GlobeNewswire by notified

Fingerprint Cards AB (publ) beslutar om en emission av konvertibler och meddelar att villkoret för förtida inlösen av obligationslånet 2021/2024 har uppfyllts

Dela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRIRTORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Fingerprint Cards AB (publ) ("Fingerprints" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 18 augusti 2023, beslutat om en emission av konvertibler med ett nominellt belopp om 160 MSEK (”Tranch 1”) till en entitet som förvaltas av Heights Capital Management, Inc. (”HCM”).

Som tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande den 16 juli 2023, har Bolaget ingått avtal (”Avtalet”) med HCM avseende ett åtagande att teckna konvertibler som kan konverteras till B-aktier i Bolaget (”Konvertiblerna”) i Tranch 1 med en option för Bolaget att emittera ytterligare Konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 90 MSEK till HCM som kan utnyttjas under vissa förutsättningar och om Bolaget så önskar (”Tranch 2”). Nettolikviden från Tranch 1 och Bolagets företrädesemission om 181,8 MSEK (”Företrädesemissionen”) kommer användas för inlösen av Bolagets utestående obligationslån 2021/2024 (ISIN: SE0017071855) om 300 MSEK med förfall i december 2024 (de ”Befintliga Obligationerna”) samt för generella bolagsändamål, inklusive en ökad satsning inom Bolagets tillväxtsegment.

I samband med ingåendet av Avtalet och vid beslutet att emittera Konvertibler i enlighet med bemyndigandet från extra bolagsstämma den 18 augusti 2023, har styrelsen gjort följande överväganden. En förutsättning för att kunna genomföra förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna inom en för Bolaget ändamålsenlig tidplan var att Bolaget tillfördes tillräckliga medel för att med godtagbar tidsmarginal säkra finansieringen av inlösenlikviden. Bolaget har noga övervägt möjligheten att anskaffa tillräckliga medel för att återlösa obligationslånet 2021/2024 genom en emission av Konvertiblerna till befintliga aktieägare. Bolaget har dock bedömt att det med beaktande av Konvertiblernas komplexitet inte skulle finnas ett tillräckligt intresse bland sådana befintliga aktieägare. Konvertibelemissionen bidrar även till att förbättra Bolagets kapitalstruktur och risknivå genom att Bolaget får en finansiering med ökad flexibilitet. Konvertibelemissionen resulterar även i en investering från en stark och långsiktig investerare vilket Bolaget bedömer kommer gynna Bolaget på lång sikt. Med beaktande av ovan är det styrelsens samlade bedömning att skälen tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare och att en nyemission av Konvertiblerna med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därför ligger i Bolagets och alla aktieägares intresse.

Varje Konvertibel har ett nominellt belopp om 500 000 SEK och Konvertiblerna emitteras till en teckningskurs per Konvertibel om 92 procent av det nominella beloppet, vilket motsvarar 460 000 SEK per Konvertibel. Eftersom teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd i samband med Avtalet med HCM, anser styrelsen att teckningskursen på ett korrekt sätt avspeglar nuvarande marknadsförutsättningar och efterfrågan. Konvertiblernas löptid är 3,5 år från och med den 19 september 2023, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum, och Konvertiblerna löper med en årlig ränta om sex (6) procent. För mer information om Konvertiblerna hänvisas till pressmeddelandet som offentliggjordes den 16 juli 2023.

Förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna var villkorat av att Tranch 1 samt Företrädesemissionen genomfördes. Detta villkor har nu uppfyllts och förtida inlösen är därmed inte längre villkorad. Förtida inlösen kommer ske den 28 september 2023 och inlösenbeloppet kommer betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 21 september 2023 är registrerad som ägare av Befintliga Obligationer i den skuldbok som förs av Euroclear Sweden.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare till Bolaget. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget.

Om Fingerprints

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

För information, vänligen kontakta:
Adam Philpott, verkställande direktör

Per Sundqvist, CFO

Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com

Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2023 kl. 16:00 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt handla i aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper i Fingerprints. Erbjudande till berörda personer avseende teckning av aktier i Fingerprints kommer endast att göras genom det prospekt som Fingerprints kommer att publicera på sin webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

Inga aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper har registreras, och inga aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper får erbjudas, säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning i gällande delstat eller i någon annan jurisdiktion i USA.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES”), utöver Sverige, Danmark, Finland och Norge är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”), det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) - (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka informationen annars lagligen får kommuniceras (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Värdepapper i Bolaget är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla baserat på eller förlita sig på informationen som finns i detta pressmeddelande.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”tror”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”beräknas”, ”ska”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Fingerprints anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

PHAXIAM Therapeutics and Vetophage Announce Strategic Research Collaboration3.10.2023 22:05:00 CEST | Press release

PHAXIAM Therapeutics and Vetophage Announce Strategic ResearchCollaboration Strategic research partnership between PHAXIAM Therapeutics and Vetophage, a biotechnology company specialized in veterinary phage therapy Combining expertise in the research of new phages and phage endolysins that could be applied to human health Exclusive phage and endolysin licensing options in human health for PHAXIAM Therapeutics Lyon (France) and Cambridge (MA, US), October03, 2023 – 10:05pm CEST – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext: PHXM) and Vetophage, a company specialized in phage therapy applied to animal health, announce the signature of a long-term strategic research partnership to combine their expertise in the research of new phages and phage-derived proteins (endolysins) in the fight against antimicrobial resistance. Vetophage is a Lyon-based biotechnology company founded in 2017. It develops new tools to detect pathogenic bacteria and alternative solutions to antibiotics based on phages an

Kvika banki hf.: TM Insurance to be sold or listed3.10.2023 21:05:43 CEST | Press release

Following a strategic review at Kvika banki hf. ("Kvika" or "the bank"), the board of directors of Kvika has decided to initiate a process for the sale or listing of its insurance subsidiary TM tryggingar hf. ("TM"). The decision is in line with the bank's vision, where emphasis is placed on simplifying the group's operations and strengthening Kvika's traditional banking activities, in accordance with the bank's goal to increase competition and simplify its customers' finances. Following the divestment of TM, Kvika's main operations will be focused on commercial- and investment banking, along with asset management. It is expected that Kvika's capital base will grow significantly following the divestment of TM, enabling the bank to pursue internal growth opportunities across Kvika's business segments. Increased capital will, among other things, enable the bank to strengthen its market position, in both retail and corporate lending, and increase the risk diversification of its loan book.

Policane® Natural Sweetener Found to Have Low Glycemic Index3.10.2023 20:06:38 CEST | Press release

OCALA, Fla., Oct. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Policane®, a natural sweetener made from sugar cane juice in a patented process, has been found to have a low glycemic index (GI) in a study by IFP Suisse SA. According to the study Policane® has a GI of 51.7+/- 3.66. The study also found that Policane® had a 42% lower GI than white sugar. In its conclusion, the study recommends for Policane® a low glycaemic index product classification under International Standard ISO26642. “We are excited to share the results of this study, providing that Policane® is a low-GI sweetener,” said Jorge Enrique Gonzalez, Manager and CEO at PoliCane Co., LLC. “Policane® retains the best parts of the sugar cane stripped away in refined sugar. Policane® is a natural and sustainable sweetener that the world needs.” Policane® is currently produced under license in Costa Rica and can be used in recipes for all sweetened food and beverages, including baked goods, coffee, tea, colas, sauces, ketchup and desserts. Fo

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 03.10.20233.10.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 3 October 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 03.10.2023 Espoo, Finland – On 3 October 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL344,5423.53CEUX39,5413.54AQEU1,3923.53TQEX14,5253.55Total400,0003.53 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023

Adevinta ASA – Procedures established in response to receipt of non-binding indicative proposal3.10.2023 19:30:00 CEST | Press release

Oslo, 3 October 2023 – Adevinta ASA (“Adevinta” or the “Company”) refers to the stock exchange announcement on 21 September 2023 regarding receipt of a non-binding indicative proposal (the “Proposal”) from a consortium led by Permira and Blackstone, with involvement of the Company’s two main shareholders, regarding a potential offer for all shares of the Company. In response to shareholder enquiries, the Company wants to communicate the procedures it is following in response to the Proposal. Immediately upon receipt of the Proposal, the Company’s board of directors established a special committee comprising the five independent directors on the Company’s board. The special committee is representing the Company in all aspects relating to the Proposal. The directors who are representatives of the three main shareholders of the Company are not involved in the Company’s deliberations and decisions. The independent committee is actively engaging in the Proposal in line with applicable regul