Mattilsynet

Stor variasjon i hvordan norske griser har det

Del
Mattilsynet har i 2021 og 2022 gjennomført inspeksjon i 582 svinebesetninger. Det er avdekket ett eller flere regelbrudd i vel halvparten av de inspiserte svinebesetningene. Veldig ofte gjaldt regelbruddene for lite rotemateriale, strø og behandling av syke og skadde dyr.

Målene med inspeksjonene har vært å få oppdatert kunnskap om hvordan griser i Norge har det, hvorvidt dyreholdere og veterinærer etterlever regelverk som har betydning for grisers velferd, og på hvilke områder det er behov for forbedring.

Tilsynskampanjen viser at det er stor variasjon i hvordan norske griser har det. For mange produsenter har brudd på regelverket knyttet til strø, rotemateriale og syke og skadde dyr. Men vi har også sett at mange svineprodusenter driver bra. Noen driver godt over kravene i regelverket, andre driver dårlig eller veldig dårlig.

– Det at vi finner regelverksbrudd i mer enn halvparten av svineholdene, er ikke godt nok, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal.

– Det er dyreholders ansvar å sørge for god velferd for grisene. For å sikre en varig god bedring i svinenæringa, må hele nettverket rundt dyreholder bidra. Bondeorganisasjonene, næringen og andre aktører i nettverket, vil i tillegg til Mattilsynet, kunne bidra til god dyrevelferd i norsk svineproduksjon. Vi vi må med våre ulike roller jobber godt sammen, ha en god dialog og utveksle relevant informasjon, sier Godal.

Syke og skadde dyr får ikke god nok oppfølging

Nesten én av fire dyreholdere oppfylte ikke kravene til behandling av syke og skadde dyr. Når griser ikke får den behandlingen de skal når de er syke eller skadde, har det stor påvirkning på deres trivsel.

– Det er vondt for grisen å være syk eller skadet, og Mattilsynet ser svært alvorlig på at så mange som en fjerdedel av svineprodusentene ikke tar seg av syke og skadde griser på en tilfredsstillende måte. Det er for dårlig, sier Godal.

Mange griser får ikke nok rotemateriale og strø

De to vanligste regelbruddene var at det ikke ble gitt nok strø og/eller rotemateriale. Cirka én av tre oppfylte ikke kravene til rotemateriale, og cirka én av fire oppfylte ikke kravene til strø. Dette påvirker velferden til veldig mange griser.

– Vi ser at dyrevelferden på landsbasis kan få et viktig løft hvis kravene til rotemateriale og strø etterleves, sier Godal.

Grisen skal ha en ren, tørr og bekvem liggeplass. Mangel på strø kan blant annet føre til gnagsår, etsing av sår i huden og infeksjoner. Tilstrekkelig strø er derfor viktig både for grisenes trivsel, komfort og helse.

Nok rotemateriale av god nok kvalitet er viktig for grisens mentale helse. Mangel på rotemateriale kan føre til stress og frustrasjon hos den enkelte gris. Dette kan komme til uttrykk gjennom halebiting, som igjen gir fysisk smerte hos andre griser.

Region øst er best i klassen

Det er en langt større andel svineprodusenter som driver i tråd med regelverket i region øst, enn i de andre regionene. Av de sammenlignbare regionene, var det i region sør og vest vi avdekket størst andel besetninger med mange regelbrudd og størst andel tilfeller av mangelfull behandling av syke og skadde dyr. Det var også her Mattilsynet har måttet bruke de sterkeste reaksjonsformene.

I region Stor-Oslo var det også en stor andel besetninger med mange regelbrudd og med regelbrudd knyttet til behandling av syke og skadde dyr. Det er imidlertid større usikkerhet knyttet til disse tallene, ettersom grunnlaget er mindre.

Alle veterinærer brukte bedøvelse og smertestillende ved kastrering av gris

Mattilsynet har i tilsynskampanjen også undersøkt om veterinærer som kastrerer smågris har brukt bedøvelse og langtidsvirkende smertestillende. Alle de 121 veterinærene som har fått tilsyn, har brukt dette.

– Dette resultatet er vi svært fornøyd med, og det er helt i tråd med det vi forventer av veterinærer som driver praksis i Norge. Dette er et vanlig inngrep i svineproduksjon, og det er derfor svært viktig at det gjøres på en måte som sikrer dyrevelferden til smågrisene, sier Godal.

Følg presentasjon av rapporten her i dag, 17. januar klokken 13-14: https://www.youtube.com/watch?v=Xf2tilLml00 

Les hele rapporten på Mattilsynet.no

Mattilsynets regioner:
  • Region Stor-Oslo: Deler av Viken (Asker, Bærum, Romerike og Østfold) og Oslo
  • Region øst: Deler av Viken (Buskerud), Innlandet, Telemark og Vestfold
  • Region sør og vest: Agder, Rogaland og Vestland
  • Region midt: Møre og Romsdal og Trøndelag
  • Region nord: Nordland, Troms og Finnmark

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Last ned bilde
Administrerende direktør i Mattilsynet Ingunn Midttun Godal.
Administrerende direktør i Mattilsynet Ingunn Midttun Godal.
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye