GlobeNewswire by notified

Norsk Hydro: Langsiktig posisjonering, navigerer i utfordrende markeder

Del

Hydros justerte EBITDA var 3 899 millioner kroner i tredje kvartal 2023, en nedgang fra 9 721 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette ga en justert RoaCE på 8,5 prosent i løpet av de siste tolv månedene.

  • Svakere resultater i krevende og usikre markeder, håndfaste tiltak iverksatt
  • Gjennomføring av strategisk vekst i Extrusions og resirkulering, økt verdiskaping gjennom Alumetal
  • Gjennomføring av veikart for avkarbonisering gjennom hele verdikjeden, første Hydro REDUXA 3.0 levert til Mercedes-Benz
  • Rammebetingelsene i EU støtter opp om strategien, skuffende norsk statsbudsjett
  • Kapitalinnhenting til Hydro Rein avsluttet, nytt partnerskap med Macquarie Asset Management for vekst innen fornybar energi

Lavere salgspriser på aluminium og alumina, lavere volumer i Extrusions og resirkuleringsvirksomheten, redusert CO2-kompensasjon og donasjoner til flerårige prosjekter i Brasil hadde negativ innvirkning på resultatet, som delvis ble utliknet av lavere råvarekostnader.  

15. oktober døde en ansatt hos en underleverandør under arbeid med å demontere en gammel transformator i Hydros joint venture Qatalum i Qatar. 18. oktober gikk en ansatt hos en underleverandør bort under arbeid med vedlikehold ved Hydros aluminaraffineri Alunorte i Brasil.

– Det er dypt tragisk at to unge menn som arbeidet på våre anlegg ikke kom trygt hjem til familiene sine. Våre tanker går til familiene og de berørte kollegene, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

I tredje kvartal 2023 har den økonomiske veksten møtt utfordringer fra hurtige pengeinnstramminger, som har lagt press på forbruket i husholdningene og investeringer i næringslivet. Etterspørselen etter primæraluminium fortsatte nedgangen inn i tredje kvartal, samtidig som den kinesiske etterspørselen er høyere enn ventet som følge av stor etterspørsel i fornybar- og elbilsegmentene. Den globale etterspørselen har fortsatt vært svak i boligbygg- og industrisegmentene, mens etterspørselen i bilsegmentet har vært mer stabil. I Nord-Amerika har det imidlertid vært en nedgang i lastebil- og bilproduksjonen, noe som også kan bli ytterligere påvirket av streiken til United Auto Workers (UAW). 

– Hydro møter nedgangen i markedet med håndfaste tiltak. I Hydro Extrusions og resirkuleringsvirksomheten bruker vi vår produksjonsfleksibilitet og tilpasningsevne til å håndtere fallende etterspørsel, sier Aasheim.

Hydro fortsetter arbeidet med å frigjøre likvide midler og redusere arbeidskapitalen, og har hittil i år frigjort mer enn fire milliarder kroner. Det har vært god framdrift i Hydros forbedringsprogram i kvartalet, og forbedringene knyttet til kommersielle ambisjoner har allerede overgått målet for 2023. Det strategiske sikringsprogrammet bidrar til å støtte marginene ytterligere, og for tiden er 440 000 tonn sikret med en LME på 2 500 USD per tonn i 2024, mens 300 000 tonn er sikret med en LME på 2 400 USD per tonn i 2025.

Forslaget til statsbudsjett for 2024 som ble lagt fram 6. oktober var overraskende, med betydelige endringer i rammebetingelsene for industri- og kraftutvikling. CO2-kompensasjonsordningen, som er utformet for å trygge konkurranseevnen til europeisk industri, kan bli endret slik at kvoteprisgulvet blir nesten doblet fra 200 til 375 NOK per tonn. Dette innebærer en negativ effekt på 1 milliard kroner i året for Hydro. I tillegg foreslås det innført en grunnrenteskatt på overskudd fra vindkraft på 35 prosent i 2024. Denne skatten kan hindre investeringer i utvidet fornybarkapasitet. Disse endringene er under behandling og skal vedtas i Stortinget.

– Vi er overrasket og skuffet over at regjeringen på ny velger å svekke industriens konkurranseevne ved å kutte i den etablerte CO2-kompensasjonsordningen. Dette er uheldig, og det undergraver forutsigbarheten i norsk industripolitikk, sier Aasheim.

Den 24. oktober signerte Hydro en avtale med Macquarie Asset Managements Green Investment Group (GIG), som skal kjøpe 49,9 prosent av Hydros fornybarselskap Hydro Rein. Denne transaksjonen representerer en viktig milepæl når det gjelder Hydros strategiske mål om vekst innenfor fornybar energi, uten at dette er for kapitalkrevende. Gjennom denne avtalen vil Hydro og GIG etablere et samarbeidsselskap (JV), hvor Hydro vil eie 50,1 prosent av selskapet. GIG har til hensikt å investere 332 millioner USD i egenkapital for kjøp av 49,9 prosent av eierinteressene i Hydro Rein. Transaksjonen verdsetter Hydro Rein på gjeldfritt grunnlag til 333 millioner USD per 30. juni 2023. Med den kapitalen som tilføres fra GIG, er det ikke planlagt å skyte inn ytterligere egenkapital fra Hydros side, og Hydro Rein har en ambisjon om å være selvfinansiert for videre vekst.

Til tross for svingninger i markedet og geopolitisk uro, er det lovende utsikter for aluminium på lang sikt. Innen 2030 forventer Hydro betydelig vekst for aluminium, drevet av elbiler, energieffektive bygg og aluminium i infrastruktur som skal støtte det grønne skiftet, sier Aasheim.

I tråd med strategien fram mot 2025, fortsetter Hydro å styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium og å vokse i attraktive markedssegmenter. Hydro Extrusion har åpnet tre nye presser i Suzhou i Kina, Trzcianka i Polen og Nenzing i Østerrike. Disse nye pressene styrker porteføljen av moderne ekstruderingskapasitet rettet mot bilindustrien, elbilbransjen og bygg- og anleggssektoren. Vekststrategien i Hydro Extrusions er rettet mot å utvide i takt med markedet, særlig med vekt på segmenter der Hydro har et konkurransefortrinn. Utvidelsen av produksjonskapasiteten, i kombinasjon med løpende bærekraftstiltak, gjør virksomheten mer robust.

Hydro har som mål å tilføre 1 million tonn i ny resirkuleringskapasitet innen 2027, hovedsakelig i Europa og Nord-Amerika, for å møte den økende etterspørselen etter resirkulert aluminium. Hydro åpnet støpelinjen HyForge i Rackwitz 14. september, og utvidet med det kapasiteten til å forsyne bilindustrien med resirkulert lavkarbonaluminium fra brukt aluminiumskrap. Denne investeringen er en direkte respons på bilindustriens økende behov for deler laget av lett lavkarbonaluminium. I tillegg går byggingen av det nye resirkuleringsanlegget i Cassopolis i Michigan som planlagt. Det arbeides nå med å sette utstyret i drift, og det ventes at produksjonen vil starte opp i november. Det forventes at anlegget vil være i full drift innen andre kvartal neste år etter en gradvis opptrapping i første kvartal.

Den 7. juli ble aksjekjøpet i det polske resirkuleringsselskapet Alumetal S.A gjennomført. Dette har gitt ytterligere 275 000 tonn i årlig resirkuleringskapasitet, en solid resirkuleringsposisjon i Europa og avansert sorterings- og støpeteknologi. I løpet av tredje kvartal ble det kunngjort en investering på 200 millioner kroner som skal gå til modernisering og utvidelse av Alumetals resirkuleringsanlegg i Kęty, Polen. Dette vil øke kapasiteten med om lag 30 000 tonn støpelegeringer til bilindustrien. I tillegg til investeringen i Kęty er det identifisert flere mulige synergieffekter som kan gi en potensiell økning i EBITDA på 10 til 15 millioner euro innen 2027.

Hydro er opptatt av å bidra til økonomisk og sosial utvikling i de lokalsamfunnene der virksomheten opererer. TerPaz-programmet i delstaten Pará i Brasil, hvor Hydro har forpliketet seg til å bidra til å bygge seks «fredssentre», skal bidra til sosial inkludering og muligheter knyttet til kultur, utdanning, økonomi og menneskerettigheter. TerPaz er et viktig tiltak for å redusere alvorlig voldsbruk, og det er i tredje kvartal bokført en donasjon på om lag 500 millioner kroner for de neste tre årene som skal støtte dette arbeidet.

For aksjonærene startet Hydro et nytt tilbakekjøpsprogram for aksjer den 22. september 2023. Programmet dekker kjøp av opptil 100 000 000 aksjer med en maksimal verdi på 2 000 millioner kroner, inkludert proporsjonal innløsning av aksjer som eies av den norske stat. Per 17. oktober 2023 har Hydro kjøpt 3 719 484 av egne aksjer, og eier nå totalt 18 816 362 aksjer, som tilsvarer 0,92 prosent av Hydros aksjekapital.

Resultater og markedsutvikling

Justert EBITDA for Bauxite & Alumina gikk ned i tredje kvartal 2023, sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Lavere salgspriser på alumina, valutaeffekter og utgiftene til fredssentrene i TerPaz-programmet  ble delvis utliknet av lavere råvarepriser. Gjennomsnittet på Platts aluminaindeks (PAX) lå i et smalt intervall mellom 325 og 345 USD per tonn gjennom kvartalet, og var 338 USD per tonn ved utgangen av kvartalet. I Kina gikk prisene på alumina opp i kvartalet, som følge av at kapasitet ble startet opp igjen i Yunnan-provinsen og lavere aluminaproduksjon grunnet innenlandsk mangel på bauksitt. Gjennomsnittet på Platts aluminaindeks var stabilt, sammenliknet med tredje kvartal 2022.

Justert EBITDA for Aluminium Metal gikk ned i tredje kvartal 2023, sammenliknet med tredje kvartal 2022, hovedsakelig som følge av lavere all-in metallpriser, redusert CO2-kompensasjon og lavere bidrag fra kraftsalg, som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter og reduserte alumina- og karbonkostnader. Det globale forbruket av primæraluminium gikk opp med to prosent, sammenliknet med tredje kvartal i 2022, drevet av en tre prosent økning i Kina. Tremånedersprisen på aluminium økte i tredje kvartal 2023, og gikk fra 2 158 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet til 2 347 USD per tonn ved utgangen av kvartalet.

Justert EBITDA for Metal Markets økte i tredje kvartal, sammenliknet samme kvartal i fjor. Gode resultater fra tradingvirksomheten ble delvis utliknet av svakere resultater fra resirkuleringsanleggene, og negative lagervurderings- og valutaeffekter.

Justert EBITDA for Extrusions var noe lavere i tredje kvartal 2023 enn i samme kvartal i fjor. Dette skyldtes lavere salgsvolumer og høyere faste og variable kostnader, som delvis ble utliknet av økte salgsmarginer og valutaeffekter. I Europa er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter gikk ned med 20 prosent i tredje kvartal 2023, sammenliknet med samme kvartal i fjor, og med 21 prosent sammenliknet med andre kvartal 2023, drevet av sesongvariasjoner. Etterspørselen i bolig-, bygg- og industrisegmentet har fortsatt vært svak i tredje kvartal, mens etterspørselen i bilsegmentet har vært mer stabilt, noe som blant annet skyldes en økt andel elbiler i forhold til samlet antall registrerte biler. Solenergisegmentet har vært negativt påvirket av flaskehalser i forsyningskjeden og færre installasjoner. I Nord-Amerika er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 17 prosent i tredje kvartal 2023, sammenliknet med samme kvartal i fjor, og med seks prosent, sammenliknet med andre kvartal 2023. Etterspørselen har fortsatt vært svak i bolig, bygg- og industrisegmentene. I transportsegmentet har en nedgang i produksjon av lastebiler begynt å gi negativ effekt på etterspørselen. Bilproduksjonen har også avtatt den siste tiden, og kan påvirkes ytterligere av streiken til UAW mot de tre bilprodusentene i USA som har fagorganisering.

Justert EBITDA for Hydro Energy var høyere i tredje kvartal enn i samme periode i fjor. Høyere produksjon og lavere bokført skattekostnad i Hydros tilknyttede selskap Lyse Kraft DA, som følge av den juridiske omstruktureringen i 2022, ble delvis utliknet av lavere gevinst på forskjeller mellom prisområder, lavere priser og tap på en intern tolvmåneders fastpriskontrakt fra Aluminium Metal fra tidlig i oktober 2022. De nordiske kraftprisene var i gjennomsnitt lavere i tredje kvartal enn i forrige kvartal, og vesentlig lavere enn i samme kvartal i fjor. De lavere prisene kan i hovedsak forklares med bedre hydrologisk balanse i Norden og nedgang i drivstoffprisene. Forskjellene mellom prisområdene sør og nord i det nordiske markedet gikk noe ned i forhold til forrige kvartal, og var vesentlig lavere enn i samme kvartal i fjor.

Andre viktige nøkkeltall

Sammenliknet med andre kvartal, gikk Hydros justerte EBITDA ned fra 7 098 millioner kroner til 3 899 millioner kroner i tredje kvartal 2023. Lavere realiserte priser på aluminium og alumina, kombinert med lavere volumer i Extrusions og resirkuleringsvirksomheten, ble delvis utliknet av lavere råvarekostnader.

Resultat etter skatt fra videreført virksomhet utgjorde et tap på 625 millioner kroner i tredje kvartal 2023. I tillegg til faktorene som er beskrevet over, omfattet resultat etter skatt fra videreført virksomhet et urealisert tap på derivater knyttet til LME-relaterte kontrakter på 2 000 millioner kroner, en netto valutagevinst på 214 millioner kroner og et tap på 110 millioner kroner fra urealiserte derivater knyttet til kraft- og råvarekontrakter.

Hydros netto gjeld økte fra 11,3 milliarder kroner til 13,8 milliarder kroner i løpet av tredje kvartal 2023. Økningen i netto gjeld skyldtes i hovedsak investeringer på 7,5 milliarder kroner, som delvis ble utliknet av bidrag fra EBITDA og frigjøring av netto driftskapital.

Justert netto gjeld økte fra 15,9 milliarder kroner til 20,4 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av økningen i netto gjeld på 2,5 milliarder kroner og en økning i sikkerhetsstillelser for sikringskontrakter og investeringsforpliktelser.

Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT), samt resultat etter skatt, omfatter poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten. 

Investorkontakt:
Martine Rambøl Hagen
+47 91708918
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediekontakt:
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av Hydro Investor Relations og kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Exhibition World Bahrain Secures "World’s Leading New Exhibition and Convention Centre 2023" Award at World Travel Awards 20233.12.2023 11:00:00 CET | Press release

DUBAI, United Arab Emirates, Dec. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exhibition World Bahrain (EWB), the Middle East’s newest and largest exhibition and convention centre, is proud to announce securing the “World’s Leading New Exhibition and Convention Centre 2023” at the World Travel Awards 2023. The award accolade was presented to Dr. Nasser Qaedi, the CEO of Bahrain Tourism and Exhibitions Authority (BTEA), during the World Travel Awards 2023 Grand Final Gala Ceremony, which took place at Burj Al Arab in Dubai, UAE, on December 1, 2023, in the presence of HE Philip Joseph Pierre, the prime minister of Saint Lucia, tourism ministers, and travel elites across the globe. Exhibition World Bahrain captured the highest number of votes, clinching the internationally recognised award from Bharat Mandapam, India, and Tākina Wellington Convention and Exhibition centre, New Zealand. With this unrivalled win, the Kingdom of Bahrain has further cemented its reputation as the leading global hub for the

Merus Presents Interim Data on MCLA-129 at ESMO Asia Congress 20233.12.2023 02:40:00 CET | Press release

MCLA-129 in combination with chemotherapy in 2L+ EGFRm NSCLC planned to initiate 1Q24 UTRECHT, The Netherlands and CAMBRIDGE, Mass., Dec. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) (“Merus”, “the Company”, “we”, or “our”), a clinical-stage oncology company developing innovative, full-length multispecific antibodies (Biclonics® and Triclonics®), today announced updated interim clinical data on MCLA-129 from ongoing expansion cohorts in non-small cell lung cancer (NSCLC) and in previously treated head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) were presented at the European Society for Medical Oncology (ESMO) Asia Congress 2023. “MCLA-129 is a very active drug in EGFRm NSCLC and we’re planning a focused investment to evaluate MCLA-129 in combination with chemotherapy, which we expect to start early in 2024,” said Bill Lundberg M.D., President, Chief Executive Officer of Merus. “We are in a fortunate position to have a strong balance sheet. We also recognize the importance of be

CASGEVY Gets Bahrain approval for treatment, marking it second country in the world2.12.2023 18:59:21 CET | Press release

MANAMA, Bahrain, Dec. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bahrain has become the second country in the world and the first in the Middle East to approve the use of CASGEVY (exagamglogene autotemcel) for the treatment of patients with sickle cell disease and transfusion-dependent beta-thalassemia. The treatment was developed by Vertex Pharmaceuticals and CRISPR Therapeutics, after conducting a series of successful clinical trials in the UK, US, France, Italy, and Germany, among others. Following the UK MHRA’s authorisation to use CASGEVY, Bahrain is the second country in the world and the first in the region to approve this treatment. This extraordinary development opens up new possibilities for medical advancements and reinforces Bahrain's commitment to pioneering healthcare solutions, offering a better quality of life for patients with these blood disorders. CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) is a revolutionary gene-editing technique that holds immense potenti

Scatec at COP28: Accelerating renewable energy transition from Egypt to South Africa2.12.2023 14:01:22 CET | Press release

Dubai, 2 December 2023: This week, Scatec ASA, a leading renewable energy company, is actively engaging in the UN Climate Change Conference in Dubai (COP28). Our focus is to underscore renewable energy as an unequivocal solution to climate change and emphasise the critical need for increased green energy investments in emerging markets. COP28 serves as a pivotal platform for global stakeholders to reinforce commitments aimed at averting catastrophic consequences of climate change. Scatec aligns with climate experts in stressing the urgency of the situation and the imperative to continue advancing towards the objectives outlined in the Paris Agreement. There's no time to waste, and collective progress is crucial for safeguarding our planet's future. “We are at COP28 to highlight the key role renewable energy must play in our energy future, "At COP28, our focus is on underscoring the crucial role renewable energy must assume in shaping our energy future, particularly in emerging markets,

Unplugged Performance Introduces UP INVINCIBLE®: A Game-Changer for Tesla Cybertruck Enthusiasts2.12.2023 05:06:20 CET | Press release

HAWTHORNE, Calif., Dec. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unplugged Performance, the industry leader in performance upgrades for Tesla vehicles, debuts a new chapter in Tesla tuning with the arrival of their UP INVINCIBLE® product line. UP INVINCIBLE® is tailored exclusively for Tesla Cybertruck owners who want to push the limits of on-road and off-road performance. The unveiling took place at Unplugged Performance’s celebratory afterparty for Tesla's highly anticipated Cybertruck delivery event on November 30th. Hosted at the company's headquarters in Hawthorne, California, neighboring Tesla Design Studio, SpaceX, and Starlink, the event drew a capacity crowd, reflecting the immense enthusiasm for this innovative product range. UP INVINCIBLE® represents a concerted effort to harness and amplify the rugged DNA of the Cybertruck, making it even more robust and capable in a variety of challenging environments. During the event, Ben Schaffer, CEO of Unplugged Performance, presented an extensiv