WWF Verdens naturfond

Miljøbevegelsen med redningspakke for naturen  

Del
Sju norske miljøorganisasjoner lanserer over 300 forslagtil både politiske, juridiske og maktstrukturelle endringer som må til for at Norge skal reversere tapet av natur og nå målene i naturavtalen. Anbefalingene ble i dag overlevert til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Dette er et omfattende og grundig samarbeidsprosjekt og det mest gjennomførte produktet som en samlet norsk miljøbevegelse har levert fra seg noen gang. Vi mener at denne redningspakken målegges til grunn for regjeringens arbeidmed implementeringen av naturavtalen i Norge – et arbeid som bør markere startskuddet for en ny norsk naturpolitikk, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.  

Står på politisk vilje 

Det er miljøorganisasjonene BirdLife Norge, Forum for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Sabima, Spire og WWF Verdens naturfond som står bak anbefalingene som er samlet i veilederen “For naturen”. Den inneholder over 300 forslag tilendringer som må skje i norsk politikk og forvaltning for at Norge skal klare å nå de 23 målene i naturavtalen innen 2030.

Det er ingen tvil om at vi står i en akutt naturkrise, og at det er helt nødvendig med en ny og sektorovergripende politikk for å få oss ut av den. Veilederen vår skisserer en slik politikk. Den tar for seg alt fra de omfattende systemendringene som må på plass de neste årene, til mindre tiltak som kan gjennomføres her og nå, sier Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær i BirdLifeNorge. 

Vi har ikke råd til å gjenta gamle feil. Ingen av naturløftene som ble gitt i Aichi i 2010 ble innfridd,og det tok seks år å lage en stortingsmelding om hvordan man skulle følge opp daværende naturavtale i Norge. Ting gjøres annerledes denne gangen. Finner vi politisk vilje til å ta grepene vi foreslår, vil målene i den nye naturavtalen bli nådd, sierKaroline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond. 

30 prosent vern 

Målene om 30 prosent vern og 30 prosent naturrestaurering står sentralt i naturavtalen. Miljøbevegelsen mener at Norge bør være sitt ansvar bevisst og verne samt restaurere minst 30 prosent av sin natur, selv om målene er globale.  

Det er åpenbart at et naturrikt land som Norge, med ansvar for både europeisk villmark, Arktis og store havområder, må sørge for representativt vern av minst 30 prosent av hav og land, og restaurere minst 30 prosent av ødelagt natur innen 2030.Det er også viktig at det blir forbudt å omgjøre vernet når det først er vedtatt. Om ikke Norge kan foran, hvem kanda? spør Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. 

Etterlyser klarere rammer for kommunalt selvstyre 

Det er i dag for stor avstand mellom nasjonale miljømål og praktisk, kommunal arealforvaltning, noe som også ble understreket av OECDs gjennomgang av Norges miljøresultater. Derfor har miljøorganisasjonene konkrete anbefalinger til hvordan rammene for det lokale selvstyre kan styrkes. 

– Kommunene har handlingsrom og lovverk de kan bruke for å ta bedre vare på naturen, men vi må gjøre det forpliktende for myndighetene å sikre at naturavtalens mål oppnås. Vi må justere lovverk og virkemidler som går fra “kan” til “må”, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.   

Blant miljøbevegelsens forslag adresseres også:  

  1. behovet for mye bedre naturkartlegging, uavhengige konsekvensutredninger og innføring av miljøkvalitetsnormer som prinsipp og med reelle konsekvenser 
  2. behovet for strengere miljøhensyn for fiskeri, skogbruk, jordbruk og oppdrett, både knyttet til avrenning, forgiftning og ødeleggelse av leveområder, sammen med mer kontroll 
  3. behovet for mye mer naturbistand, sammen med aktiv bruk av Oljefondets viktige rolle som standardsetter overfor store selskaper i verden 
  4. behovet for endring av en rekke lover slik at de er i tråd med naturavtalen og legger til rette for arealnøytralitet og mer natur framfor bit-for-bit nedbygging 
  5. behovet for en helhetlig plan for sirkulær økonomi i tillegg til reell forbruksreduksjon 

Det må umiddelbar og dyptinngripende handling til for å stanse naturkrisen. Naturavtalen sier at naturen skal innarbeides i alle samfunnssektorer. Alle ledd av forvaltningen har derfor en nøkkelrolle i å sikre at natur og menneskerettigheter settes først. Naturen kan ikke reddes uten at endringene vi gjør er baserte på rettferdighet og solidaritet. Dette må regjeringen levere - og det haster,sier Elise Åsnes, leder i Spire.  

Vi ser fram til en stortingsmelding som tør å vise vei til ekte omstilling av Norge, med naturen og klimaet som rammen for all politikk, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.  

For ytterligere kommentarer kan følgende talspersoner kontaktes: 

Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær i BirdLife Norge
Tlf.: 918 59 428, e-post: kjetil@birdlife.no 

Ingrid Rostad, seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø
Tlf.: 908 91 440, e-post: ingrid@forumfor.no 

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender
Tlf.: 454 38 349, e-post: anja@framtiden.no 

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet
Tlf.: 901 07 904, e-post: tg@naturvernforbundet.no 

Christian Steel, generalsekretær i Sabima
Tlf.: 934 45 082, e-post: christian.steel@sabima.no 

Elise Åsnes, leder i Spire
Tlf.: 980 54 866, e-post: elise@spireorg.no 

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF verdens naturfond
Tlf.: 928 19 464, e-post: karoline.andaur@wwf.no 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom