GlobeNewswire by notified

God kundeaktivitet og stærk kreditkvalitet sikrer bankens fortsat stærke fremskridt under udfordrende markedsvilkår. Resultat efter skat på 15,5 mia. kr. for 1.-3. kvartal 2023

Del
Pressemeddelelse

Holmens Kanal 2 – 12
1092 København K
Tlf. 45 14 14 0027. oktober 2023

God kundeaktivitet og stærk kreditkvalitet sikrer bankens fortsat stærke fremskridt
under udfordrende markedsvilkår
Resultat efter skat på 15,5 mia. kr. for 1.-3. kvartal 2023

Administrerende direktør Carsten Egeriis udtaler i forbindelse med regnskabet:

”Vi skabte i årets første tre kvartaler fortsat stærke finansielle resultater, selvom markedsvilkårene var udfordrende. Vores fremskridt skyldtes primært højere nettorenteindtægter og stigende udlån til erhvervskunderne. Desuden lå de aktivitetsdrevne gebyrer på et pænt niveau mod slutningen af perioden, mens både handelsindtægterne og indtjeningen fra forsikringsaktiviteter for årets første tre kvartaler blev forbedret. Omkostningerne udvikler sig som planlagt, og behovet for nedskrivninger er fortsat beskedent som følge af den stærke kreditkvalitet af udlånsporteføljen.

Vi har fortsat et forbedret forretningsmæssigt momentum i privatkundeforretningen i Danmark, hvor kunderne tilbydes attraktive og konkurrencedygtige produkter og services via vores mobilbank-app, som gør det enkelt og bekvemt for kunderne at klare de daglige bankforretninger. Positive renter på løn- og budgetkonti, stigende renter på forskellige typer opsparingskonti og boligfinansiering, der kan tilpasses den enkeltes behov og ønsker, har skabt øget volumen på både indlån og udlån i Danmark, ligesom vi har øget vores markedsandel for nyudlån på realkreditmarkedet.

I de seneste fire år har vi foretaget væsentlige ændringer i Danske Bank. Det er sket for at sikre, at vi har de rette medarbejdere, strukturer og kontroller til fortsat at kunne levere værdi til vores kunder samt leve op til vores ansvar for at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Vi forventer således fortsat at nå vores mål for 2023, og vi har skabt et stærkt fundament for også at skabe yderligere fremskridt i det næste kapitel for Danske Bank – vores Forward ’28-strategi.”

1.-3. kvartal 2023 i forhold til 1.-3. kvartal 2022
Indtægter i alt på 38,6 mia. kr. (mod 29,0 mia. kr. i 2022)
Driftsomkostninger på 18,8 mia. kr. (mod 19,6 mia. kr. i 2022)
Nedskrivninger på udlån på 294 mio. kr. (mod 794 mio. kr. i 2022)
Resultat efter skat på 15,5 mia. kr. (mod korrigeret 6,5 mia. kr. i 2022)
Egenkapitalforrentning på 12,5 pct. (mod korrigeret 5,1 pct. i 2022)
Stærkt kapitalgrundlag med en kapitalprocent på 23,2 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 18,8 pct.

Bankens solide kapitalposition giver os mulighed for at hjælpe kunderne
I 1.-3. kvartal 2023 steg de geopolitiske spændinger og usikkerheden yderligere. Under disse udfordrende markedsvilkår var det værd at bemærke, at de makroøkonomiske forhold ikke udviklede sig som tidligere forventet, særligt i Danmark. Inflationspresset aftog, og arbejdsmarkederne i de nordiske lande ser ud til at være robuste. Ikke desto mindre var aktiviteten på boligmarkedet fortsat lav, og det påvirkede kreditefterspørgslen og aktivitetsniveauet i vores bankforretning negativt. Selvom de makroøkonomiske forhold ikke udviklede sig som forventet, skal man holde sig for øje, at udviklingen fortsat er usikker, og at vi endnu mangler at se den fulde effekt af det nye renteniveau.

Kreditkvaliteten var stærk, selvom vi så en vis forringelse i de brancher, der først mærker rentestigningerne. Vi har fortsat en forsigtig tilgang med indregning af væsentlige buffere, og derudover har Fitch Ratings opgraderet Danske Bank til A+.

På denne baggrund fortsatte Danske Bank med at hjælpe kunderne med at navigere under de udfordrende vilkår.

Stærk form i kerneforretningen
På trods af de udfordrende markedsvilkår har vi fortsat arbejdet med at indfri vores strategiske ambitioner og opnåede en stærk egenkapitalforrentning i både 3. kvartal og for 1.-3. kvartal som helhed. Fremgangen skyldtes primært højere nettorenteindtægter som følge af det mere gunstige rentemiljø. Udviklingen er på linje med vores forventninger til de samlede nettorenteindtægter for året. Vi ønsker at sikre, at vi tilbyder kunderne attraktive og konkurrencedygtige produkter og services. Vi har derfor fortsat hævet renten på flere typer opsparingskonti, og vi giver derfor nu positive renter på løn- og budgetkonti. I en periode med stor usikkerhed steg udlånet til erhvervskunderne. Gebyrindtægterne for perioden var fortsat påvirket af den lavere aktivitet på boligmarkedet sammenlignet med niveauet på toppen, mens investeringsaktiviteten var uændret. Gebyrindtægterne steg i 3. kvartal som følge af øget kundeaktivitet på kapitalmarkederne. Korrigeret for engangsposter lå indtjeningen fra forsikringsaktiviteter i 3. kvartal tættere på et normaliseret niveau, og handelsindtægterne var en smule lavere, hovedsageligt på grund af sæsonudsving.

Driftsomkostningerne faldt fortsat, både i forhold til det foregående kvartal og i forhold til samme periode sidste år, idet de underliggende omkostninger fortsat udviklede sig som planlagt.

Som følge af det forretningsmæssige momentum, kundeaktiviteten, den stærke kreditkvalitet og vores omkostningsfokus steg egenkapitalforrentningen fra 5,1 pct. til 12,5 pct. for 1.-3. kvartal.

”I 1.-3. kvartal leverede vores kerneforretning stærke resultater, og de samlede indtægter steg derfor med 33 pct. De høje nettorenteindtægter blev opnået på baggrund af et normaliseret renteniveau og vores pristiltag, mens nettogebyrindtægterne var robuste som følge af stigende kundeaktivitet blandt erhvervskunderne og på kapitalmarkederne, der stort set opvejede effekten af den fortsat afdæmpede aktivitet på boligmarkedet. Omkostningsprocenten på 48,7 pct. er udtryk for en forbedret lønsomhed og et vedvarende fokus på omkostningerne. Den stærke kreditkvalitet betyder, at nedskrivningsniveauet fortsat er lavt. Dog begynder visse konjunkturfølsomme brancher at være påvirket, og vores makroøkonomiske modeller afspejler usikkerheden. Vores gode finansielle resultater, solide kapitalgrundlag og fundingposition, hvor vi har et højt indlånsniveau, betyder, at vi fortsat kan hjælpe vores kunder og øvrige interessenter med at navigere i det nye makroøkonomiske landskab, der er præget af usikkerhed og højere renter,” siger Stephan Engels, CFO.

Afslutning af Bedre Bank-strategien – skifte til Forward ’28
For fire år siden lancerede vi en ambitiøs strategi med navnet ’Bedre Bank’ for at strømline og styrke Danske Banks position som en førende bank i Norden. Strategien omfattede fire strategiske områder: altid at sætte kunden først, at vi har fokus på medarbejdertrivsel og på at udvikle vores medarbejdere, at vi bidrager til samfundet og at vi leverer stærke afkast til vores investorer. På alle fire områder har vi gjort store fremskridt over de seneste fire år, og vi er nu i gang med at afslutte eksekveringen af Bedre Bank-strategien. Vores årsrapport for 2023 vil derfor indeholde en mere detaljeret opdatering.

For at styrke vores position yderligere og udnytte Danske Banks fulde potentiale offentliggjorde vi i juni vores nye Forward ’28-strategi, som træder i kraft fra 2024. Vi har sat vores strategiske retning frem mod 2028, og den afspejler vores ambition om at levere en solid egenkapitalforrentning på baggrund af nye finansielle mål for 2026. Samtidig med, at vi fastholder vores fokus på at afslutte eksekveringen af Bedre Bank-strategien, har vi påbegyndt arbejdet med den nye strategi. Vi har indgået et strategisk samarbejde med Infosys, som skal støtte os i vores ambition om at være en førende bank i en digital tidsalder, og vi har indgået en aftale om at sælge vores privatkundeforretning i Norge for yderligere at kunne øge vores fokus på andre dele af porteføljen.

Bæredygtighed er en vigtig del af vores strategi, og i 3. kvartal 2023 fortsatte vi med at gøre fremskridt på dette område. Danske Bank og Realkredit Danmark har også styrket indsatsen på ESG-området i ejendomssektoren med et nyt rapporteringsværktøj, som vil gøre ESG-rapporteringen nemmere for ejendomsselskaber. Derudover opnåede Danske Bank en A-score i Position Greens årlige vurdering af 300 virksomheders ESG-rapportering i Danmark, Norge og Sverige.

Personal Customers
I 1.-3. kvartal 2023 var der en stigning i nettorenteindtægterne i Personal Customers på 77 pct. i forhold til samme periode sidste år. Udviklingen skyldtes hovedsageligt vores pristiltag samt øgede indtægter fra indlån som følge af renteudviklingen. Gebyrindtægterne faldt 18 pct. sammenlignet med samme periode sidste år, men kundeaktiviteten steg i 3. kvartal 2023 i forhold til de foregående kvartaler, og det påvirkede især servicegebyrerne positivt. Gebyrer på oprettelse af lån og på konverteringer steg desuden i forhold til de foregående kvartaler, selvom niveauet for 1.-3. kvartal 2023 fortsat var markant lavere end i 1.-3. kvartal 2022. Kreditkvaliteten var fortsat solid, og nedskrivninger på udlån lå på niveau med samme periode året før.

Resultat før skat for 1.-3. kvartal 2023 udgjorde 6,17 mia. kr., svarende til en stigning på 111 pct. I forhold til samme periode i 2022. Stigningen var drevet af højere nettorenteindtægter og lavere driftsomkostninger.

Business Customers
I Business Customers var der fortsat et godt forretningsmæssigt momentum som følge af de stigende renter og vores pristiltag, som påvirkede de samlede indtægter i 1.-3. kvartal 2023 positivt. Derudover bidrog salget af eksisterende leasingaktiver i vores leasingselskab til den positive udvikling. Modsat var gebyrindtægterne fortsat under pres som følge af afdæmpet kundeaktivitet, der påvirkede de aktivitetsdrevne gebyrer og gebyrer relateret til nyudlån. Vi hjalp fortsat vores kunder ved at yde ekspertrådgivning tilpasset deres behov.

Resultat før skat for 1.-3. kvartal 2023 udgjorde 7,1 mia. kr., svarende til en forbedring på 42 pct. I forhold til samme periode sidste år.

Large Corporates & Institutions
I 1.-3. kvartal 2023 var de økonomiske udsigter fortsat præget af risici relateret til især nationalbankernes renter og inflationen. Med den usikkerhed, dette giver, er vi stadig fuldt ud fokuserede på at hjælpe vores kunder med rådgivning og løsninger, der sætter dem i stand til at navigere i det komplicerede finansielle landskab. Der var forsat et positivt momentum i den underliggende forretning, som blev understøttet af vores solide kapitalgrundlag, samt en begyndende bedring i aktiviteten på kapitalmarkederne. Inden for Debt Capital Markets fastholdt vi vores position som den førende nordiske bank på de europæiske gældsmarkeder målt på volumen. Derudover havde en yderligere tilgang af nye kunder i Sverige og en øget markedsandel inden for cash management en fortsat positiv påvirkning på nettorenteindtægterne, som steg 28 pct. i forhold til samme periode i 2022. Vi er desuden fortsat en betroet rådgiver for vores kunder inden for bæredygtige finansieringsløsninger, og vi fastholdt vores førende position på markedet for bæredygtige obligationer og bæredygtig finansiering.

Resultat før skat udgjorde 6,7 mia. kr., svarende til en stigning på 66 pct. i forhold til samme periode sidste år, hvilket primært skyldtes højere nettorenteindtægter og handelsindtægter.

Danica Pension
De finansielle markeder var relativt stabile i 3. kvartal 2023, og med en let stigende tendens. 2023 var i begyndelsen præget af en meget stærk udvikling specielt i det amerikanske teknologiindeks, og i løbet af det seneste kvartal er de øvrige globale markeder stort set fulgt med udviklingen. Muligheden for en recession har været genstand for en del opmærksomhed, men dette scenarie er ikke blevet en realitet, og den negative påvirkning fra 2022 blev delvist opvejet af den positive udvikling i 2023.

Indtjeningen i Danica Pension udgjorde 0,9 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2023. Der var således en forbedring i forhold til samme periode året før på basis af den positive udvikling på de finansielle markeder.

Nordirland
I Nordirland fokuserer vi på fortsat at være en stabil, stærk og risikobalanceret bank, hvor vi konsoliderer vores markedsførende position og samtidig forfølger mulighederne for at øge forretningsomfanget i resten af UK baseret på en forsigtig og omkostningseffektiv tilgang. Dette understøttes af en fortsat stærk indtjening og lønsomhed, hvilket blev afspejlet i et resultat før skat på 1,5 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2023.

Forventninger til 2023
Forventningerne til 2023 præciseres, idet Danske Bank nu forventer et resultat for 2023 på 19,5-20,5 mia. kr. Justeringen skyldes en tilfredsstillende udvikling i årets første ni måneder, og at den fortsat stærke kreditkvalitet har medført lavere end ventede nedskrivninger. Forventningerne inkluderer forskellige engangsposter, der er indregnet i løbet af 1.-3. kvartal 2023.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen i forretningsomfanget og
de makroøkonomiske forhold.

Danske Bank

Kontaktperson: Stefan Singh Kailay, pressechef, telefon 45 14 14 00

For yderligere information om Danske Banks regnskab henvises til danskebank.com/regnskab.


Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

OPEN Health and Nested Knowledge announce strategic research collaboration to leverage AI technologies for evidence synthesis11.12.2023 10:00:00 CET | Press release

London, Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- London, UK – December 11, 2023 – OPEN Health, a preeminent global provider of consulting, HEOR and market access, patient engagement, and scientific and creative communications services, is excited to announce a strategic collaboration with Nested Knowledge, a leading provider of AI-based SaaS platform solutions for systematic literature review and meta-analysis. Together, we aim to enhance the speed, efficiency, and depth of evidence synthesis, ultimately aiding biopharmaceutical researchers in making crucial healthcare decisions and bringing products to market quicker. “This collaboration underscores OPEN Health's unwavering commitment to leveraging innovative solutions and AI technologies for superior client delivery,” said Richard Jones, President of OPEN Health Evidence & Access. “We are excited to formalize our collaboration with Nested Knowledge and collectively bring market-leading evidence synthesis solutions to our clients.” Systemati

Municipality Finance issues a EUR 50 million tap under its MTN programme11.12.2023 10:00:00 CET | Press release

Municipality Finance Plc Stock exchange release 11 December 2023 at 11:00 am (EET) Municipality Finance issues a EUR 50 million tap under its MTN programme On 12 December 2023 Municipality Finance Plc issues a new tranche in an amount of EUR 50 million to an existing benchmark issued on 26 April 2023. With the new tranche, the aggregate nominal amount of the benchmark is EUR 1.15 billion. The maturity date of the benchmark is 29 July 2030. The benchmark bears interest at a fixed rate of 3.125% per annum. The new tranche is issued under MuniFin’s EUR 45 billion programme for the issuance of debt instruments. The offering circular, the supplemental offering circular and final terms of the notes are available in English on the company's website at www.munifin.fi/investor-relations. MuniFin has applied for the new tranche to be admitted to trading on the Helsinki Stock Exchange maintained by Nasdaq Helsinki. The public trading is expected to commence on 12 December 2023. The existing notes

Syensqo successfully launched on Euronext11.12.2023 09:49:14 CET | Press release

Syensqo successfully launched on Euronext The company starts its journey as one of the largest publicly traded specialty companies in the world, focused on innovation and growth Brussels, December 11, 2023 - 9:30 CET Today, Syensqo announces the successful listing of its shares on Euronext Brussels and Euronext Paris under ticker SYENS. After the successful completion of the spin-off from Solvay, the listing marks a historical milestone as the company embarks on an exciting, innovation-driven journey focused on delivering superior growth and value creation. Syensqo’s unique portfolio of market leading solutions addresses environmental and social challenges, through electrification, lightweighting, connectivity, resource efficiency, serving a healthier quality of life for all. In addition, Syensqo is at the heart of the transition towards a net-zero economy, which is expected to drive new sources of value and support the company’s long-term growth. With more than 13,000 employees and ac

Prepayments, Realkredit Danmark A/S11.12.2023 09:46:03 CET | Press release

To NASDAQ CopenhagenExecutive Management Lersø Parkallé 100 DK-2100 København Ø www.rd.dk Telephone +45 7012 5300 Telefax +45 4514 9622 11 December 2023 Company Announcement No 94/2023 Prepayments, Realkredit Danmark A/S Pursuant to §24 of the Capital Markets Act, Realkredit Danmark A/S hereby publishes prepayments as at Friday 8 December 2023. Please find the data in the attached file. The information will also be available on www.rd.dk. Yours sincerely The Executive Management Any additional questions should be addressed to Hella Gebhardt Rønnebæk, Chief Analyst, phone +45 4513 2068. Attachments Nr. 94_Ekstraordinaere indfrielser_ukBilag til selskabsmeddelelse nr. 94-2023

Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S11.12.2023 09:46:03 CET | pressemeddelelse

Til NASDAQ KøbenhavnDirektionen Lersø Parkallé 100 2100 København Ø www.rd.dk Telefon 7012 5300 Telefax 4514 9622 11. december 2023 Selskabsmeddelelse nummer 94/2023 Ekstraordinære indfrielser, Realkredit Danmark A/S I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om ekstraordinære indfrielser vedrørende Realkredit Danmark A/S pr. fredag den 8. december 2023. Oplysningerne fremgår af vedhæftede datafil. Oplysningerne vil desuden kunne ses på Realkredit Danmarks hjemmeside på www.rd.dk. For yderligere informationer om dataformat og –indhold henvises til Nasdaq Copenhagen A/S’s hjemmeside. Med venlig hilsen Direktionen Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, 45 13 20 68. Vedhæftede filer Nr. 94_Ekstraordinaere indfrielser_dkBilag til selskabsmeddelelse nr. 94-2023