Husbanken

17 prosjekter får boligsosialt tilskudd

Del

Husbanken deler ut 11,9 millioner kroner i tilskudd til boligsosiale tiltak i 2023. Tilskuddet går til prosjekter som bidrar til å forebygge at folk blir vanskeligstilt på boligmarkedet, og at flere kan skaffe seg en god bolig.

Bilde av bymiljø med blant annet boligblokker.
Husbanken deler i 2023 ut tilskudd til kommuner, forskningsmiljøer og ulike frivillige organisasjoner som skal gjennomføre boligsosiale tiltak. Foto: Getty Images

Da søknadsfristen gikk ut 1. juni hadde Husbanken fått inn totalt 110 søknader på 110 millioner kroner. 57 av dem gjaldt tilskudd til boligsosiale tiltak, og av disse har Husbanken valgt ut 17 prosjekter som får tilskudd.

Blant mottakerne er det kommuner, forskningsmiljøer og ulike frivillige organisasjoner.

– Prosjektene som får støtte retter seg mot barnefamilier og lavinntektsgrupper i pressområder, eldre, personer med funksjonshemminger, psykiske lidelser, rusavhengighet og bostedsløse. Dette er målgrupper Husbanken er opptatt av, forteller prosjektleder Gry Kongsli i Husbanken.

Her er noen eksempler på prosjekter som får tilskudd:

Barnevennlig nabolag og lys i gamle hus

Trondheim kommune får 690 000 kroner for å finne ut hvordan de best kan utvikle et barnevennlig nabolag rundt et bygg med utleieleiligheter på Møllenberg.

Sol-Is Arkitekter i Oslo får 500 000 kroner for å undersøke boligpotensiale i funksjonstømte bygninger som en mulig løsning på boligbehov i distriktene.

Fortidsminneforeningen får én million kroner til oppstarten av et treårig prosjekt om å utvikle nye bokonsepter. Målet er at flere eksisterende og tomme bygg i distriktene blir tatt i bruk som boliger.

Leieboerforeningen får til sammen 980 000 kr til to prosjekter. Det ene er å videreutvikle modellen for leieboersamvirke med veileder, og det andre handler om å arrangere kurs, en konferanse og utgi et tidsskrift til foreningens medlemmer.

Kriterier for å få tilskudd

Husbanken har vurdert søknadene utfra om prosjektene bidrar til

  • økt kunnskap om leiemarkedet og styrking av leietakeres rettsikkerhet og bosituasjon
  • utvikling av nye modeller som samkjører boligtjenester med andre tjenester
  • kunnskap om hvordan barn og unge kan få en god og trygg bosituasjon
  • bedre bosituasjon for personer med nedsatt funksjonsevne
  • tiltak for å øke tilgjengeligheten på egnede boliger i distriktskommuner
  • forsøk med nye botilbud for bostedsløse
  • nye former for brukermedvirkning i utviklingen av bolig- og tjenesteområdet

– Vi har også lagt vekt på at kunnskapen som utvikles i prosjektene skal dokumenteres, formidles og deles på en slik måte at andre kan ha nytte av erfaringene fra prosjektet, sier Kongsli.

Disse prosjektene får tilskudd:

Søker

Tittel

Beløp

Asker kommune

På lik linje - tjenesteutvikling i overgangen til egen bolig for unge med funksjonsnedsettelse.

1 000 000

Foreningen Pådriv

Boligmerket, Fase 3 Prosjektutvikling.

860 000

Fortidsminneforeningen

Lys i gamle hus.

1 000 000

Kommunale Bolig-

administrasjoners Landsråd

KBL - utvikle og spre kunnskap og god praksis innen boligpolitikk og boligsosialt arbeid og videreføre dette til landets kommuner.

500 000

Kongsvinger kommune

Mobil Bolab - Bo trygt hjemme. Innovasjonsprosjekt: tilpassing av eksisterende bolig gjennom flyttbare moduler.

500 000

Leieboerforeningen

Utredning av prosjektet "Leieboersamvirke".

300 000

Leieboerforeningen

Leieboermedvirkning 2.0.

680 000

Nedenfra Ideelt AS

Tøyen sosiale boligfestival.

400 000

Norgeshus AS

Sammen er vi mindre alene.

600 000

NTNU Samfunnsforskning

Why/Not in my backyard: Dialogverktøy for kommuner og nabolag.

950 000

Oslo kommune v/velferdsetaten

Ny bolig- og finansieringsløsning for bostedsløse med rusproblemer - fase 3.

950 000

Sandefjord kommune

Leie - et trygt alternativ - effekten av medvirkning i boligsosialt arbeid.

750 000

SINTEF AS

Tiltak for at barnefamilier med lav og middels inntekt skal kunne etablere seg i pressområder.

950 000

Sol-Is Arkitekter

Boliger i funksjonstømte bygninger på landet.

500 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon sør

Ung i Bolig.

500 000

Trondheim kommune

Barn i by. Barnevennlige nabolag på Møllenberg.

690 000

Ørsta kommune

Innovative bustadskonsept i Ørsta.

750 000

Tilskuddet til boligsosiale tiltak er en del av tilskuddsordningen som heter boligtiltak. De to andre delene er distriktstilskuddet og Leieboerforeningen. Den totale tilskuddsrammen for boligtiltak i 2023 er 22,2 millioner kroner, en økning på 9,9 millioner fra 2022.

Se hvilke prosjekter som får tilskudd til boligtiltak i distriktene.

Les mer om tilskudd til boligtiltak på husbanken.no

Nøkkelord

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom