GlobeNewswire by notified

Cortus Energy AB offentliggör utfall i företrädesemissionen

Dela

PRESSMEDDELANDE

20 oktober 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Cortus Energy AB (publ) ("Cortus" eller ”Bolaget”) offentliggör utfallet i Bolagets företrädesemission av konvertibler av serie KV3 med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som avslutades den 18 oktober 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av uniträtter till cirka 32 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader.

Utfallet i Företrädesemissionen

Totalt har teckningsanmälningar för teckning med och utan företrädesrätt mottagits om 19 466 192 konvertibler, motsvarande en teckningsgrad i Företrädesemissionen om cirka 32 procent. Av dessa har 18 176 637 konvertibler, motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter (varav 3 822 876 konvertibler, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen, tecknats genom kvittning) och 1 289 555 konvertibler, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är således tecknad till 31,72 procent och Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader.

”Givet den nuvarande finansiella marknadssituationen är vi tacksamma för det stöd vi erhållit från befintliga och nya aktieägare. Dessutom är vi tacksamma att vår styrelseordförande lämnat ett lånelöfte till bolaget om 15 MSEK samt omvandlat utestående brygglån om 15 MSEK till ett tvåårigt lån. Slutligen bidrar denna kombination till den flexibilitet vi behöver för att kunna leverera enligt vår plan”, säger tf VD Rolf Ljunggren.

Tilldelning av konvertibler

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas via avräkningsnota till dem som tilldelats units. Likvid ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Sker ej detta kan tilldelade konvertibler komma att överlåtas till någon annan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Konvertibler av serie KV3

Genom Företrädesemissionen emitteras 19 466 192 konvertibler av serie KV3. Om Nasdaq godkänner Bolagets ansökan om upptagande till handel kommer konvertiblerna att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 46 2023.

Konvertiblerna löper med en årlig ränta om tretton och en halv (13,5) procent från och med den 20 oktober 2023 till och med den 20 januari 2026, eller den tidigare dag lånet konverteras till aktier i Bolaget. Konvertibelinnehavarna har rätt att påkalla konvertering av konvertibler till nyemitterade aktier i Bolaget under fyra perioder, nämligen under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 18 juni 2024 (konverteringsperiod 1), under perioden från och med den 2 december 2024 till och med den 13 december 2024 (konverteringsperiod 2), under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025 (konverteringsperiod 3) och under perioden från och med den 1 december 2025 och till och med den 12 december 2025 (konverteringsperiod 4). Konverteringskursen per konvertibel kommer att fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolaget aktie under de tio (10) handelsdagar som infaller före respektive konverteringsperiod påbörjas. Konverteringskursen kan som lägst uppgå till 0,07 SEK och högst 0,30 SEK.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betalda Tecknade Konvertibler) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till konvertibler efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. En (1) BTU innehåller en (1) konvertibel av serie KV3. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 44, 2023 och så snart som möjligt efter detta kommer omvandling av BTU till konvertibler att ske.

Aktier och aktiekapital

Vid full konvertering av konvertibler emitterade i Företrädesemissionen om 19 466 192 och vid lägsta konverteringskurs om 0,07 SEK, kommer antalet aktier i Bolaget att högst öka med 278 088 457 aktier, från 2 147 904 156 aktier till 2 425 992 613 aktier och Bolagets aktiekapital att öka med 8 342 654,71 SEK från 64 437 124,68 SEK till 72 779 778,39.

Rådgivare

Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Synch Advokat AB är legal rådgivare till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2023, kl. 16:40 CET.

För ytterligare information avseende Cortus Energy, vänligen kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD, Cortus
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortus.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Om Naventus Corporate Finance

Naventus är ett Corporate Finance bolag och transaktions manager som är baserad i Stockholm och tillhandahåller finansiell rådgivning inom privata och publika kapitalanskaffningar, IPO’s och M&A. Vidare tillhandahåller bolaget tjänster inom Corporate Access så som Equity Research, Certified Adviser och Naventus Summits. Naventus fokuserar på tre sektorer; Renewables, Technology och Healthcare. Teamet har en beprövad meritlista och en stark placeringskraft genom ett omfattande nätverk av institutioner, kapitalförvaltare, Family Offices och HNWI. Naventus är auktoriserade och reglerade av Finansinspektionen samt auktoriserade av Nasdaq för att agera som Certified Adviser.

Naventus Corporate Finance│ Nybrogatan 6│114 34 Stockholm │ Sweden │ 46-(0)8 660 90 91 │ info@naventus.com

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Havila Kystruten AS: Regnskap for tredje kvartal 20231.12.2023 18:34:33 CET | Pressemelding

September var første måned med full drift av alle fire skip. Til tross for forsinkelse av Havila Polaris og Havila Pollux i Q3, ble gjennomsnittlig belegg 70 % og gjennomsnittlig lugarrate kr 4 466. Inntektene er naturligvis preget av forsinkelsene og lavere enn forventet, men selskapet ser en positiv inntektsutvikling fra 2. kvartal og videre ut året. I forbindelse med refinansiering er driftskostnadene påvirket av ekstraordinære kostnader knyttet til juridiske og finansielle rådgivere. Regnskap og balanse påvirkes av valutasvingningene, og selskapet sikrer sine valutaforpliktelser med salg i valuta. Selskapet legger til grunn en normalisert drift av fire skip fremover, uten ekstraordinære kostnader. Selskapet har ambisjoner om et gjennomsnittlig belegg på 80 % for 2024, hvorav 45 % av all kapasitet allerede er solgt. Interessen for Havila Kystruten øker stadig i både inn- og utland, og positive tilbakemeldinger om produkt og konsept mottas på daglig basis. Resultat for 3. kvartal 202

Havila Kystruten : Third quarter 2023 accounts1.12.2023 18:34:33 CET | Press release

September marked the first month of full operation for all four ships. Despite the delays with Havila Polaris and Havila Pollux in Q3, the average occupancy rate reached 70%, with an average cabin rate of NOK 4,466. Revenues are naturally affected by the delays and lower than expected, but the company sees a positive revenue trend from the 2nd quarter and onward throughout the year. In connection with refinancing, operating costs were affected by extraordinary expenses related to legal and financial advisors. Currency fluctuations have had an impact on the financial statements and balance sheet, and the company is hedging its currency commitments through currency sales. The company assumes normalized operation of four ships going forward, without extraordinary costs. The company aims for an average occupancy rate of 80% for 2024, with 45% of all capacity already sold. Interest in Havila Kystruten is continually growing both domestically and internationally, with positive feedback on th

Resultat af aktietilbagekøb1.12.2023 17:41:01 CET | pressemeddelelse

Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse 30/2023, at man havde besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb på køb af optil 1.000.000 aktier til kurs 2.50 svarende til maksimalt DKK 2.5 mio. i perioden 22. november – 1. december 2023, begge dage inklusive. I hele perioden har der været indlagt en synlig stående budordrer i kurs 2.50, så markedet løbende har kunne følge tilbagekøbets udvikling, og som det også fremgik af selskabsmeddelelse 30/2023, så stod alle insidere tilbage for selskabets aktionærer, så insidere som ønskede at sælge aktier kun kunne tilbagesælge aktier den sidste dag, dvs. fra og med fredag d. 1. december 2023 kl. 09.00. Resultatet af insidernes evt. frasalg vil fremgå af en separat meddelelse. Resultatet af aktietilbagekøbsprogrammet blev at selskabet har tilbagekøbt 19.687 aktier til kurs 2.50 svarende til DKK 49.217,50. Selskabet ejer pr. dags dato totalt 4.854.063 egne aktier svarende til 9,06 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er

Registration of share capital increase in IDEX Biometrics 1 Dec 20231.12.2023 17:30:00 CET | Press release

Reference is made to the notice on 21 November 2023 regarding employees having exercised 389,608 incentive subscription rights at NOK 0.15 per share. The capital increase has been registered and the shares will be delivered soonest. Following the issue, the company's share capital is NOK 209,551,597.20 divided into 1,397,010,648 shares, each with a nominal value of NOK 0.15. For further information contact: Marianne Bøe, Investor Relations E-mail: marianne.boe@idexbiometrics.com Tel: +47 918 00186 About IDEX Biometrics IDEX Biometrics ASA (OSE: IDEX) is a global technology leader in fingerprint biometrics, offering authentication solutions across payments, access control, and digital identity. Our solutions bring convenience, security, peace of mind and seamless user experiences to the world. Built on patented and proprietary sensor technologies, integrated circuit designs, and software, our biometric solutions target card-based applications for payments and digital authentication. As

Innofactor Plc: Share Repurchase 1.12.20231.12.2023 17:30:00 CET | Press release

Innofactor Plc Announcement 1.12.2023Innofactor Plc: Share Repurchase 1.12.2023In the Helsinki Stock ExchangeTrade date 1.12.2023Bourse trade BuyShare IFA1VAmount 4,600SharesAverage price/ share 1.1500EURTotal cost 5,290.00EURInnofactor Plc now holds a total of 561 829 sharesincluding the shares repurchased on 1.12.2023On behalf of Innofactor PlcNordea Bank OyjJanne Sarvikivi Sami HuttunenAdditional information:Sami Ensio, CEOInnofactor PlcTel. +358 50 584 2029sami.ensio@innofactor.comwww.innofactor.com Attachment IFA1V ENG 134