GlobeNewswire by notified

Kommuniké från årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

Dela

Idag, den 2juni 2023, hölls årsstämma i Cortus Energy AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om fastställande av räkenskaper och disposition beträffande bolagets resultat

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen. Årsstämman beslutade även att disponera över resultatet i enlighet med förslaget i den framlagda årsredovisningen.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Richard Bagge, Peter Forssell, Rolf Ljunggren, Per-Olov Norberg och Tobias Wennberg, samt om nyval av Lars-Olof Svensson som ordinarie styrelseledamöter. Per-Olov Norberg omvaldes som styrelseordförande.

Lars-Olof Svensson, f.1955, är en erfaren affärsinriktad advokat på Wistrands Advokatbyrå. Han har erfarenhet av affärsprocessen och avtalsjuridiken kring uppförande, förvärv och finansiering av anläggningar, vilket är en erfarenhet som valberedningen bedömer att bolaget behöver.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 720 000 kronor, att fördelas med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mazars AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till medarbetare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 40 920 000 teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till medarbetare. Till följd av beslutet kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 1 227 600 kronor.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Teckning av aktier i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 22 juni 2026 till och med den 20 juli 2026, mot erläggande av en teckningskurs per aktie motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 12 maj 2023 till och med den 26 maj 2023 (dock lägst aktiernas kvotvärde).

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer 40 920 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,94 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för beslutet, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Beslut om emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om emission av 15 000 000 teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till medarbetare. Till följd av beslutet kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 450 000 kronor.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Teckning av aktier i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 22 juni 2026 till och med den 20 juli 2026, mot erläggande av en teckningskurs per aktie motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 12 maj 2023 till och med den 26 maj 2023 (dock lägst aktiernas kvotvärde).

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer 15 000 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,72 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för beslutet, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen, 14 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen respektive 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Ljunggren, tf VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Nyxoah Strengthens its Executive Leadership Team28.11.2023 22:30:00 CET | Press release

Nyxoah Strengthens its Executive Leadership Team Francis Kim appointed as Chief Regulatory and Quality Officer Mont-Saint-Guibert, Belgium – November 28, 2023, 10:30pm CET / 4:30pm ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) (“Nyxoah” or the “Company”), a medical technology company focused on the development and commercialization of innovative solutions to treat Obstructive Sleep Apnea (OSA), today announced the appointment of Francis Kim as Chief Regulatory and Quality Officer. Francis will be leading Nyxoah’s Global Regulatory and Quality departments. Francis is a highly experienced global regulatory and quality executive in the healthcare industry, having spent more than 25 years in the medical device and life sciences sector. Francis has led Regulatory and Quality departments at Medtronic, Philips, and other companies, including introducing several innovative products and therapies to the market. “Nyxoah is entering the most exciting time in the Company’s history, with data fro

Alvotech Reports Financial Results for First Nine Months of 2023 and Provides Business Update28.11.2023 22:15:00 CET | Press release

Product revenue for the nine months of 2023 increased to $29.8 million, compared to $11.1 million for the same period in 2022Marketing authorization was received for AVT04 in Canada and Japan, the first for a biosimilar to Stelara® (ustekinumab)The European Medicines Agency proposed market authorization for AVT04 in the 30 member states of the European Economic Area, pending a final decision by the European CommissionApprovability of AVT02 and AVT04 in the U.S. now pending satisfactory US Food and Drug Administration (FDA) inspection of Alvotech’s facility in Iceland, currently expected on January 10 – 19, 2024Management will conduct a business update conference call and live webcast on Thursday November 29, 2023, at 8:00 am ET (13:00 pm GMT) Alvotech (NASDAQ: ALVO, or the “Company”), a global biotech company specializing in the development and manufacture of biosimilar medicines for patients worldwide, today reported unaudited financial results for the first nine months of 2023 and pr

RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande – ”Anoto ingår ett avtal för 1,1 miljoner USD avseende försäljning av pennor och treåriga mjukvarulicenser med Deutsche Telekom”28.11.2023 19:15:00 CET | Pressemelding

Anoto Group AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande information skulle ha varit med i pressmeddelandet: ”Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 november 2023, kl. 08:00 CEST.” Nedan publiceras det korrekta pressmeddelandet i sin helhet. Stockholm den 28 november 2023 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget har tecknat ett upphandlingsavtal som avser försäljning av nya pennor, samt ett treårigt mjukvarulicensavtal med Deutsche Telekom AG (”Deutsche Telekom”). Deutsche Telekom är en av de äldsta kunderna inom Anotos affärssegment Forms och avtalet innebär att ramverket inom vilket Anoto och Deutsche T

CORRECTION: Missing MAR label in previous press release – “Anoto enters into a USD 1.1 million agreement for the sale of pens and three-year software licenses with Deutsche Telekom”28.11.2023 19:15:00 CET | Press release

Anoto Group AB (publ) issues a correction to the press release published earlier today. The correction refers to the fact that the press release lacked a MAR label with reference to the EU Market Abuse Regulation (MAR). The following information should have been included in the press release: ”This information constitutes inside information as Anoto Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was provided by the contact person above for publication 28 November 2023, at 08:00 CEST.” The correct press release is published in its entirety below. Stockholm, 28 November 2023 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" or the "Company") today announces that it has signed a procurement agreement relating to the sale of new pens, plus a new three-year software licensing agreement with Deutsche Telekom AG (“Deutsche Telekom”). Deutsche Telekom is one of the oldest customers of Anoto’s Forms business and this agreement means that the framework withi

Status for Selskabets tilgodehavende hos Portinho S.A.28.11.2023 18:30:48 CET | pressemeddelelse

28. november 2023 Meddelelse nr. 46 Status for Selskabets tilgodehavende hos Portinho S.A. Selskabets bestyrelse, valgt ind i forbindelse med at Selskabet blev omdannet til en lægemiddelvirksomhed, og direktion har i længere tid, haft en meget tæt dialog med ledelsen i Portinho S.A. om indfrielse af Selskabets tilgodehavende hos Portinho S.A., der stammer fra tiden før Selskabet blev omdannet til en lægemiddelvirksomhed. Selskabets bestyrelse og direktion har sideløbende allokeret betydelige ressourcer til at afdække, hvilke dispositioner der fra den tidligere ledelse oprindeligt førte til etableringen af tilgodehavendet samt rationalet for de efterfølgende dispositioner af den tidligere ledelse, der har indvirket på tilgodehavendets vandring. Dette arbejde pågår forsat med blandt andet bistand fra både dansk og portugisisk juridisk rådgiver. Omfanget og vurderingen af de foreløbige resultater af undersøgelsesarbejdet har ført til, at det ikke længere er Selskabets vurdering, at tilgod