GlobeNewswire by notified

Cortus Energy AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt

Dela

PRESSMEDDELANDE

17 oktober 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Cortus Energy AB (publ) (“Cortus” eller “Bolaget”) har som följd av offentliggörandet att Bolaget ingått ett Letter of Intent med Nordbex och att Cortus styrelseordförande Per-Olov Norberg tecknar sin pro-rata andel i företrädesemissionen om 4 MSEK, omvandlar utestående brygglån om 15 MSEK till ett tvåårigt lån samt har lämnat ett lånelöfte till Bolaget om 15 MSEK, valt att upprätta ett tillägg (“Tilläggsprospektet”) till det prospekt som offentliggjordes den 26 september 2023 med anledning av Bolagets företrädesemission.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Cortus, efter offentliggörande av Prospektet

  • den 28 september 2023 offentliggjorde att Per-Olov Norberg meddelar teckning i företrädesemissionen samt avger ett lånelöfte om 15 MSEK,
  • den 3 oktober 2023 offentliggjorde att Cortus och Nordbex ingår Letter of Intent kring projektering av en stor anläggning för koldioxidnegativ elproduktion i Södra Sverige (SE4) och
  • den 5 oktober 2023 offentliggjorde att Cortus omvandlar resterande brygglån om 15 MSEK från Per Olov Norberg till ett tvåårigt lån och till en årlig räntesats om 8 procent

Pressmeddelandena finns tillgängliga i sin helhet på Bolagets hemsida www.cortus.se.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har idag den 17 oktober 2023 godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av konvertibler av serie KV3 i företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 19 oktober 2023. Återkallelse ska ske via e-post till info@hagberganeborn.se. Investerare som anmält sig för teckning av konvertibler av KV3 genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av konvertibler av KV3 behöver inte vidta några åtgärder.

Tilläggsprospektet ska läsas tillsammans med Prospektet i alla avseenden. Prospektet och Tilläggsprospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängliga på Bolagets, emissionsinstitutets, Naventus och Finansinspektionens respektive hemsidor (www.cortus.sewww.hagberganeborn.sewww.naventus.com,www.fi.se).

Tidsplan

  • Teckningsperiod: 27 september – 18 oktober 2023
  • Offentliggörande av utfall: Omkring 23 oktober 2023

Rådgivare

Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Synch Advokat AB är legal rådgivare till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD

Tel: +46 8 588 866 30

www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Fastsættelse af rentetrigger for rentetilpasningsobligationer1.12.2023 16:35:59 CET | pressemeddelelse

Fastsættelse af rentetrigger for rentetilpasningsobligationer DLR har afsluttet obligationssalget i forbindelse med refinansieringen af rentetilpasningslån med årlig rentetilpasning pr. 2. januar 2024 og har fastsat niveauet for rentetriggeren på de 1-årige rentetilpasningsobligationer i DKK, der kan udløse forlængelse af løbetiden ved næste års refinansiering. Flere oplysninger om rentetriggere kan ses på www.dlr.dk/investor. Oplysninger om obligationssalget i forbindelse med refinansieringerne kan ses samme sted. Spørgsmål vedrørende rentetrigger kan rettes til Fondschef Nikolaj Knudsen på telefon 33 42 07 38. Med venlig hilsen DLR Kredit A/S Vedhæftet fil Fastsættelse af rentetrigger 2023-12-01

Hydro completes sale to Glencore1.12.2023 16:30:00 CET | Press release

Hydro has completed the USD 1.11 billion transaction for the sale of 30 percent interest in the Brazilian alumina refinery Hydro Alunorte and Hydro’s 5 percent interest in the bauxite producer Mineracão Rio do Norte (MRN), together with Vale’s 40 percent stake in MRN. “We are looking forward to work with Glencore to further develop Alunorte. Glencore has broad industrial experience within metals and mining, which adds to the significant progress our bauxite and alumina area has made to bring down the footprint of alumina production. This enables Hydro to strengthen our position in low-carbon aluminium,” says President and CEO, Hilde Merete Aasheim. Hydro and Glencore will continue efforts to reduce carbon emissions from Alunorte through the fuel switch project that aims to substitute fuel oil with LNG, and the electrification of boilers. This will bring Alunorte to the first decile on the global carbon curve already in 2025, positioning Alunorte as a leading supplier of low-carbon alum

Hydro fullfører salget til Glencore1.12.2023 16:30:00 CET | Pressemelding

Hydro har fullført transaksjonen på 1,11 milliarder USD for salg av 30 prosent eierandel i det brasilianske aluminaraffineriet Hydro Alunorte og Hydros eierandel på 5 prosent i bauksittprodusenten Mineracão Rio do Norte (MRN), samt Vales eierandel på 40 prosent i MRN. – Vi ser frem til å samarbeide med Glencore for å videreutvikle Alunorte. Glencore har bred industriell erfaring innen metaller og gruvedrift, noe som forsterker den betydelige fremgangen forretningsområdet vårt for bauksitt og alumina vårt har gjort for å redusere fotavtrykket fra aluminaproduksjonen. Dette gjør Hydro i stand til å styrke vår posisjon innen lavkarbonaluminium, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim. Hydro og Glencore vil fortsette arbeidet med å redusere karbonutslippene fra Alunorte gjennom drivstoffbytteprosjektet som har som mål å erstatte tungolje med LNG, og elektrifisering av fyrkjeler. Dette vil bringe Alunorte til den første desilen på den globale karbonkurven allerede i 2025, og posisjonere Aluno

CONDITIONS FOR RIKSBANK AUCTIONS GOVERNMENT BONDS1.12.2023 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2023-12-08BondsSWEDEN I/L BOND: 3113. SE0009548704. 2027-12-01 SWEDEN I/L BOND: 3114, SE0013748258, 2030-06-01 Bid date2023-12-08Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateOffered volume (corresponding nominal amount)3113: 300 million SEK +/-300 million SEK 3114: 300 million SEK +/-300 million SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)3113: 300 million SEK per bid 3114: 300 million SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 10 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2023-12-12Settlement amountTo be paid to the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system SWIFT: VPCSSESSXXX Account: 1 4948 6383 CTM BIC: RIKSSESS ALERT acronym: RIKSBANK Stockholm, 2023-12-01 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swed

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – Finanskalender for 20241.12.2023 16:12:32 CET | pressemeddelelse

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – Finanskalender for 2024 Selskabsmeddelelse nr. 6, 2023 Hellerup, 1. december 2023 Finanskalender 27. marts 2024: Årsrapport for 2023 24. april 2024: Ordinær generalforsamling 30. august 2024: Halvårsrapport for 1. halvår 2024 Kontakt Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til: Kristian V. Myrup, direktør +45 70 25 00 05 e-mail: info@artha.dk Med venlig hilsen Investeringsselskabet Artha Optimum A/S Vedhæftet fil Selskabsmeddelelse Optimum 2023 06 finanskalender