GlobeNewswire by notified

Selskabsmeddelelse – 1.-3. kvartal 2023

Del

Selskabsmeddelelse – 1.-3. kvartal 2023

Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte udtaler om 3. kvartal 2023:

”Resultatet i 3. kvartal er på linje med forventningerne. Vi har oplevet en vis forbedring i salgsaktiviteten på boligmarkedet sammenlignet med 1. halvår 2023, selvom nyudlånet i sektoren fortsat var afdæmpet. Vi ser fortsat pæn interesse for grønne initiativer i det professionelle ejendomsmarked, mens vi oplever en mindre interesse for energiforbedringer blandt privatkunder, delvist på grund af lavere energipriser hen over sommeren samt højere finansieringsomkostninger. På trods af et fortsat højere renteniveau har vores kunder stadig en robust økonomi, og de har indtil videre kunnet absorbere de højere renteudgifter. Vi forventer, at vi har set toppen af rentestigningerne. Samtidig ser vi faldende inflation, relativt høje lønstigninger og fortsat lav ledighed, som bidrager positivt til boligmarkedet og boligejernes daglige økonomi. Den foreslåede systemiske risikobuffer for eksponering mod erhvervsejendomme i Danmark forventes at påvirke aktiviteten på markedet for erhvervsejendomme, hvor aktiviteten allerede er udfordret.

I Realkredit Danmark og Danske Bank forventer vi, at fremtidig regulering vil indeholde incitamenter for ejendomsmarkedet for erhvervskunder til også at lægge vægt på energieffektivitet og andre bæredygtighedsfaktorer. Vi har derfor taget de indledende skridt til at differentiere de vilkår, vi kan tilbyde, på baggrund af en ejendoms energieffektivitet, og denne proces starter med en dialog med vores erhvervskunder. Vi ønsker at hjælpe kunderne med at begynde den bæredygtige omstilling. Et eksempel er, at Realkredit Danmark og Danske Bank har indgået et partnerskab med andre førende aktører i ejendomssektoren om at udarbejde en frit tilgængelig skabelon til brug for ESG-rapportering på tværs af ejendomssektoren, som vil gøre det lettere at rapportere om ESG-faktorer.

Realkredit Danmark har iværksat en kampagne for at tiltrække privatkunder. Vi ønsker at gøre Realkredit Danmark mere synlig i konkurrencen. Vi synes, at vi har et konkurrencedygtigt tilbud til kunder, som ønsker realkreditfinansiering.”

Realkreditmarkedet
Til trods for lavere økonomisk vækst i Danmark viser arbejdsmarkedet stadig gode tendenser, og inflationspresset er aftaget. Det underliggende inflationspres er dog fortsat relativt stort i Danmark og euro-området, og det er derfor usandsynligt, at vi i nærmeste fremtid vil se et større rentefald.

Boligmarkedet har generelt haft en positiv udvikling i 2023. Aktivitetsniveauet i form af handler ligger omtrent på linje med tidligere ti-års gennemsnit, selvom udlånsvolumen fortsat er lav. Selvom de nye foreløbige ejendomsvurderinger har trukket en del overskrifter på det seneste og har givet anledning til usikkerhed hos boligejerne, så vil boligskattereformen overordnet set være relativt neutral for boligmarkedet. Vi ser dog, specielt på markedet for ejerlejligheder i København, at der synes at være et ønske om at fremskynde boligkøb til overtagelse før årsskiftet for derigennem at sikre en permanent skatterabat. Netop i dette undersegment på markedet kan boligskattereformen medføre en risiko for lavere priser, da nye ejere efter årsskiftet kommer til at skulle bære en større skattebyrde sammenlignet med i dag.

Til trods for den betydelige stigning i aktiviteten og priserne på boligmarkedet i de senere måneder er der fortsat væsentlig usikkerhed i relation til boligpriserne. Vi har endnu ikke set den fulde effekt af rentestigningerne, og det kunne give fornyet modvind på boligmarkedet. Alternativt vil vi få en større økonomisk opbremsning og dermed ikke den bløde landing som pt. er forudsat i de fleste prognoser for både den globale økonomi og Danmark.

På erhvervsejendomsmarkedet er aktiviteten dog fortsat forholdsvis lav. Rentestigningerne har øget usikkerheden i forhold til ejendomsvurderingerne, mens andre investorer som følge af de væsentlige rentestigninger har søgt mod eksempelvis obligationsinvesteringer.

1.-3. kvartal 2023
Realkredit Danmark-koncernen opnåede et resultat efter skat på 3.218 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2023 mod 2.617 mio. kr. i samme periode i 2022. Fremgangen var primært drevet af indtægter fra det højere renteniveau og lavere nedskrivninger.

Omkostningerne beløb sig til 766 mio. kr. mod 812 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2022. Faldet skyldtes en engangsomkostning i 2022 på 48 mio. kr. vedrørende Realkredit Danmarks del af omkostningerne til gældsinddrivelsessagen.

Kreditkvaliteten var fortsat solid, og nedskrivninger på udlån udgjorde en indtægt på 18 mio. kr. Nedskrivningsniveauet var i 2022 påvirket af Realkredit Danmarks andel af gældsinddrivelsesnedskrivninger på 174 mio. kr. Korrektivkontoen udgjorde pr. 30. september 2023 2.843 mio. kr. mod 2.912 mio. kr. pr. 31. december 2022.

De stigende renter på realkreditlån har skabt større konverteringsaktivitet, selvom niveauet er fladet ud. Vores kunder har nedbragt den nominelle udestående gæld med 5,2 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2023. Realkreditudlån til nominel værdi steg med 5,9 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2023. Bruttoudlånet udgjorde 75 mia. kr. mod 121 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2022. Det samlede grønne udlån udgjorde 27,6 mia. kr. pr. 30. september 2023.

Realkredit Danmark har en egenbeholdning på 49,3 mia. kr., hvoraf 30,5 mia. kr. forvaltes gennem en hold-til-udløb portefølje. Porteføljen indregnes til amortiseret kostpris, og pr. 30. september 2023 var markedsværdien 1,7 mia. kr. lavere (2,0 mia. kr. pr. 31. december 2022).

Realkredit Danmark forventer, at resultatet efter skat bliver højere end i 2022, primært som følge af det fortsat stigende renteniveau.

Kontaktperson: Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte, telefon 45 13 20 82.

Hovedtal – Realkredit Danmark koncernen

PERIODENS RESULTAT1.-3. kvt.1.-3. kvt.Indeks3. kvt.2. kvt.1. kvt.4. kvt.3. kvt.Året
Mio. kr.2023202223/22202320232023202220222022
Bidragsindtægter4.2004.323971.3941.3961.4101.4101.4235.733
Nettorenteindtægter724-6-314252158991093
Nettogebyrer-85-5--87-505223-3318
Beholdningsindtægter139-25-42118673-648
Øvrige indtægter626891232019161884
Indtægter i alt5.0404.3551161.6861.6291.7251.6211.4125.976
Omkostninger766812942502642522932901.105
Resultat før nedskrivninger på udlån4.2743.5431211.4361.3651.4731.3281.1224.871
Nedskrivninger på udlån-18174--4-665238201212
Resultat før skat4.2923.3691271.4401.4311.4211.2909214.659
Skat1.0747521433633533582812031.033
Periodens resultat3.2182.6171231.0771.0781.0631.0097183.626
BALANCE (ULTIMO)
Mio. kr.
Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv.13.7599.50514513.7596.87713.4918.7619.5058.761
Realkreditudlån726.741706.695103726.741725.360729.966724.438706.695724.438
Obligationer og aktier mv.45.82745.64810045.82747.55947.66846.72245.64846.722
Øvrige aktiver1.8031.3171371.8031.4701.8342.3071.3172.307
Aktiver i alt788.130763.165103788.130781.266792.959782.228763.165782.228
Gæld til kreditinstitutter mv2.0002.0001002.0002.0002.0002.0002.0002.000
Udstedte realkreditobligationer728.989707.784103728.989725.714737.694724.105707.784724.105
Øvrige passiver8.0644.9191648.0645.5486.3126.6464.9196.646
Egenkapital49.07748.46210149.07748.00446.95349.47748.46249.477
Forpligtelser og egenkapital i alt788.130763.165103788.130781.266792.959782.228763.165782.228
NØGLETAL
Periodens resultat i % p.a.
af gns. egenkapital8,77,18,99,18,88,26,07,3
Nedskrivninger i % p.a.
af realkreditudlån-0,010,03-0,01-0,040,030,020,110,03
Omkostninger i % af indtægter15,218,614,816,214,618,120,518,5
Kapitalprocent29.331,229.329,128,829,131,229,1
Kernekapitalprocent28.830,828.828,628,328,630,828,6
Realkreditudlån, nominel værdi807.956803.362807.956804.362802.883802.024803.362802.024
Heltidsmedarbejdere, ultimo231228231229228227228227

Selskabsmeddelelsen for 1.-3. kvartal 2023 er ikke præsenteret i overensstemmelse med IAS 34 ”Interim Financial Reporting” som godkendt af EU samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer.

Selskabsmeddelelsen for 1.-3. kvartal 2023 er oversat fra den originale selskabsmeddelelse på engelsk ”Company announcement for the first nine months of 2023”. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Aktietilbagekøb i Sydbank – transaktioner i uge 4911.12.2023 10:12:24 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 43/2023 Peberlyk 4 DK-6200 Aabenraa Telefon +45 74 37 37 37 Telefax +45 74 37 35 36 Sydbank A/S CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa sydbank.dk 11. december 2023 Aktietilbagekøb i Sydbank – transaktioner i uge 49 Sydbank offentliggjorde den 6. juli 2023 et aktietilbagekøbsprogram på 600 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 10. juli 2023 og vil være afsluttet senest den 31. januar 2024. Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i Sydbank og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne. Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner: Antal aktierGennemsnitlig købskursTransaktions-værdi (kr.)Akkumuleret seneste meddelelse 1.678.800 532.188.278,0004. december 2023 05. december 2023 06. december 2023 07. december 2023 08. december 2

Sydbank share buyback programme: transactions in week 4911.12.2023 10:12:24 CET | Press release

Company Announcement No 43/2023 Peberlyk 4 6200 Aabenraa Denmark Tel +45 74 37 37 37 Fax +45 74 37 35 36 Sydbank A/S CVR No DK 12626509, Aabenraa sydbank.dk 11 December 2023 Dear Sirs Sydbank share buyback programme: transactions in week 49 On 6 July 2023 Sydbank announced a share buyback programme of DKK 600m. The share buyback programme commenced on 10 July 2023 and will be completed by 31 January 2024. The purpose of the share buyback programme is to reduce the share capital of Sydbank and the programme is executed in compliance with the provisions of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016, collectively referred to as the Safe Harbour rules. The following transactions have been made under the share buyback programme: Number of sharesVWAPGross value (DKK)Accumulated, most recent Announcement 1,678,800 532,188,278.0004 December 2023 05 December 2023 06 December 2023 0

Prepayments (CK93) - Totalkredit A/S11.12.2023 10:05:00 CET | Press release

To the Nasdaq Copenhagen Prepayments (CK93) Pursuant to s 24 of the Danish Capital Markets Act, Totalkredit A/S hereby publishes prepayment data (CK93) as at 08 December 2023 in the attached file. Furthermore, the data will be distributed in the usual way through Nasdaq Copenhagen. Data on Nykredit and Totalkredit bonds is also available by ISIN code in Excel format on https://www.nykredit.com/en-gb/investor-relations/financial-reporting/prepayments/. For further information about data format and contents, please refer to the Nasdaq website. Questions may be addressed to Morten Bækmand Nielsen, Head of Investor Relations, tel +45 44 55 15 21. Yours sincerely Totalkredit A/S Attachments Prepayments - Totalkredit A_S_11-12-2023eordindftk

Prepayments (CK93) - Nykredit Realkredit A/S11.12.2023 10:05:00 CET | Press release

To the Nasdaq Copenhagen Prepayments (CK93) Pursuant to s 24 of the Danish Capital Markets Act, Nykredit Realkredit A/S hereby publishes prepayment data (CK93) as at 08 December 2023 in the attached file. Furthermore, the data will be distributed in the usual way through Nasdaq Copenhagen. Data on Nykredit and Totalkredit bonds is also available by ISIN code in Excel format on https://www.nykredit.com/en-gb/investor-relations/financial-reporting/prepayments/. For further information about data format and contents, please refer to the Nasdaq website. Questions may be addressed to Morten Bækmand Nielsen, Head of Investor Relations, tel +45 44 55 15 21. Yours sincerely Nykredit Realkredit A/S Attachments Prepayments - Nykredit Realkredit A_S_11-12-2023eordindf

Ekstraordinære indfrielser (CK93) - Totalkredit A/S11.12.2023 10:05:00 CET | pressemeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen Ekstraordinære indfrielser (CK93) I medfør af kapitalmarkedsloven § 24 offentliggør Totalkredit A/S hermed oplysninger om ekstraordinære indfrielser (CK93) pr. den 8. december 2023 i vedhæftede fil. Oplysningerne vil endvidere på sædvanlig måde blive formidlet via Nasdaq Copenhagen. Oplysningerne findes også i excel-format i Nykredits obligationsdatabase på https://www.nykredit.com/en-gb/investor-relations/financial-reporting/prepayments/. For yderligere informationer om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside. Spørgsmål kan rettes til head of investor relations Morten Bækmand Nielsen på tlf. 44 55 15 21. Med venlig hilsen Totalkredit A/S Vedhæftede filer Ekstraordinære indfrielser - Totalkredit A_S_11-12-2023eordindftk