GlobeNewswire by notified

Uttalande från styrelsen i Aino Health AB (publ) med anledning av budpliktsbud från Norberg & Partner Sustainable Group AB

Dela

Styrelsen för Aino Health AB (publ) ("Aino Health" eller "Bolaget") rekommenderar enhälligt aktieägarna i Aino Health att inteacceptera det kontanta budpliktsbudet som lämnats av Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) (”Norberg & Partner”).

Detta uttalande görs av styrelsen för Aino Health i enlighet med punkt II.19 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takeover-reglerna”).

Bakgrund

Norberg & Partner har den 1 september 2023 meddelat att Norberg & Partner har förvärvat ytterligare 30 428 417 aktier i Bolaget och därefter innehar mer än 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (”Förvärvet”). Norberg & Partner har sedan den 29 september 2023 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande, enligt reglerna om budplikt i Takeover-reglerna, till aktieägarna i Aino Health att överlåta samtliga sina aktier i Aino Health till Norberg & Partner (”Erbjudandet”). Norberg & Partner erbjuder 0,41 kronor kontant per aktie i Aino Health. Acceptfristen för Erbjudandet löper ut den 13 november 2023.

Erbjudandet innebär:

  •  en negativ premie om cirka 34 procent jämfört med slutkursen 0,62 kronor för Aino Healths aktie på Nasdaq First North den 28 september 2023, vilket var den sista hela handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande,
  •  en negativ premie om cirka 16 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Aino Healths aktie på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 28 september 2023, vilket var den sista hela handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande, samt
  •  premie om cirka 37 procent jämfört med teckningskursen om 0,30 kronor per aktie i den företrädesemission som Aino Health avslutade 1 september 2023.

Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Aino Health till cirka 35 miljoner kronor.

Det uppställs inte några villkor för Erbjudandet. 

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 20 november 2023. 

Den 13 oktober 2023 offentliggjorde Norberg & Partner en erbjudandehandling avseende Erbjudandet. För ytterligare information kring Erbjudandet hänvisas till Norberg & Partners hemsida: www.norbergpartner.se.

Intressekonflikt

Roland Norberg är styrelseledamot i Aino Health och har samtidigt engagemang i Norberg & Partner. Mot bakgrund därav har Roland Norberg, i enlighet med Takeover-reglerna, inte deltagit i styrelsens handläggning av eller beslut i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Övriga styrelseledamöter i Aino Health, vilka alla är oberoende, har deltagit i handläggningen av Erbjudandet, och styrelsen har således varit beslutsför.

Fairness opinion

Styrelsen har uppdragit åt Placing Corporate Finance Sverige AB (“Placing Corporate Finance”) att avge ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion), till stöd för styrelsens uttalande angående Erbjudandet i enlighet med IV.3 Takeover-reglerna. Värderingsutlåtandet finns bilagt detta pressmeddelande. För värderingsutlåtandet erhåller Placing Corporate Finance ett fast arvode som är oberoende av erbjudandevederlagets storlek och av anslutningsgraden.

Styrelsens utvärdering av Erbjudandet

Styrelsen har utvärderat Erbjudandet i enlighet med Takeover-reglerna. Styrelsen grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, rådande noteringskurs för aktierna i Aino Health, Bolagets strategiska och finansiella position, rådande och förväntade marknadsförhållanden, samt Bolagets förväntade framtida utveckling och långsiktiga värdeskapande, inklusive därmed förknippade möjligheter och risker.

I utvärderingen av Erbjudandet har styrelsen beaktat den allmänna utvecklingen inom de områden där Aino Health verkar samt förutsättningarna för ett långsiktigt värdeskapande i Bolaget. Vidare har styrelsen analyserat Bolagets värdering i förhållande till jämförbara bolag samt styrelsens syn på Bolagets värde baserat på potentialen i Aino Healths utvecklingsprojekt och produktportfölj.

Av Placing Corporate Finances fairness opinion framgår att Placing Corporate Finance anser att Erbjudandet, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, inte återspeglar Aino Healths fundamentala värde och att Erbjudandet inte är att betrakta som skäligt för aktieägarna i Aino Health.

Styrelsens rekommendation

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen inte att Erbjudandet reflekterar den långsiktiga potentialen i Aino Health. Styrelsen rekommenderar därför aktieägarna i Aino Health att inte acceptera Erbjudandet.

Effekter för Aino Health och dess anställda

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Aino Health, särskilt sysselsättning, och sin uppfattning om Norberg & Partners strategiska planer för Bolaget och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättning och på de platser där Aino Health bedriver sin verksamhet. Norberg & Partner anger följande i sin erbjudandehandling avseende Erbjudandet:

”Norberg & Partner uppskattar den viktiga roll som Aino Healths anställda spelar. Vidare är Norberg & Partners ägande i Aino Health ett strategiskt innehav med ett långsiktigt perspektiv. Norberg & Partner planerar därför inga väsentliga förändringar avseende Aino Healths ledning eller anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där Aino Health bedriver sin verksamhet. Genomförandet av Erbjudandet förväntas inte medföra några väsentliga förändringar avseende Norberg & Partners ledning eller anställda."

Styrelsen utgår från att Norberg & Partners beskrivning är korrekt och har i relevanta hänseenden ingen anledning att ha någon annan uppfattning.

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 24 oktober, 2023 kl. 18.15 CET.


För mer information, vänligen kontakta:

Jyrki Eklund, VD Aino Health
+358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com


Certified Adviser

Erik Penser Bank
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/


Om Aino Health

Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

TGS Shareholders Approve the Merger Plan with PGS1.12.2023 17:09:37 CET | Press release

OSLO, Norway (1 December 2023) - Reference is made to the joint stock exchange announcement on 18 September 2023 by TGS ASA ("TGS" or the "Company," OSE: TGS) and PGS ASA ("PGS," OSE: PGS) regarding the combination of the two companies (the "Merger") to establish the premier energy data company, as well as subsequent announcements on 25 and 30 October 2023 regarding, respectively, the execution of the definitive merger agreement and notices for extraordinary general meetings for approval. An extraordinary general meeting in TGS was held today at 16:00 hours (Oslo time) as a virtual meeting. All proposals on the agenda were approved with requisite majorities, including the merger plan dated 25 October 2023 and the corresponding share capital increase in the Company. As separately announced by PGS earlier today, the merger has also been approved by the extraordinary general meeting in PGS. As a consequence, the decision to approve the merger will now be filed with the Norwegian Register

Festi hf.: Buyback program week 48 – end of buyback1.12.2023 16:58:38 CET | Press release

In week 48 2023, Festi purchased in total 19,260 own shares for total amount of 3,409,020 ISK as follows: WeekDateTimePurchased shareSahre pricePurchase price 48 29.nov 11:51:24 19.260 177 3.409.020 19.2603.409.020 The execution of the buyback program is in accordance with the Act on Public Limited Companies No 2/1995, Article 5 of the Regulation of the European parliament and of the Council No. 596/2014, on market abuse, the Commissions Delegated Regulation No. 2016/1052 and the Act on Actions against Market Fraud No. 60/2021. Before the purchase Festi held 3,226,966 own shares or 1.06% of issued shares. Festi has now bought in total 3,246,226 own shares (1.07% of issued shares) for 599,999,945 ISK and has finished the buyback. This announcement of purchase of own shares is in accordance with the buyback program announced 21 July 2023 to Nasdaq OMX Iceland. The program envisages the buyback of a total of 3,500,000 own shares or 1.15% of the issued shares, with the cap of 600 million I

Fastsættelse af rentetrigger for rentetilpasningsobligationer1.12.2023 16:35:59 CET | pressemeddelelse

Fastsættelse af rentetrigger for rentetilpasningsobligationer DLR har afsluttet obligationssalget i forbindelse med refinansieringen af rentetilpasningslån med årlig rentetilpasning pr. 2. januar 2024 og har fastsat niveauet for rentetriggeren på de 1-årige rentetilpasningsobligationer i DKK, der kan udløse forlængelse af løbetiden ved næste års refinansiering. Flere oplysninger om rentetriggere kan ses på www.dlr.dk/investor. Oplysninger om obligationssalget i forbindelse med refinansieringerne kan ses samme sted. Spørgsmål vedrørende rentetrigger kan rettes til Fondschef Nikolaj Knudsen på telefon 33 42 07 38. Med venlig hilsen DLR Kredit A/S Vedhæftet fil Fastsættelse af rentetrigger 2023-12-01

Hydro completes sale to Glencore1.12.2023 16:30:00 CET | Press release

Hydro has completed the USD 1.11 billion transaction for the sale of 30 percent interest in the Brazilian alumina refinery Hydro Alunorte and Hydro’s 5 percent interest in the bauxite producer Mineracão Rio do Norte (MRN), together with Vale’s 40 percent stake in MRN. “We are looking forward to work with Glencore to further develop Alunorte. Glencore has broad industrial experience within metals and mining, which adds to the significant progress our bauxite and alumina area has made to bring down the footprint of alumina production. This enables Hydro to strengthen our position in low-carbon aluminium,” says President and CEO, Hilde Merete Aasheim. Hydro and Glencore will continue efforts to reduce carbon emissions from Alunorte through the fuel switch project that aims to substitute fuel oil with LNG, and the electrification of boilers. This will bring Alunorte to the first decile on the global carbon curve already in 2025, positioning Alunorte as a leading supplier of low-carbon alum

Hydro fullfører salget til Glencore1.12.2023 16:30:00 CET | Pressemelding

Hydro har fullført transaksjonen på 1,11 milliarder USD for salg av 30 prosent eierandel i det brasilianske aluminaraffineriet Hydro Alunorte og Hydros eierandel på 5 prosent i bauksittprodusenten Mineracão Rio do Norte (MRN), samt Vales eierandel på 40 prosent i MRN. – Vi ser frem til å samarbeide med Glencore for å videreutvikle Alunorte. Glencore har bred industriell erfaring innen metaller og gruvedrift, noe som forsterker den betydelige fremgangen forretningsområdet vårt for bauksitt og alumina vårt har gjort for å redusere fotavtrykket fra aluminaproduksjonen. Dette gjør Hydro i stand til å styrke vår posisjon innen lavkarbonaluminium, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim. Hydro og Glencore vil fortsette arbeidet med å redusere karbonutslippene fra Alunorte gjennom drivstoffbytteprosjektet som har som mål å erstatte tungolje med LNG, og elektrifisering av fyrkjeler. Dette vil bringe Alunorte til den første desilen på den globale karbonkurven allerede i 2025, og posisjonere Aluno