GlobeNewswire by notified

Fingerprint Cards AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – september 2023 samt offentliggör kostnadsoptimeringsprogram

Dela

Viktiga punkter tredje kvartalet

 • God intäktstillväxt inom Mobile, PC, Payment och Access utanför Asien
 • Den 19 oktober 2023 meddelade Fingerprints att ett program för kostnadsbesparingar har initierats, vilket förväntas ge besparingar på omkring 204 Mkr på årsbasis. Syftet är att bemöta de utmanande marknadsförutsättningar som bolaget står inför på kort sikt (se nedan under ”Kostnadsoptimering” för mer information)
 • Återbetalningen av obligationslånet, efter konvertibel- och företrädesemissionen, kommer att sänka räntekostnaderna med omkring 75 procent, samtidigt som den finansiella flexibiliteten ökar utan några begränsande finansiella åtaganden
 • Kassaflödet påverkades av omkring 20 Mkr i engångskostnader hänförliga till refinansiering

Tredje kvartalet 2023

 • Intäkterna uppgick till 184,8 Mkr (143,2)
 • Bruttomarginalen uppgick till 12,8 procent (12,2)
 • EBITDA uppgick till -40,4 Mkr (- 38,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -63,8 Mkr (- 59,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,17 kr (- 0,17)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -38,0 Mkr (- 111,6)

Januari-september 2023

 • Intäkterna uppgick till 505,1 Mkr (671,5)
 • Bruttomarginalen uppgick till 13,9 procent (22,3)
 • EBITDA uppgick till -158,4 Mkr (- 41,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -215,2 Mkr (- 103,7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,52 kr (- 0,29)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27,9 Mkr (- 230,2)


Kommentar från vd

Jag vill inleda min första delårsrapport som vd med att ge er en sammanfattning av vårt resultat under tredje kvartalet, inklusive vår intäktsökning och slutförandet av vår refinansiering som avsevärt förbättrar vår finansiella flexibilitet. Därefter tänkte jag beskriva den transformationsplan jag har lanserat, som omfattar ett betydande kostnadsoptimeringsprogram för att säkerställa att vår tillväxt sker med god lönsamhet, organisationsförändringar som tillför ny energi, snabbhet och ett nytt DNA till vårt företag, samt en ny strategisk inriktning för Fingerprints för att ta vara på möjligheterna på den fantastiska biometrimarknaden. Allt detta tillkännager vi idag.

Resultat för tredje kvartalet och finansiering
Det är glädjande att vi redovisar en 29-procentig ökning av intäktstillväxten jämfört med samma period föregående år. Vi redovisade tillväxt i produktgrupperna Mobile, PC och Payment samt Access-verksamheten utanför Asien. I Asien minskade omsättningen för Access, främst på grund av lägre efterfrågan på dörrlås till följd av en svag utveckling inom byggbranschen. Även om omsättningstillväxten är glädjande möter vi fortsatt en intensiv prispress inom Mobile – vår intäktsmässigt största produktgrupp – eftersom branschen fortfarande präglas av för höga lagernivåer. Kraftfulla lagertömningsåtgärder har haft en betydande negativ effekt på genomsnittspriset och därmed på vår bruttomarginal. Sedan slutet av andra kvartalet 2023 har vi minskat vårt lager med 23 procent och vi förväntar oss att nå en acceptabel lagernivå före årsskiftet som tidigare kommunicerats. För branschen som helhet förväntar vi oss däremot att det kommer att ta längre tid för konkurrenternas lagernivåer att normaliseras. När det väl sker förväntar vi oss att priser och marginaler förbättras. Samtidigt fortsätter vi att öka vår andel på marknaden för biometriska lösningar för PC, ett segment som erbjuder högre marginaler och en attraktiv tillväxtpotential. Vi förväntar oss också fortsatt ökade intäkter inom områdena Access och Payment, även om intäktsutvecklingen i enskilda kvartal även fortsatt kan vara ojämn när det gäller dessa produktgrupper, eftersom dessa branscher är mindre mogna när det gäller användningen av biometriska lösningar.

Efter slutförandet av konvertibelemissionen och företrädesemissionen återbetalade vi vårt obligationslån om 300 Mkr i slutet av september. Detta kommer att sänka våra räntekostnader med omkring 75 procent, eller cirka 30 Mkr på årsbasis, samtidigt som det ökar den finansiella flexibiliteten då vi inte längre har några begränsande finansiella åtaganden. Vår förmåga att genomföra våra tillväxt- och diversifieringsplaner har ökat betydligt som ett resultat av detta. Med det sagt påverkades kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet av omkring 20 Mkr i engångskostnader hänförliga till förtida inlösen av obligationslånet, samt konvertibelemissionen och företrädesemissionen.

Kostnadsoptimering
För att möta de utmanande marknadsförutsättningarna som påverkar bruttomarginalen, initierar vi en plan för att genomföra ett antal omstruktureringsåtgärder som förväntas ge kostnadsbesparingar på omkring 204 Mkr på årsbasis med full effekt från andra halvåret 2024. Detta leder till en förväntad årlig rörelsekostnadsnivå på omkring 180 Mkr. Detta innebär en halvering av våra rörelsekostnader. Omstruktureringskostnaderna beräknas för närvarande uppgå till 62 Mkr, varav hälften redovisas under fjärde kvartalet 2023 och återstoden under 2024.

Låt mig förklara varför vi gör detta nu, vad det kommer att innebära för Fingerprints och våra intressenter, och hur vi ska utvecklas framåt som leverantör av premiumlösningar.

För det första innebär de aktuella marknadsförutsättningarna i vårt största rörelsesegment att bruttomarginalen ligger på en nivå som är ekonomiskt ohållbar utifrån den befintliga kostnadsbasen. Som redan nämnts förväntar vi oss att situationen inom Mobile förbättras när lagernivåerna normaliseras. Vi ser dock kostnadsminskningsåtgärderna som nödvändiga för att försvara bolagets finansiella hälsa och framtid. Vår främsta prioritering är att stoppa förlusterna och samtidigt fortsätta att bredda våra intäktsströmmar till nya områden med högre marginaler, inklusive och bortom PC, Access och Payments. Den globala marknaden för biometriska lösningar är stor och växande, och jag ser mängder av möjligheter till innovation genom att få utväxling på vår spetskompetens och våra teknologiska tillgångar inom nya områden. Samtidigt arbetar vi hårt för att supportera våra nuvarande kunder, inklusive inom Mobile. Vi kommer att prioritera lönsamhet när vi utvärderar nya projekt, och vi ska fokusera på de projekt där vår ledande expertis värdesätts.

Ny organisation och styrningsmodell
Även om förändringar som drabbar våra medarbetare aldrig är lätta att genomföra, så är det viktigt att vi ser framåt som bolag. Jag är övertygad om att vi kan minska den organisatoriska och operativa komplexiteten betydligt genom en rationaliserad och engagerande modell som låter oss öka takten och effektiviteten i bolaget.

Vi måste utnyttja vår talang effektivt och snabbt kunna koppla rätt medarbetare till rätt strategiska projekt i takt med att marknadsmöjligheterna förändras. För att uppnå detta mål och skapa en driven, effektiv organisation, planerar vi att röra oss mot en funktionell organisationsmodell, vilken främjar ansvarstagande och snabb anpassning. De två främsta pelarna i en sådan struktur kommer att vara Produkter och Försäljning, med stöd av Ekonomi, HR och andra operativa funktioner. Både den nya organisationen och vår nya strategi kommer att understödjas av förbättrad styrning, vilket gör att vi kan röra oss snabbare från innovation till försäljning.

En ny strategi
Fingerprints är ett höginnovativt biometribolag inom hårdvara och mjukvara som erbjuder premiumvärden till kunderna, utifrån vår kompetens och våra immateriella rättigheter. Idag genereras merparten av våra intäkter från försäljning av fingeravtryckssensormoduler till kunder inom konsumentelektronikbranschen, främst mobiltelefontillverkare. Det handlar om mycket konkurrensutsatta och mogna globala marknader med höga volymer, men de utgör ändå bara en liten del av den vidsträckta marknaden för biometriska lösningar, som växer med tvåsiffriga procenttal. Omkring tre fjärdedelar av intäkterna inom biometribranschen, inklusive mjukvaruapplikationer, genereras för närvarande inom myndigheter & säkerhet, företag & industri, vård samt finanssektorerna. Utöver dessa enorma möjligheter finns det andra attraktiva tillväxtinriktningar inom räckhåll för oss, bland annat ny teknik, nya kanaler och samarbeten, samt nya affärsmodeller som exempelvis mjukvarulicensiering.

Jag har nu nöjet att tillkännage lanseringen av Fingerprints Biometriplattform, med syftet att dra fördel av dessa oräkneliga möjligheter. Jag menar att vi kan generera ännu större värde från våra talanger och vår teknikportfölj genom att utveckla och utvidga dem som en del av en sammanhängande, utbyggbar plattform som sedan kan tillämpas för att hantera många fler av kundernas utmaningar och möjligheter. Snarare än skilda teknologitillgångar utgör Fingerprints biometriplattform en gemensam, integrerad uppsättning verktyg och funktioner som kan kombineras på flera olika sätt för att maximera vår marknadsräckvidd och skapa värde för våra kunder.

Fingerprints Biometriplattform har fyra skikt: enheter som fångar upp och överför en signal; mjukvarumodaliteter såsom fingeravtryck, iris, ansikte eller gångart som samlar in indikatorer från signalen; mjukvaruanalysmotorer såsom algoritmer och AI som kopplar signalen till ett visst utfall som identitet eller uppförande samt dataskiktet där informationen bearbetas och lagras på ett säkert sätt. Fingerprints är världsledande på att göra detta med högsta effektivitet i vår aktuella portfölj. Expansionen av Fingerprints plattform ska ske genom att nya funktioner byggs upp, läggs till genom partnerskap eller köps in för att ge tillträde till nya marknader.

Det finns en mängd olika utvecklings- och expansionsmöjligheter. Med en genomtänkt användning av vårt kapital kommer vi att utforska en rad potentiella fokusområden, däribland nya mjukvarumodaliteter som ansikte och hälsa; expansion av analysverktyg med AI för fler utfall än identitet; nya vertikaler såsom detaljhandel och myndigheter; nya användningsområden såsom FIDO och KYC (känn din kund). För att påskynda intäktsgenereringen ska vi utforska nya licensieringsmodeller och partnerskap.

Fingerprints fortsätter att vara ledande inom biometriska premiumlösningar, vilket illustreras av vår tillväxt i kvartalet. Genom att adressera vår kostnadsbas och utveckla en dynamisk organisation, är vi väl positionerade för att driva lönsamhet. Med hjälp av vår nya plattform kan vi utnyttja våra främsta styrkor på nya, effektiva sätt.

Adam Philpott, vd och koncernchef


Idag klockan 09:00 CEST presenterar Fingerprints vd Adam Philpott rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på fingerprints.com.

Presentationen sänds via webcast, och deltagare kan registrera sig via denna länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/fh4xhi3a

För media och analytiker: Registrering till telefonkonferens sker via denna länk: https://register.vevent.com/register/BI0e4ebb1c8919498382f40810e7346087För information, vänligen kontakta:
Adam Philpott, vd


Per Sundqvist, CFO


Stefan Pettersson, Head of Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com


Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com


Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2023 kl. 07.00 CEST.Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Atlantic Petroleum – Condensed Consolidated Interim Report – 3rd Quarter 202330.11.2023 22:11:49 CET | Press release

Tórshavn, Faroe Islands, 2023-11-30 (GLOBE NEWSWIRE) -- P/F Atlantic Petroleum (NASDAQ Copenhagen: ATLA DKK) today posts its 3rd quarter results for 2023. This announcement should be read in conjunction with Atlantic Petroleum’s Condensed Consolidated Interim Report, which is released separately and posted on the Company’s website. Highlights for Q3 2023: G&A cost was DKK 2.0MM Operating loss was DKK 0.0MM Net loss was DKK 1.5MM Net assets/share-holders equity was DKK -98.8MM Bank debt was DKK 59.4MM Atlantic Petroleum in brief: Atlantic Petroleum participates in oil and gas joint ventures with reputable, international partners. Atlantic Petroleum P/F is based in Tórshavn, Faroe Islands, and the Company currently has subsidiaries and offices in the UK. Atlantic Petroleum’s shares are listed on NASDAQ OMX Copenhagen. Further Details: Further details can be obtained from Mark T. Højgaard, (markh@petroleum.fo). This announcement will be available, together with other information about Atl

Amlan® International Expands in Southern Vietnam with New Distribution Partner, Saigon Nutrition Corporation30.11.2023 22:00:00 CET | Press release

CHICAGO, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amlan® International, the animal health business of Oil-Dri® Corporation of America (NYSE: ODC) and a global leader in mineral-based feed additives that optimize the intestinal health of poultry and livestock, is pleased to announce an expansion of their presence in the Southern Vietnam market through a new distribution partnership with Saigon Nutrition Corporation. Amlan entered into a distributor agreement with Saigon Nutrition effective September 30th, 2023. As a trusted brand in the animal health industry, Amlan is committed to bringing natural and effective feed additives to enhance animal health and productivity. Saigon Nutrition, which is well established and respected in the region, will manage the distribution of Amlan products for the Southern Region of Vietnam. This partnership will allow for better alignment of customer needs and industry demands. Saigon Nutrition is now authorized to distribute Calibrin®-Z, Varium®, Calibrin®-A, N

Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer30.11.2023 21:00:00 CET | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 30. november 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har dags dato modtaget oplysninger om følgende transaktioner med selskabets aktie/tilknyttede værdipapirer, foretaget af ledende medarbejdere og/eller personer/firmaer der er nærtstående til disse. 1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til dennea)NavnHenrik Juuel2.Årsag til indberetningena)Stilling/titelExecutive Vice President og Chief Financial Officer i Bavarian Nordic A/Sb)Første indberetning/ændringFørste indberetning3.Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførendea)NavnBavarian Nordic A/Sb)LEI-kode2138006JCDVYIN6INP514.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktionera)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Ident

Report of transactions of shares and related securities of Bavarian Nordic by persons holding managerial responsibilities and/or persons/companies closely associated with such30.11.2023 21:00:00 CET | Press release

COPENHAGEN, Denmark, November 30, 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) has today received information about the following transactions of the company’s shares/related securities by persons holding managerial responsibilities and/or persons/companies closely associated with such. 1.Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associateda)NameHenrik Juuel2.Reason for the notificationa)Position/statusExecutive Vice President and Chief Financial Officer of Bavarian Nordic A/Sb)Initial notification/AmendmentInitial notification3.Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitora)NameBavarian Nordic A/Sb)LEI2138006JCDVYIN6INP514.Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducteda)Description of the financial instrument, type of instrument Identification codeS

BW Ideol AS – End of Offer Period for the recommended voluntary offer by BW Sirocco Holdings AS, and final level of acceptances of the offer30.11.2023 19:51:43 CET | Press release

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INTO OR WITHIN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, HONG KONG, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER MEASURES Oslo, 30 November 2023 - Reference is made to the announcement made by BW Sirocco Holdings AS (the "Offeror) on 9 November 2023 regarding a recommended voluntary offer to acquire all the issued and outstanding shares (the "Shares") in BW Ideol AS ("BW Ideol" or the "Company"), not already held by the Initiating Shareholders (as defined in the Offer Document), at an offer price of NOK 12 per Share (the "Offer Price"), to be settled in cash or shares in the Offeror (the "Offer"), as further described in the combined offer document and national prospectus (the "Offer Document"), the announcement on 14 November regarding the publication of the Offer Document and commencement of