GlobeNewswire by notified

Delårsrapport for 1. - 3. kvartal 2023

Del

Resumé

 • Lejeindtægter: 71,5 mio. kr. (1. - 3. kvartal 2022: 57,0 mio. kr.). Udviklingen i lejeindtægterne fortsætter de gode takter og er således realiseret på et markant højere niveau end sidste år (+25%). En kombination af en øget udlejningsgrad, forhøjede lejeniveauer og ordinære lejereguleringer efter udviklingen i nettoprisindekset driver udviklingen. Endvidere er der, som nævnt i halvårsmeddelelsen, afsluttet en markedslejesag resulterende i en engangsindtægt på 2,4 mio. kr.

 • Resultat af ejendommenes drift: 50,0 mio. kr. (1. - 3. kvartal 2022: 35,7 mio. kr.). Resultatet følger den positive udvikling i lejeindtægterne i kombination med ejendomsomkostninger, der er holdt på sidste års niveau.

 • Værdiregulering af investeringsejendomme: +15,9 mio. kr. (1. - 3. kvartal 2022: +119,4 mio. kr.). Værdireguleringen sammensættes af dagsværdireguleringer (+12,2 mio. kr.) og modtagen kompensation fra fraflyttede lejer (+3,7 mio. kr.).

 • Værdien af ejendomsporteføljen: 1.441,1 mio. kr. (ultimo 2022: 1.325,0 mio. kr.) ved et gennemsnitligt vægtet afkastkrav på 6,6% (2022: 6,5%). Den samlede stigning på +116,1 mio. kr. kan henføres til dagsværdireguleringer (+12,2 mio. kr.) og forbedrings- og projektarbejder (+103,9 mio. kr.) i forbindelse med nyudlejninger og udvikling af ejendomme.

 • Resultatafprimærdriftførværdireguleringer udgør 41,3 mio. kr. (1. - 3. kvartal 2022: 25,5 mio. kr.) svarende til en stigning på +15,8 mio. kr. (+62%) i forhold til samme periode sidste år.

 • Finansielle poster, netto, udgør -25,9 mio. kr. (1. - 3. kvartal 2022: -4,1 mio. kr.) og er dels påvirket af den markante udvikling i renteniveauet og dels af den planmæssigt akkumulerende finansiering af byggeriet på Baltorpvej i Ballerup. Endvidere var de finansielle poster i 2022 positivt påvirket af værdireguleringer af gældsforpligtelser med +4,8 mio. kr. mod en negativ regulering i 2023 på -0,6 mio. kr.

 • Resultat før skat: 31,3 mio. kr. (1. - 3. kvartal 2022: 140,8 mio. kr.). Hvor resultatet er påvirket af betydelige værdireguleringer i 2022 er det påvirket i mindre grad i 2023. Endvidere er resultatet belastet af byggerenter fra det igangværende byggeri i Ballerup, hvorfra selskabet først vil oppebære lejeindtægter medio 2024.

 • Indre værdi udgør 240,55 mod 232,86 ultimo 2022, svarende til en stigning på +3,3%.

 • Pengestrømfradriftsaktiviteten udgør +21,4 mio. kr. (1. - 3. kvartal 2022: +11,9 mio. kr.) og afspejler på den ene side den positive udvikling i resultatet af selskabets drift og på den anden side den markante stigning i finansieringsomkostningerne.

 • Udlejningsgrad: 87,6% (Ultimo 2022: 85,3%). Ekskl. Ringager i Brøndby udgør udlejningsgraden 93,0% (ultimo 2022: 92,8%).

 • Selskabet fastholder den pr. den 24. august 2023 (børsmeddelelse nr. 8) senest udmeldte forventning til et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet +51 mio. kr., en pengestrøm fra driftsaktiviteten i niveauet +18 mio. kr. samt en udlejningsgrad i niveauet 88%.

Administrerende direktør Torben Schultz udtaler:

Tredje kvartal 2023 har i store træk været en fortsættelse af første halvår, og har ikke budt på nogle overraskelser. Udlejningssituationen forbedres løbende, og danner baggrund for et resultat af primær drift før værdireguleringer ultimo september på 41,3 mio., hvilket er en stigning i forhold til samme periode i 2022 på 15,8 mio. kr. (ultimo Q3 2022: 25,5 mio. kr.). Resultatet indeholder en engangsindtægt på 2,4 mio. kr. som er resultatet af en vundet lejesag primo året, men selv når der tages højde for denne, er der tale om en stigning i resultat af primær drift før værdireguleringer på 52%. De forbedredelejeindtægter,somførstogfremmestliggertilgrundforstigningen,erenkonsekvensafsåvelenforbedret-og historiskhøj-udlejningsgradsomforhøjedelejeniveauer.Daudlejningsgradenivoreslageroglogistiksegmentfortsat ermegettæt100%,skyldesdenforbedredeudlejningsgradenforbedretudlejningssituationivoreskontorsegment.Udlejningsgradenultimoseptember2023ernu87,6%(85,3%ultimo2022),ogekskl.RingageriBrøndby-somforventes at nå sit fulde udlejningspotentiale i løbet af et parår– udgørudlejningsgraden ultimo september2023 nu 93,0% (92,8% ultimo 2022).

Den positive udvikling i vores kerneforretning er således fortsat i 2023, og Selskabet har igennem året oplevet et positivt lejemarkedmedgodefterspørgselogmedrelativtgunstigelejeniveauer.Detervoresopfattelseatvifortsatkanbearbejde vores udlejningsgrad positivt, om end stigningstakten forventes at være mere afdæmpet, og i høj grad ske på baggrund af en fortsat forbedring af udlejningssituationen i Ringager i Brøndby.

Det høje renteniveau i 2023 påvirker fortsat store dele af ejendomsbranchen, ikke mindst den mere transaktionsdrevne del.DensolideogrobusteøkonomiiDanmark,førstogfremmestdenhøjebeskæftigelsessituation,fastholderderimodde gunstige vilkår for den del af udlejningsmarkedet som er Selskabets kerne forretningsområde.

Selskabetertilgengældnegativtpåvirketafdestigenderenteomkostninger,somstigertil–25,9mio.kr.(ultimoseptember 2022: -4.1 mio. kr.), hvilket medfører at vi ikke fuldt ud kan høste frugterne af den forbedrede toplinje. Selskabet afventer på lige fod med kolleger i branchen en mere stabiliseret rentesituation. I det meget turbulente og uforudsigelige finansierings- og rentemiljø, er vi tilfredse med en LTV ultimo september måned på 46,3%.

SelskabetmeddelteiBørsmeddelelsenr.8den24.august,2023,atmanforventeretresultatafprimærdriftførværdiregu- leringeri niveauet +51 mio. kr., pengestrømme fra driftsaktiviteten i niveauet +18 mio. kr. samt en udlejningsgrad ultimo året i niveauet 88%. Den seneste udmelding fra 24. august, 2023 fastholdes.

Yderligere oplysninger:

Torben Schultz
Adm. direktør Tlf. 40 10 28 76

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Nokia unveils plans for new state-of-the-art research and development facility for Nokia Bell Labs in New Brunswick, New Jersey technology hub11.12.2023 16:30:00 CET | Press release

Press Release Nokia unveils plans for new state-of-the-art research and development facility for Nokia Bell Labs in New Brunswick, New Jersey technology hub Nokia Bell Labs is reaffirming its commitment to New Jersey, upholding its 80-year heritage of cutting-edge research and innovation in the state.Move will establish New Brunswick as Nokia’s new R&D hub on the East Coast and affirms Nokia’s commitment to this fast-growing innovation zone in the US. 11 December 2023 New Brunswick, New Jersey – Nokia today announced plans to relocate its campus in Murray Hill, NJ by 2028 to a new state-of-the-art research and development (R&D) facility in the burgeoning innovation and technology hub in New Brunswick, NJ. The new leading-edge R&D facility will propel Nokia Bell Labs to adapt and evolve to remain at the forefront of cutting-edge technology and continue contributing to a legacy of innovation in New Jersey. As the industrial research arm of Nokia, Nokia Bell Labs has always moved ahead of

Alm. Brand – Report on trading in Alm. Brand A/S shares by executives and their related parties11.12.2023 16:30:00 CET | Press release

Alm. Brand – Report on trading in Alm. Brand A/S shares by executives and their related parties Pursuant to article 19 of the EU Regulation 596/2014 and according to a power of attorney given by Anne Mette Toftegaard, Alm. Brand A/S is required to file information on trading in shares in Alm. Brand A/S or other securities related to these shares by executives and their related parties. Please see attached report. Contact Please direct any questions regarding this announcement to: Senior Investor Relations Officer Mikael Bo Larsen, Mobile no. +45 51 43 80 02 Attachment AS 26 2023 - Report on trading Anne Mette Toftegaard

Nokia launches new venture partnerships and venture studio to maximize commercial potential of Nokia Bell Labs’ innovations11.12.2023 16:30:00 CET | Press release

Press Release Nokia launches new venture partnerships and venture studio to maximize commercial potential of Nokia Bell Labs’ innovations Nokia Innovation Framework evolving with new venture studio and venture partnerships to unleash the full commercial potential of Nokia Bell Labs technologies outside of Nokia’s strategic perimeters. A new venture studio with America’s Frontier Fund and Roadrunner Venture Studios for commercializing the next generation of critical technology for the US will be situated in New Jersey, the iconic home of Bell Labs innovation for over 80 years.New venture partnership with Celesta Capital will invest in scaling ventures built with deep technologies from Nokia Bell Labs. 11 December 2023 Murray Hill, New Jersey – Nokia today announced an evolution to its Innovation Framework to unlock the full commercial potential of Nokia Bell Labs’ innovations across industries and expand efforts in external startup creation in the US with new partnerships and a new vent

Alm. Brand - Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier11.12.2023 16:30:00 CET | pressemeddelelse

Alm. Brand - Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Anne Mette Toftegaard skal Alm. Brand A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier eller andre værdipapirer, som er knyttet til disse aktier. Se vedhæftede indberetning. Kontakt Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til Senior Investor Relations Officer Mikael Bo Larsen, mobil 51 43 80 02. Vedhæftet fil AS 26 2023 - Indberetning af transaktioner Anne Mette Toftegaard

Alm. Brand – Report on trading in Alm. Brand A/S shares by executives and their related parties11.12.2023 16:30:00 CET | Press release

Alm. Brand – Report on trading in Alm. Brand A/S shares by executives and their related parties Pursuant to article 19 of the EU Regulation 596/2014 and according to a power of attorney given by Rasmus Werner Nielsen, Alm. Brand A/S is required to file information on trading in shares in Alm. Brand A/S or other securities related to these shares by executives and their related parties. Please see attached report. Contact Please direct any questions regarding this announcement to: Senior Investor Relations Officer Mikael Bo Larsen, Mobile no. +45 51 43 80 02 Attachment AS 25 2023 - Report on trading_Rasmus Werner Nielsen