GlobeNewswire by notified

Havila Kystruten AS: Vellykket plassering av Rettet Emisjon

Del


IKKE FOR OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON, HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG ELLER USA, ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON VILLE VÆRE ULOVLIG. DENNE KUNNGJØRINGEN UTGJØR IKKE ET TILBUD OM NOEN AV VERDIPAPIRENE BESKREVET HER.

Det vises til børsmelding datert 19. juni 2023 vedrørende Havila Kystruten AS ("Havila Kystruten" eller "Selskapet", og sammen med sine datterselskaper, "Konsernet") sin reviderte refinansieringsplan, planlagte rettede emisjon av nye aksjer (den "Rettede Emisjonen") og indeksøkning på avtale med Samferdselsdepartementet.

Selskapet er etter avslutning av bestillingsperioden for den Rettede Emisjonen fornøyd med å kunngjøre at plasseringen av den Rettede Emisjonen har vært vellykket og at selskapets styre ("Styret") har tildelt totalt 688 900 543 aksjer (de "Nye Aksjene") til tegningskurs på kr 1,10 per aksje ("Tilbudsprisen"), noe som gir et bruttoproveny på kr 757,8 millioner (EUR 65 millioner). Den Rettede Emisjonen ble overtegnet av eksisterende aksjonærer og nye investorer.

Nettoprovenyet fra den Rettede Emisjonen vil bli brukt til å tilbakebetale en viss kreditt utstedt av Tersan-verftet, foreta betaling av leveringsavdrag til Tersan, samt til å dekke driftskostnader og transaksjonskostnader.

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen ved levering av de Nye Aksjene til investorer som har blitt tildelt Nye Aksjer er betinget av (i) at Havila Kystruten Operations AS gjennomfører den planlagte utstedelsen av det treårige senior sikrede førsteprioritets obligasjonslånet på EUR 325 millioner ("Obligasjonsutstedelsen"), (ii) at Selskapet treffer de vedtak som kreves for å gjennomføre den Rettede Emisjonen, inkludert vedtak fra en ekstraordinær generalforsamling ("EGF") som forventes avholdt den 27. juni 2023 om å forhøye Selskapets aksjekapital ved utstedelse av de Nye Aksjene og til å gi Styret fullmakt til å vedta den Etterfølgende Reparasjonsemisjonen (som definert nedenfor) og (iii) at kapitalforhøyelsen knyttet til utstedelsen av de tildelte Nye Aksjene blir gyldig registrert hos Foretaksregisteret og at de Nye Aksjene blir gyldig utstedt og registrert i VPS. Etter EGF vil Tilretteleggerne forhåndsbetale det totale tegningsbeløpet i den Rettede Emisjonen for investorer utenom Havila Holding AS (det vil si antall Nye Aksjer tildelt slike investorer multiplisert med Tilbudsprisen) for å tilrettelegge for levering mot betaling-oppgjør. De tildelte Nye Aksjene vil ikke bli levert til, og ikke være omsettelige for den respektive bestilleren, før registreringen av kapitalforhøyelsen knyttet til utstedelsen av de Nye Aksjene har funnet sted i Foretaksregisteret.

Melding om betinget tildeling, inkludert oppgjørsinstruksjoner, forventes å bli distribuert av Tilretteleggerne på eller omkring 20. juni 2023 med oppgjør på eller omkring 29. juni 2023.

Følgende personer som utøver lederansvar ("PDMRs") og nærstående parter til PDMRs har blitt tildelt følgende antall Nye Aksjer i den Rettede Emisjonen til samme pris per aksje som andre investorer: Havila Holding AS, et selskap under kontroll av Selskapets styreleder Per Sævik og styremedlemmene Hege Sævik Rabben, Njål Sævik og Vegard Sævik, har blitt tildelt 423 036 363 Nye Aksjer. Etter transaksjonen vil Havila Holding AS eie 468 144 696 aksjer i Selskapet, tilsvarende ca. 61,3 % av utestående aksjekapital etter gjennomføringen av den Rettede Emisjonen.

Styret vil foreslå for EGF at Styret tildeles fullmakt til å beslutte å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon ("Etterfølgende Reparasjonsemisjon") på opptil 60 000 000 nye aksjer til en tegningskurs lik Tilbudsprisen som gir et bruttoproveny på opptil kr 66 000 000 mot eksisterende aksjonærer i Selskapet per 19. juni 2023 (som registrert i VPS den 21. juni 2023), som (i) ikke ble tildelt Nye Aksjer i den Rettede Emisjonen, (ii) ikke ble tilbudt deltakelse i forkant av bestillingsperioden for den Rettede Emisjonen, og (iii) ikke er bosatt i en jurisdiksjon der et slikt tilbud ville være ulovlig eller (i jurisdiksjoner utenom Norge) ville kreve noen form for prospekt, innsendelse, registrering eller lignende handling. Slike aksjonærer vil bli tildelt ikke-handlebare tegningsretter for å tegne seg for, og, etter tegning, bli tildelt nye aksjer. Overtegning vil være tillatt i den Etterfølgende Reparasjonsemisjonen, men tegning uten tegningsretter vil ikke være tillatt.

Styret har, sammen med Selskapets ledelse og Tilretteleggerne vurdert flere transaksjonsalternativer for refinansieringen av Konsernet. Basert på en helhetlig vurdering, der blant annet behovet for finansiering, den tiden som er tilgjengelig for sikring av finansiering for levering av fartøyene fra Tersan, kostnader og risiko forbundet med alternative metoder for sikring av ønsket finansiering har blitt hensyntatt, har Styret basert på grundige vurderinger besluttet at den Rettede Emisjonen i kombinasjon med Obligasjonsutstedelsen er det alternativet som best beskytter Selskapets og aksjonærenes felles interesser. Ved å strukturere kapitalinnhentingen som en rettet emisjon med en etterfølgende reparasjonsemisjon, kunne Selskapet hente kapital på en effektiv måte med betydelig lavere gjennomføringsrisiko sammenlignet med en fortrinnsrettsemisjon. Fravikelsen av aksjonærenes fortrinnsrett, slik som en rettet emisjon medfører, anses dermed nødvendig.

Arctic Securities AS, Fearnley Securities AS og Nordea Bank Abp, filial i Norge, er tilretteleggere for den Rettede Emisjonen og Obligasjonsutstedelsen. Wikborg Rein Advokatfirma AS og Advokatfirmaet Thommessen AS er juridiske rådgivere for henholdsvis Havila Kystruten AS og Tilretteleggerne.

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning.

Denne børsmeldingen ble først publisert på engelsk av Arne Johan Dale, CFO i Havila Kystruten AS, den 19. juni 2023 kl. 23:59norsk tid).

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Viktig informasjon:

Denne kunngjøringen er ikke ment for publisering eller distribusjon, helt eller delvis, direkte eller indirekte, i Australia, Canada, Japan eller USA (inkludert dets territorier og okkuperte områder, enhver stat i USA og District of Columbia). Denne kunngjøringen er en offentliggjøring i samsvar med juridiske informasjonsforpliktelser og er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til § 5-12 i den norske verdipapirhandelloven. Den er kun utstedt for informasjonsformål og utgjør ikke eller er en del av noen tilbud eller anmodning om kjøp eller tegning av verdipapirer, verken i USA eller i noen annen jurisdiksjon. Verdipapirene som nevnes her er ikke og vil ikke bli registrert i henhold til den amerikanske verdipapirloven fra 1933 (Eng: United States Securities Act of 1933), som endret (den "Amerikanske Verdipapirloven"). Verdipapirene kan ikke tilbys eller selges i USA, unntatt i samsvar med unntak fra registreringskravene i den Amerikanske Verdipapirloven. Selskapet har ikke til hensikt å registrere noen del av tilbudet av verdipapirene i USA eller gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirene i USA. Kopier av denne kunngjøringen blir ikke laget og kan ikke distribueres eller sendes til Australia, Canada, Japan eller USA.

Utstedelse, tegning eller kjøp av aksjer i Selskapet er underlagt spesifikke juridiske eller regulatoriske restriksjoner i visse jurisdiksjoner. Verken Selskapet eller Tilretteleggerne påtar seg noe ansvar i tilfelle av et brudd på slike restriksjoner av noen person.

Distribusjonen av denne kunngjøringen kan i visse jurisdiksjoner være begrenset ved lov. Personer som er i besittelse av denne kunngjøringen, skal informere seg om og overholde eventuelle slike restriksjoner. Unnlatelse av å overholde disse restriksjonene kan utgjøre et brudd på verdipapirlovgivningen i en slik jurisdiksjon.

Tilretteleggerne opptrer for Selskapet og ingen andre i forbindelse med den Rettede Emisjonen og vil ikke være ansvarlige overfor noen andre enn Selskapet for å gi det vern som tilbys deres respektive klienter, eller for å gi råd i forbindelse med den Rettede Emisjonen og/eller andre saker som omtales i denne kunngjøringen.

Fremtidsrettede uttalelser: Denne kunngjøringen og eventuelt materiale som distribueres i forbindelse med denne kunngjøringen, kan inneholde visse fremtidsrettede uttalelser. Slike uttalelser innebærer iboende risiko og usikkerhet fordi de gjenspeiler Selskapets nåværende forventninger og antakelser om fremtidige hendelser og omstendigheter som kan vise seg å være uriktige. En rekke vesentlige faktorer kan medføre at faktiske resultater og utvikling avviker vesentlig fra det som uttrykkelig eller underforstått fremgår av disse fremtidsrettede uttalelsene.


Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Iveco Group signs a 150 million euro term loan facility with Cassa Depositi e Prestiti to support investments in research, development and innovation11.6.2024 12:00:00 CEST | Press release

Turin, 11th June 2024. Iveco Group N.V. (EXM: IVG), a global automotive leader active in the Commercial & Specialty Vehicles, Powertrain and related Financial Services arenas, has successfully signed a term loan facility of 150 million euros with Cassa Depositi e Prestiti (CDP), for the creation of new projects in Italy dedicated to research, development and innovation. In detail, through the resources made available by CDP, Iveco Group will develop innovative technologies and architectures in the field of electric propulsion and further develop solutions for autonomous driving, digitalisation and vehicle connectivity aimed at increasing efficiency, safety, driving comfort and productivity. The financed investments, which will have a 5-year amortising profile, will be made by Iveco Group in Italy by the end of 2025. Iveco Group N.V. (EXM: IVG) is the home of unique people and brands that power your business and mission to advance a more sustainable society. The eight brands are each a

DSV, 1115 - SHARE BUYBACK IN DSV A/S11.6.2024 11:22:17 CEST | Press release

Company Announcement No. 1115 On 24 April 2024, we initiated a share buyback programme, as described in Company Announcement No. 1104. According to the programme, the company will in the period from 24 April 2024 until 23 July 2024 purchase own shares up to a maximum value of DKK 1,000 million, and no more than 1,700,000 shares, corresponding to 0.79% of the share capital at commencement of the programme. The programme has been implemented in accordance with Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (“MAR”) (save for the rules on share buyback programmes set out in MAR article 5) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour rules. Trading dayNumber of shares bought backAverage transaction priceAmount DKKAccumulated trading for days 1-25478,1001,023.01489,100,86026:3 June 20247,0001,050.597,354,13027:4 June 20245,0001,055.705,278,50028:6 June20243,0001,096.273,288,81029:7 June 20244,0001,106.174,424,68

Landsbankinn hf.: Offering of covered bonds11.6.2024 11:16:36 CEST | Press release

Landsbankinn will offer covered bonds for sale via auction held on Thursday 13 June at 15:00. An inflation-linked series, LBANK CBI 30, will be offered for sale. In connection with the auction, a covered bond exchange offering will take place, where holders of the inflation-linked series LBANK CBI 24 can sell the covered bonds in the series against covered bonds bought in the above-mentioned auction. The clean price of the bonds is predefined at 99,594. Expected settlement date is 20 June 2024. Covered bonds issued by Landsbankinn are rated A+ with stable outlook by S&P Global Ratings. Landsbankinn Capital Markets will manage the auction. For further information, please call +354 410 7330 or email verdbrefamidlun@landsbankinn.is.

Relay42 unlocks customer intelligence with a new insights and reporting module, powered by Amazon QuickSight11.6.2024 11:00:00 CEST | Press release

AMSTERDAM, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Relay42, a leading European Customer Data Platform (CDP), is leveraging Amazon QuickSight to power its new real-time customer intelligence, reporting, and dashboard module. Harnessing the breadth and quality of customer data, the new Insights module empowers marketing teams to dive deep into customer behaviors and gain invaluable insights into the performance of their marketing programs across all online, offline, paid, and owned marketing channels. Preview of the Relay42 Insights module, in pre-beta version Key capabilities of the Relay42 Insights module include: Deep insights into customer behaviors: With the Relay42 Insights module, marketers can ask unlimited questions about their data and gain a deeper understanding of how to serve their customers more effectively. Simplicity with AI-powered querying: Marketers can use artificial intelligence to query their data using natural language search, reducing the reliance on data scientists. Us

Metasphere Labs Announces X Spaces Event on the Topic of Green Bitcoin Mining and Sound Money for Sustainability11.6.2024 10:30:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere Labs" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is thrilled to announce an engaging Twitter Spaces event on Green Bitcoin mining, energy markets, and sustainability on July 3, 2024 at 2 p.m. ET. Follow us on X at MetasphereLabs for updates and to join the event. What We'll Discuss Bitcoin Mining Basics: Understand the fundamentals of Bitcoin mining.Energy Market Dynamics: Explore how Bitcoin mining interacts with energy markets.Sustainable Innovations: Learn about our efforts to promote sustainability in Bitcoin mining.Sound Money: Discover how tamper-proof currency can enhance stability.Efficient Payment Rails: See how fast, neutral payment systems support humanitarian projects.Carbon Footprint: Compare Bitcoin's environmental impact with traditional banking. "We're excited to host this event and dive into the critical topics of Bitcoin

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye