GlobeNewswire by notified

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli – september) 2023

Dela

Pressmeddelande
27 oktober 2023, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli – september) 2023

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

STARK ORGANISK TILLVÄXT OCH GOD UTVECKLING AV KASSAFLÖDET

TREDJE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 41% till 1 205,2 Mkr (856,8). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten +20%, exkl. valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 38% till 234,9 Mkr (170,8), motsvarande en EBITA*-marginal om 19,5% (19,9). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var +20%, exkl. valutaeffekter.

 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 33% och uppgick till 234,4 Mkr (176,5).

 • Resultat efter skatt för koncernen ökade med 4% och uppgick till 131,8 Mkr (126,5), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 131,5 Mkr (126,2).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 256,2 Mkr (114,7), motsvarande en kassagenerering om 94% (59).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 3,37 Kr (3,45). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 3,37 Kr (3,43).
 • Under perioden slutfördes förvärvet av Kemi-tech ApS, koncernens andra affärsenhet i Danmark.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 39% till 3 449,9 Mkr (2 487,7). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten +16%, exkl. valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 41% till 668,7 Mkr (475,5), motsvarande en EBITA*-marginal om 19,4% (19,1). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var +14%, exkl. valutaeffekter.
 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 32% och uppgick till 619,4 Mkr (469,9).

 • Resultat efter skatt för koncernen ökade med 10% och uppgick till 354,0 Mkr (321,1), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 352,8 Mkr (320,3).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 421,1 Mkr (363,2), motsvarande en kassagenerering om 60% (72).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 9,02 Kr (8,72). Efter utspädning uppgick resultat per stamaktie till 9,02 Kr (8,68).
 • Under perioden slutfördes förvärvet av HeatWork AS i Norge, samt Kemi-tech ApS i Danmark.

 • I mars tecknade ledningen 190 590 nyemitterade aktier av serie B i Sdiptech, vilket medförde att bolaget tillfördes 14,4 Mkr i eget kapital.

 • Sdiptech emitterade i augusti seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer om 600 miljoner kronor.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden.

VD-KOMMENTAR

Vi kan med stolthet summera ännu ett starkt kvartal för Sdiptech. Efterfrågan fortsätter att vara stark och den organiska tillväxten av såväl omsättning som rörelseresultatet EBITA* var 20 procent exkl. valutaeffekter. Kostnadskontrollen är god och vi bibehåller en bra rörelsemarginal om 19,5 procent. Slutligen kan vi konstatera att kassaflödesgenereringen är tillbaka på goda nivåer och uppgick till 94 procent.

KVARTALET
Sdiptech levererade återigen ett starkt kvartal. Fyra centrala nyckeltal underbygger utvecklingen:

 • Organisk nettoomsättningstillväxt om 20 procent
 • Organisk vinsttillväxt EBITA* om 20 procent
 • Rörelsevinstmarginal EBITA* om 19,5 procent
 • Kassaflödesgenerering om 94 procent

Marknadsförhållandena i koncernens samtliga segment var gynnsamma, vilket återspeglar den goda efterfrågan som kan förväntas inom infrastruktur. Det ledde till en stark organisk tillväxt för nettoomsättningen exkl. valuta om 20 procent, vilket innebär att vi med råge har hämtat in förra årets tillfälliga tapp.

Vår enhet för elbilsladdare, Rolec, fortsätter att leverera enligt plan och växer fint jämfört med ifjol. Rolecs väletablerade position inom B2B var gynnsam för bolagets redovisade tillväxt. Samtidigt levererar övriga affärsenheter i koncernen mycket bra:

 • Exkl. Rolec var organisk nettoomsättningstillväxt 18 procent
 • Exkl. Rolec var organisk EBITA*-tillväxt 18 procent

Vi fortsätter leverera en organisk vinsttillväxt i linje med vår organiska försäljningsökning, vilket visar att vi har en god kostnadskontroll samt att skalbarheten i våra affärsmodeller fungerar. Koncernen har de senaste två åren kunnat presentera en EBITA*-marginal som ligger stadigt i spannet 19–20 procent, och vi står fast vid att vi bör etablera oss runt 20 procent.  

Det är också glädjande att återigen kunna uppvisa en god kassaflödesgenerering om 94 procent. Våra affärsenheter arbetar extra noggrant med rörelsekapitalet så att vår fina tillväxt också mynnar ut i fritt kassaflöde. De senaste 12 månaderna hade koncernen ett kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet om 622 Mkr, vilket är ett rekord. Det motsvarar en kassagenerering om cirka 70 procent. Över tid förväntar vi oss en kassagenerering om cirka 80 procent i linje med koncernens historiska normalläge.

I augusti emitterade Sdiptech en hållbarhetslänkad obligation. Vår långsiktiga målbild är att obligationer ska vara en kostnadseffektiv och kompletterande del av vår finansieringsmix. Någon gång måste vi börja och första gången kostar det lite mer. Vi är därvidlag ändå nöjda över att vår obligation prissattes lågt jämfört med andra förstagångsemittenter, vilket påvisar god kreditvärdighet.

Vår totala genomsnittliga finansieringsränta (banklån, obligation och tilläggsköpeskillingar) ökade med cirka 0,25 procentenheter i och med obligationsemissionen, och uppgår nu till cirka 4,75 procent. Tilläggsköpeskillingar är en viktig finansieringskälla. På dessa betalas ingen ränta och, som tumregel, kommer cirka 40 procent av dessa skulder att förfalla utan betalning om resultatet är kvar på dagens nivåer. Oaktat detta har Sdiptechs skuldsättningsgrad minskat under året p.g.a. ökade vinster, goda kassaflöden och ett lägre förvärvstempo än normalt.

UTSIKTER
Sdiptechs kunder återfinns inom infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner såsom elförsörjning, vattenrening, transportsystem, skolor, sjukhus m.fl. Kunderna är typiskt sett solida och efterfrågan stabil oavsett konjunkturläge. Vår affärsmodell består i att utveckla egna produkter som tillgodoser kritiska behov hos våra kunder. Affärsmodellen avspeglas i en god organisk tillväxt, höga vinstmarginaler och goda diversifierade kassaflöden. På ett metodiskt och selektivt sätt kan vi omsätta vårt kassaflöde i förvärv av nya högkvalitativa produkter och verksamheter.

Vi ska därtill alltid allokera vårt kapital på bästa möjliga sätt för att skapa aktieägarvärde. I takt med högre räntor höjer vi kraven för avkastning och en följd av detta är att prisförväntningar i marknaden generellt sett ligger lite för högt som vi ser det. Åtminstone för de högkvalitativa objekt som är aktuella för Sdiptech. Det gäller naturligtvis inte överallt och vi kommer att försätta genomföra fina förvärv. Men en naturlig konsekvens av dagens makroläge är ett lugnare förvärvstempo än normalt, och en lägre skuldsättning än vad som annars vore fallet.  

Den starka orderingången från början av året fortlöpte under tredje kvartalet och vi ser i dagsläget inga tydliga tecken på avmattning. Vi upplever en god efterfrågan inom flera av de områden som Sdiptech verkar, inte minst inom energieffektivisering, elektrifiering, vattenrening och trafikplanering. Vår exponering mot konsumentvaror och bostadsbyggnation är liten, och vårt finansiella mål om en organisk tillväxt om 5–10 procent ligger fast för kommande år.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för era starka insatser och resultat under de nästan tio år jag har haft äran att arbeta med er. Jag vill även passa på att tacka alla aktieägare för ert förtroende i Sdiptech. Vid årsskiftet lämnar jag med varm hand över till vår nuvarande CFO Bengt Lejdström som då tillträder som VD och koncernchef.

Jakob Holm
VD och Koncernchef
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Head of Sustainability & IR, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023, kl. 08:00.


Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

798 Launches Folk Culture Sector of Square Art Festival, 110,000+ Visitors Reached During the Chinese New Year Vacation24.2.2024 03:00:00 CET | Press release

BEIJING, Feb. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 798 Art District announces today that the Folk Culture Sector of the 798 Square Art Festival will launch on February 24, 2024, at the CONCERTED SQUARE of 798 Art District in Beijing. This sector aims to bridge contemporary art with urban and rural folk culture. Visiting 798 during the Lantern Festival, you can experience the power of contemporary art intertwined with traditional folk customs and enjoy the familiar yet strange world of Chinese local culture. Event Poster February 24 is the Lantern Festival in China, and it marks the end of the Chinese New Year festivities. The New Year vacation in 798 was full of lively atmosphere. Throughout the Spring Festival, 15 exhibitions were ongoing in 798, including the Joy Art Museum's "Joy in the Year of the Dragon", IOMA Art Center's "Dragon Roaming the World and Prospering", MOCUBE's "Upon Arrival of Dragon", and Le Rime Gallery's "Jia Chen Mountain Chronicle". Based on statistics, there were over

Alvotech and Teva Announce U.S. Approval of SIMLANDI® (adalimumab-ryvk) injection, the first interchangeable high-concentration, citrate-free biosimilar to Humira®24.2.2024 02:15:00 CET | Press release

SIMLANDI is the first citrate-free, high-concentration biosimilar to be designated interchangeable to Humira in the U.S. SIMLANDI is the first biosimilar approval under the strategic partnership between Alvotech and Teva in the U.S. market SIMLANDI will qualify for interchangeable exclusivity in the U.S. for some concentration strengths Alvotech (NASDAQ: ALVO) and Teva Pharmaceuticals, a U.S. affiliate of Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA), today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved SIMLANDI (adalimumab-ryvk) injection, as an interchangeable biosimilar to Humira, for the treatment of adult rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, adult psoriatic arthritis, adul Alvotech (NASDAQ: ALVO) and Teva Pharmaceuticals, a U.S. affiliate of Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA), today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved SIMLANDI (adalimumab-ryvk) injection, as an interchan

Transactions with shares and linked securities in Genmab A/S made by managerial employees and their closely associated persons23.2.2024 23:50:47 CET | Press release

Company Announcement COPENHAGEN, Denmark; February 23, 2024 –Genmab A/S (Nasdaq: GMAB) - In accordance with Article 19 of Regulation No. 596/2014 on Market Abuse and Implementing Regulation 2016/523, this document discloses the data of the transactions made in Genmab A/S (Nasdaq: GMAB) by managerial employees and their closely associated persons. The company’s managerial employees and their closely associated persons have given Genmab A/S power of attorney on their behalf to publish trading in Genmab shares by the company’s managerial employees and their closely associated persons. Please find below a statement of such trading in shares issued by Genmab A/S 1.Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associateda)NameJan G. J. van de Winkel2.Reason for the notificationa)Position/statusPresident & Chief Executive Officerb)Initial notification/AmendmentInitial notification3.Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform,

Grant of Restricted Stock Units to Management and Employees and Grant of Warrants to Employees in Genmab23.2.2024 23:35:31 CET | Press release

Company Announcement COPENHAGEN, Denmark; February 23, 2024 –Genmab A/S (Nasdaq: GMAB) announced today that the board decided to grant 418,646 restricted stock units to members of management and employees of the company as well as the company's subsidiaries and 316,899 warrants to employees of the company and the company's subsidiaries. Each restricted stock unit is awarded cost-free and provides the owner with a conditional right to receive one share in Genmab A/S of nominally DKK 1. The vesting of the restricted stock units granted to the members of executive management will, with the exception of deferred annual cash bonus, be subject to forward looking performance criteria and consequently represent the maximum opportunity available if the performance targets have been significantly exceeded. The fair value of each restricted stock unit is equal to the closing market price on the date of grant of one Genmab A/S share, DKK 2,013. The restricted stock units will vest on the first ban

Karate Combat 46 to enhance Dubai’s standing as a leading sports tourism destination23.2.2024 20:00:38 CET | Press release

KC46 will be held on Saturday 20 April First professional sports league gamified by a blockchain access token DUBAI, United Arab Emirates, Feb. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Karate Combat, the world’s premier full-contact professional striking league, has partnered with Dubai Department of Economy and Tourism (DET) and Dubai Sports Council (DSC) to bring Karate Combat 46 (KC46) to the emirate this spring. Expected to be the league’s biggest event to date, KC46 is collaborating with TOKEN2049 for a Saturday 20 April event. As part of the collaboration KC46 will be part of the official programme of TOKEN2049 Week Dubai, giving conference attendees the opportunity to witness one of the world’s most innovative sports leagues through special tickets and the opportunity to meet event ambassadors at the conference. KC46 will be announced by UFC Hall of Famers Georges St-Pierre (GSP) and Bas Rutten, alongside Mike Majlak, author and co-host of the Impaulsive podcast. Karate Combat is the first

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye