GlobeNewswire by notified

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Dela

På begäran av StolkinHelicopters Ltd., som innehar cirka 12,3 procent av det totala antalet aktier och rösteriAnotoGroupAB(publ)(“Bolaget”),kallas aktieägarna i Bolagethärmedtillextrabolagsstämmaatt äga rum måndagen den 9 oktober 2023, kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta ochanmälan

Aktieägare som önskar att deltaga i bolagsstämman ska

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 29 september 2023,
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 3 oktober 2023.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske per telefon till +44 758 4301260 eller per e-post till EGM@anoto.com. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman skickas till Bolaget via e-post till EGM@anoto.com senast tisdagen den 3 oktober. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets hemsida www.anoto.com.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per fredagen den 29 september 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 3 oktober 2023 beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.anoto.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas anmälan

Förslag tilldagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängden
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
  6. Val av styrelseordförande
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av styrelseordförande (punkt 6)

Stolkin Helicopters Ltd. har begärt att Bolagets styrelse skall kalla till en extra bolagsstämma för att ”entlediga Jörgen Durbans från uppdraget som styrelseledamot och styrelseordförande i Anoto och för att välja en ny styrelseordförande”. Stolkin Helicopters Ltd. har inte informerat Bolaget om något förslag till ny styrelseordförande.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst 36 873 230 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10 procent av aktiekapital och röster efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten och samtidigt utöka och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska och långsiktiga investerare. Emissionskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation.

För information om hur personuppgifter behandlas, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster iBolaget

Per den 4 september 2023 finns det 331 859 066 aktier och lika många röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm 4 september 2023

Anoto Group AB

Styrelsen

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Changes in Sampo Group Executive Committee and Board of Directors1.10.2023 11:05:00 CEST | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 1 October 2023 at 12:05 pm Changes in Sampo Group Executive Committee and Board of Directors Following the completion of the partial demerger of Sampo plc, the Sampo Group Executive Committee (GEC) terms of Patrick Lapveteläinen, former Sampo Group CIO, and Petri Niemisvirta, CEO of Mandatum, have ended. Meanwhile, the new Sampo Group CIO Ville Talasmäki has joined the GEC today. Lapveteläinen and Niemisvirta have moved to Mandatum plc, a new company established in connection with the demerger to take up roles as Full-time Chair of the Board and CEO, respectively. Both Patrick Lapveteläinen and Petri Niemisvirta were members of Sampo GEC since 2001. Following the changes, the strength of the GEC has decreased from seven to six members. As previously communicated, the number of the members of the Board of Directors of Sampo has declined from ten to nine as Johanna Lamminen has left the Board as of today. Lamminen, who has been a member of the Sampo Board

Partial demerger of Sampo completed - Mandatum to be listed on Nasdaq Helsinki1.10.2023 11:00:00 CEST | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 1 October 2022 at 12:00 pm NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA OR SINGAPORE OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. Partial demerger of Sampo completed - Mandatum to be listed on Nasdaq Helsinki The completion of Sampo plc’s partial demerger has today been registered with the Finnish Trade Register and Mandatum has consequently been separated from Sampo Group, in accordance with the decision of Sampo’s Annual General Meeting on 17 May 2023. Nasdaq Helsinki has admitted the shares in Mandatum plc, the company incorporated in the demerger, to trading on the official list from 2 October 2023. - By separating Mandatum from Sampo, we have simplified the Group and created two entities that are well placed to create shareholder value. Sampo becomes a pure P&C insurance group, while Mandatum i

Redomiciliation to Bermuda completed30.9.2023 16:28:35 CEST | Press release

The Hague, September 30, 2023 - Aegon’s Extraordinary General Meeting of shareholders (EGM) today approved the cross-border conversion into a Bermuda Limited company. After the completion of the EGM, the change of Aegon’s legal seat to Bermuda has been effectuated, as a result of which the company became a Bermuda entity: Aegon Ltd. As of October 1, 2023, the Bermuda Monetary Authority will be Aegon’s group supervisor. Aegon shares will continue to be listed on Euronext Amsterdam (AGN) and NYSE (AEG). As at market open on October 2, 2023, trading will commence in Aegon Ltd. shares. The identifiers (such as the ISIN) of the Aegon shares will change: the Aegon Ltd. common shares will have the ISIN BMG0112X1056; andthe Aegon Ltd. common shares held in New York registry form will have the ISIN US0076CA1045 and the CUSIP 0076CA 104.1 More information on the redomiciliation, as well as the documentation relating to it, can be found here. Contacts Media relations Investor relations Richard Ma

Vow ASA: Order received to double production capacity at VGM’s Follum factory30.9.2023 12:00:00 CEST | Press release

On September 30th, 2023, Vow ASA announced that it has received an order from Vow Green Metals AS to enhance the production capacity at their biocarbon production plant in Hønefoss, Norway. This order is an extension of the equipment order received in October 2021, resulting in a new total contract value of NOK 332 million. In addition to some modification on the original equipment order, the expansion will involve the addition of a new process line, effectively doubling the factory's capacity. This will enable the production of up to 20,000 tons of biocarbon annually. The increased capacity is made possible by utilizing self-sufficient renewable gas to power the new reactor technology developed and manufactured by Vow's subsidiary, C. H. Evensen Industriovner AS. This ensures that the expanded capacity remains within the site's power supply limits. Henrik Badin, CEO of Vow ASA, expressed enthusiasm for this solution, emphasizing its ability to enhance efficiency, significantly increas

FDA Approves Biogen’s TOFIDENCE™ (tocilizumab-bavi), a Biosimilar Referencing ACTEMRA®29.9.2023 22:06:00 CEST | Press release

TOFIDENCE (BIIB800) becomes the first tocilizumab biosimilar to gain FDA approval in the United States FDA approval is based on a robust analytical, non-clinical and clinical data package comparing TOFIDENCE to the reference product ACTEMRA CAMBRIDGE, Mass., Sept. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB) announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved TOFIDENCE (tocilizumab-bavi) intravenous formulation, a biosimilar monoclonal antibody referencing ACTEMRA. The TOFIDENCE intravenous formulation is approved for the treatment of moderately to severely active rheumatoid arthritis, polyarticular juvenile idiopathic arthritis and systemic juvenile idiopathic arthritis. TOFIDENCE is the first tocilizumab biosimilar approved in the United States. Biosimilars are biologic products that have been demonstrated to have equivalent efficacy and comparable safety as the approved reference product, with the advantage that they may offer cost savings and promote