Assets Wins Pension Fund as Anchor Investor for DDA Crypto Select 10 ETP (SLCT)29.11.2023 09:00:00 CET | Press release

Institutional anchor investor for DDA Crypto Select 10 ETP (ISIN: DE000A3G3ZD0; WKN: A3G3ZD, Ticker: SLCT) The DDA Crypto Select 10 ETP reflects the MarketVector™ Digital Assets Max 10 VWAP Close Index (“MVDAMV”)With the ETP, investors are in a position to affordably gain exposure to a basket collection of (up to) the 10 most important crypto assetsThe ETP is 100% collateralized by coins held in an institutional custody solution FRANKFURT, Germany, Nov. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deutsche Digital Assets GmbH has gained a renowned institutional anchor investor for the DDA Crypto Select 10 ETP (ISIN: DE000A3G3ZD0 | WKN: A3G3ZD), which was launched in June 2023. DDA prevailed against the competition in a selection process and was commissioned to design a crypto ETP that meets high quality standards and strict requirements of an institutional investor. After several months of preparation, this investment product can now be administered by a leading capital management company acting on be

Yara helps farmers combat the effects of climate change and improve nutrient use efficiency29.11.2023 08:40:00 CET | Press release

Global rise in temperatures has introduced a challenging reality for farmers worldwide. To meet the increasing demand for solutions to protect crops against climate change and optimize nutrient use efficiency, Yara is launching YaraAmplix™. A new brand that will expand the range of biostimulants. November 29th 2023 Milan: Climate change is putting many of the world’s most popular foods such as maize, tomato and wheat at risk of reduced crops. With the average global temperature on earth having already increased by over 1 degree Celsius in the last 100 years*1, agriculture is now experiencing more extreme weather than ever before with temperature increases being most severe on land. In response to farmers asking for solutions to increase crop resilience and nutrient use efficiency, Yara today announces the launch of YaraAmplix, a new brand of biostimulants, at the Biostimulant World Congress in Milan, Italy. “Extreme weather is destroying crops all over the world with drought, flooding

Sanoma Corporation - Managers' Transactions29.11.2023 08:30:00 CET | Press release

Sanoma Corporation, Managers’ Transactions, 29 November 2023 at 9:30 EET Sanoma Corporation - Managers' Transactions ___________________________________________ Person subject to the notification requirement Name: Holding Manutas Oy Position: Closely associated person (X) Legal person (1):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer Name: Herlin Anna Position: Member of the Board Issuer: Sanoma Oyj LEI: 743700XJC24THUPK0S03 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 44711/8/10 ____________________________________________ Transaction date: 2023-11-28 Venue: AQEU Instrument type: SHARE ISIN: FI0009007694 Nature of transaction: ACQUISITION Transaction details (1): Volume: 250 Unit price: 6.87 EUR (2): Volume: 32 Unit price: 6.9 EUR Aggregated transactions (2): Volume: 282 Volume weighted average price: 6.8734 EUR ____________________________________________ Transaction date: 2023-11-28 Venue: BEUP Instrument type: SHARE ISIN: FI0009007694 Nature of transaction:

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2023 for FirstFarms A/S29.11.2023 08:05:40 CET | pressemeddelelse

FirstFarms leverer tilfredstillende i udfordrende marked FirstFarms skaber fornuftige resultater på trods af høj inflation på omkostninger og stort pres på salgspriser. Omsætningsfremgang på 19% og fastholdelse af udmeldte forventninger til året. Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar - 30. september 2023. FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret: Omsætning: 345 mDKK (2022: 291 mDKK)EBITDA: 79 mDKK (2022: 121 mDKK)EBIT: 42 mDKK (2022: 89 mDKK)Resultat før skat: 28 mDKK (2022: 77 mDKK) Produktion og resultatskabelse er tilfredsstillende med baggrund i de udfordrende forudsætninger FirstFarms har opereret under i årets første tre kvartaler. Resultatet er skabt som følge af en stabil, effektiv, cirkulær drift samt den risikospredning, der er et positivt og væsentligt særkende for koncernen. FirstFarms A/S fastholder derfor de udmeldte forventninger for 2023. Dog med et EBITDA i den nedre del af