GlobeNewswire by notified

Jobindex A/S meddeler sin hensigt om afnotering og tilbud fra Danielsen 2 ApS til aktionærerne om køb af deres aktier til 1.900 kr. pr. aktie

Del

Selskabsmeddelelse nr. 6 / 2023

København, Danmark 2. juni 2023 – Jobindex A/S (“Jobindex” eller “Selskabet”), meddeler, at Jobindex i dag har besluttet at lade Selskabets aktier slette fra handel og officiel notering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark (“Nasdaq First North”) og bemyndiget adm. direktør Kaare Danielsen til at indgive anmodning herom til Nasdaq Copenhagen A/S inden den 1. oktober 2023 samt at Danielsen 2 ApS (“Tilbudsgiver”) fremsætter et frivilligt ureguleret offentligt købstilbud på 1.900 kr. pr. aktie (det “Offentlige Købstilbud”) til alle aktionærer i Jobindex med undtagelse af Tilbudsgiver og Selskabet for så vidt angår egne aktier.

For aktionærerne i Jobindex A/S betyder dette, at man har valget imellem at:

 1. Acceptere det Offentlige Købstilbud, der indebærer en præmie på ca. 8,6% ift. lukkekursen pr. 2. juni 2023 og en præmie på ca. 9,7% ift. de sidste 12 handelsdages volumenvægtede gennemsnitskurs (VWAP); eller
 2. Fortsætte uændret som aktionær i Jobindex A/S, der efter sidste forventede handelsdag den 30. juni 2023 vil være et unoteret selskab.

Det er Selskabets hensigt fortsat hvert år at udlodde hovedparten af årets overskud som udbytte.

Baggrund for beslutningen om sletning fra handel og officiel notering

Beslutningen er truffet af bestyrelsen i Jobindex på baggrund af en skriftlig meddelelse fra Tilbudsgiver om, at Tilbudsgiver har mulighed for at opnå fuldt ejerskab over Selskabet gennem tvangsindløsning i overensstemmelse med selskabslovens § 70, og at Selskabet dermed er berettiget til – på frivillig anmodning – at få dets aktier slettet fra handel og officiel notering fra Nasdaq First North.

Bevæggrundene for bestyrelsens beslutning om at bemyndige Selskabets adm. direktør om at anmode om sletning af Selskabets aktier fra handel og officiel notering er følgende:

 • Selskabet har ikke i mange år gjort aktivt brug af kapitalmarkedet på Nasdaq First North og forventer ikke at gøre dette i en længerevarende periode fremadrettet,
 • Tilbudsgiver ejer over 9/10 af aktierne og stemmerettighederne i Selskabet og antallet af aktier, der frit kan handles på Nasdaq First North er yderst begrænset, og dermed er spredning og likviditet i aktierne også yderst begrænset, og
 • Der er stigende økonomiske og administrative omkostninger forbundet med fortsat at være optaget til handel og officiel notering, og Selskabet ønsker at forenkle de administrative arbejdsopgaver ved at afnotere Selskabet.

Selskabet vil umiddelbart efter offentliggørelsen af denne selskabsmeddelelse indsende en anmodning til Nasdaq Copenhagen A/S om at slette Jobindex’ aktier fra handel og officiel notering på Nasdaq First North med henblik på, at sletningen får effekt hverdagen efter udløbet af Tilbudsperioden (som defineret nedenfor). Sidste handelsdag for Selskabets aktier på Nasdaq First North er således forventeligt fredag den 30. juni 2023.

Anmodningen vil være baseret på den forenklede procedure i regel 2.6(c)(i) i Supplement D i Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares dateret 21. marts 2023, da Tilbudsgiver allerede før fremsættelsen af det Offentlige Købstilbud ejer mere end 9/10 af aktierne og stemmerettighederne i Jobindex og dermed kan opnå fuldt ejerskab over Jobindex gennem tvangsindløsning i overensstemmelse med selskabslovens § 70.

Selskabet vil, efter at Nasdaq Copenhagen A/S har godkendt anmodningen om sletning fra handel og officiel notering, udsende en selskabsmeddelelse herom.

Konsekvenser af sletning fra handel og officiel notering

Gennemførelse af sletningen af aktierne i Jobindex fra handel og officiel notering på Nasdaq First North vil medføre:

 • Muligheden for handel med Selskabets aktier vil blive væsentligt reduceret, idet aktierne ikke længere vil kunne handles over en markedsplads. Selskabet vil dog samarbejde med Tilbudsgiver om at etablere en ordning, hvorved minoritetsaktionærer en gang årligt vil kunne sælge deres aktier til Tilbudsgiver og/eller Jobindex, hvis de ønsker dette. Selskabet vil orientere nærmere om vilkårene for denne ordning efter gennemførelsen af det Offentlige Købstilbud. Uden for vinduerne i denne ordning vil der formentlig ikke være nogen let mulighed for køb eller salg af aktier i Jobindex, bortset fra ved aftaler, der indgås med andre investorer eller aktionærer uden om en markedsplads,
 • Efter sletning vil Selskabet ikke være omfattet af oplysningsforpligtelser og andre regler gældende for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Nasdaq First North. Selskabet er efter sletning alene forpligtet til at kommunikere med sine aktionærer i overensstemmelse med selskabsloven, og
 • Selskabets aktier vil fortsat være dematerialiserede og registrerede i VP Securities A/S, og Selskabet har fortsat til hensigt hvert år at udlodde hovedparten af årets overskud i udbytte til aktionærerne.
 • For private aktionærer beskattes aktier på Nasdaq First North ligesom unoterede aktier. Der sker altså ikke noget skift i den skattemæssige status for private aktionærer.

Tilbudsgiver har oplyst til Selskabet, at Tilbudsgiver ikke har til hensigt at udnytte sin mulighed for at tvangsindløse minoritetsaktionærerne.

Frivilligt ureguleret offentligt købstilbud fra Danielsen 2 ApS

I det Offentlige Købstilbud tilbydes de øvrige aktionærer at sælge deres aktier i Jobindex til Tilbudsgiver for 1.900 kr. pr. aktie á nominelt 1 kr. (“Tilbudskursen”). Det Offentlige Købstilbud vil løbe fra tirsdag 6. juni 2023 kl. 09.00 til og med fredag den 30. juni 2023 kl. 17.00 (“Tilbudsperioden”). I Tilbudsperioden vil Tilbudsgiver have en stående købsordre på Nasdaq First North til køb af aktier i Jobindex for 1.900 kr. pr. aktie.

Aktionærer, der ønsker at acceptere det Offentlige Købstilbud, skal lægge en salgsordre ind på Nasdaq med et salgsbeløb svarende til Tilbudskursen. Ordren vil herefter vil blive matchet op imod Tilbudsgivers stående købsordre og afviklet i overensstemmelse med Nasdaqs og VP Securities’ almindelige afviklingsregler. Afvikling af det Offentlige Købstilbud vil således ske løbende. Betaling for det Offentlige Købstilbud vil ske kontant. Tilbudskursen er endelig og vil ikke blive forhøjet fra Tilbudsgivers side. Tilbudsgiver vil forventeligt første hverdag efter udløbet af Tilbudsperioden orientere Selskabet om resultatet af det Offentlige Købstilbud, hvorefter Selskabet vil offentliggøre dette i en selskabsmeddelelse.

Bestyrelsen i Jobindex bemærker, at aktionærer, der ønsker at acceptere det Offentlige Købstilbud, herved vil kunne opnå en præmie på ca. 8,6% ift. lukkekursen pr. 2. juni 2023 og en præmie på ca. 9,7% ift. de sidste 12 handelsdages volumenvægtede gennemsnitskurs (VWAP). Aktionærer, der ikke ønsker at acceptere tilbuddet, vil fortsat kunne få del i mulige værdistigninger, som fortsat udvikling af Jobindex kan skabe, men skal være opmærksom på konsekvenserne ved sletningen af Jobindex’ aktier fra handel og officiel notering som beskrevet ovenfor. Bestyrelsen har i øvrigt ikke forholdt sig til det Offentlige Købstilbud.

Opsummering af tidslinje

 • 2. juni 2023: Selskabet indgiver anmodning om frivillig sletning til Nasdaq Copenhagen A/S
 • 6. juni 2023: Tilbudsperiode for det Offentlige Købstilbud starter
 • 30. juni 2023 kl. 17.00: Tilbudsperiode for det Offentlige Købstilbud slutter samt sidste forventede handelsdag for Selskabets aktier på Nasdaq First North

Om Danielsen 2 ApS

Danielsen 2 ApS er et dansk anpartsselskab, der er etableret i henhold til dansk lovgivning af Kaare Agerholm Danielsen, som er administrerende direktør i og stifter af Jobindex. Danielsen 2 fungerer som holdingselskab for Jobindex A/S og ejer pt. 90,89% af aktierne i Jobindex og agerer som Tilbudsgiver i det Offentlige Købstilbud.

Vigtig meddelelse

Det Offentlige Købstilbud er ikke underlagt reglerne i kapitel 8 i kapitalmarkedsloven (lovbekendtgørelse nr. 41 af 13. januar 2023 om kapitalmarkeder) og bekendtgørelsen om overtagelsestilbud (bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020), da Jobindex’ aktier ikke er optaget til handel og officiel notering på et reguleret marked. Denne selskabsmeddelelse er ikke et tilbudsdokument som defineret i kapitalmarkedsloven og bekendtgørelsen om overtagelsestilbud og er ikke blevet gennemgået eller godkendt af Finanstilsynet eller tilsvarende finansiel tilsynsmyndighed eller et reguleret marked.

Denne selskabsmeddelelse er ikke et reguleret overtagelsestilbud i henhold til kapitalmarkedsloven og bekendtgørelsen om overtagelsestilbud.

DENNE MEDDELELSE INDEHOLDER INTERN VIDEN. DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE FRIGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VIL UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION. DENNE MEDDELELSE ER IKKE ET PROSPEKT.

DET OFFENTLIGE KØBSTILBUD FREMSÆTTES IKKE OG DER ACCEPTERES IKKE KØB AF AKTIER I JOBINDEX FRA ELLER PÅ VEGNE AF PERSONER I EN JURISDIKTION, HVOR UDBUD ELLER ACCEPT HERAF VIL VÆRE I STRID MED VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN ELLER ANDEN LOVGIVNING ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION ELLER VIL KRÆVE REGISTRERING, GODKENDELSE ELLER ANMELDELSE TIL EN TILSYNSMYNDIGHED, SOM IKKE UDTRYKKELIGT ER OMHANDLET I DENNE SELSKABSMEDDELELSE. PERSONER, DER MODTAGER SELSKABSMEDDELELSEN OG/ELLER KOMMER I BESIDDELSE AF DEN, SKAL TAGE BEHØRIGT HENSYN TIL OG IAGTTAGE DE GÆLDENDE BEGRÆNSNINGER OG INDHENTE DE NØDVENDIGE GODKENDELSER OG NØDVENDIGE SAMTYKKER. ENHVER PERSON, DER HAR TIL HENSIGT AT VIDEREGIVE INFORMATIONER OM DET OFFENTLIGE KØBSTILBUD ELLER NOGEN RELATEREDE INFORMATIONER TIL NOGEN JURISDIKTION UDEN FOR DANMARK, BØR SÆTTE SIG IND I LOVENE OG REGLERNE I DEN RELEVANTE JURISDIKTION, FØR DER SKER EN SÅDAN VIDEREGIVELSE. DISTRIBUTIONEN AF OPLYSNINGER OM DET OFFENTLIGE KØBSTILBUD INDBEFATTET I DENNE SELSKABSMEDDELELSE I JURISDIKTIONER UDEN FOR DANMARK KAN VÆRE BEGRÆNSET I HENHOLD TIL LOVGIVNING, OG DERFOR BØR PERSONER, DER ER I BESIDDELSE AF DENNE SELSKABSMEDDELELSE, SÆTTE SIG IND I OG OVERHOLDE SÅDANNE BEGRÆNSNINGER. ENHVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF SÅDANNE BEGRÆNSNINGER KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN OG -REGLERNE I EN SÅDAN JURISDIKTION. ALLE, SOM MODTAGER INFORMATIONER OMKRING DET OFFENTLIGE KØBSTILBUD ELLER SOM KOMMER I BESIDDELSE HERAF PÅ ANDEN VIS, BØR SÆTTE SIG IND I OG OVERHOLDE DE RELEVANTE REGLER OG BEGRÆNSNINGER FOR DISTRIBUTION OG/ELLER BESIDDELSE AF SÅDANNE INFORMATIONER. ENHVER MODTAGER AF INFORMATIONER OM DETTE OFFENTLIGE KØBSTILBUD, DER ER I TVIVL OM DISSE BEGRÆNSNINGER ELLER REGLER, BØR KONSULTERE SINE PROFESSIONELLE RÅDGIVERE I DEN RELEVANTE JURISDIKTION. HVERKEN TILBUDSGIVER ELLER NOGEN AF TILBUDSGIVERS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER SAMT DISSES RÅDGIVERE VIL VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN KRÆNKELSE AF NOGEN PERSON AF SÅDANNE BEGRÆNSNINGER.

Selskabsmeddelelsen og det Offentlige Købstilbud udgør ikke et prospekt, og der vil ikke blive offentliggjort et prospekt i forbindelse med det Offentlige Købstilbud. Det Offentlige Købstilbud gennemføres uden forpligtelse for Tilbudsgiver til at offentliggøre prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF, med ændringer.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst

Adm. Direktør Kaare Danielsen, Jobindex A/S og Danielsen 2 aps, telefon 20735010, email kd@jobindex.dk

Certified Adviser Jakob Tolstrup Kristensen, Clearwater International K/S, telefon 70225033, email jakob.tolstrup@cwicf.com


For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

PHAXIAM Therapeutics and Vetophage Announce Strategic Research Collaboration3.10.2023 22:05:00 CEST | Press release

PHAXIAM Therapeutics and Vetophage Announce Strategic ResearchCollaboration Strategic research partnership between PHAXIAM Therapeutics and Vetophage, a biotechnology company specialized in veterinary phage therapy Combining expertise in the research of new phages and phage endolysins that could be applied to human health Exclusive phage and endolysin licensing options in human health for PHAXIAM Therapeutics Lyon (France) and Cambridge (MA, US), October03, 2023 – 10:05pm CEST – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext: PHXM) and Vetophage, a company specialized in phage therapy applied to animal health, announce the signature of a long-term strategic research partnership to combine their expertise in the research of new phages and phage-derived proteins (endolysins) in the fight against antimicrobial resistance. Vetophage is a Lyon-based biotechnology company founded in 2017. It develops new tools to detect pathogenic bacteria and alternative solutions to antibiotics based on phages an

Kvika banki hf.: TM Insurance to be sold or listed3.10.2023 21:05:43 CEST | Press release

Following a strategic review at Kvika banki hf. ("Kvika" or "the bank"), the board of directors of Kvika has decided to initiate a process for the sale or listing of its insurance subsidiary TM tryggingar hf. ("TM"). The decision is in line with the bank's vision, where emphasis is placed on simplifying the group's operations and strengthening Kvika's traditional banking activities, in accordance with the bank's goal to increase competition and simplify its customers' finances. Following the divestment of TM, Kvika's main operations will be focused on commercial- and investment banking, along with asset management. It is expected that Kvika's capital base will grow significantly following the divestment of TM, enabling the bank to pursue internal growth opportunities across Kvika's business segments. Increased capital will, among other things, enable the bank to strengthen its market position, in both retail and corporate lending, and increase the risk diversification of its loan book.

Policane® Natural Sweetener Found to Have Low Glycemic Index3.10.2023 20:06:38 CEST | Press release

OCALA, Fla., Oct. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Policane®, a natural sweetener made from sugar cane juice in a patented process, has been found to have a low glycemic index (GI) in a study by IFP Suisse SA. According to the study Policane® has a GI of 51.7+/- 3.66. The study also found that Policane® had a 42% lower GI than white sugar. In its conclusion, the study recommends for Policane® a low glycaemic index product classification under International Standard ISO26642. “We are excited to share the results of this study, providing that Policane® is a low-GI sweetener,” said Jorge Enrique Gonzalez, Manager and CEO at PoliCane Co., LLC. “Policane® retains the best parts of the sugar cane stripped away in refined sugar. Policane® is a natural and sustainable sweetener that the world needs.” Policane® is currently produced under license in Costa Rica and can be used in recipes for all sweetened food and beverages, including baked goods, coffee, tea, colas, sauces, ketchup and desserts. Fo

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 03.10.20233.10.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 3 October 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 03.10.2023 Espoo, Finland – On 3 October 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL344,5423.53CEUX39,5413.54AQEU1,3923.53TQEX14,5253.55Total400,0003.53 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023

Adevinta ASA – Procedures established in response to receipt of non-binding indicative proposal3.10.2023 19:30:00 CEST | Press release

Oslo, 3 October 2023 – Adevinta ASA (“Adevinta” or the “Company”) refers to the stock exchange announcement on 21 September 2023 regarding receipt of a non-binding indicative proposal (the “Proposal”) from a consortium led by Permira and Blackstone, with involvement of the Company’s two main shareholders, regarding a potential offer for all shares of the Company. In response to shareholder enquiries, the Company wants to communicate the procedures it is following in response to the Proposal. Immediately upon receipt of the Proposal, the Company’s board of directors established a special committee comprising the five independent directors on the Company’s board. The special committee is representing the Company in all aspects relating to the Proposal. The directors who are representatives of the three main shareholders of the Company are not involved in the Company’s deliberations and decisions. The independent committee is actively engaging in the Proposal in line with applicable regul