GlobeNewswire by notified

Tilläggsköpeskilling utbetalad avseende vissa accepter av NeoGames S.A.:s offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global plc

Dela

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER SCHWEIZ, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. FÖR YTTERLIAGARE INFORMATION HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SAMT I PROSPEKTET OCH ERBJUDANDEHANDLINGEN SOM PUBLICERATS PÅ NEOGAMES HEMSIDA (IR.NEOGAMES.COM/OFFER-PAGE).

LUXEMBOURG, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den 17 januari 2022 offentliggjorde NeoGames S.A.1 (”NeoGames”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global plc2 (”Aspire Global”) att överlåta samtliga sina aktier i Aspire Global till NeoGames för ett vederlag bestående av en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i NeoGames i form av svenska depåbevis (”Erbjudandet”).

Efter utgången av acceptperioden den 25 maj 2022 offentliggjorde NeoGames att aktier motsvarande totalt 98,25 procent av aktierna och rösterna i Aspire Global före utspädning hade lämnats in i Erbjudandet. Då samtliga fullföljandevillkor var uppfyllda, förklarade NeoGames Erbjudandet ovillkorat i samtliga avseenden och offentliggjorde att förvärvet av aktierna i Aspire Global som lämnats in i Erbjudandet skulle fullföljas. NeoGames offentliggjorde vidare att acceptperioden för Erbjudandet förlängdes till och med den 14 juni 2022. Vid utgången av förlängningen av acceptperioden hade ytterligare aktier motsvarande totalt 1,06 procent av aktierna och rösterna i Aspire Global före utspädning lämnats in i Erbjudandet, innebärande att aktier motsvarande totalt 99,31 procent av aktierna och rösterna i Aspire Global före utspädning lämnats in i Erbjudandet. Acceptperioden för Erbjudandet förlängdes inte ytterligare och Erbjudandet avslutades således. Resterande aktier i Aspire Global förvärvades därefter av NeoGames genom ett tvångsinlösenförfarande, till följd av vilket Aspire Global blev ett helägt dotterbolag till NeoGames. Den 23 juni 2022 offentliggjorde Aspire Global att bolagets ansökan om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market hade godkänts och att sista dag för handel var den 4 juli 2022.

Enligt NeoGames pressmeddelande den 17 januari 2022 varigenom Erbjudandet offentliggjordes (”Budpressmeddelandet”) erbjöds aktieägare i Aspire Global att överlåta aktier i Erbjudandet enligt två olika vederlagsalternativ: Grundalternativet och det Villkorade Alternativet (såsom definierat i Budpressmeddelandet). Aktieägare som valt det Villkorade Alternativet och som erhållit mindre än 0,320 aktier i NeoGames i form av svenska depåbevis vid redovisning av likvid i Erbjudandet (och som således erhållit ett mindre vederlag än aktieägare som valt Grundalternativet) var enligt Budpressmeddelandet berättigade till en kontant tilläggsköpeskilling, villkorat av utbetalning av framtida utdelningar från Aspire Global till NeoGames med ett motsvarande sammanlagt belopp (efter avdrag för eventuell utdelningsskatt) efter att Aspire Global blivit ett helägt dotterbolag till NeoGames. Tilläggsköpeskillingens värde skulle enligt Budpressmeddelandet för varje inlämnad aktie i Aspire Global uppgå till skillnaden mellan värdet av det faktiskt erlagda aktievederlaget (där 0,320 aktier i NeoGames skulle anses ha ett värde om 111,00 kronor) och 111,00 kronor. Som angavs i Budpressmeddelandet kunde det maximala sammanlagda värdet som kunde erhållas enligt det Villkorade Alternativet aldrig överstiga det värde som erhölls enligt Grundalternativet.

I sitt pressmeddelande den 17 januari 2022 rekommenderade Aspire Globals oberoende budkommitté Aspire Globals aktieägare att acceptera Grundalternativet i Erbjudandet snarare än det Villkorade Alternativet. Som angavs i Budpressmeddelandet åtog sig dock aktieägare, vilka sammanlagt ägde aktier som vid tidpunkten för Budpressmeddelandet motsvarade 66,96 procent av samtliga aktier och röster i Aspire Global, att välja det Villkorade Alternativet för att möjliggöra för alla andra aktieägare att erhålla fullt kontant vederlag.

NeoGames får härmed meddela att den kontanta tilläggsköpeskillingen nu har utbetalats, i enlighet med villkoren i Budpressmeddelandet, till samtliga aktieägare i Aspire Global som valt det Villkorade Alternativet i Erbjudandet. Utbetalningen av tilläggsköpeskillingen föregicks av sådan utdelning från Aspire Global till NeoGames som enligt Budpressmeddelandet utgjorde en förutsättning för utbetalningen. Det sammanlagda värde som aktieägare erhållit enligt det Villkorade Alternativet har inte överstigit det värde som aktieägare erhållit enligt Grundalternativet.

Kontakter och information om Erbjudandet

Raviv Adler, CFO

ir@neogames.com

+972 73 372 3107

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på NeoGames hemsida: ir.neogames.com/offer-page

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller den förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

NeoGames offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 22.15 (CET) den 11 januari 2023.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid eventuell innehållsmässig avvikelse mellan de båda språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnades inte, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar och regler i sådan relevant jurisdiktion skulle ha varit förbjudet enligt tillämplig lag, genom post eller annat kommunikationsmedel (inklusive, men inte begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz, och Erbjudandet kunde inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz. Således kommer detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet inte att, och ska inte, sändas, postas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till personer med registrerade adresser i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller något annat dokument som erhållits i samband med Erbjudandet, till sådana personer.

Erbjudandet samt den information och de dokument som görs tillgängliga genom detta pressmeddelande har inte upprättats av och har inte godkänts av en ”authorised person” som avses i section 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som görs tillgängliga genom detta pressmeddelande distribueras således inte till, och får inte vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridningen av den information och de dokument som görs tillgängliga genom detta pressmeddelande är undantagen från restriktionerna för finansiell marknadsföring i section 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion avseende att förvärva daglig kontroll över en juridisk persons verksamhet; eller avseende att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

_________________
1 Ett luxemburgskt société anonyme (org.nr B186309), med säte i Luxemburg.
2 Ett maltesiskt publikt aktiebolag (org.nr C 80711), med säte på Malta.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Orkuveita Reykjavíkur | Green Bond Auction December 125.12.2023 18:17:17 CET | Press release

Reykjavík Energy (Orkuveita Reykjavíkur; OR) is holding a bond auction on Tuesday, December 12th, 2023. Bonds in the green bond classes OR020934 GB, OR180255 GB and OR161126 GB will be offered for sale. OR161126 GB bears non-indexed interests with an interest payment arrangement and bears 7.0% interest, payable four times a year until the final maturity on November 16, 2026. Previously, bonds with a nominal value of 720 million have been issued in the class. OR020934 GB bears fixed indexed interests and pays equal payments every six months with a final maturity date of September 2, 2034. Previously, bonds with a nominal value of ISK 21,127 million have been issued in the class. OR0180255 GB bears fixed indexed interest and pays equal payments every six months with a final maturity date of February 18, 2055. Previously, bonds with a nominal value of ISK 27,281 million have been issued in the class. Fossar Investment Bank hf. oversees the issuance and sale of the bonds as well as their a

Wereldhave acquires shopping center Polderplein in Hoofddorp, the Netherlands, and enters growth phase of its LifeCentral strategy5.12.2023 17:40:00 CET | Press release

Wereldhave has reached agreement with DELA Vastgoed B.V. (‘DELA’) regarding the acquisition of shopping center Polderplein and its parking garage in Hoofddorp (The Netherlands), with a total gross lettable area of c17,000 m² (excluding parking). The acquisition perfectly fits within Wereldhave’s strategy and acquisition criteria such as location, value creation opportunities and synergies with the recently delivered Full Service Center Vier Meren. Combined, Vier Meren and Polderplein will create one dominant Full Service Center in the best location of the city, with 49,100 m2 lettable area and 105 shops, with Wereldhave as sole owner. The total purchase price amounts to € 74m (€ 82m including transaction costs), reflecting a net initial yield of 7.6%. As the transaction is 70% equity financed, the loan-to-value will improve by c30bps. Matthijs Storm, CEO of Wereldhave commented: “This acquisition marks the start of the growth phase of Wereldhave’s LifeCentral strategy and completes a b

Kvika banki hf.: Result of subordinated bond offering5.12.2023 17:39:25 CET | Press release

Kvika has today concluded an offering of Tier-2 subordinated bonds in a new series, KVIKA 34 1211 T2i. Total demand amounted to ISK 4,820 million. The subordinated bonds were sold at par for an amount of ISK 2,000 million, where total issuance in the series is limited to ISK 4,000 million. The subordinated bonds are index linked and have an annual coupon of 6.25%. The maturity of the bonds is 11 December 2034 and are callable by the issuer at the interest payment date of 11 December 2029 and on every subsequent interest payment date. The subordinated bonds will be issued under Kvika’s EMTN programme and listed on Nasdaq Iceland. For further information please contact Kvika‘s investor relations at ir@kvika.is

Zoom named a Leader in the 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for UCaaS, Worldwide5.12.2023 17:31:56 CET | Press release

Zoom Celebrates its Fourth Consecutive Time in the Leaders Quadrant SAN JOSE, Calif., Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), today announced that analyst firm Gartner has named Zoom a Leader in the 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Unified Communications as a Service (UCaaS), Worldwide for the fourth time in a row. The UCaaS report evaluated 11 companies in the unified communications space, and Zoom has been recognized as a Leader in this space for its UCaaS offerings. Zoom includes enterprise-grade solutions like Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Contact Center, and Zoom AI Companion. “We are excited to be named a Leader in the Gartner Magic Quadrant for UCaaS for the fourth consecutive year which we feel is a result of our ongoing commitment to offer an exceptional UCaaS experience," said Graeme Geddes, Chief Growth Officer at Zoom. “As we continue to innovate and evolve our platform, we remain true to solving real customer probl

Innofactor Plc: Share Repurchase 5.12.20235.12.2023 17:30:00 CET | Press release

Innofactor Plc Announcement 5.12.2023Innofactor Plc: Share Repurchase 5.12.2023In the Helsinki Stock ExchangeTrade date 5.12.2023Bourse trade BuyShare IFA1VAmount 4,600SharesAverage price/ share 1.1465EURTotal cost 5,273.90EURInnofactor Plc now holds a total of 571 129 sharesincluding the shares repurchased on 5.12.2023On behalf of Innofactor PlcNordea Bank OyjJanne Sarvikivi Sami HuttunenAdditional information:Sami Ensio, CEOInnofactor PlcTel. +358 50 584 2029sami.ensio@innofactor.comwww.innofactor.com Attachment Innofactor_5.12_trades