Forsvarsdepartementet

450 millionar kroner frå Det europeiske forsvarsfondet til Noreg

Del

I dag vart det klart kva prosjekt som vil få støtte gjennom Det europeiske forsvarsfondet (EDF) for 2022. Totalt har norske aktørar vunne oppdrag for om lag 450 millionar kroner i prosjektstøtte. Prosjektstøtta gjer det mogleg for norske forskingsmiljø og industri å delta i heile 19 forsking- og utviklingsprosjekt.

EDF er eitt av fleire EU-initiativ som skal forbetra forsvarssamarbeidet mellom medlemslanda. Noreg deltek i EDF gjennom EØS-avtalen.

- Det er all grunn til å rosa norsk forsvarsindustri og forskingsmiljø for dette. Eg håpar bedriftene kan bruka deltakinga for å sikra innpass for fleire norske forsvarsprodukt på den europeiske marknaden, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Hovudmålsetjinga med norsk EDF-deltaking er å støtta utvikling av systemlikskap og teknologi som gjer forsvaret betre i stand til å samvirke. Prosjektstøtta opnar for at norsk forsvarsindustri får større innpass for produkta sine hos dei store leverandørane i Europa, samtidig som det bidreg til å gjera neste generasjon av Forsvarets utstyr betre og meir tilpassa Nato-operasjonar. 

- Me veit at satsing på forsking og utvikling no vil vera avgjerande for langsiktig norsk forsvarsevne. Krigen i Ukraina har vist oss kor viktig innovasjon er i møte med ein større motstandar. Dette resultatet vil utvilsamt auka innovasjonstakten i norsk forsvarsretta forsking og utvikling, seier forsvarsministeren.

Årets resultat var også positivt for norske små- og mellomstore bedrifter, og heile elleve nye småbedrifter får no delta i EDF-prosjekt.

- Me veit kor viktige dei små- og mellomstore bedriftene er for nytenking og lokal verdiskaping. Deltaking i EDF gir dei ein rimeleg unik tilgang på finansiering, kunnskap og nettverk, seier forsvarsminister Gram.

Nøkkelord

Kontakter

Om Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Følg pressemeldinger fra Forsvarsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvarsdepartementet

Forsvarets økonomisenter legges til Bergen og Indre Troms30.3.2023 12:18:47 CEST | Pressemelding

Forsvaret får nytt økonomisenter. Ny organisering av økonomifunksjonen skal legge til rette for helhetlig styring av Forsvaret, god økonomistyring og internkontroll, og helhetlige konsekvensvurderinger. Forsvarssjefen har ønsket å endre organiseringen av Forsvarets økonomifunksjon for å spare penger og fordi økonomimiljøene har vært fragmenterte, både med hensyn til hvordan de er organisert og hvordan de arbeider. Effektiviseringen av økonomifunksjonen i Forsvaret vil også frigjøre midler som skal brukes til å styrke operativ evne.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom