Lyse

Lyse tredobler skatten – betaler 10 milliarder kroner

Del
Høye kraftpriser og inntreden i mobilmarkedet førte til at Lyse-konsernet doblet inntektene i fjor. Skatteskjerpelser fra myndighetene medfører imidlertid at det meste av overskuddet overføres til staten.
Lyse har aldri tidligere hatt større omsetning. Lyses resultat ble 2,45 milliarder kroner i 2022. (Foto: Elisabeth Tønnessen / Lyse)
Lyse har aldri tidligere hatt større omsetning. Lyses resultat ble 2,45 milliarder kroner i 2022. (Foto: Elisabeth Tønnessen / Lyse)

Lyses resultat ble 2,45 milliarder kroner i 2022, en økning på 311 millioner fra året før. Eierkommunenes andel av resultatet blir 1 354 millioner kroner, om lag som fjoråret. Kommunene får utbetalt samlet 870 millioner kroner for regnskapsåret 2022.

Tall i millioner kroner 31.12.2022 31.12.2021
Totale inntekter 30 219 15 799
Driftsresultat 12 495 5 887
Høyprisbidrag 528 0
Konsesjonsavgifter og eiendomsskatt 252 246
Resultat før skattekostnad 11 850 5 486
Skattekostnad 9 402 3 349
Resultat etter skattekostnad 2 448 2 137
Ikke-kontrollerende eierinteresser* 1 094 780
Aksjonærer i Lyse AS 1 354 1 357
* Hovedsakelig Hydros eierandeler i vannkraftvirksomheten og Å Energis eierandeler i Viken Fiber.

Komplett telekomaktør

I mars ble Lyse en komplett telekomaktør med tjenester innen både fastnett og mobil gjennom kjøpet av mobiloperatøren Ice. Gjennom mobiloppkjøpet, og vekst i antall fiberkunder, fikk Lyses televirksomhet en omsetningsvekst på 44% i 2022. Konsernet leverer tjenester til over 1,5 millioner kunder på fast internett og mobil ved årets utgang. Lyse-konsernet teller nå 1900 fast ansatte.

- Lyse-konsernet skal være til stede i hele verdikjeden innen både energi- og teleområdet. Denne strategien har blitt styrket gjennom oppkjøpet av Ice. Vi har ambisjoner om å fortsatt øke våre nasjonale markedsandeler innen både kommunikasjons- og energiprodukter, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Krevende kraftår

For strømkundene, kraftmarkedet og kraftbransjen ble 2022 et svært krevende år. Krig i Europa, stans i tilførslene av gass fra Russland, nedbygging av kjernekraft og kullkraft i spesielt Tyskland, kombinert med enda tettere kobling mellom Norge og kontinentet gjennom nye kabler, har ført til høye, og periodevis svært høye, kraftpriser i Sør-Norge.

Situasjonen i kraftmarkedet har ført til rekordhøye inntekter fra kraftproduksjon, først og fremst til staten gjennom skatter og avgifter. En kraftig økning av grunnrenteskatten og innføring av et såkalt «høyprisbidrag», som innebærer en skatt på 90% på priser over 70 øre/kWh, har medført at Lyses skatteregning beløper seg til om lag 10 milliarder kroner for 2022.

- Myndighetenes skatteendringer har medført en massiv overføring av verdier fra våre eiere, kommunene, til staten. Høyprisbidraget må fjernes for at nødvendige utbygginger av effekt, som oppgradering av Røldal-Suldal-kraftverkene, skal bli lønnsomme, sier Eimund Nygaard.

Stort behov for nye investeringer

Elektrifisering av samfunnet og økt innslag av uregulerbar kraft som vind og sol, krever et strømnett med større kapasitet og fleksibilitet. Lyse er inne i en periode med vesentlige investeringer i strømnettet for å styrke forsyningssikkerheten og for å møte samfunnets behov for omstilling for å nå klimamålene. Lyses nettselskap Lnett har i 2022 investert over én milliard kroner i nyanlegg for boliger og næringsbygg, samt forsterking og fornyelse av regional- og distribusjonsnettet. Det vil være behov for betydelige investeringer i strømnettet i regionen i mange år fremover.

Noen viktige hendelser i 2022

  • Regjeringen introduserte i slutten av september økt grunnrenteskatt på 8 prosentpoeng, samt et høyprisbidrag på 23% på kraftpriser over 70 øre/KWh. Marginalskatten for vannkraft i Norge, som nå er på over 90%, er høyere enn marginalskatten for oljeindustrien.
  • I oktober la Lyse på is den annonserte oppgraderingsinvesteringen i Røldal-Suldal-verkene. Dette er en konsekvens av det innførte høyprisbidraget som fjerner insentivet for effektinvesteringer. Tillit til stabile rammebetingelser som sikrer lønnsomme investeringer er avgjørende for om prosjektet kan gjennomføres.
  • Lyse kjøpte i mars 2022 mobiloperatøren Ice og ble med det en komplett telekomaktør med tjenester innen både fastnett og mobil. Lyse vedtok i juni plan for videre investeringer i utbygging av nasjonalt 5G-nett – Norges tredje mobilnett.
  • Ved utgangen av 2022 leverte Lyses heleide datterselskap Altibox bredbånd- og underholdningstjenester til 828 881 kunder. Altibox-partnerskapet har i løpet av året oppnådd posisjonen som Norges største leverandør av både fast internett og tv-distribusjonstjenester.
  • Høsten 2022 etablerte konsernet et tårnselskap for bygging av lokasjoner for 5G. I Tårnselskapet har 23 bredbåndspartnere i Altibox-partnerskapet gått sammen for å levere tårn til basestasjoner som skal støtte opp under vårt nasjonale 5G mobilnett. Basestasjonene kobles inn i Altibox-partnerskapets landsdekkende fibernett og vil gi en svært høy mobildekning i hele landet.
  • Lnett administrerte utbetaling av totalt 2,6 milliarder kroner i strømstøtte til strømnettkundene i løpet av 2022.

I 2022 ble Lyses årsresultat før skatter 11 850 millioner kroner, mot 5 486 millioner i 2021. Etter skatter utgjorde årsresultatet 2 448 millioner kroner, mot 2 137 millioner året før. Av dette tilfaller 1 354 millioner kroner majoritetseierne – 14 kommuner i Sør-Rogaland, mot 1 357 millioner i 2021.

Utbetaling til eierkommunene

Lyses konsernstyre foreslår at det utbetales 1 100 millioner kroner i utbytte til de 14 eierkommunene. Av disse går 700 millioner til utbetaling mens 400 millioner kroner gjøres om til et ansvarlig lån.

- Lyse har ambisjon om fortsatt å betale ut utbytter i tråd med eiernes forventninger om stabilitet og jevnt økende utbytter over tid ved økende resultater. I tillegg legges det opp til at det i særskilt gode år utdeles ekstra midler i form av nye ansvarlige lån sier styreleder Harald Espedal.

I 2022 mottok eierkommunene foruten utbytte 100 millioner kroner i avdrag og 70 millioner kroner i renter på eksisterende ansvarlig eierlån. Tilsvarende for 2021 var 100 millioner kroner i avdrag og 44 millioner kroner i renter. Konsernet utdeler dermed totalt 1 270 millioner kroner til eierkommunene basert på regnskapsåret 2022, hvorav 400 millioner gjøres om til et ansvarlig lån.

De ulike eierkommunenes andel av utbetalingene blir som følger:

Eier Utbytte og renter/avdrag eksisterende ansvarlig lån Nytt ansvarlig lån
Stavanger kommune 398 009 802 182 940 000
Sandnes kommune 169 968 940 78 124 000
Sola kommune 76 068 737 34 964 000
Time kommune 50 753 103 23 328 000
Klepp kommune 36 802 962 16 916 000
Hå kommune 32 939 042 15 140 000
Randaberg kommune 28 535 567 13 116 000
Eigersund kommune 25 681 140 11 804 000
Strand kommune 22 034 783 10 128 000
Hjelmeland kommune 8 650 306 3 976 000
Gjesdal kommune 8 119 452 3 732 000
Lund kommune 6 204 898 2 852 000
Bjerkreim kommune 4 455 691 2 048 000
Kvitsøy kommune 2 027 687 932 000
Sum 870 252 110 400 000 000

Fullstendig årsrapport publiseres på www.lysekonsern.no

Stavanger, 29. mars 2023

Nøkkelord

Kontakter

Eirik Børve MonsenKonserndirektør økonomi og finans

Tel:916 39 831

Bilder

Lyse har aldri tidligere hatt større omsetning. Lyses resultat ble 2,45 milliarder kroner i 2022. (Foto: Elisabeth Tønnessen / Lyse)
Lyse har aldri tidligere hatt større omsetning. Lyses resultat ble 2,45 milliarder kroner i 2022. (Foto: Elisabeth Tønnessen / Lyse)
Last ned bilde
Konsernsjef Eimund Nygaard. (Foto: Elisabeth Tønnessen / Lyse)
Konsernsjef Eimund Nygaard. (Foto: Elisabeth Tønnessen / Lyse)
Last ned bilde
Styreleder Harald Espedal. (Foto: Lars Rasdal / Lyse)
Styreleder Harald Espedal. (Foto: Lars Rasdal / Lyse)
Last ned bilde

Om Lyse

Lyse
Lyse
Breiflåtveien 18
4017 Stavanger

+47 51 90 80 00http://www.lysekonsern.no

Om Lyse
Lyse er et norsk konsern med virksomhet innen fornybar energi og telekommunikasjon. Lyse-konsernet er en nasjonal aktør innen fornybar og regulerbar vannkraft og er landets fjerde største vannkraftprodusent. Lyse har lenge vært en pådriver for utbygging av robust digital infrastruktur. Gjennom det landsomfattende Altibox-partnerskapet leverer konsernet bredbånds- og underholdningstjenester til en betydelig andel av befolkningen og gjennom mobiloperatøren Ice bygger vi Norges tredje 5G mobilnett.

Konsernet er heleid av 14 kommuner i Sør-Rogaland, og vår verdiskaping går tilbake til fellesskapet. Våre eierkommuner legger til grunn et langsiktig industrielt eierskap og har forventninger til selskapet som samfunnsbygger med et regionalstrategisk perspektiv og tilfredsstillende lønnsomhet.

Lyses totale bidrag til stat, vertskommuner og eierkommuner for 2022 var på om lag 11,5 milliarder kroner.