Foretak som har fått et vedtak mot seg av Konkurransetilsynet, kan få saken sin behandlet på nytt ved å klage til Konkurranseklagenemda. At Konkurransetilsynet nå gis søksmålskompetanse vil for eksempel bety at de kan ta vedtak fra Konkurranseklagenemda til retten hvis de mener vedtaket bygger på feil forståelse av konkurransereglene.

Forslag til lov om endringer i konkurranseloven (søksmålskompetanse for Konkurransetilsynet)

  • I lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger gjøres følgende endringer:

    § 39 fjerde og femte ledd skal lyde:
  • Søksmål om Konkurranseklagenemndas vedtak skal rettes mot staten ved Konkurransetilsynet eller mot det eller de foretakene som er part i saken for  Konkurranseklagenemnda, jf. femte ledd. Søksmål anlegges for Gulating lagmannsrett.
  • Staten ved Konkurransetilsynet kan bare reise søksmål om Konkurranseklagenemndas vedtak i saker om håndheving av konkurranseloven §§ 10 og 11, § 12 tredje og femte ledd, forskrift gitt i medhold av § 14, og EØS-avtalen artikkel 53 og 54.
  • Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Departementet kan gi overgangsregler.