GlobeNewswire by notified

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Dela

AktieägarnaiAnotoGroupAB(publ)(”Anoto” eller ”Bolaget”),kallashärmedtillextrabolagsstämmaatt äga rum onsdagen den 15 november 2023, kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta ochanmälan

Aktieägare som önskar att deltaga i bolagsstämman ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 7 november 2023,
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 9 november 2023.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske per telefon till +44 758 4301260 eller per e-post till EGM@anoto.com. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman skickas till Bolaget via e-post till EGM@anoto.com senast torsdagen den 9 november 2023. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets hemsida www.anoto.com.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 7 november 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 9 november 2023 beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Förslag tilldagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängden
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna
 9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag enligt punkterna 7–9 kommer att lämnas senast i samband med bolagsstämman.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 10)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till 110 619 689 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 25 procent av aktiekapital och röster efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten och samtidigt utöka och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska och långsiktiga investerare. Emissionskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation.

För information om hur personuppgifter behandlas, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster iBolaget

Per den 25 oktober 2023 fanns det 331 859 066 stamaktier och lika många röster i Bolaget. Det fanns inga aktier av serie C utgivna. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i oktober 2023

Anoto Group AB (publ) Styrelsen

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

BW Ideol AS – End of Offer Period for the recommended voluntary offer by BW Sirocco Holdings AS, and final level of acceptances of the offer30.11.2023 19:51:43 CET | Press release

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INTO OR WITHIN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, HONG KONG, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER MEASURES Oslo, 30 November 2023 - Reference is made to the announcement made by BW Sirocco Holdings AS (the "Offeror) on 9 November 2023 regarding a recommended voluntary offer to acquire all the issued and outstanding shares (the "Shares") in BW Ideol AS ("BW Ideol" or the "Company"), not already held by the Initiating Shareholders (as defined in the Offer Document), at an offer price of NOK 12 per Share (the "Offer Price"), to be settled in cash or shares in the Offeror (the "Offer"), as further described in the combined offer document and national prospectus (the "Offer Document"), the announcement on 14 November regarding the publication of the Offer Document and commencement of

Ensurge Micropower ASA - Approval and publication of prospectus; commencement of subscription period in Subsequent Offering30.11.2023 19:32:57 CET | Press release

Reference is made to the stock exchange announcement published on 18 October 2023 by Ensurge Micropower ASA ("Ensurge" or the "Company"), regarding the successful placement of new shares, through an allocation of 122,846,875 new shares in Tranche 1 (the "Tranche 1 Shares") and an allocation of 352,153,125 new shares in Tranche 2 (the "Tranche 2 Shares"), as well as a possible subsequent repair offering raising up to NOK 12.5 million through the offering of up to 125,000,000 shares (the "Offer Shares") on similar terms as the private placement (the "Subsequent Offering"). As stated in the stock exchange announcement on 18 October 2023, the Subsequent Offering and the trading of the Tranche 2 Shares remained subject to approval of a prospectus by the Financial Supervisory Authority of Norway. Further reference is made to the Extraordinary General Meeting held on 10 November 2023 approving the issuance of the Tranche 2 Shares and the Subsequent Offering. The Financial Supervisory Authorit

Acronis Named a Leader in the IDC MarketScape: Worldwide Cyber-Recovery 2023 Vendor Assessment30.11.2023 18:59:51 CET | Press release

BURLINGTON, Mass., Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acronis, the global leader in cyber protection, today announced it had been identified as a Leader in the IDC MarketScape: Worldwide Cyber Recovery 2023 Vendor Assessment (doc #US49787923, November 2023). This is the first IDC MarketScape report about cyber recovery which illustrates the growing importance of both proactive defense and reactive recovery within an organization’s ability to deal with cyberattacks. The IDC MarketScape report cites Acronis’ key offerings, including a single agent that simplifies deployment and enables unique integration capabilities as well as integrated end-point protection. “Acronis was one of the first data protection vendors to identify and target the cyber recovery marketplace nearly five years ago and to rearchitect their solution specifically for cyber recovery,” the IDC MarketScape noted. Additionally, when referencing the company’s fundraising efforts in the past couple of years, the IDC MarketS

Tangem Sets New Standards for Crypto Hardware Wallet Integrity: Introducing Firmware Attestation, Audited by Riscure30.11.2023 18:54:27 CET | Press release

ZUG, Switzerland, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangem AG, a leading crypto hardware wallet manufacturer, is thrilled to announce an in-depth software audit of the Tangem Wallet by Riscure, a renowned independent security lab specializing in evaluating the security of embedded software, chips, and devices. This constitutes Tangem's second consecutive security audit success, following a rigorous evaluation by Kudelski Security in 2018, which affirmed the absence of risks, malicious features and backdoors in the hardware wallet. The seamless outcomes of both audits underscore Tangem's unwavering commitment to maintaining the highest standards of security in its products. In this assessment, Riscure examined the source code and architecture of Tangem’s crypto wallet, testing all functionalities and commands accessible through the NFC interface. The primary goal was to identify potential vulnerabilities and logic-related security issues. The security evaluation did not reveal security

Dutch Court Orders Greenpeace Protesters Off NORI Research Vessel, Greenpeace Complies30.11.2023 18:42:09 CET | Press release

The District Court of Amsterdam has ordered Greenpeace International to immediately disembark from the research vessel commissioned by TMC subsidiary Nauru Ocean Resources Inc (NORI) to conduct legally-mandated environmental impact assessments requested by the Legal and Technical Commission of the International Seabed Authority (ISA) Since November 23rd, Greenpeace’s unsafe and unlawful activities have hindered independent scientists in conducting environmental and scientific studies to assess ecosystem function and recovery one year on from NORI’s pilot nodule collection system testNORI commends Greenpeace’s prompt effort to comply with the court order and looks forward to collaborating to ensure the safety of all personnel at sea NEW YORK, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TMC The Metals Company Inc. (“TMC” or “The Metals Company”), an explorer of lower-impact battery metals from seafloor polymetallic nodules, today announced that the District Court of Amsterdam in the Netherlands ha