Deloitte

Næringslivet tar grep for mer natur

Del
Naturen er under sterkt press. Nå går sentrale næringslivsaktører sammen og lanserer ti steg for å stanse tap av natur i tråd med FNs naturavtale. Med disse stegene ønsker Skift-nettverket å bidra til en omstilling i både samfunns- og næringsliv i tråd med planetens tålegrenser.

Prinsippene er utviklet av Deloitte, Skift og Storebrand, med støtte fra WWF Verdens naturfond.

Næringslivet er avhengig av naturen

Naturen bidrar med enorme summer til verdensøkonomien og er hele livsgrunnlaget for menneskeheten, vår moderne sivilisasjon og økonomi. Samtidig står stadig flere økosystemer i fare for å kollapse.

For norsk næringsliv, som i stor grad er basert på Norges rikeligenaturressurser og naturgoder, betyr dette at næringsgrunnlagetvårt forringes.Norge vil ha en betydelig redusert risiko for tapt verdiskaping frem mot 2050 i et scenario hvor verden tar vare på naturen og bevarer økosystemtjenestene våre i enda større grad enn vi gjør i dag.

– Det haster å løse naturkrisen, og vi merker at stadig flere selskaper blir mer bevisste på dette. Derfor er det gledelig at vi nå sammen med Skift kan lansere ti konkrete steg for å samhandle med naturen, sier Anders Magnus Løken, leder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte.

Den store akselerasjonen

Tap av natur er knyttet til moderne menneskelig aktivitet. Bare siden 1970 har det årlige uttaket av naturressurser tredoblet seg. Vi utnytter ressurser som om de var uendelige. Med dette som bakteppet har det siste århundret fått tilnavnet «den store akselerasjonen».

Globalt har tap av natur ført til at verdens dyrebestander i snitt har blitt redusert med om 69 prosent siden 1970, og én million plante- og dyrearter står i fare for å dø ut.

–  Næringslivet er både avhengig av og påvirker naturen. Nå som verden har fått en naturavtale, har det konsekvenser også for norsk næringsliv. Rammene vil endres, og det kommer reguleringer nasjonalt og internasjonalt samt forventninger fra norske forbrukere. Bedrifter som legger om sin forretning og tar hensyn til natur, vil oppnå konkurransefortrinn i en verden hvor naturressurser blir et knapphetsgode, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Naturrisiko krever handling

Naturtap utgjør en ny risiko som næringslivet i økende grad må hensynta i både beslutningsprosesser, finansiering og kapitalstrømmer. Det er derfor både økonomisk og økologisk smart å beskytte naturen. Disse ti stegene for samhandling med naturen viser at norsk næringsliv tar ansvar og viser vei for mer natur og biologisk mangfold.

– Når vi nå skal sikre omstilling til lavutslippssamfunnet, er det viktig at vi ikke øker tapet av natur. Det må være et samspill mellom natur,klimaog ressursbruk. Dette vil kreve et stort kompetanseløftog samarbeid på tvers av bransjerpå naturområdet, og med disse prinsippene vil vi være med å forplikte oss til å ta en deli nye samarbeid ogå integrere hensynet til natur i beslutninger, sier Margrethe Assev, påtroppende nordisk bærekraftssjef i Storebrand.

Det er derfor både økonomisk og økologisk smart å beskytte naturen. Med ti steg for samhandling med naturen viser norsk næringsliv at vi tar ansvar for mer natur og biologisk mangfold.

Ti steg for å samhandle med naturen

1. Ta en aktiv rolle i å redusere naturtapet

Vi erkjenner at næringslivet spiller en sentral rolle i å stanse og reversere naturtapet. Vi vil arbeide for å redusere vårt forbruk av naturslik at vi holder oss innenfor planetens tålegrenser og bidrar til oppnåelse av målene i FNs naturavtale.

2. Styrk kompetansen og tydeliggjør ansvar for natur og biologisk mangfold i hele virksomheten

Vi vil sette natur på agendaen i forum for læring og styrke kompetanse på natur gjennom samarbeid og læring fra andre virksomheter både i og utenfor verdikjeden.

3. Kartlegg virksomhetens fotavtrykk på naturen

Vi vil arbeide for å få oversikt over vår påvirkning på natur, og hvordan naturrisiko påvirker virksomheten, i tråd med Taskforce on Nature related Financial Discolsures (TNFD).

4. Etabler og oppdater mål for å ivareta natur

Vi vil arbeide for å sette mål, KPIer og insentiver for å unngå / redusere naturtap og restaurere natur i tråd med FNs naturavtale. Mål og planer bør vedtas av styret, protokollføres og kunngjøres.

5. Lag en handlingsplan for å redusere natur- fotavtrykket i driften

Vi vil se på mulighetene for tiltak for å redusere naturfotavtrykket, for eksempel ved å redusere bruken av ferskvann, større bruk av resirkulerbare materialer og tiltak for å unngå forurensning.

6. Utfordre eksisterende strategi og gjør et aktivt skifte mot mer naturpositive forretningsmodeller

Vi erkjenner at vi må gå fra en lineær økonomi hvor produkter brukes og kastes til en sirkulærøkonomi hvor ressursene holdes lengre i omløp. Vi vil se etter muligheter til å utvikle nye løsninger som reduserer behov for å ta ut nye naturressurser.

7. Etabler samarbeid i verdikjeden for å bidra til systemiske endringer for mer natur og biologisk mangfold.

Vi vil samarbeide med aktører i verdikjeden for å redusere uttak av naturressurser og optimalisere ressursforbruk for hele livsløpet til våre produkter/tjenester.

8. Rapporter om risiko knyttet til natur i egen drift og i verdikjeden

Vi vil jobbe for å dele informasjon om vår naturrisiko og muligheter, samt rapportere på oppnåelse av mål for å ivareta natur og redusere fotavtrykket vårt, i tråd med TNFD.

9. Samarbeid på tvers og støtt myndighetenes arbeid med et bedre kunnskapsgrunnlag om natur

Vi vil støtte dialog og initiativer med myndighetene og andre interessenter, slik at vi får bedre oversikt over naturrisikoen i norsk næringsliv og hvilke tiltak som bør etableres.

10. Ha en helhetlig tilnærming til arbeidet med klima og natur

Vi erkjenner at naturkrisen og klimakrisen henger tett sammen. Vi vil se vårt arbeid med å redusere klimagassutslipp i sammenheng med å redusere tap av natur, for eksempel ved å vurdere bruk av eller investeringer i naturbaserte løsninger.

Kontakter

Bilder

Om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

+47 23 27 90 00http://www.deloitte.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre medarbeidere.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av næringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. Med 1500 ansatte ved 23 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, med høy grad av praktisk gjennomføringsevne.

Følg pressemeldinger fra Deloitte

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Deloitte på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Deloitte

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom