NAF

Folk krever bedre vedlikeholdte veier – Regjeringen leverer ikke

Del

Nær to av tre i Distrikts-Norge vil prioritere vedlikehold av eksisterende veier. - Folk ser hvor forfallent veinettet er. Dessverre lytter ikke Støre-regjeringen til dette. Nå er det opp til Stortinget å få på å plass mer penger i statsbudsjett-forhandlingene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Regjeringen innfrir ikke på vedlikehold av veiene i budsjettet for neste år, mener NAF
Regjeringen innfrir ikke på vedlikehold av veiene i budsjettet for neste år, mener NAF NAF NAF

Hele 62 prosent av folk bosatt i distriktene vil at politikerne skal prioritere vedlikehold og rassikring av eksisterende veier, viser NAFs Trafikantbarometer for 2023. Snittet for landet er at 44 prosent ønsker mer penger til vedlikehold og rassikring. 

- Økt vedlikehold og rassikring vil gjøre hverdagsreisene i distriktene tryggere. Forfallet på veiene er enormt, og nærmer seg 100 milliarder. Regjeringen har ikke på langt nær satt av nok midler til vedlikehold i forslaget til statsbudsjett, sier Handagard.

Øremerkede midler til fylkesveiene øker med kun 26 millioner kroner fra fjoråret til 415 millioner, noe som er under prisvekst. NAF mener det må til 1,5 milliarder på toppen av dette for å hidre at forfallet på fylkesveiene øker neste år. Også for for riksveiene blir det en nedgang i vedlikeholdsmidlene sammenliknet med 2023.

Flere vil ha vedlikehold av veiene enn nybygging

Vedlikehold kommer godt foran nye veiutbygginger på listen over folks prioriteringer. I snitt ønsker 37 prosent flere nye veiutbygginger.

- Nye veier trenger vi, men nye utbygginger tar lang tid, blir ofte kasteballer i systemet og medfører høye bompenger. I tillegg går det gjerne på bekostning av nødvendig vedlikehold. Folk ser at vi kan få mer for pengene ved å ta vare på veiene vi allerede har, sier Handagard.

Kollektiv på topp nasjonalt

Mens folk i distriktene krever bedre veivedlikehold, kommer kollektivtransport på topp over folks prioriteringer på landsbasis. Hele 56 prosent mener kollektiv må prioriteres. Andelen er naturlig nok høyest i byene.

- Folks hverdagsreiser er ulike i distriktene og i byene. Mens bilen er uunnværlig i distriktene, ønsker mange i byene å ha gode alternativer til bil på hverdagsreisen. Bedre kollektivtransport er viktig for å unngå kø, kork og kaos i de største byene, sier Handagard.

I budsjettforslaget vil regjeringen øke den statlige andelen av store investeringer i kollektivprosjekter i de største byene.

- Dette er en viktig prioritering og noe NAF støtter, sier Handagard. - Vi er likevel bekymret for at budsjettet ikke er tilstrekkelig for å holde kollektivprisene nede, fortsetter hun.

Kollektivselskapene sliter med høye kostnader og har underskudd i driftsbudsjettene. Dette tas det ikke tilstrekkelig høyde for i budsjettet som er foreslått. I verste fall kan kollektivprisene øke neste år, og det kan gjøre terskelen for å bruke kollektivt høyere.

Bakgrunn:

NAF Trafikantbarometer 2023, utført i januar-februar av Norstat for NAF. Totalt er 4242 personer spurt. Undersøkelsen er vektet på kjønn, alder og landsdel for å være representativ.

Inndelingen i distrikt og by er gjort etter SSBs sentralitetsindeks.

Norge

Sentralitet

1+2

3+4

5+6

Vedlikehold og rassikring av eksisterende veier

44%

37%

49%

62%

Satsing på kollektivtransport

56%

63%

50%

41%

Utbygging av nye veier

37%

32%

42%

40%

Mer satsing på jernbane

39%

40%

38%

39%

Bedre tilrettelegging for sykling

23%

24%

23%

18%

Utbygging av ferjetilbudet

7%

5%

8%

14%

Tilrettelegge for miljøvennlige biler

19%

22%

17%

13%

Bedre tilrettelegging for fotgjengere

15%

17%

13%

11%

Vet ikke

5%

5%

5%

5%

Grupperingen etter sentralitet er utarbeidet av SSB og gir et mål på en kommunes sentralitet, basert på avstander til arbeidsplasser og servicetilbud. Mest sentrale strøk (kategori 1) er Oslo og enkelte omkringliggende kommuner. Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad mfl. tilhører sentralitetsgruppe 2. Noen eksempler på de mest perifere kommunene (kategori 6) er Gratangen, Dyrøy, Ulvik, Lavangen, Beiarn, Moskenes og Hasvik.

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom