Mattilsynet

Mattilsynet finner dyrevelferdsbrudd i halvparten av dyrehold det føres tilsyn med

Del
Mattilsynets tilsyn med dyrevelferd i årets første åtte måneder avdekket 678 saker med brudd på regelverket.
Mattilsynet gjennomfører i år en dyrevelferdssatsning som blant annet innebærer utvikling av verktøy for bedre bruk av data til å spisse innsatsen vår der den trengs mest, mer målrettet oppfølging av kronisk dårlige dyrehold, mer målrettet oppfølging av bekymringsmeldinger.
Mattilsynet gjennomfører i år en dyrevelferdssatsning som blant annet innebærer utvikling av verktøy for bedre bruk av data til å spisse innsatsen vår der den trengs mest, mer målrettet oppfølging av kronisk dårlige dyrehold, mer målrettet oppfølging av bekymringsmeldinger.

Fra 1. januar til 31. august var Mattilsynet på tilsyn i 1776 dyrehold. I 1322 av disse ble det ført tilsyn med dyrevelferden. I litt over halvparten av sakene ble det funnet brudd på regelverk, men andelen svært alvorlige brudd var lav.

Andelen regelverksbrudd må vurderes i lys av at Mattilsynet går oftere på tilsyn i dyrehold som har størst risiko for dårlig dyrevelferd, så tallene er ikke representative for alle norske dyrehold.

– Mattilsynet gjennomfører i år en dyrevelferdssatsning som blant annet innebærer utvikling av verktøy for bedre bruk av data til å spisse innsatsen vår der den trengs mest, mer målrettet oppfølging av kronisk dårlige dyrehold, mer målrettet oppfølging av bekymringsmeldinger, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon dyrevelferd.

I tillegg rekrutteres det i år 30 veterinærer, fiskehelsebiologer og jurister til dyrevelferdsarbeidet. Dyrevelferdssatsning er en oppfølging av styrkingen av Mattilsynet i statsbudsjettet 2022, hvor 20 millioner kroner er øremerket dyrevelferd.

Økning i politianmeldelser

I løpet av årets første åtte måneder avdekket Mattilsynet alvorlig vanskjøtsel i 26 dyrehold. Dette er dyrehold der dyr er døde eller må avlives på grunn av svikt i fôring og stell. Selv om tallet er lavt i forhold til antall dyrehold og tilsyn, er hvert tilfelle ett for mye.

I perioden har Mattilsynet meldt 32 saker til politiet. Blant disse er det 13 saker som omhandler forskjellige former for vanskjøtsel, de fleste av disse gjelder kjæledyr. I tillegg har Mattilsynet anmeldt 12 saker som omhandler brudd på aktivitetsforbud, også de fleste av disse gjelder kjæledyr. I samme periode i 2021 ble totalt 17 saker meldt til politiet.

Mattilsynet fører også kontinuerlig tilsyn på slakteriene når det foregår slakting. I første og andre tertial har vi registrert brudd på dyrevelferdsregelverket i 27 saker. Selv om hvert brudd kan påvirke velferden til flere dyr, er antallet brudd lavt sett opp mot den store mengden dyr som blir slaktet.

Prioriterer de mest alvorlige sakene

Mattilsynet har de siste årene dreid ressursbruken mot de vanskeligste og mest omfattende sakene.

– Vi ønsker å utnytte ressursene våre best mulig ved å spisse innsatsen og i hovedsak føre tilsyn der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst. Vi prioriterer alvorlige saker med en tettere oppfølging, slik at vi raskere kommer til enten en varig bedring eller en avvikling av dyreholdene, sier Knævelsrud.

Utviklingen av et system for målrettet, effektiv og forvaltningsmessig god oppfølging av såkalte kronisk dårlig dyrehold, er en viktig del av arbeidet.

I tillegg har Mattilsynet gjennomført siste del av tilsynskampanjen på velferd hos svin 2021-2022. Her var målet å få kunnskap om status, og utvalget av besetninger var derfor tilfeldig.

Kjæledyr fra Ukraina tar mye ressurser

Krigen i Ukraina har beslaglagt store ressurser i Mattilsynet. Så langt i år har det kommet over 1 500 kjæledyr fra Ukraina til Norge. Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyrene, og de fleste må i karantene til nødvendige vaksiner er tatt og prøvesvar foreligger.

Enkelte av Mattilsynets lokalavdelinger på det sentrale Østlandet har i perioder brukt hele eller store deler av sin veterinærkapasitet på å håndtere dyrene som kommer med flyktninger. Noen har i tillegg måtte låne medarbeidere fra andre avdelinger. Mange av kjæledyrene som kommer med flyktninger har vist seg å ha helse- og dyrevelferdsutfordringer. Denne nødvendige prioriteringen kan ha gått på bekostning av annen kontroll av dyrevelferden.

Nøkkeltall 1. januar 2022 - 31. august 2022:

  • Det ble ført dyrevelferdstilsyn i 1322 dyrehold
  • I ca. 51 prosent av sakene ble det funnet brudd på regelverket, men andelen svært alvorlige brudd er lav
  • Det ble funnet alvorlig vanskjøtsel i 26 dyrehold
  • Det ble fattet vedtak om avvikling i 10 dyrehold
  • Mattilsynet ila 12 vedtak om delvis aktivitetsforbud og 20 vedtak om totalt forbud.
  • Det ble gitt overtredelsesgebyr i 30 dyrehold
  • 32 saker ble politianmeldt
  • Det ble registrert brudd på slakterienes etterlevelse av dyrevelferdsregelverket i 18 saker
  • Mattilsynet registrerte 27 saker med brudd på regelverket under tilsyn med dyretransport
  • Mattilsynet mottok 7447 bekymringsmeldinger om dyrevelferd

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Bilder

Mattilsynet gjennomfører i år en dyrevelferdssatsning som blant annet innebærer utvikling av verktøy for bedre bruk av data til å spisse innsatsen vår der den trengs mest, mer målrettet oppfølging av kronisk dårlige dyrehold, mer målrettet oppfølging av bekymringsmeldinger.
Mattilsynet gjennomfører i år en dyrevelferdssatsning som blant annet innebærer utvikling av verktøy for bedre bruk av data til å spisse innsatsen vår der den trengs mest, mer målrettet oppfølging av kronisk dårlige dyrehold, mer målrettet oppfølging av bekymringsmeldinger.
Last ned bilde
Torunn Knævelsrud, seksjonssjef, seksjon dyrevelferd.
Torunn Knævelsrud, seksjonssjef, seksjon dyrevelferd.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom