Mattilsynet

Fugleinfluensa: Mattilsynet innfører ferdselsforbud i tre naturreservater

Del
For å beskytte kolonier med sårbare fuglearter i Finnmark som ennå ikke er hardt rammet av fugleinfluensa, innfører Mattilsynet ferdselsforbud i Hornøya og Reinøya naturreservat, Andotten naturreservat og Eidvågen naturreservat. Ferdselsforbud betyr at mennesker ikke har lov til å ferdes på land i disse områdene.

– Ferdselsforbudet skal hindre at mennesker tar med seg smitte via klær og sko inn i disse naturreservatene. Det er viktig at alle som skal besøke disse områdene, på forhånd setter seg inn i hvor ferdselsforbudet gjelder, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

I disse naturreservatene er det krykkjekolonier og andre sårbare arter. Områdene er valgt ut etter innspill fra Miljødirektoratet, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Veterinærinstituttet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Mattilsynet vurderer forløpende behovet for ferdselsforbud i andre områder.

– Det er begrenset hva man kan gjøre for å stoppe smitte blant villfugl. Fuglene smittes hovedsakelig av hverandre, men et ferdselsforbud hindrer i hvert fall at mennesker ikke sprer viruset via sko, klær, og annet utstyr til disse naturreservatene, sier Godal.

Ferdsel som er nødvendig for liv, helse og miljø er tillatt. Forbudet gjelder heller ikke personell som deltar i offentlig organisert arbeid med innsamling av døde fugler, overvåkning, forskning, og bekjempelse av pukkellaks. Mattilsynet kan gi andre dispensasjoner i særskilte tilfeller.

Unngå unødvendig ferdsel der det er mange fugler

Mattilsynet oppfordrer allerede til å unngå unødvendig ferdsel i andre områder i Finnmark med mange fugler. Dette gjelder særlig områder med mange krykkjer og andre måkearter, som fuglenes «rasteplasser» og vaskeplasser ved elvemunninger og lignende.

Hvis man må reise mellom områder med mange ville fugler, anbefaler Mattilsynet vask og desinfeksjon av fottøy og klær.

Mattilsynet samarbeider med kommunene, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA), som sammen vurderer fortløpende tiltak for å forebygge smittespredning.

Fjerning av døde fugler

Kommunene er ansvarlige for eventuell innsamling og korrekt destruksjon av store mengder død fugl. Privatpersoner kan fjerne enkeltfugler fra sin eiendom.

I områder der det er grunn til å tro at fugler kan være smittet med fugleinfluensa, kan man ikke kaste døde fugler i restavfallet. Innbyggere bes kontakte sin kommune for å høre om de har en innsamlingsordning eller om de har egne regler for håndtering av døde fugler.

Hvis kommunen ikke har en ordning for håndtering av døde fugler, kan fuglen graves ned. Det er viktig at du bruker hansker og munnbind ved håndtering av fuglen, og vasker hendene godt med såpe og vann etterpå.

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom