Mattilsynet

Krepsepest påvist i Mysenelva/Hæravassdraget – krepsefiske forbudt innenfor utvidet sone

Del
Krepsepest ble 10. juli 2023 påvist på ferskvannskreps i Mysenelva/Hæra, som er en sideelv av Glomma. Nå iverksetter Mattilsynet nye påbud og forbud for å bekjempe utbruddet. Blant annet er det nå forbudt å fange og oppbevare ferskvannskreps eller plukke opp død kreps.
Edelkreps i Mysenelva og Hæra er igjen rammet av krepsepest, og Mattilsynet har iverksatt flere påbud og forbud for å bekjempe utbruddet. Ett av tiltakene er at det er forbudt å fange eller å oppbevare ferskvannskreps i bur eller teiner, eller å plukke død kreps (Illustrasjonsfoto: Ola Hegge, Statsforvalteren i Innlandet).
Edelkreps i Mysenelva og Hæra er igjen rammet av krepsepest, og Mattilsynet har iverksatt flere påbud og forbud for å bekjempe utbruddet. Ett av tiltakene er at det er forbudt å fange eller å oppbevare ferskvannskreps i bur eller teiner, eller å plukke død kreps (Illustrasjonsfoto: Ola Hegge, Statsforvalteren i Innlandet).

Det har tidligere vært flere påvisninger av krepsepest i vassdraget. Allerede i september i 2020 ble det funnet signalkreps hvor det ble påvist krepsepest mellom Kykkelsrud og Solbergfoss. Også i 2021 ble det funnet døde og døende ferskvannskreps i Mysenelva, som følge av sykdommen.

Med den nye påvisningen som er gjort i år, ble det fra 1. august fastsatt en forskrift som endrer og utvidet restriksjonssonen.

-Krepsepest er en smittsom soppsjukdom som angriper edelkreps, og medfører utryddelse av bestanden i området hvor sykdommen forekommer. Krepsepest er derfor en alvorlig trussel mot den utryddingstruede edelkrepsen. Alle som bruker vassdraget, har ansvar for å ikke spre smitte videre til andre vassdrag. Spredning av krepsepest er ofte knyttet til ulovlig flytting av kreps, eller transport av båter og utstyr som har vært brukt i smittede vassdrag. Mattilsynet har ansvar for å iverksette tiltak ved mistanke eller påvisning av krepsepest, sier seksjonssjef Jarle Bergsjø i Mattilsynet.

Restriksjoner for å stanse smittespredning
For å hindre videre smittespredning, har Mattilsynet iverksatt flere påbud og forbud innenfor den nye restriksjonssonen. Det er nå påbudt å:

  • Å tørke fullstendig eller desinfisere fangst- og fiskeredskaper, båter, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper som har vært benyttet i restriksjonssonen.
  • Tilsvarende tiltak skal også gjennomføres dersom slike gjenstander tas ut av vannet før de flyttes oppstrøms.
  • Å melde funn av døde eller syke kreps til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

I tillegg er det forbudt å:

  • Å fange eller å oppbevare ferskvannskreps i bur eller teiner, eller å plukke død kreps.
  • Å flytte levende og døde ferskvannskreps.
  • Å føre levende kreps og andre akvatiske organismer inn til sonen.
  • Å føre ubehandlet avfall og ubearbeidede produkter av fisk og andre akvatiske organismer ut av restriksjonssonen,
  • Å føre levende og døde fisk samt andre akvatiske organismer ut av sonen. Forbudet gjelder kun for ferskvannskreps.

-Det er den enkeltes ansvar å følge disse påbudene for å unngå spredning av krepsepest. Mattilsynet gjør samtidig oppmerksom på at forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene kan straffes med bøter eller fengsel, sier seksjonssjef Jarle Bergsjø.

Restriksjonssonen omfatter hovedløpet av Glomma i Innlandet og Viken nedstrøms Braskereidfoss i Våler kommune, samt sideløp nedenfor Braskereidfoss oppstrøms til nærmeste naturlige eller kunstige vandringshinder for kreps. Restriksjonssonen omfatter også hovedløpet av Lekumelva/Mysenelva/Hæra i Viken nedstrøms demning ved Foss (Trøgstad) i Indre Østfold kommune, samt sideløp nedenfor demningen ved Foss oppstrøms til nærmeste naturlige eller kunstige vandringshinder for kreps. Det inkluderer, men er ikke begrenset til, sideelvene Dalselva og Dugla. Restriksjonssonen omfatter i tillegg landområdene 1000 m på hver side av høyeste målte vannstand etter 1. mai 2005.  

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Edelkreps i Mysenelva og Hæra er igjen rammet av krepsepest, og Mattilsynet har iverksatt flere påbud og forbud for å bekjempe utbruddet. Ett av tiltakene er at det er forbudt å fange eller å oppbevare ferskvannskreps i bur eller teiner, eller å plukke død kreps (Illustrasjonsfoto: Ola Hegge, Statsforvalteren i Innlandet).
Edelkreps i Mysenelva og Hæra er igjen rammet av krepsepest, og Mattilsynet har iverksatt flere påbud og forbud for å bekjempe utbruddet. Ett av tiltakene er at det er forbudt å fange eller å oppbevare ferskvannskreps i bur eller teiner, eller å plukke død kreps (Illustrasjonsfoto: Ola Hegge, Statsforvalteren i Innlandet).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom