GlobeNewswire by notified

OP Gruppens delårsrapport 1.1–30.9.2023: Rörelsevinsten uppgick till 1 570 miljoner euro – Vi ökar ytterligare förmånerna för ägarkunderna

Dela

OP Gruppen
Delårsrapport 1.1–30.9.2023
Börsmeddelande 25.10.2023 kl. 9.00

OP Gruppens delårsrapport 1.1–30.9.2023: Rörelsevinsten uppgick till 1 570 miljoner euro – Vi ökar ytterligare förmånerna för ägarkunderna

 • Rörelsevinsten uppgick till 1 570 miljoner euro (766). 
 • Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, resultatet från försäkringstjänster och provisionsnettot ökade totalt med 48 % till 2 822 miljoner euro (1 908). Räntenettot ökade med 85 % till 2 079 miljoner euro (1 122). Resultatet från försäkringstjänster minskade med 19 miljoner euro till 58 miljoner euro (77) och provisionsnettot uppgick till 685 miljoner euro (709).
 • Nedskrivningarna av fordringar i resultaträkningen uppgick till 170 miljoner euro (70) och 0,22 % (0,09) av kredit- och garantistocken.
 • Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 112 % till 294 miljoner euro (138).
 • De totala kostnaderna ökade med 10 % till 1 564 miljoner euro (1 420). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 45 % (59).
 • OP Gruppens utlåning minskade på ett år med 2 % till 98,9 miljarder euro (100,6) och inlåningen minskade med 5 % till 72,6 miljarder euro (76,3).
 • CET1-kapitaltäckningen var 19,1 % (17,4), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,8 procentenheter. Under det första kvartalet övergick OP Gruppen till schablonmetoden för kreditrisken.
 • Segmentet Hushållsbanks rörelsevinst ökade till 919 miljoner euro (335). Räntenettot ökade med 104 % till 1 619 miljoner euro (792). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 53 miljoner euro till 107 miljoner euro (54). Provisionsnettot minskade med 10 % till 524 miljoner euro (583). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 46 % (64). Utlåningen minskade på ett år med 2 % och inlåningen med 4 %.
 • Segmentet Företagsbanks rörelsevinst ökade till 321 miljoner euro (220). Räntenettot ökade med 32 % till 441 miljoner euro (334). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 47 miljoner euro till 63 miljoner euro (16). Provisionsnettot ökade med 31 % till 163 miljoner euro (124). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 39 % (49). Utlåningen låg på samma nivå som året innan och inlåningen minskade på ett år med 18 %.
 • Segmentet Försäkrings rörelsevinst ökade till 298 miljoner euro (147). Resultatet från försäkringstjänster minskade med 19 miljoner euro till 58 miljoner euro (77). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 197 miljoner euro till 241 miljoner euro (44). Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent var 95 (91).
 • Gruppfunktionernas rörelseförlust var -2 miljoner euro (-16).
 • OP Gruppen höjer sina ägarkunders OP-bonus för 2024 med 40 procent. Det innebär en tilläggsbonus på uppskattningsvis 86 miljoner euro för ägarkunderna. För 2023 har OP-bonus höjts med 30 procent, vilket innebär en tilläggsbonus på uppskattningsvis över 60 miljoner euro för 2023. Därtill får ägarkunderna de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024. Värdet av denna förmån mellan oktober 2023 och december 2024 är sammanlagt uppskattningsvis 110 miljoner euro. Sammanlagt uppgår tilläggsförmånerna för ägarkunderna till 82 miljoner euro för 2023 och 174 miljoner euro för 2024.
 • OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal sedan 1.1.2023. Som en följd av övergången till IFRS 17 minskade OP Gruppens eget kapital per 1.1.2022 med 52 miljoner euro på övergångsdagen. Samtidigt upphörde tillämpningen av det tillfälliga undantaget. Resultaträkningens och balansräkningens siffror för 2022 har justerats retroaktivt. I Not 1 Redovisningsprinciper i delårsrapporten finns en närmare beskrivning av ibruktagandet av standarden IFRS 17 samt av de ändringar som gjorts i resultaträknings- och balansräkningsschemana.
 • Rörelsevinsten (resultatet före skatt) 2023 uppskattas bli större än rörelsevinsten (resultatet före skatt) 2022. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för återstoden av året".

OP Gruppens nyckeltal

1–9/20231–9/2022Förändr. %1–12/2022
Rörelsevinst, mn € 1 570  766   105,0   1 120  
 Hushållsbank 919 335 174,1 502
 Företagsbank 321 220 46,0 416
 Försäkring 298 147 102,7 293
 Gruppfunktioner -2 -16 - -91
Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -204 -161 26,8 -215
Intäkter totalt 3 492 2 403 45,3 3 394
Kostnader totalt -1 564 -1 420 10,1 -1 961
Kostnads-intäktsrelation, % 44,8 59,1 -14,3* 57,8
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 11,1 5,8 5,2* 6,3
Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 12,5 7,0 5,5* 7,5
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 1,02 0,48 0,54* 0,51
Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 1,14 0,58 0,57* 0,61
30.9.202330.9.2022Förändr. %31.12.2022
CET1-kapitaltäckning, % 19,1 17,7 1,4* 17,4
Utlåning, md €** 98,9 100,6 -1,6 100,2
Inlåning, md €** 72,6 76,3 -4,9 78,0
Nödlidande fordringar av exponeringarna, %** 2,73 2,36 0,37* 2,34
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,22 0,09 0,13* 0,11
Ägarkunder (1 000) 2 083 2 062 1,0 2 066


OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal sedan 1.1.2023. Resultaträkningens och balansräkningens siffror för 2022 har justerats retroaktivt. Siffrorna för tidigare år, 2019, 2020 och 2021, har inte justerats. I Not 1 Redovisningsprinciper i delårsrapporten finns en närmare beskrivning av ibruktagandet av standarden IFRS 17 samt av de ändringar som gjorts i resultaträknings- och balansräkningsschemana.
Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2022. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2022 om inte annat nämns.
* Förändring i relationstalet
** Från början av 2023 inkluderar utlåningen och inlåningen inte förändringar i verkligt värde på krediter och insättningar som omfattas av säkringsredovisning. Jämförelseperiodens uppgifter har justerats så att de motsvarar det nuvarande redovisningssättet.

Chefdirektörens kommentarer:

Fortsatt osäker omvärld och svagare ekonomiska utsikter

Under det tredje kvartalet 2023 var det ekonomiska läget i Finland ovanligt osäkert och obalanserat. Den ekonomiska tillväxten var fortfarande anspråkslös, inflationen hölls på en klart högre nivå än under de föregående åren och marknadsräntorna fortsatte att stiga då Europeiska centralbanken fortsatte att höja styrräntan.

På bostadsmarknaden låg såväl volymen av bostadsaffärer som efterfrågan på bolån på en klart lägre nivå än ett år tidigare. Bostadspriserna fortsatte också att sjunka.

Den svagare ekonomiska konjunkturen har återspeglats särskilt i byggbranschen och relaterade branscher. Också riskerna i hela fastighetssektorn har ökat klart under året.

OP Gruppens resultat starkt även i juli–september – vi ökar ytterligare förmånerna för våra ägarkunder

Trots utmaningarna i omvärlden utvecklades OP Gruppens rörelsevinst fortfarande mycket positivt under det tredje kvartalet. Rörelsevinsten för januari–september ökade klart jämfört med fjolåret och uppgick till 1 570 miljoner euro.

Tack vare vår starka resultatutveckling fortsätter vi att erbjuda våra ägarkunder tilläggsförmåner 2024. Vi har redan tidigare berättat att vi underlättar vardagen för nästan 2,1 miljoner ägarkunder genom att betala den OP-bonus som samlas för 2023 med en förhöjning på 30 procent. Värdet av den tilläggsfördel som detta innebär för våra ägarkunder beräknas uppgå till över 60 miljoner euro. Utöver det har vi berättat att vi inte alls tar ut några månadsavgifter för dagliga tjänster av våra ägarkunder mellan oktober 2023 och mars 2024. I dessa ekonomiskt utmanande tider medför det en tilläggsfördel på cirka 22 miljoner euro för våra ägarkunder under oktober–december. 

Förutom de här förmånerna som vi berättat om tidigare, har vi nu beslutat att vi ska betala den OP-bonus som samlas för 2024 med en förhöjning på 40 procent. Det innebär en kundnytta på uppskattningsvis 86 miljoner euro för våra ägarkunder nästa år. Vi har också beslutat att vi inte alls ska ta ut några månadsavgifter för dagliga tjänster av våra ägarkunder nästa år. Det här ger kunderna en ekonomisk nytta på cirka 88 miljoner euro nästa år. OP Gruppen ägs av sina kunder, och gruppens ekonomiska framgång kommer även framöver att ta sig uttryck i olika ekonomiska och andra förmåner för ägarkunderna.

En stark kapitaltäckning och en utmärkt likviditet är viktiga faktorer i en allt svagare omvärld

OP Gruppens CET1-kapitaltäckning steg ytterligare och var 19,1 procent, vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,8 procentenheter. Så är OP Gruppen också en av de mest solida stora bankerna i Europa.

Även likviditeten var fortsatt utmärkt. En stark kapitaltäckning, en utmärkt likviditet samt kundernas och andra intressentgruppers breda förtroende är viktiga faktorer såväl för en bank som för ett försäkringsbolag. Hos OP Gruppen är alla dessa faktorer i utmärkt skick även i denna turbulenta omvärld.

Intäkterna från kundrörelsen fortsatte att öka rejält tack vare en kraftig ökning särskilt i räntenettot, trots en klar ökning i kostnaderna för upplåningen. Även intäkterna från placeringsverksamheten har hittills under året utvecklats positivt. Provisionsnettot däremot var en aning lägre än året innan. Resultatet från försäkringstjänster förbättrades klart under det tredje kvartalet. Den totala intäktsökningen i januari–september var 45 procent. Trots den höga inflationen hölls OP Gruppens kostnadsutveckling väl under kontroll med en kostnadsökningstakt på 10 procent jämfört med föregående år. OP Gruppens kostnads-intäktsrelation låg på en god nivå, det vill säga 45 procent.

Resultatutvecklingen för alla tre rörelsesegment var stark under rapportperioden. Tack vare den goda utvecklingen av räntenettot ökade resultatet särskilt starkt i Hushållsbanksrörelsen, där rörelsevinsten ökade med 174 procent. Även resultaten för segmentet Företagsbank och segmentet Försäkring var klart högre än i fjol.

Både inlåningen och utlåningen minskade – kundernas lånebetalningsförmåga var fortsatt god

Inlåningen minskade på ett år med fem procent. Inlåningen minskade huvudsakligen till följd av att inlåningen från företag och organisationer var klart mindre. Däremot har inlåningen från hushåll minskat med endast 1 procent, och OP Gruppens marknadsandel av inlåningen från hushåll har ökat under året.

OP Gruppens utlåning minskade med knappt två procent. Efterfrågan på nya bolån låg på en klart lägre nivå än året innan. Minskningen i utlåningen berodde på både en klar minskning i efterfrågan på nya bolån jämfört med fjolåret och en kraftig ökning i förtida återbetalning av bolån till följd av ränteuppgången.

OP:s bolånekunder har skött sina lån punktligt och föredömligt trots att räntorna gått upp. Ansökningarna om ändring av betalningsplanerna för lån har rentav varit färre än under de senaste åren. Inom företagskrediter har antalet problemkunder ökat något, särskilt när det gäller byggbranschen och fastighetssektorn i stort. Sett till helheten har betalningssvårigheterna ökat en aning efter sommaren, både för hushållens och för företagens och företagarnas del.

I augusti offentliggjorde vi utsläppsminskningsmålen för vår kreditportfölj och för tre av våra kundbranscher: energiproduktion, lantbruk och boende. Dessa sektorer utgör över 90 procent av utsläppen för OP Gruppens företagskreditportfölj. Med de branschspecifika utsläppsminskningsmålen vill vi sporra våra kunder mot en klimatneutral ekonomi och på så sätt främja den gröna omställningen.

Efterfrågan på försäkringar fortsatte att öka – även skadekostnaden ökade

Våra kunder vill förbereda sig för eventuella framtida risker, vilket också syns som en ökning i efterfrågan på försäkringsprodukter. Premieintäkterna från skadeförsäkringen ökade på ett år med knappt 4 procent och uppgick sammanlagt till nästan 1,3 miljarder euro. Efterfrågan ökade mest inom personförsäkringar.

Försäkringsersättningarna ökade med 3 procent. Ansökningarna om försäkringsersättning ökade med 12 procent jämfört med motsvarande period i fjol. I 94 procent av alla skadeanmälningsfall ersattes kunden i enlighet med ansökan.

Våra kunder har i år tecknat 28 procent fler nya risklivförsäkringar än året innan.

Vi vill göra finländarna förmögnare

Vi vill coacha våra kunder till bättre ekonomiska val och har på olika sätt satsat på att underlätta kundernas hantering av sin ekonomi samt på att möjliggöra och stötta sparande och placering på lång sikt. Kapitalförvaltningen är ett av prioritetsområdena för vår tillväxt. Vi strävar efter att ta ett tydligt tillväxtkliv inom den här verksamheten under de kommande åren. I september berättade vi att vi förstärkt vår kapitalförvaltningsorganisation genom att rekrytera den erfarna kapitalförvaltningsexperten Hanna Porkka till att leda OP Gruppens kapitalförvaltning. Hanna blir också ledamot i OP Andelslags direktion.

Framtidsförberedelser har varit ett tydligt inslag i kundbeteendet under innevarande år. Efterfrågan på produkter för sparande och placering fortsatte att öka kraftigt. I och med ränteuppgången har antalet tillväxträntekonton ökat klart jämfört med fjolåret: Under januari–september öppnades 66 000 nya Tillväxträntekonton. Under motsvarande tid har det ingåtts 92 000 nya avtal om regelbundet sparande i placeringsfonder. Vid rapportperiodens slut hade OP Gruppens placeringsfonder närmare 1,3 miljoner andelsägare, och det hade öppnats 57 000 nya aktiesparkonton och värdeandelskonton.

Användningen av digitala tjänster nådde nya rekord

Såväl våra privatkunder som våra företagskunder använder allt oftare digitala kanaler för sina bank- och försäkringsärenden. Antalet inloggningar enbart i OP-mobilen steg till 57 miljoner i augusti. OP-mobilen har varje månad 1,6 miljoner aktiva användare.

I augusti offentliggjorde vi det avtal vi ingått med Microsoft för att ytterligare fördjupa vårt strategiska samarbete. Det påskyndar vår molnövergång och gör det möjligt för oss att på bred front använda de Microsoft-molntjänster som byggs i Finland. Tack vare samarbetet och övergången till en molnbaserad miljö kan vi i framtiden erbjuda ännu bättre tjänster till våra kunder och samtidigt anpassa oss till en alltmer digitaliserad omvärld.

Under året har vi fortsatt att göra ICT-investeringar särskilt för att förbättra smidigheten i kundrörelsen samt för att säkerställa informationssäkerheten och försörjningsberedskapen under alla förhållanden. Artificiell intelligens (AI) blir allt viktigare i vårt utvecklingsarbete inom ICT. AI kommer också allt oftare att återspeglas i de högklassiga tjänster vi tillhandahåller kunderna.

Tillsammans genom alla tider

OP Gruppen är i starkt skick och kan stötta sina kunder även i en svagare ekonomisk konjunktur. Exempelvis vid kreditbetalningsproblem uppmanar jag våra kunder att i så god tid som möjligt kontakta sin andelsbank så att vi kan hitta en bra lösning på problemen. Också den här ekonomiska recessionen ska vi klara tillsammans.

Ett varmt tack till våra kunder för förtroendet samt till våra anställda och förvaltningspersoner för ett utmärkt arbete.

Timo Ritakallio, chefdirektör

Januari–september

OP Gruppens rörelsevinst (resultat före skatt) uppgick till 1 570 miljoner euro (766). Rörelsevinsten ökade med 804 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, provisionsnettot och resultatet från försäkringstjänster ökade totalt med 47,9 procent till 2 822 miljoner euro (1 908). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 44,8 procent (59,1).

Räntenettot ökade med 85,3 procent till 2 079 miljoner euro. Räntenettot ökade till följd av uppgången i marknadsräntorna, som pågått sedan våren 2022. Räntenettot i segmentet Hushållsbank ökade med 827 miljoner euro och i segmentet Företagsbank med 107 miljoner euro. OP Gruppens utlåning minskade på ett år med 1,6 procent till 98,9 miljarder euro och inlåningen minskade med 4,9 procent till 72,6 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 16,0 miljarder euro (19,2).

Resultatförsvagande nedskrivningar av fordringar för krediter och fordringar bokfördes för sammanlagt 170 miljoner euro (70). De förväntade kreditförlusterna inom fastighets- och byggbranschen ökade. Under jämförelseperioden ökade nedskrivningarna av fordringar till följd av de indirekta effekterna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Slutgiltiga kreditförluster bokfördes för 42 miljoner euro (82). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 865 miljoner euro (736). De nödlidande fordringarna uppgick till 2,7 procent (2,3) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,22 procent (0,09) av kredit- och garantistocken.

Provisionsnettot uppgick till 685 miljoner euro (709). Provisionsnettot från betalningarna ökade med 7 miljoner euro till 233 miljoner euro och från kreditgivningen med 3 miljoner euro till 118 miljoner euro. Däremot minskade provisionsnettot från placeringsfonderna med 2 miljoner euro till 165 miljoner euro, provisionsnettot från förmedlingen av bostäder med 9 miljoner euro till 47 miljoner euro och försäljningsprovisionerna för försäkringsavtal med 9 miljoner euro till 27 miljoner euro.

OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal sedan 1.1.2023. Resultaträkningens och balansräkningens siffror för 2022 har justerats retroaktivt. Resultatet från försäkringstjänster minskade med 19 miljoner euro till 58 miljoner euro. Återförsäkringskostnaderna steg och försäkringsersättningarna för sjukkostnadsförsäkringarna ökade till följd av en ökning i skademängderna. Storskadorna var färre än under jämförelseperioden. I resultatet från försäkringstjänster ingår rörelsekostnader på 348 miljoner euro (305). Premieintäkterna från skadeförsäkringen i segmentet Försäkring ökade med 3,7 procent till 1 287 miljoner euro, försäkringsersättningarna minskade med 12,2 procent till 842 miljoner euro och driftskostnaderna i försäkringsrörelsen inklusive skaderegleringskostnaderna ökade med 13,5 procent till 352 miljoner euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent försvagades till 94,8 (90,8).

Intäkterna från placeringsverksamheten, dvs. nettointäkterna från placeringsverksamheten, de finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal och intäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel, ökade med totalt 112,3 procent till 294 miljoner euro. Intäkterna från placeringsverksamheten ökade på grund av att aktiernas värde ökade.

I och med att standarden IFRS 17 Försäkringsavtal började tillämpas, upphörde tillämpningen av det tillfälliga undantaget. Försäkringens placeringsresultat resultatförs i sin helhet till verkligt värde. Finansiella antaganden, såsom effekterna av en förändring i räntenivån på försäkringsavtalsskuldens värde, resultatförs i finansiella nettointäkter. Nettointäkterna från placeringsverksamheten tillsammans med finansiella nettointäkter visar resultatet från försäkringsverksamhetens placeringsverksamhet. OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 2,7 procent ( 13,9). Ränteuppgången och nedgången i aktiekurserna bidrog under jämförelseperioden till negativa intäkter från placeringar till verkligt värde.

De totala nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, dvs. nettointäkterna från skuldebrev, aktier och derivat, uppgick till 591 miljoner euro (-3 087), och de totala nettointäkterna från skulder för placeringsavtal var -241 miljoner euro (998). De finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal var -102 miljoner euro (2 219). Nettointäkterna från förvaltningsfastigheter minskade med 22 miljoner euro till 26 miljoner euro.

Bankrörelsens nettointäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel ökade med totalt 86 miljoner euro till 24 miljoner euro till följd av att ränteintäkterna från skuldebrev och derivat ökat.

De övriga rörelseintäkterna minskade till 24 miljoner euro (52). Försäljningen av Pohjola Sjukhus ökade under jämförelseperioden de övriga rörelseintäkterna med 32 miljoner euro.

De totala kostnaderna ökade med 10,1 procent till 1 564 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 13,9 procent till 702 miljoner euro. Till ökningen bidrog en ökning i antalet anställda och i avsättningar för resultatlöner samt löneförhöjningar. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 13,8 procent till 137 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna ökade med 12,4 procent till 725 miljoner euro. ICT-kostnaderna var 318 miljoner euro (277). Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 194 miljoner euro (152). Myndighetsavgifterna minskade med 7 miljoner euro till 63 miljoner euro.

Inkomstskatten uppgick till 312 miljoner euro (142). Rapportperiodens effektiva skattesats var 19,9 procent (18,5). Under jämförelseperioden minskade den effektiva skattesatsen på grund av den skattefria realisationsvinsten på 32 miljoner euro från försäljningen av Pohjola Sjukhus.

Totalresultatet efter skatt var 1 279 miljoner euro (342). Förändringarna i fonden för verkligt värde minskade totalresultatet med sammanlagt 4 miljoner euro (-412).

OP Gruppens eget kapital uppgick till 15,7 miljarder euro (14,7). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,3 miljarder euro (3,4), av dem bestod 0,3 miljarder euro (0,4) av uppsagda Avkastningsandelar.

OP Gruppens finansieringsposition och likviditet är starka. OP Gruppens LCR-relationstal var 217 procent (217) och NSFR-relationstalet var 126 procent (128) vid rapportperiodens slut. Under rapportperioden återbetalade OP Gruppen TLTRO III-finansieringen på 12,0 miljarder i sin helhet.

Utsikter för återstoden av året

I ekonomin väntas en måttlig recession och inflationen väntas långsamt sjunka. Omvärlden präglas fortfarande av exceptionell osäkerhet. Ränteuppgången försvagar läget särskilt på fastighetsmarknaden och i byggbranschen. Utvecklingen på den globala placeringsmarknaden kan i kombination med det geopolitiska läget ha en plötslig inverkan på omvärlden.

OP Gruppens rörelsevinst (resultat före skatt) 2023 uppskattas i och med uppgången i marknadsräntorna bli större än rörelsevinsten (resultatet före skatt) 2022.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Gruppens resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Prognoserna och bedömningarna i den här delårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 25.10.2023 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors. Ytterligare information: OP Gruppens kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna delårsrapporter.

Publiceringstidpunkter för rapporterna 2023:

OP-sammanslutningens Pelare III-tabeller 30.9.2023 Vecka 44
OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2023 Vecka 11
OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2023 Vecka 11
OP Gruppens årsrapport 2023 (inkl. samhällsansvarsrapporten) Vecka 11
OP Gruppens risk- och kapitaltäckningsrapport 2023 Vecka 11
OP-sammanslutningens Pelare III-tabeller Vecka 11
Ersättningsrapport för OP Gruppens organ 2023 Vecka 11
Ersättningspolicy för OP Gruppens organ Vecka 11

Utgivningsdagar för bokslutskommunikén 2023 samt delårsrapporterna och halvårsrapporten 2024:

Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2023 7.2.2024
Delårsrapport 1.1−31.3.2024 8.5.2024
Halvårsrapport 1.1–30.6.2024 24.7.2024
Delårsrapport 1.1−30.9.2024 31.10.2024
OP-sammanslutningens Pelare III-tabeller 31.3.2024 Vecka 19
OP-sammanslutningens Pelare III-tabeller 30.6.2024 Vecka 32
OP-sammanslutningens Pelare III-tabeller 30.9.2024 Vecka 45


Helsingfors 25.10.2023

OP Andelslag
Styrelsen

Närmare upplysningar:

Chefdirektör Timo Ritakallio, tfn 010 252 4500
Ekonomi- och finansdirektör Mikko Timonen, tfn 010 252 1325
Direktör för kommunikation Anni Hiekkanen, tfn 010 252 1989

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange                                                                                 
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med över två miljoner ägarkunder och cirka 13 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag med dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Tillsammans med våra ägarkunder har vi byggt upp det finländska samhället och en hållbar framtid redan i 120 års tid. www.op.fi 

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Challenging conditions to persist, but expectation of clearer rate outlook and tightening bid-ask spreads on the horizon29.11.2023 01:00:00 CET | Press release

Industrial & logistics, multifamily, and office remain top picks for 2024 with investors deploying new strategies in each sector LONDON and TORONTO, Nov. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The 2024 Global Investor Outlook released by Colliers (NASDAQ and TSX: CIGI) today reveals that challenging market conditions will persist into 2024, though expectations of a clearer rate outlook and tightening bid-ask spreads are on the horizon. Lower investment activity has constrained pricing discovery due to limited data points. As investors continue to seek stability in policy environments, industrial & logistics (I&L), multifamily and office sectors largely remain their top picks in the upcoming year. Pockets of opportunity are continuing to emerge as distress forces companies to unlock capital via sale and leasebacks, and property funds face redemption pressures. Furthermore, a record proportion (25%) of investors surveyed have ESG-based disposal and acquisition strategies in place – up from 10% jus

Nyxoah Strengthens its Executive Leadership Team28.11.2023 22:30:00 CET | Press release

Nyxoah Strengthens its Executive Leadership Team Francis Kim appointed as Chief Regulatory and Quality Officer Mont-Saint-Guibert, Belgium – November 28, 2023, 10:30pm CET / 4:30pm ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) (“Nyxoah” or the “Company”), a medical technology company focused on the development and commercialization of innovative solutions to treat Obstructive Sleep Apnea (OSA), today announced the appointment of Francis Kim as Chief Regulatory and Quality Officer. Francis will be leading Nyxoah’s Global Regulatory and Quality departments. Francis is a highly experienced global regulatory and quality executive in the healthcare industry, having spent more than 25 years in the medical device and life sciences sector. Francis has led Regulatory and Quality departments at Medtronic, Philips, and other companies, including introducing several innovative products and therapies to the market. “Nyxoah is entering the most exciting time in the Company’s history, with data fro

Alvotech Reports Financial Results for First Nine Months of 2023 and Provides Business Update28.11.2023 22:15:00 CET | Press release

Product revenue for the nine months of 2023 increased to $29.8 million, compared to $11.1 million for the same period in 2022Marketing authorization was received for AVT04 in Canada and Japan, the first for a biosimilar to Stelara® (ustekinumab)The European Medicines Agency proposed market authorization for AVT04 in the 30 member states of the European Economic Area, pending a final decision by the European CommissionApprovability of AVT02 and AVT04 in the U.S. now pending satisfactory US Food and Drug Administration (FDA) inspection of Alvotech’s facility in Iceland, currently expected on January 10 – 19, 2024Management will conduct a business update conference call and live webcast on Thursday November 29, 2023, at 8:00 am ET (13:00 pm GMT) Alvotech (NASDAQ: ALVO, or the “Company”), a global biotech company specializing in the development and manufacture of biosimilar medicines for patients worldwide, today reported unaudited financial results for the first nine months of 2023 and pr

RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande – ”Anoto ingår ett avtal för 1,1 miljoner USD avseende försäljning av pennor och treåriga mjukvarulicenser med Deutsche Telekom”28.11.2023 19:15:00 CET | Pressemelding

Anoto Group AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande information skulle ha varit med i pressmeddelandet: ”Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 november 2023, kl. 08:00 CEST.” Nedan publiceras det korrekta pressmeddelandet i sin helhet. Stockholm den 28 november 2023 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget har tecknat ett upphandlingsavtal som avser försäljning av nya pennor, samt ett treårigt mjukvarulicensavtal med Deutsche Telekom AG (”Deutsche Telekom”). Deutsche Telekom är en av de äldsta kunderna inom Anotos affärssegment Forms och avtalet innebär att ramverket inom vilket Anoto och Deutsche T

CORRECTION: Missing MAR label in previous press release – “Anoto enters into a USD 1.1 million agreement for the sale of pens and three-year software licenses with Deutsche Telekom”28.11.2023 19:15:00 CET | Press release

Anoto Group AB (publ) issues a correction to the press release published earlier today. The correction refers to the fact that the press release lacked a MAR label with reference to the EU Market Abuse Regulation (MAR). The following information should have been included in the press release: ”This information constitutes inside information as Anoto Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was provided by the contact person above for publication 28 November 2023, at 08:00 CEST.” The correct press release is published in its entirety below. Stockholm, 28 November 2023 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" or the "Company") today announces that it has signed a procurement agreement relating to the sale of new pens, plus a new three-year software licensing agreement with Deutsche Telekom AG (“Deutsche Telekom”). Deutsche Telekom is one of the oldest customers of Anoto’s Forms business and this agreement means that the framework withi