GlobeNewswire by notified

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör slutligt utfall i utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2022:1 och 2022:2

Dela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRIRTORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Fingerprint Cards AB:s (publ) (“Fingerprints” eller “Bolaget”) offentliggör utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie 2022:1 och 2022:2 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under november/december 2022. Totalt utnyttjades 2 708 761 teckningsoptioner av serie 2022:2, motsvarande cirka 13,7 procent av utestående teckningsoptioner av serie 2022:2, till en teckningskurs om 1,30 SEK styck som berättigar till 1,03 B-aktier. Totalt tecknades 2 787 699 B-aktier. Inga teckningsoptioner av serie 2022:1 har utnyttjats.

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie 2022:2 tillförs Fingerprints cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden för utnyttjande av Teckningsoptionerna pågick under perioden 18 augusti 2023 – 21 september 2023. Teckningsoptionerna av serie 2022:2 var upptagna till handel under perioden 18 augusti 2023 -19 september 2023. Omräkning, i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna har ägt rum, och det omräknade antal B-aktier som varje Teckningsoption berättigade till har varit 1,03 (tidigare 1,00).

Sammanlagt kommer 2 787 699 B-aktier att ges ut. Efter registrering av B-aktierna hos Bolagsverket kommer Fingerprints aktiekapital att öka med cirka 121 383 kronor till cirka 25 201 435 kronor. Antalet B-aktier i Bolaget kommer att öka med 2 787 699 till 570 902 770. Antalet röster kommer att öka med 2 787 699 till 649 652 770. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 0,5 procent av antalet aktier i Bolaget och cirka 0,4 procent av antalet röster.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget.

Om Fingerprints

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

För information, vänligen kontakta:
Adam Philpott, verkställande direktör

Per Sundqvist, CFO

Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com

Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2023 kl. 19:00 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt handla i aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper i Fingerprints. Erbjudande till berörda personer avseende teckning av aktier i Fingerprints kommer endast att göras genom det prospekt som Fingerprints kommer att publicera på sin webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

Inga aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper har registreras, och inga aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper får erbjudas, säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning i gällande delstat eller i någon annan jurisdiktion i USA.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES”), utöver Sverige, Danmark, Finland och Norge är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”), det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) - (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka informationen annars lagligen får kommuniceras (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Värdepapper i Bolaget är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla baserat på eller förlita sig på informationen som finns i detta pressmeddelande.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”tror”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”beräknas”, ”ska”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Fingerprints anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Canada Carbon Provides Update on Its Asbury Mine Exploration Program1.12.2023 04:04:42 CET | Press release

TORONTO, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (the "Company" or "Canada Carbon” or ("CCB"), (TSX-V:CCB), (FF:U7N1) is pleased to report that extensive graphitic mineralization was observed during its ongoing drill program on the Asbury Property (“the Property”). The Company would like to take this opportunity to provide a general update regarding the exploration program on the Property. Current exploration work includes drilling, completion of an NI 43-101 compliant resource calculation, metallurgical testing and development of a geochemical signature. The information provided from the exploration work will allow the Company to proceed with a Preliminary Economic Study to be completed in 2024. Drill Program Phase 1 of the drill program commenced on October 16th, and will be completed on November 30th 2023. The current drill program is testing a folded conductor anomaly, located on the North Eastern side of a regional magnetic anomaly. The drilled area is mostly located

Delårsrapport januari – september 202330.11.2023 23:59:00 CET | Pressemelding

Tredje kvartalet 2023 (jämfört med tredje kvartalet 2022) Nettoomsättningen uppgick till 8 MSEK (24)Bruttomarginalen ökade till 67 % (35 %)Rörelseresultatet ökade till 128 MSEK (-14)Periodens nettoresultat blev 122 MSEK (-4)Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,45 SEK (-0,05) Januari – september 2023 (jämfört med januari – september 2022) Nettoomsättningen uppgick till 30 MSEK (61)Bruttomarginalen ökade till 66 % (63 %)Rörelseresultatet ökade till 98 MSEK (-37)Nettoresultatet blev positivt och uppgick till 99 MSEK (-9)Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,42 SEK (-0,17) Rapporten för januari – september 2023 i sin helhet finns tillgänglig på följande adress: https://www.anoto.com/investors/reports/ För ytterligare information kontakta: Joonhee Won, VD, Anoto Group AB För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:

Interim Report January – September 202330.11.2023 23:59:00 CET | Press release

Third quarter 2023 (compared to third quarter 2022) Net sales for the quarter amounted to MSEK 8 (24)Gross margin for the quarter increased to 67% (35%)Operating profit increased to MSEK 128 (-14)Net income for the period turned to profit of MSEK 122 (-4)Earnings per share before and after dilution increased to SEK 0.45 (-0.05) January – September 2023 (compared to January – September 2022) Net sales for the period amounted to MSEK 30 (61)Gross margin for the period increased to 66% (63%)Operating profits increased to MSEK 98 (-37)Net income became positive at MSEK 99 (-9)Earnings per share before and after dilution increased to SEK 0.42 (-0.17) The report for January – September 2023 is available in its entirety on the following address: https://www.anoto.com/investors/reports/ For further information, please contact: Joonhee Won, CEO, Anoto Group AB For more information about Anoto, please visit www.anoto.com or email ir@anoto.com This information is information that Anoto Group AB (

Tenaris Completes Acquisition of Pipe Coating Business Unit of Mattr30.11.2023 23:06:23 CET | Press release

LUXEMBOURG, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) announced that it has completed today the acquisition from Mattr (MATR.TO) of Mattr’s pipe coating business unit for US$182.6 million (including estimated working capital and US$16.9 million in cash). The business acquired includes nine plants located in Canada, Mexico, Norway, Indonesia, the UAE and the US, and several mobile concrete plants. The business also includes world-class R&D facilities in Canada and Norway and a wide IP/product portfolio. Some of the statements contained in this press release are “forward-looking statements”. Forward-looking statements are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied by those statements. These risks include but are not limited to risks arising from uncertainties as to future oil and gas prices a

Constellation Brands to Report Third Quarter Fiscal 2024 Financial Results; Host Conference Call January 5, 202430.11.2023 22:30:18 CET | Press release

VICTOR, N.Y., Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), a leading beverage alcohol company, announced today it will report financial results for its third quarter ended November 30, 2023, on Friday, January 5, 2024, before the open of the U.S. markets. A conference call to discuss the financial results and outlook will be hosted by President and Chief Executive Officer, Bill Newlands, and Executive Vice President and Chief Financial Officer, Garth Hankinson, at 10:30 a.m. ET, January 5, 2024. The conference call can be accessed by dialing +1-877-407-9121 and entering conference identification number 13742927, beginning at 10:20 a.m. ET. A live, listen-only webcast of the conference call will be available on the company’s investor relations website at ir.cbrands.com under the News & Events section. When the call begins, financial information discussed on the conference call, and reconciliations of reported GAAP financial measures with comparable and other