GlobeNewswire by notified

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Dela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRIRTORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Det slutliga utfallet i Fingerprint Cards AB:s (publ) (“Fingerprints” eller “Bolaget”) företrädesemission av B-aktier om totalt cirka 181,8 miljoner kronor (den ”Fullt Garanterade Företrädesemissionen”) visar att 98 112 180 B-aktier, motsvarande cirka 64,8 procent av erbjudna B-aktier, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar om att teckna 11 539 586 B-aktier utan stöd av teckningsrätter mottagits, motsvarande cirka 7,6 procent av erbjudna B-aktier. Den Fullt Garanterade Företrädesemissionen är tecknad till totalt cirka 72,4 procent och således har cirka 27,6 procent av den Fullt Garanterade Företrädesemissionen tecknats av de som ingått garantiåtaganden.

Det slutliga utfallet i Fingerprints företrädesemission av A-aktier om cirka 3,4 miljoner kronor (tillsammans med den Fullt Garanterade Företrädesemissionen, ”Företrädesemissionen”) visar att inga A-aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter eller utan stöd av teckningsrätter.

Fingerprints kommer genom Företrädesemissionen att tillföras totalt cirka 181,8 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Sammanlagt kommer 151 497 352 B-aktier att ges ut i Företrädesemissionen. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Fingerprints aktiekapital att öka med cirka 6 596 574 kronor till cirka 25 080 052 kronor. Antalet B-aktier i Bolaget kommer att öka med 151 497 352 till 568 115 071. Antalet röster kommer att öka med 151 497 352 till 646 865 071. Företrädesemissionen medför en total utspädningseffekt om cirka 26 procent.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades av Bolaget den 23 augusti 2023. Som bekräftelse om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnotor distribueras till tecknarna omkring den 13 september 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på den avräkningsnota som skickas till tecknaren. Investerare som har tecknat aktier via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Den sista dagen för handel med betalda tecknade B-aktier (BTA) är den 14 september 2023. Aktier tecknade med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 15 september 2023 och aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 19 september 2023. De nya B-aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 20 september 2023.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat Sole Global Coordinator och Bookrunner. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget.

Om Fingerprints

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

För information, vänligen kontakta:
Adam Philpott, verkställande direktör

Per Sundqvist, CFO

Investor Relations:
+46(0)10-172 00 10
investrel@fingerprints.com

Press:
+46(0)10-172 00 20
press@fingerprints.com

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2023 kl. 08.05 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt handla i aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper i Fingerprints. Erbjudande till berörda personer avseende teckning av aktier i Fingerprints kommer endast att göras genom det prospekt som Fingerprints kommer att publicera på sin webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

Inga aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper har registreras, och inga aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper får erbjudas, säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning i gällande delstat eller i någon annan jurisdiktion i USA.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES”), utöver Sverige, Danmark, Finland och Norge är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”), det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) - (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka informationen annars lagligen får kommuniceras (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Värdepapper i Bolaget är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla baserat på eller förlita sig på informationen som finns i detta pressmeddelande.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”tror”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”beräknas”, ”ska”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Fingerprints anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Changes in Sampo Group Executive Committee and Board of Directors1.10.2023 11:05:00 CEST | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 1 October 2023 at 12:05 pm Changes in Sampo Group Executive Committee and Board of Directors Following the completion of the partial demerger of Sampo plc, the Sampo Group Executive Committee (GEC) terms of Patrick Lapveteläinen, former Sampo Group CIO, and Petri Niemisvirta, CEO of Mandatum, have ended. Meanwhile, the new Sampo Group CIO Ville Talasmäki has joined the GEC today. Lapveteläinen and Niemisvirta have moved to Mandatum plc, a new company established in connection with the demerger to take up roles as Full-time Chair of the Board and CEO, respectively. Both Patrick Lapveteläinen and Petri Niemisvirta were members of Sampo GEC since 2001. Following the changes, the strength of the GEC has decreased from seven to six members. As previously communicated, the number of the members of the Board of Directors of Sampo has declined from ten to nine as Johanna Lamminen has left the Board as of today. Lamminen, who has been a member of the Sampo Board

Partial demerger of Sampo completed - Mandatum to be listed on Nasdaq Helsinki1.10.2023 11:00:00 CEST | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 1 October 2022 at 12:00 pm NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA OR SINGAPORE OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. Partial demerger of Sampo completed - Mandatum to be listed on Nasdaq Helsinki The completion of Sampo plc’s partial demerger has today been registered with the Finnish Trade Register and Mandatum has consequently been separated from Sampo Group, in accordance with the decision of Sampo’s Annual General Meeting on 17 May 2023. Nasdaq Helsinki has admitted the shares in Mandatum plc, the company incorporated in the demerger, to trading on the official list from 2 October 2023. - By separating Mandatum from Sampo, we have simplified the Group and created two entities that are well placed to create shareholder value. Sampo becomes a pure P&C insurance group, while Mandatum i

Redomiciliation to Bermuda completed30.9.2023 16:28:35 CEST | Press release

The Hague, September 30, 2023 - Aegon’s Extraordinary General Meeting of shareholders (EGM) today approved the cross-border conversion into a Bermuda Limited company. After the completion of the EGM, the change of Aegon’s legal seat to Bermuda has been effectuated, as a result of which the company became a Bermuda entity: Aegon Ltd. As of October 1, 2023, the Bermuda Monetary Authority will be Aegon’s group supervisor. Aegon shares will continue to be listed on Euronext Amsterdam (AGN) and NYSE (AEG). As at market open on October 2, 2023, trading will commence in Aegon Ltd. shares. The identifiers (such as the ISIN) of the Aegon shares will change: the Aegon Ltd. common shares will have the ISIN BMG0112X1056; andthe Aegon Ltd. common shares held in New York registry form will have the ISIN US0076CA1045 and the CUSIP 0076CA 104.1 More information on the redomiciliation, as well as the documentation relating to it, can be found here. Contacts Media relations Investor relations Richard Ma

Vow ASA: Order received to double production capacity at VGM’s Follum factory30.9.2023 12:00:00 CEST | Press release

On September 30th, 2023, Vow ASA announced that it has received an order from Vow Green Metals AS to enhance the production capacity at their biocarbon production plant in Hønefoss, Norway. This order is an extension of the equipment order received in October 2021, resulting in a new total contract value of NOK 332 million. In addition to some modification on the original equipment order, the expansion will involve the addition of a new process line, effectively doubling the factory's capacity. This will enable the production of up to 20,000 tons of biocarbon annually. The increased capacity is made possible by utilizing self-sufficient renewable gas to power the new reactor technology developed and manufactured by Vow's subsidiary, C. H. Evensen Industriovner AS. This ensures that the expanded capacity remains within the site's power supply limits. Henrik Badin, CEO of Vow ASA, expressed enthusiasm for this solution, emphasizing its ability to enhance efficiency, significantly increas

FDA Approves Biogen’s TOFIDENCE™ (tocilizumab-bavi), a Biosimilar Referencing ACTEMRA®29.9.2023 22:06:00 CEST | Press release

TOFIDENCE (BIIB800) becomes the first tocilizumab biosimilar to gain FDA approval in the United States FDA approval is based on a robust analytical, non-clinical and clinical data package comparing TOFIDENCE to the reference product ACTEMRA CAMBRIDGE, Mass., Sept. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB) announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved TOFIDENCE (tocilizumab-bavi) intravenous formulation, a biosimilar monoclonal antibody referencing ACTEMRA. The TOFIDENCE intravenous formulation is approved for the treatment of moderately to severely active rheumatoid arthritis, polyarticular juvenile idiopathic arthritis and systemic juvenile idiopathic arthritis. TOFIDENCE is the first tocilizumab biosimilar approved in the United States. Biosimilars are biologic products that have been demonstrated to have equivalent efficacy and comparable safety as the approved reference product, with the advantage that they may offer cost savings and promote