GlobeNewswire by notified

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Dela

Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma att äga rum fredagen den 30juni 2023kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar att deltaga i årsstämman ska 

 • dels vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget senast onsdagen den 21 juni 2023,
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 23 juni 2023.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske per telefon till +44 (0)758 4301260 eller via e-post till AGM@anoto.com. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman skickas till Bolaget via e-post till AGM@anoto.com senast fredagen den 23 juni 2023. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets hemsida www.anoto.com.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per onsdagen den 21 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast fredagen den 23 juni 2023 beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.anoto.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas anmälan.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängden
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 9. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 11. Godkännande av ersättningsrapport
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie C
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag enligt punkterna 8–10 kommer att lämnas senast i samband med årsstämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokat Axel Helle väljs till ordförande på stämman.

Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2022 och att disponibla vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie C (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 14 000 000 aktier av serie C, vardera med ett kvotvärde om 0,60 kronor, motsvarande cirka 6,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförandet av nyemissionerna är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram och för att säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram. Före överlåtelse av aktier till deltagare som utnyttjar personaloptioner kommer styrelsen att besluta om omvandling av aktier av serie C till stamaktier. Bolaget har hittills inte emitterat några aktier av serie C.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av aktier av serie C. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av aktier av serie C och ska omfatta samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant.

Syftet med bemyndigandena enligt ovan är att kunna besluta om återköp av aktier av serie C för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram och säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram.

För giltigt beslut erfordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst 46 122 393 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20 procent av aktiekapital och röster efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten och samtidigt utöka och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska och långsiktiga investerare. Emissionskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation.

För information om behandling av personuppgifter, se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster i Bolaget

Per den 1 juni 2023 fanns det 230 611 964 stamaktier och lika många röster i Bolaget. Det fanns inga aktier av serie C utgivna. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i juni 2023

Anoto Group AB (publ)

Styrelsen

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Standard Lithium Strengthens C-Suite: Salah Gamoudi Appointed CFO, Kara Norman Steps Into New Role as CAO25.9.2023 12:01:09 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, Sept. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Standard Lithium Ltd. (“Standard Lithium” or the “Company”) (TSXV:SLI) (NYSE American:SLI) (FRA:S5L), a leading near-commercial lithium company, today announced an enhanced C-suite with the addition of Salah Gamoudi as Chief Financial Officer, effective October 1, 2023. This decision aligns with the Company's efforts to bolster its senior leadership as it prepares for a dynamic phase of growth. Robert Mintak, CEO and Director of Standard Lithium, stated, “As we place greater emphasis on commercial construction, resource expansion, and strategic partnerships, Salah's addition is timely. Kara Norman's leadership as CFO, especially during our early growth and the NYSE American listing, has been foundational. With Salah joining as CFO and Kara transitioning to the Chief Accounting Officer role, we're strategically positioning our leadership for the Company's next chapter.” Salah Gamoudi commented, “Joining Standard Lithium at

Concentrix and Webhelp Complete Combination, Creating a Diversified Global CX Leader, Well-Positioned for Growth25.9.2023 12:00:00 CEST | Press release

NEWARK, Calif., Sept. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), a leading global provider of customer experience (CX) services and technologies, today announced it has closed its combination with Webhelp and the integration of the two companies is underway. While the combined company finalizes its permanent name, it will operate under the trade name Concentrix + Webhelp. This combination further positions Concentrix + Webhelp as a global CX leader, with an expanded breadth of generative AI solutions, digital capabilities, and high-value services. It also strengthens its end-to-end CX value proposition, with one of the most robust, well-balanced global footprints in the industry to help the world’s best brands transform customer experiences and achieve their business goals. “I am excited to embark on this new journey together and believe that, with our combined strengths, we are uniquely positioned to redefine the industry and design, build and run the future o

eGain Launches AssistGPT™, First-of-Its-Kind Solution to Automate Knowledge for Customer Engagement25.9.2023 12:00:00 CEST | Press release

SUNNYVALE, Calif., Sept. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), the leading knowledge management platform provider for customer engagement automation, launched eGain AssistGPT™ at its Solve™ 23 conference, being held on September 25, at the Brewery, London. An integral part of the eGain Knowledge Hub and powered by Generative AI out of the box, AssistGPT is a comprehensive zero-code solution for Knowledge Automation. For example, knowledge content draft creation, which used to take weeks, can now be completed in just a few minutes. The solution also helps customers in their omnichannel journeys with quick answers and contact center agents and business analysts in the flow of their work. An AI Console allows administrators to define guard rails for the use of generative AI, manage prompts, and orchestrate it with other AI technologies in the enterprise. AssistGPT comes with a best practice prompt library, which enables organizations to add business-specific promp

EPKINLYTM (epcoritamab) Approved by Japan Ministry of Health, Labour and Welfare as the First Bispecific Antibody to Treat Adults Patients with Certain Types of Relapsed or Refractory (R/R) Large B-Cell Lymphoma (LBCL)25.9.2023 11:55:00 CEST | Press release

Media Release Subcutaneous EPKINLYTM(epcoritamab) is the first and only bispecific antibody approved in Japan to treat adult patients with certain types of relapsed/refractory (R/R) large B-cell lymphoma (LBCL) after two or more lines of systemic therapyApproval based on results of EPCORETM NHL-3 and EPCORETM NHL-1 clinical trials, evaluating EPKINLYin patients with certain types of R/RLBCLLBCLis a common form of non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) and currently has limited treatment options, particularly in the R/R setting COPENHAGEN, Denmark; September 25, 2023 – Genmab A/S (Nasdaq:GMAB) announcedtoday that the Japan Ministry of Health, Labour and Welfare has approved EPKINLYTM (epcoritamab) as the first and only T-cell engaging bispecific antibody treatment in Japan of adult patients with certain types of relapsed or refractory large B-cell lymphoma (LBCL), including diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), high-grade B-cell lymphoma (HGBCL), primary mediastinal large B-cell lymphoma (PMBCL)

Wolters Kluwer identifies ESG reporting challenges, demonstrates how technology brings clarity and competitive advantage25.9.2023 11:01:56 CEST | Press release

PRESS RELEASE Wolters Kluweridentifies ESG reporting challenges,demonstrates howtechnology brings clarity and competitive advantage Wolters Kluwer’s Corporate Performance and ESG divisionpoised to play leading role in enabling businesses to navigate emerging ESG reporting challenges LONDON – September 25, 2023– Wolters Kluwer’s Corporate Performance & ESG (CP & ESG) division has set out key issues major corporate and financial services institutions should consider when tackling emerging ESG reporting challenges. The insights are featured in a new white paper, “Bringing clarity to the complexity of financial and ESG reporting,” which zeroes in on the significant impact that the expected enforcement of global ESG regulations will have on multinational companies. The paper, authored by Wolters Kluwer CP & ESG experts, recommends that companies work quickly to leverage technology to bring clarity to the myriad of ESG expectations they face, by transforming the way they collect, report, ana